Regulamin konkursu

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą
„Rings of Power”
§ 1 Nazwa Loterii
Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria
promocyjna pod nazwą: „Rings of Power” (zwana dalej „Loterią”).
§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię
Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Niedźwiedzia 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca
kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.
§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;
Obszar, na którym będzie urządzana Loteria;
Czas trwania Loterii;
Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii
1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888), zezwolenia wydanego
przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego
Regulaminu.
2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Loteria rozpoczyna się w dniu 02 sierpnia 2022 r. i kończy się 27 stycznia 2023 r. (czas
trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
4. Okres sprzedaży promocyjnej rozpoczyna się 02 sierpnia 2022 r. i kończy się 27 listopada
2022 r. (dalej „Okres promocyjny”), natomiast okres przyjmowania zgłoszeń
rozpoczyna się 15 września 2022 r. i kończy się 27 listopada 2022 r. (dalej „Okres
przyjmowania zgłoszeń”).
- 2 -
5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna
komisja nadzoru, w skład której wchodzą osoby, które posiadają zaświadczenia
o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów
urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych
z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii. Komisja jest powołana przez Organizatora
i działa na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji
(dalej „Komisja”).
6. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie
z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia
wyłącznie swojego udziału w Loterii.
7. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych,
jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
8. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii.
Prawidłowo dokonane zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie
udziału w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.
9. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź
działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii,
czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
11. W Loterii nie mogą wziąć udziału:
a) pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora
oraz
b) pracownicy i członkowie rodziny pracowników Nestlé Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie, Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000025166,
NIP: 527-020-39-68, REGON: 010006420, kapitał zakładowy 42.459.600 zł w
pełni opłacony (dalej „Nestle”).
UNIQUE ONE Sp. z o.o. / because everybody is unique…
Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, Polska / Tel +48 22 549 3003 / Fax +48 22 549 3005 / www.uniqueone.pl
KRS 0000061512 / Kapitał zakładowy 100.000 PLN
Niniejszy dokument objęty jest prawami autorskimi należącymi do spółki UNIQUE ONE Sp. z o.o.
Przez członków rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
12. Za laureata należy uznać Uczestnika, którego zgłoszenie zostało wylosowane jako
zwycięskie, w zakresie nagród o których mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, ale nie zostało
jeszcze pozytywnie zweryfikowane zgodnie z § 7 Regulaminu, tj. nie otrzymał prawa
do wydania nagrody (dalej: „Laureat”).
§ 4 Zasady prowadzenia Loterii
1. W Loterii mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili
dokonywania zgłoszenia ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone
w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, o których mowa w ust. 2 poniżej,
jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1360).
2. Loterią objęte są następujące produkty promocyjne:
a) baton KitKat Chunky Milk 40g
b) baton KitKat Chunky Peanut Butter 42g
c) baton KitKat Chunky White 40g
d) baton KitKat 4Finger Milk 41,5g
e) baton Lion White 42g
f) baton Lion Chocolate 42g
g) baton Lion Peanut 40g
h) baton Lion Chocolate Extra 50g
i) baton Lion White Extra 50g
które posiadają informację o Loterii, (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”),
a wewnątrz opakowania nadrukowany jest kod alfanumeryczny (zwany dalej „Kodem”).
- 4 -
3. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki
(dalej „Uczestnik”):
a) Dokona jednorazowego zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego,
w Okresie Promocyjnym;
b) Zachowa oryginalne opakowanie Produktu Promocyjnego (opakowanie
z Kodem);
c) Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii, w Okresie
przyjmowania zgłoszeń, zgodnie z postanowieniami poniższych ustępów (dalej
„Zgłoszenie”).
4. W celu dokonania Zgłoszenia do Loterii należy uzupełnić poprawnie oraz kompletnie
formularz dostępny na stronie internetowej www.kitkatlion-ringsofpower.pl i wysłać
go (zgodnie z funkcjonalnością strony internetowej) do Organizatora. Wypełniając
formularz należy: wpisać Kod z opakowania Produktu Promocyjnego, złożyć
oświadczenie o akceptacji Regulaminu Loterii, złożyć oświadczenie o ukończeniu 18 lat
i wysłać Zgłoszenie przez dedykowany przycisk.
5. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlony na stronie
internetowej z informacją, czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte (zarejestrowane) przez
Organizatora oraz o tym czy jest ono zwycięskie, czy też nie, w zakresie nagrody opisanej
w § 5 ust. 2 Regulaminu. Jeżeli Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim, Laureatowi
wyświetli się formularz, w którym Laureat uzupełnia adres e-mail, potwierdza adres email (wpisując go ponownie) i klika przycisk „Wyślij”. Na podany przez Laureata w
formularzu adres e-mail zostanie przesłana wiadomość e-mail z informacją o krokach,
które musi podjąć Laureat, aby otrzymać prawo do wydania nagrody opisanej w § 5 ust.
2 Regulaminu, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 Regulaminu.
6. Prawidłowe Zgłoszenie bierze udział w 1 (słownie: jednym) losowaniu nagród opisanych
w § 5 ust. 2, tj. jednym losowaniu nagrody typu instant win. Do Loterii dany Kod można
zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam
Kod ewentualna nagroda z tytułu tego Kodu przysługiwać będzie tylko raz, pierwszemu
prawidłowemu zwycięskiemu Zgłoszeniu (tj. Zgłoszeniu zwycięskiemu, które zostało
UNIQUE ONE Sp. z o.o. / because everybody is unique…
Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, Polska / Tel +48 22 549 3003 / Fax +48 22 549 3005 / www.uniqueone.pl
KRS 0000061512 / Kapitał zakładowy 100.000 PLN
Niniejszy dokument objęty jest prawami autorskimi należącymi do spółki UNIQUE ONE Sp. z o.o.
dokonane przez Uczestnika, który posiada oryginał opakowania Produktu Promocyjnego
z Kodem, do którego przypisana została nagroda).
7. Termin przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 15 września 2022 r. o godz.
00:00:00 i trwa do 27 listopada 2022 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina
otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora. O chwili przyjęcia Zgłoszenia decyduje jego
wpływ na serwer Organizatora przyjmującego Zgłoszenia.
8. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem,
że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Z tym zastrzeżeniem,
że 1 (słownie: jeden) Uczestnik może wygrać maksymalnie: 3 (słownie: trzy) nagrody
opisane w § 5 ust. 2 Regulaminu. Wszelkie próby naruszenia powyższego ograniczenia
stanowią podstawę do odebrania Uczestnikowi/om prawa do nagrody jako próby
naruszenia postanowień Regulaminu i działań nieuczciwych.
9. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
10. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy
użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń.
Organizator zastrzega prawa do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń, w stosunku do których
Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega
prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których Komisja
stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu, w szczególności w przypadku
stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony,
w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
11. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez
Uczestnika/Laureata, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności
i treści Zgłoszeń. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Zgłoszenie nie spełnia
warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć dane
Zgłoszenie i/lub Uczestnika/Laureata, który dokonał Zgłoszenia z naruszeniem
postanowień Regulaminu (w szczególności nie przedstawił opakowania Produktu
Promocyjnego zawierającego Kod zgłoszony do Loterii). Weryfikacja może być
dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia
- 6 -
przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji Laureatów, ale nie później niż
do dnia 12 grudnia 2022 r. (tj. ostateczny termin przedstawienia wezwania przez
Organizatora). W terminie wskazanym powyżej Uczestnicy zobowiązani są do
przechowywania oryginałów wszystkich zgłoszonych do Loterii opakowań Produktów
Promocyjnych z Kodem i przedstawienia ich Organizatorowi na żądanie Organizatora.
12. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia dodatkowych
(innych niż wskazane w § 7 ust. 1 Regulaminu) oświadczeń o spełnianiu warunków
udziału w Loterii oraz odpowiednio oryginałów opakowań Produktów Promocyjnych z
Kodem potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik/Laureat musi
spełnić wskazany wymóg w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez
Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora
(dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737
Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia
wezwania przez Organizatora. Wezwanie Organizator może przedstawić elektronicznie
na adres e-mail podany po dokonaniu Zgłoszenia. Brak możliwości kontaktu z
Uczestnikiem/Laureatem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie
podejrzanego Zgłoszenia z Loterii, postanowienia § 7 ust. 5 Regulaminu stosuje się
odpowiednio.
13. W Loterii uwzględniane są wyłącznie Kody pochodzące z oryginalnych opakowań
Produktów Promocyjnych. W szczególności nie są uwzględniane kody podrobione,
przerobione, uszkodzone w taki sposób, iż istnieje podejrzenie, że mogą być
nieoryginalne bądź uniemożliwiają ich weryfikację. W procedurach weryfikacyjnych
Uczestnik musi przedstawić całe opakowanie Produktu Promocyjnego
z Kodem. Nie będą uwzględniane jako poprawne Kody stanowiące wycinek
z opakowania Produktu Promocyjnego.
