Regulamin konkursu

1
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE
„NATURA DOBREGO SERA”
I. Postanowienia ogólne
§1
Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą „NATURA DOBREGO SERA” („Loteria”).
§2
Organizatorem Loterii jest Los Mejores Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul.
Twardej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000712282, posiadająca NIP: 5252735318, posiadająca numer statystyczny REGON 369182972 (zwana dalej
„Organizatorem”).
§3
Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.
U. z 2023, poz. 227), zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz na podstawie
niniejszego regulaminu Loterii („Regulamin”).
§4
Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
§5
Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 227).
§6
1. Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 31.05.2023 roku do 25.10.2023 roku, który jest ostatecznym
dniem zakończenia procedury reklamacyjnej, z zastrzeżeniem, że czas przyjmowania zgłoszeń w Loterii
obejmuje okres od dnia 01.06.2023 roku do dnia 31.07.2023 roku.
2. Sprzedażą promocyjną objęte są konfekcjonowane sery żółte sprzedawane pod marką Mlekpol („Produkty”),
dostępne w punktach handlowo-usługowych na terenie Polski, które prowadzą sprzedaż Produktów. Lista
Produktów objętych Loterią jest wskazana w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Do udziału w Loterii uprawnia
zakup Produktów zarówno w opakowaniach promocyjnych jak i w opakowaniach regularnych dokonany w
dniach od 01.06.2023 roku do 31.07.2023 roku.
3. Zakup Produktów przed lub po terminie określonym w pkt 2 niniejszego paragrafu nie uprawnia do wzięcia
udziału w Loterii.
§7
Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu przez czas trwania Loterii na stronie: naturadobregosera.pl.
2
II. Warunki uczestnictwa w Loterii
§8
1. Uczestnikiem Loterii może być każda zamieszkała na terenie Polski osoba, która ukończyła 18 lat, będąca
jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego.
2. Uczestnikiem Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych punktów Regulaminu, staje się osoba uprawniona w myśl
pkt 1 i 3 niniejszego paragrafu, która spełni poniższe warunki:
a. w terminie od dnia 01.06.2023 roku do dnia 31.07.2023 roku dokona jednorazowego zakupu
(udokumentowanego na jednym paragonie, dalej „Dowód Zakupu promocyjnego”) co najmniej
jednego Produktu („Zakup promocyjny”); Dowód Zakupu promocyjnego musi spełniać wymogi
wskazane w pkt 5 i 6 niniejszego paragrafu,
b. w terminie od godz. 12:00:00 dnia 01.06.2023 roku do godz. 23:59:59 dnia 31.07.2023 dokona
prawidłowego zgłoszenia w Loterii („Zgłoszenie”) w sposób określony w pkt 7 niniejszego
paragrafu.
3. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora, Spółdzielni Mleczarskiej
„MLEKPOL” w Grajewie oraz członkowie i przewodniczący komisji loteryjnej. Ponadto z Loterii wyłączeni
są członkowie najbliższej rodziny wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu
niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym wspólnym pożyciu z
pracownikiem, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o
pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o dzieło,
umowy zlecenia).
4. Uczestnik Loterii jest zobowiązany zachować Dowód Zakupu promocyjnego (paragon fiskalny, faktura
imienna wystawiona na osobę fizyczną – tzw. faktura konsumencka) w celu potwierdzenia uprawnień do
ewentualnej nagrody, z zastrzeżeniem, iż data na Dowodzie Zakupu promocyjnego nie może być późniejsza
niż dzień dokonania Zgłoszenia. W Loterii nie można brać udziału na podstawie zakupu udokumentowanego
na fakturze wystawionej na osobę prawną, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika wglądu do
oryginału Dowodu Zakupu promocyjnego zgłoszonego w Loterii – w takim przypadku Uczestnik jest
zobowiązany przesłać oryginał Dowodu Zakupu promocyjnego do wglądu w sposób określony w par. 11 pkt
6-7 Regulaminu. Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do nagrody.
