Regulamin konkursu

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„RAMA – UŻYWAJ JAK MASŁO”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii – loteria jest prowadzona pod nazwą „RAMA – UŻYWAJ JAK MASŁO”.
2. Nazwa organizatora loterii – Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadająca kapitał zakładowy
10.000,00 złotych, NIP: 727-278-80-75, www.smolar.pl, zwana dalej „organizatorem”.
3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria urządzana jest na podstawie ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 227) oraz
zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.
4. Definicje
4.1 Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi
lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii,
a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym
regulaminie loteria promocyjna zwana jest dalej „loterią”.
4.2 Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana
z prowadzoną loterią. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii
i dotyczy dokonywania zakupów promocyjnych. Czas trwania sprzedaży promocyjnej
określony jest w pkt 7 niniejszego regulaminu.
4.3 Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup minimum 1 (słownie: jednego)
dowolnie wybranego produktu marki Rama Używaj jak Masło (produkt promocyjny).
Zakup promocyjny musi być dokonany w dowolnym sklepie promocyjnym w okresie trwania
sprzedaży promocyjnej i musi być udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu.
Zakup promocyjny musi być dokonany przez uczestnika na własną rzecz i na własny
rachunek, uczestnik musi faktycznie zapłacić za zakup promocyjny.
Produkty promocyjne mogą być dostępne w sklepach promocyjnych zarówno przed
rozpoczęciem okresu sprzedaży promocyjnej, jak i po jego upływie, jednakże zakup
promocyjny dokonany poza okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału
w loterii.
Produkty promocyjne pochodzą z oferty handlowej i zostały wprowadzone do obrotu przez
firmę Upfield Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
4.4 Sklep promocyjny – dowolny sklep sieci Biedronka na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, w którym można dokonać zakupu promocyjnego.
4.5 Strona internetowa loterii – przygotowana do potrzeb loterii strona internetowa pod
adresem: www.roslinnakuchniaramy.pl, na której znajduje się specjalnie przygotowany
formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń do loterii.
4.6 Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
4.7 Dowód zakupu – oryginał paragonu fiskalnego lub imiennej faktury VAT wystawionej na
pełnoletnią osobę fizyczną (tj. na uczestnika w rozumieniu pkt 8 regulaminu) potwierdzający
dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby loterii musi być czytelny
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 1
i oryginalny tzn. taki, który został wystawiony przez sklep promocyjny (którego nazwa i adres
znajdują się na dowodzie zakupu) i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby
niniejszej loterii nie jest w szczególności jego:
- kserokopia,
- kopia notarialnie poświadczona,
- wtórnik,
- odpis,
- duplikat,
- skan.
W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego stwierdzającego
udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora.
Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer
dowodu zakupu, data zakupu oraz NIP sklepu promocyjnego stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
5. Zasięg loterii – loteria ma zasięg na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 18.05.2023 r. a kończy w dniu
11.09.2023 r., przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na
postępowanie reklamacyjne opisane w pkt 17.1 – 17.5 regulaminu.
7. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej – sprzedaż promocyjna
rozpocznie się w dniu 18.05.2023 r. a zakończy w dniu 31.05.2023 r.
8. Uczestnicy loterii – w loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która łącznie
spełnia następujące warunki: ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności
prawnych, jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zamieszkała na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca użytkownikiem sieci komórkowej GSM polskich
operatorów komórkowych. W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy: Smolar Agencja
Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja PromocyjnoReklamowa Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi, Upfield Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Zakaz dotyczy
także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych,
wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia,
synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
Przez uczestnika rozumie się osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się
posługuje na potrzeby loterii. Działania polegające na zmianie danych identyfikacyjnych
celem obejścia postanowień regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę
do wykluczenia takiego uczestnika z loterii, z uwagi na nieuczciwe i naruszające
postanowienia regulaminu działania uczestnika.
9. Dane osobowe – dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
10. Dostępność regulaminu – regulamin loterii jest jawny i powszechnie dostępny
w siedzibie organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., 93-569
Łódź, ul. Inżynierska 15, na stronie internetowej organizatora pod adresem:
www.smolar.pl/rama-uzywaj-jak-maslo, a także na stronie internetowej loterii pod adresem:
www.roslinnakuchniaramy.pl.
