Regulamin konkursu

Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 1
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Złap swoją gwiazdkę!”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii – loteria jest prowadzona pod nazwą „Złap swoją gwiazdkę!”.
2. Nazwa organizatora loterii – Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadająca kapitał zakładowy
10.000,00 złotych, NIP: 727-278-80-75, www.smolar.pl, zwana dalej „organizatorem”.
3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria urządzana jest na podstawie ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 888 ze zm.) oraz
zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.
4. Definicje
4.1 Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi
lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii,
a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym
regulaminie loteria promocyjna zwana jest dalej „loterią”.
4.2 Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana
z prowadzoną loterią. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii
i dotyczy dokonywania zakupów promocyjnych. Czas trwania sprzedaży promocyjnej
określony jest w pkt. 7 niniejszego regulaminu.
4.3 Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup dowolnych produktów za minimum
25,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100), w tym co najmniej jednego
produktu partnerów zgodnie z pkt. 4.4 regulaminu, z wyłączeniem produktów poniżej
wskazanych.
Zakup promocyjny musi być dokonany w dowolnym sklepie promocyjnym w okresie trwania
sprzedaży promocyjnej i udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu.
Zakup promocyjny musi być dokonany przez uczestnika na własną rzecz i na własny
rachunek, uczestnik musi faktycznie zapłacić za zakup promocyjny.
Poza okresem sprzedaży promocyjnej produkty partnerów są dostępne w sklepach
promocyjnych, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w loterii.
Z loterii wyłączone są zakupy następujących produktów dostępnych w sklepach
promocyjnych:
a) napojów alkoholowych (z wyłączeniem piwa, które bierze udział w loterii) w rozumieniu
art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.);
b) wszelkich wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych
lub rekwizytów tytoniowych oraz produkty imitujące powyższe wyroby w rozumieniu
ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 276 ze zm.);
c) produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 974 ze zm.);
d) preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 2021) oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 2
4.4 Produkty partnerów – dowolnie wybrane przez uczestników produkty partnerów
spośród producentów / dystrybutorów marek wskazanych na stronie internetowej loterii pod
adresem: www.loteriagroszek.pl.
4.5 Sklep promocyjny – dowolny sklep sieci Groszek na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, w którym można dokonać zakupu promocyjnego.
4.6 Strona internetowa loterii – przygotowana do potrzeb loterii strona internetowa pod
adresem: www.loteriagroszek.pl, na której znajduje się specjalnie przygotowany formularz
zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń do loterii oraz gdzie znajduje się lista produktów
partnerów z pkt. 4.4 regulaminu.
4.7 Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
4.8 Dowód zakupu – oryginał paragonu fiskalnego lub imiennej faktury VAT wystawionej na
pełnoletnią osobę fizyczną (tj. na uczestnika w rozumieniu pkt. 8 regulaminu) potwierdzający
dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby loterii musi być czytelny
i oryginalny tzn. taki, który został wystawiony przez sklep promocyjny (którego nazwa i adres
znajdują się na dowodzie zakupu) i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby
niniejszej loterii nie jest w szczególności jego:
- kserokopia,
- kopia notarialnie poświadczona,
- wtórnik,
- odpis,
- duplikat,
- skan.
W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego stwierdzającego
udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora.
Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer
dowodu zakupu, data zakupu oraz NIP sklepu promocyjnego stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
5. Zasięg loterii – loteria ma zasięg na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 28.11.2022 r. a kończy w dniu
07.04.2023 r., przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na
postępowanie reklamacyjne opisane w pkt. 17 regulaminu.
7. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej – sprzedaż promocyjna
rozpocznie się w dniu 28.11.2022 r. a zakończy w dniu 24.12.2022 r.
8. Uczestnicy loterii – w loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która łącznie
spełnia następujące warunki: ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności
prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zamieszkała na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca użytkownikiem sieci komórkowej GSM polskich
operatorów komórkowych. W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy: Smolar Agencja
Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja PromocyjnoReklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach, Groszek
Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu
loterii. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się:
małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba,
pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 3
Przez uczestnika rozumie się osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się
posługuje na potrzeby loterii. Działania polegające na zmianie danych identyfikacyjnych
celem obejścia postanowień regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę
do wykluczenia takiego uczestnika z loterii, z uwagi na nieuczciwe i naruszające
postanowienia regulaminu działania uczestnika.
9. Dane osobowe – dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
10. Dostępność regulaminu – regulamin loterii jest jawny i powszechnie dostępny
w siedzibie organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o., 93-569
Łódź, ul. Inżynierska 15, na stronie internetowej organizatora pod adresem:
www.smolar.pl/loteria-groszek a także na stronie internetowej loterii pod adresem:
www.loteriagroszek.pl.