5. Dowód Zakupu promocyjnego musi spełniać następujące warunki:
a. Dowód Zakupu promocyjnego jest prawdziwy tzn. wystawiony przez sklep, podmiot faktycznie
prowadzący detaliczną sprzedaż produktów spożywczych w punkcie handlowym lub
prowadzący taką sprzedaż na odległość, którego dane na nim się znajdują, a Dowód Zakupu
promocyjnego nie jest podrobiony lub sfałszowany;
b. Dowód Zakupu promocyjnego nie jest uszkodzony w stopniu, który mógłby powodować
powstanie wątpliwości, co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności
nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny w sposób, który utrudnia jego
weryfikację, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowodów zakupu;
c. na liście zakupów na Dowodzie Zakupu promocyjnego jest słowo pozwalające stwierdzić, iż
zakup dotyczy Produktów określonych w par. 6 pkt. 2;
d. data widniejąca na Dowodzie Zakupu promocyjnego przypada w okresie od dnia 01.06.2023
roku do dnia 31.07.2023 roku i jest tożsama lub wcześniejsza niż data dokonania Zgłoszenia do
Loterii. W przypadku, gdy data widniejąca na Dowodzie Zakupu promocyjnego jest tożsama z
datą dokonania Zgłoszenia do Loterii, wówczas godzina widniejąca na Dowodzie Zakupu
promocyjnego musi być wcześniejsza niż godzina dokonania ww. Zgłoszenia.
6. Jeżeli z treści Dowodu Zakupu promocyjnego nie wynika, iż Uczestnik dokonał zakupu Produktu/Produktów
(np. z uwagi na niejednoznacznie określoną nazwę produktu na dowodzie zakupu lub brak marki zakupionego
produktu), wówczas Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika przedstawienia w przeciągu maksymalnie
7 dni kalendarzowych Dowodu Zakupu promocyjnego, na którym znajdować się będzie adnotacja dokonana
3
przez przedstawiciela punktu sprzedaży detalicznej, potwierdzająca fakt zakupu Produktu spełniającego
warunki Regulaminu (poprzez odręczny wpis wskazujący pełną nazwę/markę zakupionego Produktu, tj. „Ser
żółty Mlekpol”). Adnotacja powinna być opatrzona również pieczątką punktu sprzedaży detalicznej i
czytelnym podpisem osoby dokonującej adnotacji.
7. Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Loterii dla swej ważności i skuteczności powinno być dokonane w terminie
od godz. 12:00:00 dnia 01.06.2023 roku do godz. 23:59:59 dnia 31.07.2023 roku poprzez prawidłowe
wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie naturadobregosera.pl Prawidłowo
wypełniony formularz zawiera:
a. imię i nazwisko Uczestnika,
b. adres e-mail Uczestnika,
c. numer telefonu GSM Uczestnika,
d. numer Dowodu Zakupu promocyjnego,
e. datę Dowodu Zakupu promocyjnego,
f. kwotę zakupu Dowodu Zakupu promocyjnego,
g. ilość zakupionych Produktów,
h. zdjęcie/skan Dowodu Zakupu promocyjnego, którego dane (numer, data zakupu,
wartość zakupu) są tożsame z danymi podanymi w Zgłoszeniu,
i. potwierdzenie przez Uczestnika (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola)
zapoznania się z treścią Regulaminu Loterii oraz akceptację jego postanowień,
j. potwierdzenie przez Uczestnika (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola)
zapoznania się z zasadami przetwarzania jego danych osobowych w ramach Loterii,
k. zatwierdzenie przez Uczestnika ww. danych poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij
zgłoszenie”.
8. W jednym Zgłoszeniu można wpisać wyłącznie jeden numer Dowodu Zakupu promocyjnego. W przypadku,
gdy Uczestnik wpisze w jednym Zgłoszeniu więcej niż jeden numer Dowodu Zakupu promocyjnego, pod
uwagę będzie brany numer Dowodu Zakupu promocyjnego wpisany jako pierwszy.
9. Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień pkt 10 niniejszego
paragrafu.