ZASADY PROWADZENIA LOTERII
11.1 Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt 8 regulaminu, która chce wziąć
udział w loterii musi spełnić łącznie następujące warunki:
a) dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej,
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 2
b) dokonać płatności za dokonany zakup promocyjny,
c) koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego – uczestnicy
zobowiązani są do zachowania każdego oryginału dowodu zakupu zgłoszonego w loterii
do końca trwania loterii. Organizator ma prawo zażądać od uczestnika zgodnie z pkt 11.8
regulaminu okazania / przekazania tylu oryginałów dowodów dokonania zakupu
promocyjnego, ilu zgłoszeń dokonał uczestnik w całym dotychczasowym okresie loterii –
pod rygorem utraty prawa do nagrody w loterii, usunięcia wszystkich jego zgłoszeń
w loterii zarówno przyszłych jak i dotychczasowych lub pozbawienia go prawa do udziału
w loterii,
d) zgłosić się do loterii poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej
loterii, zgodnie z pkt 11.2 regulaminu, w terminie wskazanym w pkt 11.11 regulaminu.
11.2 Uczestnik, który chce wziąć udział w niniejszej loterii, musi dokonać zgłoszenia za
pośrednictwem umieszczonego na stronie internetowej loterii formularza zgłoszeniowego
poprzez podanie następujących danych i oświadczeń:
a) numer telefonu komórkowego uczestnika,
b) adres e-mail uczestnika,
c) numer dowodu zakupu promocyjnego – patrz załącznik nr 1 do regulaminu,
d) data dowodu zakupu promocyjnego – patrz załącznik nr 1 do regulaminu,
e) NIP sklepu promocyjnego – patrz załącznik nr 1 do regulaminu,
f) zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii:
 „Zapoznałem/-am się z regulaminem loterii „RAMA – UŻYWAJ JAK MASŁO” wraz
z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”.
 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
g) dokonać prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez organizatora mechanizm
zabezpieczający reCAPTCHA celem, którego jest dopuszczenie do przesłania danych
wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to konieczność wykonania zadania, np.
konieczność zaznaczenia pola kontrolnego i/lub przepisanie kodu z obrazka wskazanego
na stronie internetowej loterii i/lub zaznaczenie konkretnego rodzaju obrazka / obrazków).
Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego organizator prosi o dokładne sprawdzenie
danych i informacji zamieszczanych ww. formularzu. Organizator nie zapewnia – po wysłaniu
zgłoszenia – możliwości zmiany podanego przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do
loterii: numeru dowodu zakupu, daty zakupu oraz numeru NIP sklepu promocyjnego.
11.3 Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia, uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie
loterii. Uczestnik loterii otrzyma potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia oraz rejestracji
w bazie zgłoszeń w loterii, poprzez wyświetlenie informacji o prawidłowym przyjęciu
zgłoszenia na stronie internetowej loterii oraz dodatkowo poprzez otrzymanie wiadomości
e-mail wysłanej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt 11.2
regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system
teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, powyższej informacji
e-mail od organizatora, w kategorii „wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej
uczestnika. Każdy uczestnik loterii zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy
wiadomość e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika
zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”.
11.4 Uczestnik loterii musi posiadać urządzenie z dostępem do internetu wyposażone
w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari.
Organizator loterii nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych
i/lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację czy legalność
oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 3
11.5 Jedna osoba oraz osoby z jednego gospodarstwa domowego (przez termin
„gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres zamieszkania,
korespondencyjny lub zameldowania uczestników loterii), a także na jeden (ten sam) numer
rachunku bankowego (w przypadku nagrody II-go stopnia) może w ramach całej loterii
otrzymać maksymalnie jedną nagrodę, z zastrzeżeniem postanowień pkt 11.10 regulaminu.
Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba, będzie zgłaszać się podając różne numery
telefonów / adresy e-mail i zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej nagrody. W takiej
sytuacji, po weryfikacji danych osobowych uczestników, dany uczestnik zostanie nagrodzony
tylko jedną nagrodą I-go albo II-go stopnia. Kolejna nagroda I-go stopnia, która by mu
przypadła, zostanie przyznana odpowiedniemu uczestnikowi z listy rezerwowej laureatów
przypisanemu do tej nagrody. Natomiast kolejna nagroda II-go stopnia, która by mu
przypadła, pozostaje w dyspozycji organizatora. W przypadku stwierdzenia przez
organizatora rażącego naruszenia przez uczestnika
(tj. osobę legitymującą się danym adresem e-mail lub numerem telefonu) postanowień
regulaminu, a w szczególności postanowień niniejszego punktu organizator ma prawo
wyłączyć uczestnika z loterii, pozbawić go prawa do danej nagrody, w tym również usunąć
wszystkie jego zgłoszenia w loterii (zarówno te już przesłane jak i przyszłe).