ZASADY PROWADZENIA LOTERII
11.1 Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 8 regulaminu, która chce wziąć
udział w loterii musi spełnić łącznie następujące warunki:
− dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej,
− dokonać płatności za dokonany zakup promocyjny,
− koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego (uczestnicy zobowiązani są
do zachowania każdego oryginału dowodu zakupu zgłoszonego w loterii, co najmniej do
dnia 07.04.2023 r. Organizator ma prawo zażądać od uczestnika zgodnie z pkt. 11.8
regulaminu okazania / przekazania tylu oryginałów dowodów dokonania zakupu
promocyjnego, ilu zgłoszeń dokonał uczestnik do loterii – pod rygorem utraty prawa do
nagrody w loterii, usunięcia wszystkich jego zgłoszeń w loterii zarówno przyszłych jak
i dotychczasowych lub pozbawienia go prawa do udziału w loterii),
− zgłosić się do loterii poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej
loterii, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu, w terminie wskazanym w pkt. 11.11 regulaminu.
11.2 Uczestnik, który chce wziąć udział w niniejszej loterii, musi dokonać zgłoszenia za
pośrednictwem umieszczonego na stronie internetowej loterii formularza zgłoszeniowego
poprzez podanie następujących danych i oświadczeń:
a) numer telefonu komórkowego uczestnika,
b) adres e-mail uczestnika,
c) numer dowodu zakupu promocyjnego (tzw. numer dowodu zakupu lub numer paragonu
znajduje się najczęściej w prawej, górnej stronie paragonu, na linii daty dokonania
zakupu promocyjnego – patrz załącznik nr 1 do regulaminu),
d) data zakupu promocyjnego (znajduje się najczęściej w lewej, górnej stronie paragonu, na
linii numeru dowodu zakupu) – patrz załącznik nr 1 do regulaminu,
e) NIP sklepu promocyjnego (znajduje się najczęściej na dowodzie zakupu pod nazwą
sklepu promocyjnego) – patrz załącznik nr 1 do regulaminu,
f) zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii:
 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
 „Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „Złap swoją gwiazdkę!” wraz z zawartą w nim
klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego
wszystkie postanowienia.”.
g) dokonać prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez organizatora mechanizm
zabezpieczający reCAPTCHA celem, którego jest dopuszczenie do przesłania danych
wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to konieczność wykonania zadania, np.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 4
konieczność zaznaczenia pola kontrolnego i/lub przepisanie kodu z obrazka wskazanego
na stronie internetowej loterii i/lub zaznaczenie konkretnego rodzaju obrazka / obrazków).
Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego organizator prosi o dokładne sprawdzenie
danych i informacji zamieszczanych ww. formularzu. Organizator nie zapewnia – po wysłaniu
zgłoszenia – możliwości zmiany podanego przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do
loterii: numeru dowodu zakupu, daty zakupu oraz numeru NIP sklepu promocyjnego.
11.3 Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia, uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie
loterii. Uczestnik loterii otrzyma potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia oraz rejestracji
w bazie zgłoszeń w loterii, poprzez wyświetlenie informacji o prawidłowym przyjęciu
zgłoszenia na stronie internetowej loterii oraz dodatkowo poprzez otrzymanie wiadomości
e-mail wysłanej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z pkt. 11.2
regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system
teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, powyższej informacji
e–mail od organizatora, w kategorii „wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej
uczestnika. Każdy uczestnik loterii zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy
wiadomość e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika
zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”.
11.4 Uczestnik loterii musi posiadać urządzenie z dostępem do internetu wyposażone
w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari.
Organizator loterii nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych
i/lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację czy legalność
oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik.
11.5 Jedna osoba oraz osoby z jednego gospodarstwa domowego (przez termin
„gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres zamieszkania,
korespondencyjny lub zameldowania uczestników loterii) może w ramach całej loterii
otrzymać maksymalnie jedną nagrodę, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11.10 regulaminu.
Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba, będzie zgłaszać się podając różne numery
telefonów / adresy e-mail i zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej nagrody w loterii.
W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych uczestników, dany uczestnik zostanie
nagrodzony tylko jedną nagrodą w loterii, a kolejna nagroda, która by mu przypadła, zostanie
przekazana uczestnikowi z listy rezerwowej laureatów.
W przypadku stwierdzenia przez organizatora rażącego naruszenia przez uczestnika
(tj. osobę legitymującą się danym adresem e-mail lub numerem telefonu) postanowień
regulaminu, a w szczególności postanowień niniejszego punktu organizator ma prawo
wyłączyć uczestnika z loterii, pozbawić go prawa do danej nagrody, w tym również usunąć
wszystkie jego zgłoszenia w loterii (zarówno te już przesłane jak i przyszłe).
11.6 W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby dokonać
prawidłowego zgłoszenia do udziału w loterii z tytułu każdego zakupu, należy każdy z tych
zakupów udokumentować odrębnym oryginałem dowodu zakupu i odrębnym zgłoszeniem do
loterii. Więcej niż jedno zgłoszenie dokonane na podstawie tego samego dowodu zakupu,
pomimo dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego w ramach jednej transakcji, nie
zwiększa szansy wygrania nagrody i będzie traktowane jako takie samo zgłoszenie
(duplikat). Przesłanie większej liczby numerów dowodów zakupów w jednym zgłoszeniu,
traktowane jest jako jedno zgłoszenie (zgłoszeniem jest pierwszy wpisany do zgłoszenia
numer dowodu zakupu).