10. W przypadku, gdy Uczestnik dokona jednorazowego Zakupu promocyjnego (na jednym Dowodzie Zakupu
promocyjnego) więcej niż jednego Produktu, wówczas Uczestnik ma prawo dokonać wyłącznie jednego
Zgłoszenia. Jeden numer Dowodu Zakupu promocyjnego może być zgłoszony przez Uczestnika w Loterii
wyłącznie jeden raz. Aby dokonać kolejnego Zgłoszenia należy dokonać kolejnego Zakupu Promocyjnego. W
przypadku, gdy Uczestnik zgłosi w Loterii jeden numer Dowodu Zakupu promocyjnego więcej niż jeden raz,
przy przyznaniu prawa do nagrody pod uwagę będzie brane Zgłoszenie z numerem dowodu Zakupu
Promocyjnego dokonane jako pierwsze w kolejności. Jedno Zgłoszenie bierze udział w jednej grze o nagrody
dzienne oraz otrzymuje tyle losów w losowaniu nagród głównych, ile zakupionych Produktów zostało
zgłoszonych. Przykładowo: Uczestnik dokonał zakupu 1 Produktu na 1 Dowodzie Zakupu, po dokonaniu
Zgłoszenia Uczestnik 1 raz gra o nagrody dzienne i dostaje 1 los w losowaniu nagród głównych. Uczestnik
dokonał zakupu 3 Produktów na 1 Dowodzie Zakupu, po dokonaniu Zgłoszenia Uczestnik 1 raz gra o nagrody
dzienne i dostaje 3 losy w losowaniu nagród głównych.
11. Zgłoszenie uważa się za dokonane w chwili, w której zostało zarejestrowane w systemie rejestracji Zgłoszeń.
Rejestracja w systemie rejestracji Zgłoszeń oznacza zapisanie Zgłoszenia w bazie danych Zgłoszeń z
oznaczeniem daty i godziny rejestracji w formacie: dzień.godzina.minuta.sekunda.
12. Wszystkie Zgłoszenia Uczestników dokonane zgodnie z trybem pkt 7 niniejszego paragrafu biorą udział w
Loterii.
13. Zgłoszenie w Loterii musi być dokonane ręcznie przez Uczestnika (bez użycia programów lub robotów
komputerowych). Zakazane jest generowanie tzw. „sztucznego ruchu” oraz korzystanie w ramach Loterii z
urządzeń, które automatycznie generują Zgłoszenia oraz wykorzystywanie innych sposobów wysyłania
Zgłoszeń niż osobiste i samodzielnie dokonanie Zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia
Zgłoszeń przesłanych za pomocą zakazanych w Loterii urządzeń/sposobów i wykluczenia z Loterii Uczestnika
dokonującego takiego naruszenia. Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów
technicznych oraz organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Uczestnikowi, który
stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wylosowania go jako laureata, po przeprowadzeniu
4
postępowania wyjaśniającego, zostanie odebrane prawo do nagrody, a Uczestnik zostanie wykluczony z
Loterii.
14. Organizator zastrzega, iż jeden Uczestnik przystępując do Loterii może korzystać wyłącznie z jednego adresu
e-mail. Adres e-mail zostanie przypisany do imienia i nazwiska Uczestnika, który jako pierwszy w Loterii
zarejestrował Zgłoszenie z danym adresem e-mail. Jako adres e-mail właściwy dla danego Uczestnika rozumie
się wyłącznie ten adres e-mail, który został podany w formularzu rejestracyjnym. Zgłoszenie w Loterii przez
tego samego Uczestnika przy użyciu zgłoszonego wcześniej numeru Dowodu Zakupu promocyjnego, ale z
użyciem innych danych osobowych stanowi rażące naruszenie Regulaminu i może stanowić podstawę
wykluczenia danej osoby z udziału w Loterii.