11.6 W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby dokonać
prawidłowego zgłoszenia do udziału w loterii z tytułu każdego zakupu, należy każdy z tych
zakupów udokumentować odrębnym oryginałem dowodu zakupu i odrębnym zgłoszeniem do
loterii. Jedna osoba może nadesłać dowolną liczbę zgłoszeń do loterii (z uwzględnieniem pkt
11.14 regulaminu) pod warunkiem dokonania do każdego z nich odrębnego zakupu
promocyjnego udokumentowanego odrębnym oryginałem dowodu zakupu i odrębnym
zgłoszeniem do loterii. Więcej niż jedno zgłoszenie dokonane na podstawie tego samego
dowodu zakupu, pomimo dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego w ramach
jednej transakcji, nie zwiększa szansy wygrania nagrody i będzie traktowane jako takie samo
zgłoszenie (duplikat). Przesłanie większej liczby numerów dowodów zakupów w jednym
zgłoszeniu, traktowane jest jako jedno zgłoszenie (zgłoszeniem jest pierwszy wpisany do
zgłoszenia numer dowodu zakupu).
11.7 Jednorazowy zakup promocyjny uprawnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia udziału
w loterii. Dokonanie kilku takich samych zgłoszeń na podstawie tego samego zakupu
promocyjnego nie zwiększa szans uczestnika na wygraną w loterii i każde kolejne takie
samo zgłoszenie będzie traktowane jako duplikat. W bazie zgłoszeń pozostanie pierwsze
prawidłowe zgłoszenie.
11.8 Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik (w tym
laureat) spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności
sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry
określone w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego
prawa. Organizator może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie,
podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego
uczestnictwa w loterii, w tym m. in. przesłania wszystkich dowodów zakupów zgłoszonych
w loterii, podania wszystkich numerów telefonów / adresów e-mail, które uczestnik wskazał
w zgłoszeniach do loterii, przesłania oryginału zaświadczenia z banku laureata nagrody II-go
stopnia lub innego dokumentu / dowodu potwierdzającego, że podany rachunek bankowy
należy do laureata nagrody II-go stopnia (z zakryciem / zamazaniem / wycięciem
niepotrzebnych danych ww. laureata nagrody takich jak nr PESEL, seria i nr dowodu
osobistego). Organizator może przesłać ww. żądanie na adres mailowy wskazany przez
uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do loterii lub w formularzu dla laureatów.
Uczestnicy, w tym laureaci, mogą zostać zobowiązani przez organizatora do przesłania ww.
dodatkowych informacji, dokumentów na adres siedziby organizatora lub na adres poczty
elektronicznej organizatora wskazany przez niego w żądaniu. Brak możliwości kontaktu
z uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 4
zgłoszenia / podejrzanych zgłoszeń uczestnika do loterii. Każdy uczestnik loterii
zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora loterii
nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako
„wiadomości śmieci” / „spam”. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji – niespełnienia
warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub niespełnienia wszystkich żądań
organizatora, w terminie wyznaczonym przez organizatora (nie dłuższym niż 5 dni od daty
wysłania żądania przez organizatora) – lub próby naruszenia przez uczestnika regulaminu
lub przepisów powszechnie obowiązujących, organizator może (po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego) wykluczyć danego uczestnika z loterii, w tym usunąć
wszystkie jego zgłoszenia do loterii, pozbawić go prawa do danej nagrody w loterii.
W takim przypadku w miejsce wykluczonego uczestnika, któremu zostało przyznane prawo
do nagrody I-go stopnia, wchodzi uczestnik z listy rezerwowej. W przypadku laureata
nagrody II-go stopnia, niewydana ww. nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.
W przypadku stwierdzenia nieuczciwej ingerencji w systemy organizatora bądź nieuczciwego
lub niezgodnego z regulaminem wpływu na wynik loterii lub przyznanie prawa do nagrody
w loterii, organizator może zgłosić ww. praktykę do odpowiednich organów ścigania.
11.9 Każde zgłoszenie z uwzględnieniem postanowień pkt 11.10 regulaminu, bierze udział
w losowaniu laureatów nagród w loterii.