11.7 Jednorazowy zakup promocyjny uprawnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia udziału
w loterii. Dokonanie kilku takich samych zgłoszeń na podstawie tego samego zakupu
promocyjnego nie zwiększa szans uczestnika na wygraną w loterii i każde kolejne takie
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 5
samo zgłoszenie będzie traktowane jako duplikat. W bazie zgłoszeń pozostanie pierwsze
prawidłowe zgłoszenie.
11.8 Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik (w tym
laureat) spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności
sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry
określone w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego
prawa. Organizator może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie,
podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego
uczestnictwa w loterii, w tym m. in. przesłania wszystkich dowodów zakupów zgłoszonych
w loterii, podania wszystkich numerów telefonów / adresów e-mail, które uczestnik wskazał
w zgłoszeniach do loterii. Organizator może przesłać ww. żądanie na adres mailowy
wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do loterii lub w formularzu dla
laureatów. Uczestnicy, w tym laureaci, mogą zostać zobowiązani przez organizatora do
przesłania ww. dodatkowych informacji, dokumentów na adres siedziby organizatora lub na
adres poczty elektronicznej organizatora wskazany przez niego w żądaniu. Brak możliwości
kontaktu z uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego
zgłoszenia / podejrzanych zgłoszeń uczestnika do loterii. Każdy uczestnik loterii
zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora loterii
nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako
„wiadomości śmieci” / „spam”. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji – niespełnienia
warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub niespełnienia wszystkich żądań
organizatora, w terminie wyznaczonym przez organizatora (nie dłuższym niż 5 dni od daty
wysłania żądania przez organizatora) – lub próby naruszenia przez uczestnika regulaminu
lub przepisów powszechnie obowiązujących, organizator może (po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego) wykluczyć danego uczestnika z loterii, w tym usunąć
wszystkie jego zgłoszenia do loterii, pozbawić go praw do wszystkich nagród w loterii.
W takim przypadku w miejsce wykluczonego uczestnika, któremu zostało przyznane prawo
do danej nagrody, wchodzi odpowiedni uczestnik z listy rezerwowej.
W przypadku stwierdzenia nieuczciwej ingerencji w systemy organizatora bądź
nieuczciwego lub niezgodnego z regulaminem wpływu na wynik loterii lub przyznanie
prawa do nagrody w loterii, organizator może zgłosić ww. praktykę do odpowiednich
organów ścigania.
11.9 Każde zgłoszenie z uwzględnieniem postanowień pkt. 11.10 regulaminu, bierze udział
w losowaniu nagród.
11.10 Jedno zgłoszenie uprawnia do wygrania maksymalnie jednej nagrody, a raz
wylosowane zgłoszenie zostaje usuwane z bazy do losowania i nie bierze udziału w dalszym
losowaniu.
11.11 Zgłoszenia można wysyłać codziennie w terminie od godziny 00:00:00 dnia
28.11.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia 24.12.2022 r., wyłącznie po dokonaniu zakupu
promocyjnego.
11.12 Wszystkie zgłoszenia w loterii będą rejestrowane w centralnym komputerze
z dokładnością do 0,1 sekundy. Data i godzina nadesłanego zgłoszenia musi być późniejsza
niż data i godzina umieszczona na dowodzie zakupu. W sytuacji, gdyby okazało się, że
laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu promocyjnego, tj. data
i godzina otrzymania zgłoszenia jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania
zakupu wynikająca z dowodu zakupu, traci on prawo do nagrody.
11.13 Udział w loterii jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać
się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 6
w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w loterii. Przesłanie zgłoszenia do loterii oznacza jednoczesną akceptację przez
uczestnika postanowień regulaminu.
11.14 W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście
zabezpieczeń i zasad loterii, w tym m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania
automatyzującego wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po stronie internetowej loterii.
Z jednego adresu IP nie można dokonywać więcej niż 10 zgłoszeń dziennie. Organizator
zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do strony internetowej loterii dla jednego
numeru IP, jeżeli z danego adresu IP dokonywanych jest więcej niż 10 zgłoszeń dziennie.
LOSOWANIE LAUREATÓW NAGRÓD
12.1 Losowanie laureatów nagród odbędzie się w dniu 10.01.2023 r. w biurze organizatora
w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, w godzinach od 10:00 do 14:00. W przypadku podejrzenia
przez organizatora naruszenia przez uczestników loterii postanowień regulaminu,
ww. losowanie może poprzedzić procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych zgłoszeń.
12.2 Losowanie odbędzie się ze wszystkich zgłoszeń otrzymanych w okresie od godz.
00:00:00 dnia 28.11.2022 r. do godz. 23:59:59 dnia 24.12.2022 r., z zastrzeżeniem
postanowień pkt. 11.10 regulaminu. W przypadku podejrzenia przez organizatora
naruszenia przez uczestników loterii postanowień regulaminu, ww. losowanie może
poprzedzić procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych zgłoszeń.