III. Nagrody
§9
1. W Loterii przewidziano następujące nagrody:
a. Nagrody główne (dalej nazywane „Nagrodami głównymi”) w postaci włoskiego skutera o
wartości 17.900,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych) wraz z dodatkową
kwotą w wysokości 1.989,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć
złotych), która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Loterii
– 5 nagród o łącznej wartości 99.445,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta
czterdzieści pięć złotych). Kolor włoskiego skutera będzie uzależniony od dostępności. Nie ma
możliwości wyboru koloru nagrody.
b. Nagrody dzienne (dalej nazywane „Nagrodami dziennymi”) w postaci kwoty 1.000,00 zł
(słownie: jeden tysiąc zero złotych) – 61 nagród o łącznej wartości 61.000,00 zł (słownie:
sześćdziesiąt jeden tysięcy zero złotych, po jednej nagrodzie na dany dzień trwania sprzedaży
promocyjnej.
2. Pula nagród w Loterii ma łączną wartość 160.445,00 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta
czterdzieści pięć złotych).
3. Uczestnikom Loterii, którzy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nabędą prawo do nagród
nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagród. Organizator zastrzega
sobie prawo wydania ekwiwalentu Nagrody głównej w sytuacji, w której wydanie nagrody ulegałoby
opóźnieniu z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. opóźnienia dostaw zamówienia). Prawo do
nagrody w Loterii nie może być przeniesione na osoby trzecie wskazane przez nagrodzonego Uczestnika.
IV. Losowanie Nagród dziennych i głównych
§10
1. Losowanie godzin do Nagród dziennych odbędzie się w dniu 31.05.2023 roku w lokalu przy ul. Wrzesińskiej
12/37 w Warszawie (03-713). W trakcie losowania wylosowane zostaną godziny w formacie:
dzień.godzina.minuta.sekunda, które zostaną wprowadzone do systemu informatycznego obsługującego
rejestrację Zgłoszeń w Loterii, w celu wyłonienia laureatów Nagród. System informatyczny służy do
sprawdzania, czy Uczestnik wygrał Nagrodę dzienną czy nie.
2. Organizator dokona losowania łącznie 61 Nagród dziennych – 61 godzin w formacie:
godzina.minuta.sekunda („Godzina”), o której (lub po jej upływie) padnie wygrana Nagroda (zgodnie z
treścią pkt 5 niniejszego paragrafu). Na każdy dzień z zakresu od 01.06.2023 roku do 31.07.2023 roku
Organizator dokona losowania 1 Godziny z zakresu od 00:00:00 do 23:59:59, z zastrzeżeniem, że na dzień
01.06.2023 roku losowanie Godziny zostanie przeprowadzone z zakresu od 12:00:00 do 23:59:59.
3. Losowanie przeprowadzone zostanie przez członków Komisji Loterii, o której mowa w par. 13 niniejszego
Regulaminu (zwanej dalej „Komisją”). Losowanie Godzin odbędzie się ręcznie – godziny będą losowane z
5
puli losów zawierających oznaczenie godzin, natomiast minuty i sekundy będą losowane z puli zawierającej
losy z oznaczeniem minut oraz sekund. Wylosowane Godziny zostaną wpisane na listę wyników losowania.
4. Lista wyników losowania zawierać będzie wskazanie daty oraz wylosowane zwycięskie Godziny, o których
padną wygrane. Łącznie zostanie wylosowanych 61 zwycięskich Godzin. Lista wyników losowania Godzin
jest dokumentem dostępnym wyłącznie dla członków Komisji i jest dokumentem niedostępnym dla osób
postronnych. Każda Nagroda wraz z odpowiadającym jej dniem i wylosowaną zwycięską Godziną zostanie
wprowadzona do systemu informatycznego obsługującego rejestrację Zgłoszeń w Loterii nie później niż do
godz. 23:59:59 dnia 31.05.2023 roku.
5. Zwycięzcą Nagrody dziennej („Zwycięzca”) zostaje osoba, która jako pierwsza dokona Zgłoszenia zgodnie
z trybem par. 8 pkt 7 Regulaminu o wylosowanej zwycięskiej Godzinie lub jako pierwsza dokona Zgłoszenia
po upływie wylosowanej zwycięskiej Godziny (w przypadku, gdy żaden z Uczestników nie dokona
Zgłoszenia o wylosowanej zwycięskiej Godzinie). W przypadku, gdy o wylosowanej zwycięskiej Godzinie
wpłynie więcej niż jedno Zgłoszenie, wówczas o pierwszeństwie decyduje czas liczony z dokładnością do
milisekund. Zgłoszenie, które zostało zarejestrowane w systemie jako pierwsze otrzymuje prawo do nagrody.