11.10 Jedno zgłoszenie uprawnia do wygrania maksymalnie jednej nagrody, a raz
wylosowane zgłoszenie zostaje usuwane z bazy do losowania i nie bierze udziału w dalszym
losowaniu.
11.11 Zgłoszenia można wysyłać codziennie w terminie od godziny 00:00:00 dnia
18.05.2023 r. do godziny 23:59:59 dnia 31.05.2023 r., wyłącznie po dokonaniu zakupu
promocyjnego.
11.12 Wszystkie zgłoszenia w loterii będą rejestrowane w centralnym komputerze
z dokładnością do 0,1 sekundy. Data i godzina nadesłanego zgłoszenia musi być późniejsza
niż data i godzina umieszczona na dowodzie zakupu. W sytuacji, gdyby okazało się, że
laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu promocyjnego, tj. data
i godzina otrzymania zgłoszenia jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania
zakupu wynikająca z dowodu zakupu, traci on prawo do nagrody.
11.13 Udział w loterii jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać
się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych
w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w loterii. Przesłanie zgłoszenia do loterii oznacza jednoczesną akceptację przez
uczestnika postanowień regulaminu.
11.14 W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście
zabezpieczeń i zasad loterii, w tym m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania
automatyzującego wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po stronie internetowej loterii.
Z jednego adresu IP nie można dokonywać więcej niż 10 zgłoszeń dziennie. Organizator
zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do strony internetowej loterii dla jednego
numeru IP, jeżeli z danego adresu IP dokonywanych jest więcej niż 10 zgłoszeń dziennie.
LOSOWANIE LAUREATÓW NAGRÓD I-GO i II-GO STOPNIA
12.1 Losowanie laureatów nagród w loterii (tj. nagród I-go i II-go stopnia) przeprowadzone
zostanie w dniu 05.06.2023 r. w biurze organizatora w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15,
w godzinach od 10:00 do 14:00.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 5
12.2 Losowanie laureatów nagród I-go i II-go stopnia w loterii odbędzie się ze wszystkich
zgłoszeń otrzymanych w okresie od godz. 00:00:00 dnia 18.05.2023 r. do godz. 23:59:59
dnia 31.05.2023 r. W przypadku podejrzenia przez organizatora naruszenia przez
uczestników loterii postanowień regulaminu, ww. losowanie może poprzedzić procedura
weryfikacji prawidłowości dokonanych zgłoszeń.
12.3 Losowanie laureatów nagród I-go i II-go stopnia w loterii będzie przeprowadzone przy
pomocy urządzenia losującego lub ręcznie z urny. O sposobie losowania decyduje osoba lub
osoby sprawujące nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.
Niezależnie od sposobu losowania, przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie
przeprowadzone w następujący sposób. Każdemu prawidłowemu zgłoszeniu w loterii będzie
nadany unikatowy nr porządkowy przypisany według kryterium czasu otrzymywanych
zgłoszeń. Organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia.
Losowanie laureatów nagród przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem osoby
lub osób sprawujących nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.
12.3.1 Losowanie przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej
aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer, jako urządzenie do gier
losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r.
(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 227) jest przystosowany do ochrony praw grających
i realizacji przepisów ww. ustawy. Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną
uprawnionej jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora, jako podmiot
posiadający zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane przez
właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego zgodnie z przepisami ww. ustawy.
12.3.2 Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny
(na chybił - trafił).
12.4 W losowaniu wyłonionych zostanie:
 3 (słownie: trzech) laureatów nagród I-go stopnia oraz 3 (słownie: trzech) laureatów
rezerwowych nagród I-go stopnia (każda nagroda I-go stopnia będzie miała przypisanego
jednego laureata oraz jednego laureata rezerwowego nagrody I-go stopnia na wypadek
zajścia okoliczności opisanych w regulaminie loterii, w szczególności w pkt 11.5, pkt
11.8, pkt 15.5 regulaminu),
 100 (słownie: stu) laureatów nagród II-go stopnia.
Losowanie laureatów nagród przebiegać będzie w następujący sposób:
 pierwsza wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody I-go stopnia nr 1
(laureat nr 1),
 druga wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody I-go stopnia nr 2
(laureat nr 2),
 trzecia wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody I-go stopnia nr 3
(laureat nr 3),
 czwarta wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody I-go stopnia nr 1
(laureat nr 4),
 piąta wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody I-go stopnia nr 2
(laureat nr 5),
 szósta wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody I-go stopnia nr 3
(laureat nr 6),
 kolejnych sto wylosowanych osób zostanie laureatami nagród II-go stopnia
(laureaci od nr 7 do nr 106).