12.3 Losowanie laureatów nagród w loterii będą przeprowadzone przy pomocy urządzenia
losującego lub ręcznie z urny. O sposobie losowania decyduje osoba lub osoby sprawujące
nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.
Niezależnie od sposobu losowania, przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie
przeprowadzone w następujący sposób. Każdemu prawidłowemu zgłoszeniu w loterii będzie
nadany unikatowy nr porządkowy przypisany według kryterium czasu otrzymywanych
zgłoszeń. Organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia.
Losowanie laureatów nagród przeprowadzone zostaną w obecności i pod nadzorem osoby
lub osób sprawujących nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.
12.3.1 Losowanie przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej
aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer, jako urządzenie do gier
losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r.
(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 888 ze zm.) jest przystosowany do ochrony praw grających
i realizacji przepisów ww. ustawy. Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną
uprawnionej jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora, jako podmiot
posiadający zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane przez
właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego zgodnie z przepisami ww. ustawy.
12.3.2 Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na
chybił - trafił).
12.4 W trakcie losowania, dla każdej nagrody wylosowany zostanie dodatkowo jeden laureat
rezerwowy na wypadek zajścia okoliczności opisanych w regulaminie loterii, w szczególności
w pkt. 11.5, pkt. 11.8, pkt. 15.5 i pkt. 15.9 regulaminu. Każda nagroda będzie miała
przypisanego jednego laureata oraz jednego laureata rezerwowego.
12.5 W trakcie losowania nagród zostanie wyłonionych:
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 7
− 1 (słownie: jeden) laureat nagrody I-go stopnia oraz 1 (słownie: jeden) laureat rezerwowy
nagrody I-go stopnia,
− 15 (słownie: piętnastu) laureatów nagród II-go stopnia oraz 15 (słownie: piętnastu)
laureatów rezerwowych nagród II-go stopnia,
− 15 (słownie: piętnastu) laureatów nagród III-go stopnia oraz 15 (słownie: piętnastu)
laureatów rezerwowych nagród III-go stopnia,
− 15 (słownie: piętnastu) laureatów nagród IV-go stopnia oraz 15 (słownie: piętnastu)
laureatów rezerwowych nagród IV-go stopnia.
Losowanie laureatów nagród przebiegać będzie w następujący sposób:
− pierwsza wylosowana osób zostanie laureatem nagrody I-go stopnia
(laureat nr 1),
− druga wylosowana osób zostanie laureatem rezerwowym nagrody I-go stopnia
(laureat nr 2),
− kolejnych piętnaście wylosowanych osób zostanie laureatami nagród II-go stopnia
(laureaci od nr 3 do nr 17),
− kolejnych piętnaście wylosowanych osób zostanie laureatami nagród III-go stopnia
(laureaci od nr 18 do nr 32),
− kolejnych piętnaście wylosowanych osób zostanie laureatami nagród IV-go stopnia
(laureaci od nr 33 do nr 47),
− kolejnych piętnaście wylosowanych osób zostanie laureatami rezerwowymi nagród II-go
stopnia (laureaci od nr 48 do nr 62),
− kolejnych piętnaście wylosowanych osób zostanie laureatami rezerwowymi nagród III-go
stopnia (laureaci od nr 63 do nr 77),
− kolejnych piętnaście wylosowanych osób zostanie laureatami rezerwowymi nagród IV-go
stopnia (laureaci od nr 78 do nr 92).
12.6 Laureaci rezerwowi nagród będą przyporządkowani do laureatów nagród według
następującego schematu:
− laureat rezerwowy nagrody I-go stopnia nr 2, będzie rezerwą dla laureata nagrody
I-go stopnia nr 1,
− laureat rezerwowy nagrody II-go stopnia nr 48, będzie rezerwą dla laureata nagrody
II-go stopnia nr 3,
− laureat rezerwowy nagrody II-go stopnia nr 49, będzie rezerwą dla laureata nagrody
II-go stopnia nr 4,
(…)
− laureat rezerwowy nagrody II-go stopnia nr 61, będzie rezerwą dla laureata nagrody
II-go stopnia nr 16,
− laureat rezerwowy nagrody II-go stopnia nr 62, będzie rezerwą dla laureata nagrody
II-go stopnia nr 17,
− laureat rezerwowy nagrody III-go stopnia nr 63, będzie rezerwą dla laureata nagrody
III-go stopnia nr 18,
− laureat rezerwowy nagrody III-go stopnia nr 64, będzie rezerwą dla laureata nagrody
III-go stopnia nr 19,
(…)
− laureat rezerwowy nagrody III-go stopnia nr 76, będzie rezerwą dla laureata nagrody
III-go stopnia nr 31,
− laureat rezerwowy nagrody III-go stopnia nr 77, będzie rezerwą dla laureata nagrody
III-go stopnia nr 32,
− laureat rezerwowy nagrody IV-go stopnia nr 78, będzie rezerwą dla laureata nagrody
IV-go stopnia nr 33,
− laureat rezerwowy nagrody IV-go stopnia nr 79, będzie rezerwą dla laureata nagrody
IV-go stopnia nr 34,
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 8
(…)
− laureat rezerwowy nagrody IV-go stopnia nr 91, będzie rezerwą dla laureata nagrody
IV-go stopnia nr 46,
− laureat rezerwowy nagrody IV-go stopnia nr 92, będzie rezerwą dla laureata nagrody
IV-go stopnia nr 47.
