Regulamin konkursu

1
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
Zakręć się na wygraną
1. Organizator i czas trwania loterii.
1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą „Zakręć się na wygraną” zwanej dalej
"Loterią", jest "Fortuna PS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
przy ulicy Astronomów 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000243946, NIP: 521-33-76-453, REGON: 140423284 (zwana dalej: "Organizatorem").
1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 12 kwietnia 2023r. i trwa do dnia 19 sierpnia 2023r., tj. do dnia
zakończenia postępowania reklamacyjnego. Zgłoszenia do Loterii możliwe są w okresie od dnia
12 kwietnia 2023r. od godziny 12:00, do dnia 13 czerwca 2023r. z zastrzeżeniem pkt 3.1.
poniżej.
1.3. Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej. Loteria urządzana jest na terenie
sklepów należących do sieci „Żabka” (dalej: „Sklepy”).
1.4. Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w
Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu ("Regulamin").
1.5. Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19
listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 888).
2. Warunki uczestnictwa w Loterii.
2.1. Uczestnikiem Loterii może być osoba fizyczna ("Uczestnik"), która najpóźniej w dniu 12
kwietnia 2023r. ukończyła 16 lat i która jest zarejestrowanym użytkownikiem aplikacji sieci
Żabka pod nazwą „Żappka” („Aplikacja”), dostępnej do pobrania bezpłatnie w googleplay
oraz appstore.
2.2. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora Fortuna PS sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni
udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii, w tym pracownicy Sklepów oraz członkowie ich
rodzin.
2.3. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
3. Zasady przeprowadzenia Loterii.
2
3.1. Loteria podzielona jest na etapy (dalej „Etapy”):
3.1.1. etap 1 trwa od dnia 12 kwietnia 2023r. do dnia 18 kwietnia 2023r. (dalej: „Etap 1”),
przy czym Zgłoszenia do Loterii możliwe są od godziny 12:00 w dniu 12 kwietnia
2023r.;
3.1.2. etap 2 trwa od dnia 17 maja 2023r. do dnia 23 maja 2023r. (dalej: „Etap 2”);
3.1.3. etap 3 trwa od dnia 7 czerwca 2023r. do dnia 13 czerwca 2023r. (dalej: „Etap 3”)
3.2. Każda osoba, która chce wziąć udział w Loterii powinna w dowolnym momencie, w trakcie
trwania: (a) Etapu 1 dokonać zakupu w Sklepie co najmniej 2 napojów pn. Black, (b) Etapu 2
dokonać zakupu w Sklepie co najmniej 2 napojów pn. Frugo lub Frugo Energy, (c) Etapu 3
dokonać zakupu w Sklepie co najmniej 2 napojów pn. 4MOVE, dalej łącznie "Produkty
Promocyjne". Dokonując zakupu Produktów Promocyjnych, osoba chcąca wziąć udział w
Loterii powinna w kasie Sklepu zeskanować Aplikację. W przypadku gdy osoba chcąca wziąć
udział w Loterii spełni warunek zakupu wskazany powyżej, w Aplikacji wyświetli się kod
uprawniający do dokonania zgłoszenia do Loterii (dalej: „Kod”). Każdy zakup dwóch
Produktów Promocyjnych daje prawo do dokonania 1 zgłoszenia w Loterii.
3.3. Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik powinien na stronie internetowej www.zakreciwygraj.pl w
odpowiednim Etapie, w wybranym momencie, dokonać zgłoszenia do Loterii, wprowadzając w
odpowiednim polu otrzymany w Aplikacji Kod („Zgłoszenie”).
3.4. O przyjęciu Zgłoszenia Uczestnik jest informowany poprzez komunikat, który wyświetli się w
stronie po dokonaniu Zgłoszenia. Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia na ekranie pojawia
się informacja czy Uczestnik wygrał nagrodę, o której mowa: (a) w Etapie 1 w pkt od 4.1.1. do
4.1.4. Regulaminu, (b) w Etapie 2 w pkt od 4.2.1. do 4.2.4. Regulaminu, (c) w Etapie 3 w pkt
od 4.3.1. do 4.3.4. Regulaminu.
3.5. Zgodnie z pkt 3.6. Regulaminu Organizator na serwerze zapisał informację o terminach z
uwzględnieniem Etapów, w których możliwe są do wygrania nagrody, o których mowa w pkt
od 4.1. do 4.3. Regulaminu.