NAGRODY
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 6
13.1 Nagrodą I-go stopnia w loterii jest mikser planetarny KitchenAid o wartości 3.999,00
zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto.
Dodatkowo do nagrody I-go stopnia organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości
444,33 zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery złote 33/100). Łączna całkowita jednostkowa
wartość nagrody I-go stopnia wynosi 4.443,33 zł (słownie: cztery tysiące czterysta
czterdzieści trzy złote 33/100) brutto, przy czym część pieniężna nagrody w kwocie 444,33 zł
(słownie: czterysta czterdzieści cztery złote 33/100) zostanie przeznaczona na pokrycie
należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody.
Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego
oraz złoży stosowną deklarację PIT.
Łączna liczba nagród I-go stopnia w loterii wynosi 3 (słownie: trzy) sztuki.
Łączna wartość nagród I-go stopnia w loterii wynosi 13.329,99 zł (słownie: trzynaście tysięcy
trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 99/100).
13.2 Nagrodą II-go stopnia w loterii jest kwota 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100)
przekazana na rachunek bankowy, którego posiadaczem jest laureat ww. nagrody (rachunek
bankowy - wskazany zgodnie z pkt 15.8 regulaminu).
Łączna liczba nagród II-go stopnia w loterii wynosi 100 (słownie: sto) sztuk.
Łączna wartość nagród II-go stopnia w loterii wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych 00/100).
13.3 Łączna liczba wszystkich nagród w loterii wynosi 103 (słownie: sto trzy) sztuki.
13.4 Łączna wartość całej puli nagród w loterii wynosi 23.329,99 zł (słownie: dwadzieścia
trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 99/100) brutto.
13.5 Laureaci loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje
im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani – w przypadku
laureata nagrody I-go stopnia - otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega
wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
14.1 Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej
sprawowany jest przez osobę lub osoby, które odbyły szkolenie w przedmiocie przepisów
o grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego regulaminu w zakresie niezbędnym do
wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem niniejszej loterii.
14.2 Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt 14.1 regulaminu,
należy w szczególności:
 zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
 zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej
rzetelności przeprowadzonych czynności,
 podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,
 udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania
uprawnień do odbioru wygranej przez laureata,
 nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
OGŁASZANIE WYNIKÓW LOSOWANIA LAUREATÓW NAGRÓD
15.1 Wszyscy laureaci loterii zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w ciągu 7 dni od
dnia przeprowadzenia losowania nagród za pośrednictwem wysłania przez organizatora i na
jego koszt wiadomości SMS na numer telefonu, który podano w formularzu zgłoszeniowym,
zgodnie z pkt 11.2 regulaminu. Organizator w treści wiadomości SMS poinformuje
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 7
o sposobie i terminie przekazania / zamieszczenia przez laureata oryginału dowodu zakupu
promocyjnego oraz kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa
w pkt 15.4 albo pkt 15.8 regulaminu, które umożliwią przekazanie określonej nagrody.
15.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia
laureata o wygranej z powodu podania przez uczestnika błędnego numeru telefonu lub
zmiany numeru telefonu w czasie trwania loterii lub posiadania przez uczestnika włączonej
w telefonie komórkowym blokady SMS Premium.
15.3 Dodatkowo niezależnie od powiadomienia laureatów, o którym mowa w pkt 15.1
regulaminu, wyniki niniejszej loterii każdy uczestnik może również sprawdzić na stronie
internetowej pod adresem: www.wyniki.smolar.pl wpisując numer dowodu zakupu
promocyjnego oraz numer telefonu podane w zgłoszeniu do loterii.
15.4 Warunkiem wydania każdej nagrody I-go stopnia jest przesłanie przez laureata ww.
nagrody w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od otrzymania informacji o wygranej, na adres
biura organizatora (Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15,
93-569 Łódź) następujących danych i oświadczeń laureata, tj.:
a) oryginał dowodu zakupu promocyjnego z danymi zgodnymi ze wskazanymi
w nagrodzonym zgłoszeniu,
b) imię i nazwisko laureata,
c) numer telefonu laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa
w pkt 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,
d) adres e-mail laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa
w pkt 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,
e) pełen adres zamieszkania laureata – pod wskazany adres zamieszkania zostanie
wysłana nagroda I-go stopnia,
f) pełen adres zameldowania laureata (jeżeli laureat posiada),
g) seria i numer dokumentu tożsamości laureata,
h) nr ewidencyjny PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo laureata w przypadku
nieposiadania nr PESEL,
i) własnoręczne podpisanie oświadczeń przez laureata o następującej treści:
 „Zapoznałem/-am się z regulaminem loterii „RAMA – UŻYWAJ JAK MASŁO” wraz
z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”.