NAGRODY
13.1 Nagrodą I-go stopnia w loterii jest samochód osobowy marki Hyundai Kona Hybrid
o wartości 113.500,00 zł brutto (słownie: sto trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100).
Szczegółowy opis nagrody I-go stopnia znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu.
Dodatkowo do nagrody I-go stopnia organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości
12.611,11 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset jedenaście złotych 11/100). Łączna
całkowita jednostkowa wartość nagrody I-go stopnia wynosi 126.111,11 zł brutto (słownie:
sto dwadzieścia sześć tysięcy sto jedenaście złotych 11/100), przy czym część pieniężna
nagrody w kwocie 12.611,11 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset jedenaście złotych
11/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej
w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do
właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.
13.2 Nagrodą II-go stopnia w loterii jest multicooker marki Rusell Hobs o wartości 559,00 zł
brutto (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).
Łączna liczba nagród II-go stopnia wynosi 15 (słownie: piętnaście) sztuk.
Łączna wartość nagród II-go stopnia wynosi 8.385,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy trzysta
osiemdziesiąt pięć złotych 00/100).
13.3 Nagrodą III-go stopnia w loterii jest smartwatch marki Imilab o wartości 499,00 zł
brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).
Łączna liczba nagród III-go stopnia wynosi 15 (słownie: piętnaście) sztuk.
Łączna wartość nagród III-go stopnia wynosi 7.485,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy
czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100).
13.4 Nagrodą IV-go stopnia w loterii są słuchawki marki Samsung Galaxy Buds Live
o wartości 349,00 zł brutto (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć złotych 00/100).
Łączna liczba nagród IV-go stopnia wynosi 15 (słownie: piętnaście) sztuk.
Łączna wartość nagród IV-go stopnia wynosi 5.235,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy
dwieście trzydzieści pięć złotych 00/100).
13.5 Łączna liczba nagród w loterii wynosi 46 (słownie: czterdzieści sześć) sztuk.
13.6 Łączna wartość nagród w loterii wynosi 147.216,11 zł brutto (słownie: sto czterdzieści
siedem tysięcy dwieście szesnaście złotych 11/100).
13.7 Laureaci loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje
im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania
ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody
rzeczowe.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
14.1 Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej
sprawowany jest przez osobę lub osoby, które odbyły szkolenie w przedmiocie przepisów
o grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego regulaminu w zakresie niezbędnym do
wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem niniejszej loterii.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 9
14.2 Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt. 14.1 regulaminu,
należy w szczególności:
− zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
− zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej
rzetelności przeprowadzonych czynności,
− podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,
− udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania
uprawnień do odbioru wygranej przez laureata,
− nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
OGŁASZANIE WYNIKÓW LOSOWANIA LAUREATÓW NAGRÓD
15.1 Laureaci nagród zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia
przeprowadzenia losowania nagród za pośrednictwem wysłania przez organizatora i na jego
koszt wiadomości SMS oraz dodatkowo – w przypadku laureata nagrody I-go stopnia –
telefonicznie, na numer telefonu, który podano w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt.
11.2 regulaminu.
Organizator w treści wiadomości SMS oraz dodatkowo – w przypadku laureata nagrody I-go
stopnia – telefonicznie, poinformuje o sposobie i terminie przekazania / zamieszczenia przez
laureata nagrody oryginału dowodu zakupu promocyjnego oraz kompletu niezbędnych
danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt. 15.4 lub pkt. 15.8 regulaminu, które
umożliwią przekazanie danej nagrody.
15.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność powiadomienia laureata
nagrody o wygranej z powodu podania przez uczestnika błędnego numeru telefonu lub
zmiany numeru telefonu w czasie trwania loterii, lub posiadania przez uczestnika włączonej
w telefonie komórkowym blokady SMS Premium, lub w sytuacji kiedy telefon uczestnika jest
wyłączony lub w przypadku kontaktu telefonicznego z laureatem nagrody I-go stopnia
niepodjęcia rozmowy telefonicznej przez laureata, pomimo co najmniej dziesięciu prób
kontaktu podejmowanych przez organizatora w co najmniej trzech różnych dniach,
o różnych porach dnia. Organizator podejmie, co najmniej dziesięć prób kontaktu
telefonicznego, w trzech różnych dniach, o różnych porach dnia, w co najmniej godzinnych
odstępach, czekając każdorazowo co najmniej sześć sygnałów połączenia telefonicznego.