14. W razie utraty lub zniszczenia opakowania Produktu Promocyjnego z Kodem,
Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
15. Przez danego Uczestnika rozumie się daną osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi
identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby Loterii. Działania danej osoby fizycznej,
polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień
UNIQUE ONE Sp. z o.o. / because everybody is unique…
Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, Polska / Tel +48 22 549 3003 / Fax +48 22 549 3005 / www.uniqueone.pl
KRS 0000061512 / Kapitał zakładowy 100.000 PLN
Niniejszy dokument objęty jest prawami autorskimi należącymi do spółki UNIQUE ONE Sp. z o.o.
Regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia
Uczestnika jako działanie nieuczciwe i naruszające postanowienia Regulaminu.
16. Do Loterii może zgłosić się wyłącznie osoba posiadająca istniejący (a podawany podczas
dokonywania Zgłoszenia) adres e-mail.
17. Wszelkie próby ataku, modyfikacji lub manipulacji w systemie lub platformie lub na
serwerze generują natychmiastową dyskwalifikację z Loterii Uczestnika je stosującego
lub je zlecającego.
18. Uczestnicy są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ jest
to jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej, przeprowadzenia procedur
weryfikacyjnych i kontaktu Organizatora z Uczestnikiem.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem
w skutek podania nieprawdziwych lub niepoprawnych danych.
§ 5 Wartość puli nagród
1. Wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 200
000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest
ograniczona i wynosi 2 000 (słownie: dwa tysiące) sztuk.
2. W Loterii przewidziano nagrody typu instant win w postaci e-kart podarunkowych do
sklepu internetowego Amazon do wykorzystania na stronie www.amazon.pl o wartości
100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 2 000 (słownie:
dwa tysiące) nagród instant win w Loterii.
3. Zasady oraz termin realizacji nagrody zostaną podane w wiadomości e-mail, o której
mowa w § 8 ust. 1.
4. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną.
5. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
- 8 -
7. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. z
Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1128).
§ 6 Miejsce i termin losowań nagród
oraz miejsce i termin ogłaszania wyników
1. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody opisane w § 5 ust. 2 Regulaminu
odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie, w
dniach 02 – 04 sierpnia 2022 r., przy użyciu urządzenia losującego posiadającego
pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.
2. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie.
Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia do Loterii Uczestnikowi
wyświetla się komunikat na stronie internetowej zawierający informację, czy jego
Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim, czy nie, w zakresie nagrody opisanej w § 5 ust.
2 Regulaminu. Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki,
tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po
upływie daty i godziny, do której jest przypisana nagroda.
3. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych
w protokole przygotowanym przez Komisję. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie
dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest
przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale
czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do zgłoszenia kolejno
drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału
czasowego) itd. przez cały Okres promocyjny.
4. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 2000 bramek.
5. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny
otwarcia bramek. W przypadku niewydania nagród, o których mowa w § 5 ust. 2,
w szczególności niespełnienia przez Laureata warunków uczestnictwa lub ich wydania,
powracają one do puli nagród i Organizator wyznacza dodatkowe godziny otwarcia
UNIQUE ONE Sp. z o.o. / because everybody is unique…
Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, Polska / Tel +48 22 549 3003 / Fax +48 22 549 3005 / www.uniqueone.pl
KRS 0000061512 / Kapitał zakładowy 100.000 PLN
Niniejszy dokument objęty jest prawami autorskimi należącymi do spółki UNIQUE ONE Sp. z o.o.
bramek dla tych nagród. Warunkiem tego jest ustalenie przez Organizatora tej
okoliczności nie później niż z upływem Okresu promocyjnego.
6. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek, jednakże
bramki są otwarte w godzinach od 00:00:00 do 23:59:59, każdego dnia Okresu
Promocyjnego.
7. Wyniki ogłaszane są po zakończeniu Okresu Promocyjnego i weryfikacji Zwycięzców,
w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz zwycięskiego Kodu z opakowania
Produktu Promocyjnego. Lista dostępna jest na stronie internetowej Organizatora
www.uniqueone.pl.