3.6. Organizator zapisał informacje dotyczące Etapów i dni, w których organizowana jest Loteria, a
także informacje dotyczące nagród, o których mowa w pkt od 4.1. do 4.3. Regulaminu i
godzin, po których określona nagroda może zostać wygrana w wyniku dokonania Zgłoszenia.
Pierwszy Uczestnik, który dokona Zgłoszenia po zapisanej uprzednio godzinie zostanie
poinformowany o wygranej. Nie ma w tym wypadku znaczenia czas jaki upłynął pomiędzy
zaprogramowaną godziną, a momentem w którym Uczestnik dokona Zgłoszenia. Jeżeli
pomiędzy dwoma zaprogramowanymi godzinami, żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia,
dwóch pierwszych Uczestników, którzy dokonają Zgłoszenia zostanie poinformowanych o
wygranej. Organizator w dniu 12 kwietnia 2023r. przed godziną 12:00, w siedzibie
Organizatora, przy użyciu programu losującego umożliwiającego losowy wybór, losuje godziny i
dni losowania dla nagrody w każdym z Etapów Loterii. W losowaniu wylosowany jest dzień
trwania loterii oraz godzina w tym dniu, w którym Uczestnicy będą wygrywać nagrody.
3
3.7. Jeden Uczestnik, może wielokrotnie wziąć udział w Loterii i zostać jej zwycięzcą.
3.8. Niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających
wpływ lub mogących wywierać wpływ na wyniki losowania. Uczestnikowi, który stosuje takie
systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a
Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii.
4. Nagrody.
4.1. Nagrodami w Etapie 1 jest:
4.1.1. 750 nagród pieniężnych o wartości 20,00 złotych każda;
4.1.2. 300 nagród pieniężnych o wartości 50,00 złotych każda;
4.1.3. 16000 rabatów obniżających cenę zakupu w Sklepie napoju Black Classic 250 ml o wartości
3,80 złotych każdy;
4.1.4. 6500 rabatów obniżających cenę zakupu w Sklepie napoju Black Classic 150 ml o wartości
2,70 złotych każdy.
4.2. Nagrodami w Etapie 2 jest:
4.2.1. 188 nagród pieniężnych o wartości 20,00 złotych każda;
4.2.2. 75 nagród pieniężnych o wartości 50,00 złotych każda;
4.2.3. 6098 rabatów obniżających cenę zakupu w Sklepie napoju Frugo 500 ml, o wartości 3,80
złotych każdy;
4.2.4. 1352 rabatów obniżających cenę zakupu w Sklepie napoju Frugo Energy 500 ml, o wartości
5,00 złotych każdy.
4.3. Nagrodami w Etapie 3 jest:
4.3.1. 375 nagród pieniężnych o wartości 20,00 złotych każda;
4.3.2. 150 nagród pieniężnych o wartości 50,00 złotych każda;
4.3.3. 4300 rabatów obniżających cenę zakupu w Sklepie napoju 4Move 330 ml, o wartości 4,00
złotych każdy;
4.3.4. 15554 rabatów obniżających cenę zakupu w Sklepie napoju 4Move 150 ml, o wartości 2,40
złotych każdy;
4.4. Pula nagród w Loterii wynosi 215.322,00 złotych brutto.
5. Odbiór nagrody.
5.1. Zwycięzcy nagród, o których mowa w pkt od 4.1. do 4.3. powyżej są informowani o wygranej
bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia. Jednocześnie w przypadku wygranej nagrody, o której
mowa w pkt 4.1.1., 4.1.2, 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1. i 4.3.2. powyżej zwycięzca otrzymuje
4
link/odnośnik, który przekierowuje do formularza online, za pośrednictwem którego zwycięzca
podaje swoje dane, o których mowa w pkt 5.2. poniżej. W przypadku wygranej nagrody, o
której mowa w pkt 4.1.3., 4.1.4., 4.2.3., 4.2.4., 4.3.3. i 4.3.4. powyżej zwycięzca dostaje
kupon uprawniający do odbioru nagrody. Kupon wyświetla się na stronie internetowej
www.zakreciwygraj.pl, oraz jest wysyłany na adres e-mail podany w Aplikacji.