W przypadku zgłoszenia się poczty głosowej lub sygnału oznaczającego „zostaw wiadomość
po usłyszeniu sygnału", „abonent czasowo niedostępny", „abonent ma wyłączony telefon lub
jest poza zasięgiem”, „nie ma takiego numeru” lub innych podobnych, próbę powiadomienia
uznaje się za wykonaną i dolicza się ją do dziesięciu połączeń, o których mowa powyżej.
W przypadku sygnału oznaczającego „numer zajęty”, próbę powiadomienia uznaje się za
niewykonaną i wymaga ona powtórzenia.
15.3 Dodatkowo niezależnie od powiadomienia laureatów, o którym mowa w pkt. 15.1
regulaminu, wyniki niniejszej loterii każdy uczestnik może również sprawdzić na stronie
internetowej pod adresem: www.wyniki.smolar.pl wpisując numer dowodu zakupu
promocyjnego oraz numer telefonu podane w zgłoszeniu do loterii.
15.4 Warunkiem wydania nagrody I-go stopnia jest przesłanie przez jej laureata,
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości
SMS o wygranej, o której mowa w pkt. 15.1 regulaminu, na adres biura organizatora (Smolar
Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź) następujących
danych i oświadczeń laureata, tj.:
− oryginał dowodu zakupu promocyjnego z danymi zgodnymi z podanymi w formularzu
zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa w pkt. 11.2 regulaminu) w nagrodzonym
zgłoszeniu,
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 10
− numer telefonu laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa
w pkt. 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,
− adres e-mail laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa
w pkt. 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,
− imię i nazwisko laureata,
− pełen adres zameldowania laureata (jeżeli laureat posiada),
− pełen adres zamieszkania laureata,
− seria i numer dokumentu tożsamości laureata,
− nr ewidencyjny PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo laureata w przypadku
nieposiadania nr PESEL,
− własnoręcznie podpisanie oświadczeń przez laureata o następującej treści:
 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
 „Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „Złap swoją gwiazdkę!” wraz z zawartą w nim
klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego
wszystkie postanowienia.”.
 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa
Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert
Wojkowski w Łodzi, Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach, Groszek Sp. z o.o.
z siedzibą w Komornikach oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii.
Oświadczam również, że nie jestem członkiem rodzin ww. osób (przez „członków rodzin”
rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku
przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę
i teściów).”.
 „Oświadczam, że przyjmuję nagrodę I-go stopnia w postaci samochodu osobowego
marki Hyundai Kona Hybrid zgodnie z regulaminem loterii „Złap swoją gwiazdkę!” oraz że
pokryję wszelkie koszty związane z wydaniem nagrody, tj. koszt rejestracji pojazdu,
obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych
z rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody I-go stopnia.”.
Laureat nagrody I-go stopnia może zostać zobowiązany do podania / okazania dalszych
koniecznych danych, dokumentów i oświadczeń wynikających z przepisów prawa,
związanych z wydaniem nagrody I-go stopnia.
Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami laureata nagrody I-go stopnia,
znajduje się na stronie internetowej organizatora: www.smolar.pl/loteria-groszek, skąd
laureat nagrody I-go może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również dane
i oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez organizatora,
z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane i oświadczenia.
15.5 W przypadku niedoręczenia organizatorowi ww. wymaganych danych i oświadczeń
przez laureata danej nagrody I-go stopnia w terminie wskazanym w pkt. 15.6 regulaminu,
uprawnienie do ww. nagrody przechodzi na laureata z listy rezerwowej przypisanego do
nagrody I-go stopnia. Postępowanie z laureatem rezerwowym będzie odbywać się na takich
samych zasadach, jak w przypadku laureata nagrody I-go stopnia. Jeżeli laureat rezerwowy
nagrody I-go stopnia również nie spełni warunków opisanych powyżej w terminie wskazanym
w pkt. 15.7 regulaminu, niewydana nagroda I-go stopnia pozostaje w dyspozycji
organizatora.
15.6 Przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureata nagrody I-go stopnia,
ww. laureat musi dostarczyć do organizatora w terminach wynikających z postanowień
regulaminu, najpóźniej do dnia 24.01.2023 r. O zachowaniu terminu dostarczenia przesyłki
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 11
z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora,
nie późniejsza niż do dnia 31.01.2023 r.
15.7 Przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureata rezerwowego nagrody
I-go stopnia, ww. laureat rezerwowy musi dostarczyć do organizatora w terminach
wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 14.02.2023 r. O zachowaniu
terminu dostarczenia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej
otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 21.02.2023 r.