§ 7 Warunki wydania Nagród
1. Laureaci nagród instant win, opisanych w § 5 ust. 2 Regulaminu są informowani
o wygranej poprzez wyświetlony komunikat zgodnie z procedurą opisaną w § 4 ust. 5
Regulaminu. Wraz z wyświetleniem komunikatu o wygranej Laureatowi ukazuje się
formularz, w którym Laureat uzupełnia adres e-mail, na który to adres wysyłana jest
automatycznie wiadomość e-mail, w której Laureat jest proszony o przesłanie do
Organizatora na adres e-mail: [email protected], skanu lub zdjęcia:
a) własnoręcznie podpisanego Oświadczenia Laureata Nagrody Instant Win,
zawierającego dane Laureata oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia
wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem
Loterii, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez
Organizatora na stronie internetowej www.kitkatlion-ringsofpower.pl.
oraz stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu a także dołączonym do
automatycznej wiadomości e-mail od Organizatora, o której mowa powyżej;
b) oryginału opakowania Produktu Promocyjnego z uwidocznionym Kodem, z
tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.
Skany lub zdjęcia wyżej wymienionych dokumentów powinny zostać przesłane w
formacie .jpg, .png lub .pdf i nie przekraczać łącznie rozmiaru 20 MB. Laureaci
- 10 -
zobowiązani są do przesłania ww. dokumentów w terminie 5 dni roboczych liczonych
od dnia otrzymania informacji o wygranej w wiadomości e-mail, o której mowa w § 4
ust. 5 Regulaminu.
2. Jeśli Laureat nie prześle danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzania
procedury weryfikacji i wydania nagrody z zachowaniem terminów, o których mowa
powyżej, oznacza to rezygnację z nagrody. Laureaci zobowiązani są do zachowania
oryginałów opakowania Produktu Promocyjnego z Kodem w terminie do dnia 12 grudnia
2022 r., w celu wskazanym w § 4 ust. 11 Regulaminu.
3. Przesłanie przez Laureata Formularza, o którym mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu lub
Oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej niespełniającego wymagań określonych
Regulaminem lub nieprzesłanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt a) oraz b)
powoduje niespełnienie przez Laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa
do nagrody. Jeżeli Organizator poweźmie wątpliwość, co do prawidłowości przesłanych
przez Laureata dokumentów, ma prawo skontaktować się z Laureatem za pośrednictwem
wiadomości e-mail, na adres podany w Formularzu, o którym mowa w § 4 ust. 5 w celu
wyjaśnienia nieprawidłowości i podania przez Laureata prawidłowych danych
niezbędnych do wydania nagrody opisanej w § 5 ust. 2.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezgodności treści wskazanej w Zgłoszeniu,
z treścią Kodu z opakowania Produktu Promocyjnego, Zgłoszenie jest dyskwalifikowane
jako naruszające postanowienia Regulaminu, a Laureat traci prawo do nagrody.
5. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Laureata,
Organizator może również zwrócić się do Laureata o przedstawienie wszystkich
oryginałów opakowań Produktów Promocyjnych z Kodem zgłoszonych do Loterii oraz
kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek
Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownych oświadczeń
zgodnie z postanowieniami i trybem opisanym w § 4 ust. 10-12.
6. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w ust. 5
powyżej lub § 4 ust. 11-12, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat
wezwaniem Organizatora w ciągu 5 dni roboczych (data nadania) od otrzymania tego
wezwania skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania
UNIQUE ONE Sp. z o.o. / because everybody is unique…
Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, Polska / Tel +48 22 549 3003 / Fax +48 22 549 3005 / www.uniqueone.pl
KRS 0000061512 / Kapitał zakładowy 100.000 PLN
Niniejszy dokument objęty jest prawami autorskimi należącymi do spółki UNIQUE ONE Sp. z o.o.
nagrody i oznacza rezygnację z prawa do nagrody. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty
te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów, za pośrednictwem listu
poleconego lub osobiście na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737
Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia
wezwania przez Organizatora.
7. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano Laureatowi nieuprawnionemu
do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
8. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
9. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii
procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane
są przez Komisję.
10. Nagrody wydawane są pozytywnie zweryfikowanym Laureatom, dalej określanym jako
„Zwycięzcy”.
§ 8 Termin wydania Nagród
1. Nagrody instant win, opisane w § 5 ust. 2 Regulaminu wysyłane są Zwycięzcom za
pośrednictwem wiadomości e-mail do dnia 5 stycznia 2023 r., (przez co rozumie się
maksymalną datę wysyłki wiadomości e-mail przez Organizatora). Nagroda wysyłana
zgodnie z danymi wskazanymi przez Zwycięzcę w Oświadczeniu Laureata, o którym
mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu.
§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń
- 12 -
1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 13 stycznia 2023 r. przy czym decyduje data
wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom
Loterii.