5.2. Zwycięzcy nagrody, o której mowa w pkt 4.1.1., 4.1.2, 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1. i 4.3.2. powyżej, w
celu odbioru nagrody powinni wypełnić wszystkie pola formularza zwycięzcy, o którym mowa
w pkt 5.1. powyżej, pod rygorem utraty prawa do nagrody, w terminie 72 godzin od uzyskania
informacji o wygranej (wysłanie linku/odnośnika przez Organizatora), wpisując w
odpowiednich rubrykach: imię, nazwisko, adres e-mail, zgodny z adresem a-mail podanym w
Aplikacji, numer telefonu, adres zamieszkania na terytorium RP, numer rachunku bankowego.
Zwycięzcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola
checkboxa, że spełniają warunki udziału w Loterii w tym, że nie zachodzą przesłanki
wyłączenia ich z udziału w Loterii w myśl pkt 2 powyżej oraz że posiadają zgodę
przedstawicieli ustawowych na udział w Loterii.
5.3. Zwycięzcy nagrody, o której mowa w pkt 4.1.3., 4.1.4., 4.2.3., 4.2.4., 4.3.3. i 4.3.4. powyżej,
powinni okazać w kasie Sklepu otrzymany kupon oraz potwierdzić w kasie Sklepu. Nagrody, o
których mowa w pkt 4.1.3., 4.1.4., 4.2.3., 4.2.4., 4.3.3. i 4.3.4. powyżej są wydawane w kasie
Sklepu, w którym zwycięzca dokonał zakupu Produktu Promocyjnego poprzez obniżenie ceny
kupowanego w Sklepie produktu o wartość rabatu, zgodnie z pkt 4.1.3., 4.1.4., 4.2.3., 4.2.4.,
4.3.3. i 4.3.4. powyżej.
5.4. Nagrody, o których mowa w pkt 4.1.1., 4.1.2, 4.2.1. i 4.2.2., 4.3.1. i 4.3.2. powyżej są
wydawane w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez zwycięzcę zgodnie z pkt
5.2. powyżej.
5.5. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę. Zwycięzcy nagród nie mogą
żądać ekwiwalentu pieniężnego.
5.6. Nagrody w niniejszej Loterii są wydawane w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, ustawa o PDOF).
5.7. Wszystkie nagrody w Loterii zostaną wydane najpóźniej do dnia 20 lipca 2023 roku.
Nieodebrane nagrody w Loterii pozostają własnością Organizatora.
6. Komisja.
6.1. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii
(„Komisja”) i wydał regulamin jej działania.
6.2. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie
przepisów o grach hazardowych i Regulaminu.
5
6.3. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z
niniejszego Regulaminu.
6.4. Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.
7. Postępowanie reklamacyjne.
7.1. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia
rozpoczęcia Loterii do dnia 31 lipca 2023 r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego
terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 5 sierpnia 2023 r. nie są rozpatrywane
pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce
zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na
przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacja może zostać także złożona za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
7.2. Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i
nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i
miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja, oraz przyczynę reklamacji, treść żądania
reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. W przypadku złożenia
reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje
adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.
7.3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:
Fortuna PS Sp. z o.o.
ul. Astronomów 12
01-450 Warszawa
z dopiskiem reklamacja loterii – "Zakręć się na wygraną"
lub na adres email: [email protected]
w temacie wiadomości podają reklamacja loterii - „Zakręć się na wygraną”
7.4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z regulaminem pracy wewnętrznej komisji
nadzorującej przebieg loterii promocyjnej.
7.5. Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu
poleconego w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub korespondencji e-mail w
przypadku reklamacji wniesionej w formie elektronicznej najpóźniej w terminie 14 dni od daty
otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 19 sierpnia 2023 r.
7.6. Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy
od dnia wymagalności.
7.7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia odpowiedzi na reklamację.
6
8. Postanowienia końcowe.
8.1. Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu w Aplikacji, na stronie internetowej
www.zakreciwygraj.pl oraz w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Astronomów 12. Na
pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin
Loterii drogą pocztową.
8.2. Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Loterii, jak również
potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.
8.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w
niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.
8.4. Na żądanie zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z
zachowaniem procedury i terminu wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych.
8.5. Wszelkie spory wynikające z Loterii są rozpatrywane przez właściwy sąd według przepisów
obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8.6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, w tym m.in. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2019r., poz. 1781).

Organizator konkursu

"Fortuna PS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki Frugo.