15.8 Warunkiem wydania nagrody II-go, III-go i IV-go stopnia jest prawidłowe wypełnienie
i wysłanie formularza dla laureatów ww. nagród, który będzie dostępny na stronie
internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od
momentu wysłania przez organizatora wiadomości SMS informującej o wygranej, o której
mowa w pkt. 15.1 regulaminu. Laureat ww. nagrody zobowiązany będzie podać w tym
formularzu następujące dane i oświadczenia:
− numer telefonu laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa
w pkt. 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,
− numer dowodu zakupu podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa
w pkt. 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,
− adres e-mail laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa
w pkt. 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,
− imię i nazwisko laureata,
− pełen adres zameldowania laureata (jeżeli laureat posiada),
− pełen adres zamieszkania laureata (pod który zostanie wysłana nagroda II-go lub III-go
lub IV-go stopnia),
− zamieszczenie / załączenie czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału dowodu zakupu
promocyjnego z danymi zgodnymi ze wskazanymi w nagrodzonym zgłoszeniu (plik
z dowodem zakupu nie może przekraczać wielkości 5 MB i musi być wykonany
w formacie .png lub .jpg. lub .jpeg),
− zaznaczenie oświadczeń przez laureata o następującej treści:
 „Zapoznałem/-am się z regulaminem loterii „Złap swoją gwiazdkę!” wraz z zawartą w nim
klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego
wszystkie postanowienia.”
 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa
Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert
Wojkowski w Łodzi, Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach, Groszek Sp. z o.o.
z siedzibą w Komornikach oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii.
Oświadczam również, że nie jestem członkiem rodzin ww. osób (przez „członków rodzin”
rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku
przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę
i teściów).”.
Laureat nagrody II-go, III-go i IV-go stopnia może zostać zobowiązany do podania / okazania
dalszych koniecznych danych, dokumentów i oświadczeń wynikających z przepisów prawa,
związanych z wydaniem ww. nagrody.
W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że laureat danej nagrody II-go, III-go
lub IV-go stopnia narusza zasady gry określone w regulaminie lub narusza przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, organizator loterii może zobowiązać ww. laureata
(żądaniem skierowanym za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat
podał formularzu dla laureatów nagród zgodnie z pkt. 15.8 regulaminu), do przesłania –
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 12
oprócz powyżej wymaganych danych i oświadczeń – oryginału dowodu zakupu
promocyjnego, który został zarejestrowany w bazie loterii na adres biura organizatora:
Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź,
w terminie 7 dni od daty otrzymania żądania od organizatora. Niedotrzymanie ww. warunków
przez laureata oznacza, że laureat traci prawo do określonej ww. nagrody.
15.9 W przypadku niepodania / niezamieszczenia na stronie internetowej pod adresem:
www.laureaci.smolar.pl ww. danych i oświadczeń przez laureatów nagród II-go, III-go lub
IV-go stopnia w terminie wskazanym w pkt. 15.10 regulaminu, uprawnienie do danej nagrody
przechodzi na laureata z listy rezerwowej przypisanego do tej nagrody. Postępowanie
z laureatem z listy rezerwowej będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak
w przypadku laureata nagrody II-go, III-go i IV-go stopnia. Jeżeli laureat z listy rezerwowej
również nie spełni warunków opisanych powyżej w terminie wskazanym w pkt. 15.11
regulaminu, niewydana nagroda II-go, III-go i IV-go stopnia pozostaje w dyspozycji
organizatora.
15.10 Laureaci nagród II-go, III-go i IV-go stopnia muszą podać / zamieścić i wysłać
wymagane dane i oświadczenia w formularzu dla laureatów ww. nagród na stronie
internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl zgodnie z pkt. 15.8 regulaminu,
w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 24.01.2023 r.
O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od laureatów nagród II-go, III-go
i IV-go stopnia, decyduje data ich otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia
24.01.2023 r.
15.11 Laureaci rezerwowi nagród II-go, III-go i IV-go stopnia muszą podać / zamieścić
i wysłać wymagane dane i oświadczenia w formularzu dla laureatów nagród II-go, III-go
i IV-go stopnia na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl zgodnie z pkt.
15.8 regulaminu, w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia
07.02.2023 r. O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od laureatów
rezerwowych nagród II-go, III-go i IV-go stopnia, decyduje data ich otrzymania przez
organizatora, nie późniejsza niż do dnia 07.02.2023 r.
WYDANIE NAGRÓD
16.1 Warunkiem odebrania nagrody I-go stopnia przez jej laureata jest:
− przedłożenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń, a także oryginału dowodu
zakupu promocyjnego z danymi zgodnymi ze wskazanymi w nagrodzonym zgłoszeniu
oraz z datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest
jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia
zgodnie z pkt. 11.11 regulaminu (poprzez doręczenie ich na adres organizatora zgodnie
z zapisami pkt. 15.1, pkt. 15.4, pkt. 15.6 albo pkt. 15.7 regulaminu),
− wylegitymowanie się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym tożsamość
i zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez laureata, a także
wypełnienie pokwitowania nagrody (w chwili odbioru nagrody I-go stopnia),
− zarejestrowanie pojazdu przez laureata oraz opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia
OC.