2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp.
z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria Rings of Power -
reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres [email protected] i
musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20): imię
i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia,
którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji
zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji,
jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą
listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowną lub wiadomości email w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail,
przesłanych zgodnie z danymi o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie
10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy
od dnia wymagalności.
6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem
powszechnym.
§ 10 Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
UNIQUE ONE Sp. z o.o. / because everybody is unique…
Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, Polska / Tel +48 22 549 3003 / Fax +48 22 549 3005 / www.uniqueone.pl
KRS 0000061512 / Kapitał zakładowy 100.000 PLN
Niniejszy dokument objęty jest prawami autorskimi należącymi do spółki UNIQUE ONE Sp. z o.o.
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
Administratorem danych osobowych jest:
a) W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu
przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii –
Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail:
[email protected] Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja Loterii służącej
promowaniu produktów Nestle. Nestle powierzyła przetwarzanie danych
osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza
dane osobowe w powyższym celu. Nestle Polska S.A. może angażować dalsze
podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych.
Nestle Polska S.A. może również przetwarzać dane osobowe Uczestników na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci ustalania,
dochodzenia roszczeń lub obrony praw;
b) W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby
postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami
Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-
737) Warszawa, e-mail: [email protected]). Przetwarzanie danych
osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 20);
c) W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu
weryfikacji spełnienia przez Laureat warunków Regulaminu, a następnie
wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe
i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z
o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: [email protected]).
- 14 -
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku
prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich
zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody
na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w
zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych
nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o
rachunkowości podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania
takich obowiązków.
d) W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie
realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o
którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094.) jest Organizator. Podstawą
przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu
poprzednim przepisy ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie
przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli
procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celnoskarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.
2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników
przetwarzanych przez Nestle Polska S.A. lub związanych z nimi praw, należy kierować
pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub
mailem na adres: [email protected] Dane kontaktowe do inspektora ochrony
danych osobowych Nestle Polska S.A.: [email protected]
3. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników
przetwarzanych przez Organizatora (Unique One Sp. z o.o.) lub związanych z nimi praw,
należy kierować pisemnie na adres: ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa lub na adres
e-mail: [email protected]
4. Osobie, której dane są przetwarzane:
a) przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych;
UNIQUE ONE Sp. z o.o. / because everybody is unique…
Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, Polska / Tel +48 22 549 3003 / Fax +48 22 549 3005 / www.uniqueone.pl
KRS 0000061512 / Kapitał zakładowy 100.000 PLN
Niniejszy dokument objęty jest prawami autorskimi należącymi do spółki UNIQUE ONE Sp. z o.o.
b) przysługuje również prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji
w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba,
której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
c) przysługuje prawo do żądania usunięcia, jej danych osobowych (w
szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do
usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim
przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku
ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa
państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń;
d) przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych
przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych
osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane
dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian
ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych
osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane
dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane
dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania –
do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane
dotyczą;
e) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z
przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym
interesie Administratora Danych;
- 16 -
f) przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
5. Administrator – Nestlé Polska S.A. powierzył (w zakresie wskazanym w ust. 1 lit. a))
przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi. W przypadku
wydania nagrody w formie przelewu bankowego dane osobowe zwycięzców zostaną
przekazane do instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród.
W przypadku wydania nagrody rzeczowej dane osobowe zwycięzców zostaną
przekazane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej, która odpowiadać będzie za
doręczenie nagród. W przypadku wydania nagrody w postaci elektronicznego
bonu/karty/vouchera dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane podmiotom
świadczącym usługi z zakresu technologii IT. Podmiotowi, który odpowiadać będzie za
dostarczenie nagród zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji
wysyłki nagrody. Dane osobowe Laureatów mogą ponadto być ujawniane podmiotom
świadczącym usługi w zakresie technologii IT, usługi pocztowe, kurierskie. Dane
osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich
dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te
dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli
przestrzegania i egzekwowania prawa.
6. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne
do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody
lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii
oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub
(w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
7. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników
odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności,
poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym
wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami
przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
UNIQUE ONE Sp. z o.o. / because everybody is unique…
Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, Polska / Tel +48 22 549 3003 / Fax +48 22 549 3005 / www.uniqueone.pl
KRS 0000061512 / Kapitał zakładowy 100.000 PLN
Niniejszy dokument objęty jest prawami autorskimi należącymi do spółki UNIQUE ONE Sp. z o.o.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza
obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się
z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję
Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego
przepisami prawa.
9. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny
do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym
laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego
Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z
Loterią i (w przypadku Laureatów, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani zgodnie z
postanowieniami § 7 Regulaminu) do czasu przedawnienia zobowiązań/należności
podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. Ponadto, w przypadku
dochodzenia roszczeń możemy w dalszym ciągu przetwarzać dane osobowe przez taki
dodatkowy okres, jaki będzie konieczny w ramach rozpatrzenia danego roszczenia. W
przypadkach, w których dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z
wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze
danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego
Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego
Administratora danych przepisy prawa.
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Regulamin od 2 sierpnia 2022 r. jest dostępny na stronie internetowej www.uniqueone.pl
a od 15 września 2022 r. również na stronie internetowej www.kitkatlionringsofpower.pl.
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa.
3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
- 18 -
4. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej przez
niego wygranej, z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888).
5. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Uczestnicy mogą skontaktować się z
Organizatorem w dni robocze w godzinach: 9.00 – 17.00, z zastrzeżeniem dni 26 – 27
listopada 2022 r., przypadających odpowiednio w sobotę i niedzielę, kiedy to kontakt
Uczestników z Organizatorem jest możliwy w następujących terminach:
a) w sobotę 26 listopada 2022 r. w godzinach 10.00 – 16.00;
b) w niedzielę 27 listopada 2022 r. w godzinach: 18.00 – 23:59.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Wzór oświadczenia dla Laureatów
UNIQUE ONE Sp. z o.o. / because everybody is unique…
Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, Polska / Tel +48 22 549 3003 / Fax +48 22 549 3005 / www.uniqueone.pl
KRS 0000061512 / Kapitał zakładowy 100.000 PLN
Niniejszy dokument objęty jest prawami autorskimi należącymi do spółki UNIQUE ONE Sp. z o.o.
Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia dla Laureatów
WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA LAUREATÓW
Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.
Oświadczam, że ukończyłem/am najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która
wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) i
zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust.11
Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w
Regulaminie Loterii.
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE OŚWIADCZENIA!
________________________________________________________________________
KOD Z OPAKOWANIA
________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL PODANY W ZGŁOSZENIU
_______________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO
____________________________________________________________
ADRES E-MAIL DO WYDANIA NAGRODY (jeśli inny niż podany w Zgłoszeniu)
________________________________
WŁASNORĘCZNY PODPIS I DATA
Proszę pamiętać o załączeniu skanu/zdjęcia oryginału Opakowania Produktu Promocyjnego z Kodem, z
tytułu którego przypisana została Nagroda.
Skany lub zdjęcia wyżej wymienionych dokumentów powinny zostać przesłane w formacie .jpg, .png lub .pdf i
nie przekraczać łącznie rozmiaru 20 MB.
Informujemy, że:
1.Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu przetwarzanych w celu wydania nagrody w Loterii jest Unique One sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: [email protected] Podanie przez Ciebie danych jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Rings of Power” i w
związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu
wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków
ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do
wykonania takich obowiązków.
- 20 -
2.Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii –
Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: [email protected] Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu
produktów Nestle. Nestlé Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi.
3.Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania
niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. W przypadku wydania nagrody w formie przelewu bankowego dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane do instytucji finansowej, która odpowiadać
będzie za dostarczenie nagród. W przypadku wydania nagrody rzeczowej dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej,
która odpowiadać będzie za doręczenie nagród. W przypadku wydania nagrody w postaci elektronicznego bonu/karty/vouchera dane osobowe zwycięzców zostaną
przekazane podmiotom świadczącym usługi z zakresu technologii IT. Podmiotowi, który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród zostaną przekazane wyłącznie
dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki nagrody. Dane osobowe Laureatów mogą ponadto być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie
technologii IT, usługi pocztowe, kurierskie. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym
odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli
przestrzegania i egzekwowania prawa.
5. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w
tym laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych
związanych z Loterią i (w przypadku Laureatów, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani) do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych
związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. Ponadto, w przypadku dochodzenia roszczeń możemy w dalszym ciągu przetwarzać dane osobowe przez taki
dodatkowy okres, jaki będzie konieczny w ramach rozpatrzenia danego roszczenia. W przypadkach, w których dane osobowe przetwarzane są w celach związanych
z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez
odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.
6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w § 10 Regulaminu Loterii.

Organizator konkursu

Unique One sp. z o.o.

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki Nestle.