 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp.
z o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski
z siedzibą w Łodzi, Upfield Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz sklepów
promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Oświadczam również, że nie jestem
członkiem rodzin ww. osób (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych,
wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia,
synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.
Laureat nagrody I-go stopnia może zostać zobowiązany do podania / okazania dalszych
koniecznych danych, dokumentów i oświadczeń wynikających z przepisów prawa,
a związanych z wydaniem nagrody I-go stopnia.
Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami laureata nagrody I-go stopnia,
znajduje się na stronie internetowej organizatora: www.smolar.pl/rama-uzywaj-jak-maslo,
skąd ww. laureat może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również dane
i oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez organizatora,
z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane i oświadczenia.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 8
15.5 W przypadku niedoręczenia organizatorowi ww. wymaganych danych i oświadczeń
przez laureata nagrody I-go stopnia w terminie wskazanym w pkt 15.6 regulaminu,
uprawnienie do ww. nagrody przechodzi na laureata z listy rezerwowej przypisanego do
nagrody I-go stopnia. Postępowanie z laureatem rezerwowym będzie odbywać się na takich
samych zasadach, jak w przypadku laureata nagrody I-go stopnia. Jeżeli laureat rezerwowy
nagrody I-go stopnia również nie spełni warunków opisanych powyżej w terminie wskazanym
w pkt 15.7 regulaminu, niewydana nagroda I-go stopnia pozostaje w dyspozycji organizatora.
15.6 Przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureata nagrody I-go stopnia,
ww. laureat musi zgłosić do organizatora w terminie wynikającym z postanowień regulaminu,
najpóźniej do dnia 19.06.2023 r. (data nadania przesyłki pocztowej lub kurierskiej lub
doręczenia osobistego). W przypadku wyboru przez laureata nagrody I-go stopnia sposobu
dostarczenia danych i oświadczeń poprzez wysyłkę pocztą lub przesyłką kurierską,
o zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami,
decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 26.06.2023 r.
15.7 Przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureata rezerwowego nagrody
I-go stopnia, ww. laureat musi zgłosić do organizatora w terminie wynikającym
z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 10.07.2023 r. (data nadania przesyłki
pocztowej lub kurierskiej lub doręczenia osobistego). W przypadku wyboru przez laureata
rezerwowego nagrody I-go stopnia sposobu dostarczenia danych i oświadczeń poprzez
wysyłkę pocztą lub przesyłką kurierską, o zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki
z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora,
nie późniejsza niż 17.07.2023 r.
15.8 Warunkiem wydania każdej nagrody II-go stopnia jest prawidłowe wypełnienie
i wysłanie formularza dla laureatów ww. nagród, który będzie dostępny na stronie
internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od
momentu wysłania przez organizatora wiadomości SMS informującej o wygranej, o której
mowa w pkt 15.1 regulaminu. Laureat nagrody II-go stopnia zobowiązany będzie podać
w tym formularzu następujące dane i oświadczenia:
a) numer telefonu laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa
w pkt 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,
b) adres e-mail laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa
w pkt 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,
c) numer dowodu zakupu promocyjnego, który podano w formularzu zgłoszeniowym do
loterii (o którym mowa w pkt 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,
d) imię i nazwisko laureata,
e) pełen adres zamieszkania laureata,
f) pełen adres zameldowania laureata (jeżeli laureat posiada),
g) numer rachunku bankowego, którego posiadaczem jest laureat nagrody II-go stopnia,
prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma
zostać wysłana nagroda II-go stopnia,
h) zamieszczenie/załączenie czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału dowodu zakupu
promocyjnego z danymi zgodnymi z podanymi w nagrodzonym zgłoszeniu (plik
z dowodem zakupu nie może przekraczać wielkości 5 MB i musi być wykonany
w formacie .png lub .jpg. lub .jpeg),
i) zaznaczenie oświadczeń laureata o następującej treści:
 „Zapoznałem/-am się z regulaminem loterii „RAMA – UŻYWAJ JAK MASŁO” wraz
z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”.