16.2 Warunkiem odebrania nagród II-go, III-go i IV-go stopnia przez jej laureatów jest:
− zamieszczenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń, a także skanu / zdjęcia
oryginału dowodu zakupu promocyjnego z danymi zgodnymi ze wskazanymi
w nagrodzonym zgłoszeniu oraz z datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży
promocyjnej, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina
nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt. 11.11 regulaminu (poprzez załączenie ich na
stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl w formularzu dla laureatów
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 13
nagród II-go, III-go i IV-go stopnia zgodnie z zapisami pkt. 15.1, pkt. 15.8, pkt. 15.10 albo
pkt. 15.11 regulaminu),
− wylegitymowanie się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym tożsamość
i zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez laureata, a także
wypełnienie pokwitowania nagrody (w chwili odbioru nagrody II-go lub III-go lub IV-go
stopnia).
16.3 Nagroda I-go stopnia zostanie wydana w miejscu i terminie indywidualnie uzgodnionym
z laureatem, najpóźniej do dnia 10.03.2023 r., po wcześniejszym zarejestrowaniu przez
laureata pojazdu oraz opłaceniu obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz innych opłat
i podatków należnych związanych z rejestracją pojazdu.
16.4 Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia
OC pojazdu oraz kosztów dojazdu laureata do miejsca odbioru nagrody w postaci
samochodu osobowego marki Hyundai Kona Hybrid. Pokrycie wyżej wymienionych kosztów
pozostaje w gestii laureata nagrody I-go stopnia.
16.5 Nagrody II-go, III-go i IV-go stopnia zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem
poczty kurierskiej, nie później niż do dnia 03.03.2023 r. W przypadku nieobecności laureata
w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres
i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie będzie można umówić się na powtórne
doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Ww. laureaci mogą
odebrać przesyłkę z określoną nagrodą II-go, III-go lub IV-go stopnia do dnia 10.03.2023 r.
16.6 Nagrody nieodebrane z winy laureatów lub z przyczyny leżącej po stronie laureatów do
dnia 10.03.2023 r. pozostają w dyspozycji organizatora.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
17.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie
w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie
osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o.,
ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail organizatora: [email protected] O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji
decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 24.03.2023 r.
17.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 20) musi zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika gry hazardowej,
datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.
W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej
uczestnik gry musi podać również adres elektroniczny do komunikacji.
17.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje
zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w pkt. 17.1 regulaminu i zawierające wszystkie
wymagane dane zgodnie z pkt. 17.2 regulaminu.
17.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne
zakończą się najpóźniej w dniu 07.04.2023 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie
przesłane uczestnikowi loterii: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie
pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia reklamacji
drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez
organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez
organizatora.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 14
17.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika
do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
18.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia
wymagalności.
18.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
ZOBOWIAZANIE PODATKOWE
19. Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
20.1 Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z urządzeniem loterii
promocyjnej „Złap swoją gwiazdkę!” jest organizator loterii, tj. Smolar Agencja Promocyjno –
Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, wpisana do
rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadająca
kapitał zakładowy 10.000,00 złotych, NIP: 727-278-80-75, www.smolar.pl.
20.2 Administrator danych osobowych informuje, że:
a) dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez powyższego administratora danych
osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii, tj. w celu przyjmowania
zgłoszeń do loterii, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania
nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dot.
loterii, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników
oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze
w związku z urządzeniem loterii,
b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U.
UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do
wzięcia udziału w loterii. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości
wzięcia udziału w loterii,
d) uczestnikowi przysługuje:
− prawo dostępu do podanych danych osobowych,
− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych
danych osobowych,
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora:
Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź lub
na adres e-mail: [email protected],
e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są
przetwarzane z naruszeniem przepisów,
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 15
f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane / udostępnione przez administratora
innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora loterii
wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa,
tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji,
systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe
uczestników loterii, podmiotom uczestniczącym w wydaniu / realizacji nagrody,
operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym organizatora
prawnie i księgowo,
g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych
roszczeń uczestników, które są związane z loterią, dane osobowe laureatów mogą być
jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości
wymaganej przepisami prawa,
h) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
21.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy
powszechnie obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 888 ze zm.).
21.2 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r.,
poz. 888 ze zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty
odpowiadającej wartości nagród określonej w regulaminie loterii.
21.3 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą
kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub też
pod numerem telefonu (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93 w dni robocze, tj. od poniedziałku
do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą
operatora).
ORGANIZATOR
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 16
ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu loterii promocyjnej „Złap swoją gwiazdkę!”
Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer
dowodu zakupu, data zakupu oraz NIP sklepu promocyjnego.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 17
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 18
ZAŁĄCZNIK NR 2 do regulaminu loterii promocyjnej „Złap swoją gwiazdkę!”
Szczegółowy opis nagrody I-go stopnia w loterii, tj. postaci samochodu osobowego marki
Hyundai Kona Hybrid o wartości 113.500,00 zł brutto (słownie: sto trzynaście tysięcy pięćset
złotych 00/100).
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 19
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 20

Organizator konkursu

Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o.

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki Groszek.