 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp.
z o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 9
z siedzibą w Łodzi, Upfield Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz sklepów
promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Oświadczam również, że nie jestem
członkiem rodzin ww. osób (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych,
wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia,
synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.
Każdy laureat nagrody II-go stopnia może zostać zobowiązany do podania / okazania
dalszych koniecznych danych, dokumentów i oświadczeń wynikających z przepisów prawa,
a związanych z wydaniem nagrody II-go stopnia
W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że laureat nagrody II-go stopnia
narusza zasady gry określone w regulaminie lub narusza przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, organizator loterii może zobowiązać ww. laureata (żądaniem
skierowanym za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał
w formularzu dla laureatów nagród II-go stopnia zgodnie z pkt 15.8 regulaminu), do
przesłania – oprócz powyżej wymaganych danych i oświadczeń – oryginału dowodu zakupu
promocyjnego, który został zarejestrowany w bazie loterii na adres biura organizatora:
Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź,
w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. żądania od organizatora. Niedotrzymanie ww.
warunków przez laureata oznacza, że laureat traci prawo do nagrody II-go stopnia.
15.9 W przypadku niepodania / niezamieszczenia na stronie internetowej pod adresem:
www.laureaci.smolar.pl ww. danych i oświadczeń przez laureatów nagród II-go stopnia
w terminie wskazanym w pkt 15.10 regulaminu, niewydana nagroda II-go stopnia pozostaje
w dyspozycji organizatora.
15.10 Laureaci nagród II-go stopnia muszą podać / zamieścić i wysłać wymagane dane
i oświadczenia w formularzu dla laureatów na stronie internetowej pod adresem:
www.laureaci.smolar.pl zgodnie z pkt 15.7 regulaminu, w terminach wynikających
z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 19.06.2023 r. O zachowaniu terminu do
podania danych i oświadczeń od laureatów ww. nagród, decyduje data ich otrzymania przez
organizatora, nie późniejsza niż do dnia 19.06.2023 r.
WYDANIE NAGRÓD
16.1 Warunkiem odebrania nagrody I-go stopnia w loterii przez jej laureata jest:
 przedłożenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń, a także oryginału dowodu
zakupu promocyjnego z danymi zgodnymi z podanymi w nagrodzonym zgłoszeniu oraz
z datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie
datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt
11.11 regulaminu (poprzez doręczenie ich na adres organizatora zgodnie z zapisami pkt
15.1, pkt 15.4 i pkt 15.6 albo pkt 15.7 regulaminu),
 wylegitymowanie się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym tożsamość
i zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez laureata, a także
wypełnienie pokwitowania nagrody (w chwili odbioru nagrody I-go stopnia).
16.2 Warunkiem odebrania nagrody II-go stopnia w loterii przez jej laureata jest
zamieszczenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń, a także skanu / zdjęcia
oryginału dowodu zakupu promocyjnego z danymi zgodnymi z podanymi w nagrodzonym
zgłoszeniu oraz z datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest
jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia
zgodnie z pkt 11.11 regulaminu (poprzez załączenie ich na stronie internetowej pod
adresem: www.laureaci.smolar.pl zgodnie z zapisami pkt 15.1, pkt 15.8 i pkt 15.10
regulaminu).
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 10
16.3 Nagrody I-go stopnia zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty
kurierskiej, nie później niż do dnia 31.07.2023 r. W przypadku nieobecności laureata
w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres
i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie będzie można umówić się na powtórne
doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Każdy ww. laureat
może odebrać przesyłkę z ww. nagrodą do dnia 07.08.2023 r.
16.4 Nagrody I-go stopnia nieodebrane do dnia 07.08.2023 r. z winy lub z przyczyn leżących
po stronie laureatów pozostają w dyspozycji organizatora.
16.5 Nagrody II-go stopnia zostaną przekazana najpóźniej do dnia 07.08.2023 r. na numery
rachunków bankowych prowadzonych przez banki z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej wskazane przez laureatów w formularzu zgodnie z pkt 15.8 regulaminu. Nagrody
II-go stopnia będą przekazane wyłącznie na numery rachunków bankowych, których
posiadaczami są laureaci nagród II-go stopnia, z tym zastrzeżeniem, że na jeden (ten sam)
numer rachunku bankowego wskazywany w formularzu dla laureatów zgodnie z pkt 15.8
regulaminu można otrzymać tylko 1 (słownie: jedną) nagrodę II-go stopnia (decyduje czas
wypełnienia formularza dla laureatów). Za datę przelewu uznaje się datę obciążenia
rachunku organizatora.
16.6 Nagrody II-go stopnia nieodebrane do dnia 07.08.2023 r. z winy lub z przyczyn leżących
po stronie laureatów pozostają w dyspozycji organizatora.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
17.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie: w
formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie
osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.,
ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail organizatora: rek[email protected]. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji
decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 28.08.2023 r.
17.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 20) musi zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika gry hazardowej,
datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.
W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej
uczestnik gry musi podać również adres elektroniczny do komunikacji.
17.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje
zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w pkt 17.1 regulaminu oraz zawierające
wszystkie wymagane dane zgodnie z pkt 17.2 regulaminu.
17.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne
zakończą się najpóźniej w dniu 11.09.2023 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie
przesłane uczestnikowi loterii: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie
pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia reklamacji
drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez
organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez
organizatora.
17.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika
do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 11
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
18.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia
wymagalności.
18.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
ZOBOWIAZANIE PODATKOWE
19. Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
20.1 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 (dalej
RODO) informuje się, że administratorem danych osobowych przekazanych w związku
z urządzeniem loterii promocyjnej „RAMA – UŻYWAJ JAK MASŁO” jest organizator loterii,
tj. Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15,
93-569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000444211, posiadająca kapitał zakładowy 10.000,00 złotych, NIP: 727-
278-80-75, www.smolar.pl.
20.2 Administrator danych osobowych - Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi (ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź) informuje, że:
a) dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez powyższego administratora danych
osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii, w tym w celach:
weryfikacji zgłoszeń do loterii, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody,
wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne
pytania dot. loterii, ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami
uczestników oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na
organizatorze w związku z urządzeniem loterii,
b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii na
podstawie: uzasadnionego interesu organizatora w postaci urządzenia loterii
i wykonania jego zobowiązań związanych z loterii, rozpatrzenia żądań reklamacyjnych
w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym i ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi organami
i w związku z tym archiwizacji i zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U.
UE. L. z 2016 r. Nr 119 (RODO) oraz obowiązków prawnych organizatora związanych
m.in. z urządzeniem loterii, w tym wydaniem i rozliczeniem nagród (art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO),
c) dane osobowe uczestników, w tym laureatów, zostały pozyskane przez ww.
administratora danych osobowych bezpośrednio od uczestnika/laureata,
d) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże odmowa
podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w loterii lub udzielenia
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 12
odpowiedzi na pytanie/reklamację. Podanie danych osobowych przez laureata jest
dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych skutkuje niemożnością: weryfikacji
uprawnień do nagrody, wydania nagrody,
e) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:
 prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych,
 prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych
danych osobowych,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
oświadczenia o powyższym ww. osoba może złożyć w formie pisemnej na adres
administratora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź lub na adres e-mail: [email protected],
f) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uzna, że jej
dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
g) dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją niniejszej loterii mogą być
przekazane, udostępnione przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez
niego obowiązków organizatora loterii wynikających z niniejszego regulaminu oraz
obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz
wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych lub serwisu www,
w których gromadzone są dane osobowe uczestników loterii lub podmiotom
uczestniczącym w weryfikacji uprawnień do wzięcia udziału w loterii i/lub podmiotom
uczestniczącym w wydaniu/realizacji nagrody, a także operatorom
pocztowym/przewoźnikom, jak również podmiotom obsługującym administratora prawnie
i księgowo,
h) dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją niniejszej loterii będą
przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są
związane z loterią, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie
przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,
i) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
21.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy
powszechnie obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 227).
21.2 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r.,
poz. 227) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty odpowiadającej
wartości nagród określonej w regulaminie loterii.
21.3 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą
kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub też
pod numerem telefonu 42 636 90 97 lub 42 636 90 93 w dni robocze, tj. od poniedziałku do
piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą
operatora).
ORGANIZATOR
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 13
ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu loterii promocyjnej „RAMA – UŻYWAJ JAK MASŁO”
Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer
dowodu zakupu, data zakupu oraz NIP sklepu promocyjnego.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 14

Organizator konkursu

Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki Rama.