Zasada ta obowiązuje również w przypadku, gdy po upływie wylosowanej zwycięskiej Godziny wpłynie
więcej niż jedno Zgłoszenie w tym samym czasie (w sytuacji, gdy żaden z Uczestników nie dokona
Zgłoszenia o wylosowanej zwycięskiej Godzinie). Po dokonaniu Zgłoszenia Uczestnik na ekranie swojego
urządzenia otrzyma odpowiedź zawierającą komunikat o wygranej bądź jej braku.
6. Losowanie Nagród głównych będzie miało miejsce w dniu 09.08.2023 roku. Losowanie odbywa się w lokalu
przy ul. Wrzesińskiej 12/37 w Warszawie. Podczas losowania Nagród głównych do każdego z prawidłowych
Zgłoszeń w Loterii, przyporządkowana zostanie liczba porządkowa bądź kolejne liczby porządkowe w
przypadku, w którym Uczestnik zgłosił zakup więcej niż 1 Produktu na 1 Dowodzie Zakupu promocyjnego.
Następnie Organizator przystąpi do losowania liczby porządkowej Zgłoszenia. Losowanie Nagród głównych
dokonywane jest ręcznie. Liczby porządkowe są umieszczane na elektronicznej liście uprawnionych do
losowania Zgłoszeń. Organizator przygotowuje odpowiednią liczbę urn, których liczba będzie zależna od
ilości cyfr w ostatniej liczbie porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia liczba porządkowa wyniesie 23.546,
to urn będzie 5). Pierwsza urna odpowiada cyfrze jedności, druga cyfrze dziesiątek, trzecia cyfrze setek, itd.
W każdej z urn (z wyjątkiem ostatniej urny) będą się znajdowały losy z cyframi z zakresu 0-9. W ostatniej
urnie znajdą się losy z cyframi z zakresu określonego przez wartość pierwszej cyfry w ostatniej liczbie
porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia liczba porządkowa wyniesie 23.546 Zgłoszeń, to zakres losów z
cyframi w ostatniej urnie będzie 0-2). Losowania Nagród odbywają się poprzez ręczne wylosowanie losów.
Losowanie poszczególnych cyfr tworzących losowaną liczbę porządkową odbędzie się począwszy od urny
przeznaczonej do losowania jednostek, następnie liczby dziesiątek, setek i dalej odpowiednio. W wypadku,
gdy podczas losowania kolejnych cyfr tworzących liczbę porządkową zdarzy się, że wylosowane cyfry
utworzą kombinację, która nie występuje wśród Liczb porządkowych, wówczas losowanie danej cyfry, po
wylosowaniu której okaże się, że dana kombinacja tworzy liczbę porządkową, która nie występuje na liście
Zgłoszeń uprawnionych do danego losowania, będzie powtarzane do momentu jej wylosowania
(przykładowo: jeżeli ostatnia liczba porządkowa wyniesie 539 i z pierwszej urny wylosowano nr 7, z drugiej
urny wylosowano cyfrę 4, a z trzeciej cyfrę 5, to wylosowane cyfry tworzą kombinację 547, która nie
występuje wśród liczb porządkowych, w takim wypadku losowanie z trzeciej urny odpowiadającej trzeciej
cyfrze liczby porządkowej jest powtarzane do momentu wylosowania cyfry, która występuje wśród liczb
porządkowych wraz z końcówką 47). Losowania będą prowadzone do momentu wylosowania liczby
porządkowej znajdującej się na liście udziałów uprawnionych do danego Losowania. Losowanie Nagród
odbywa się poprzez ręczne wylosowanie losów lub poprzez ręczne wylosowanie cyfr, które utworzą Liczbę
porządkową zwycięskiego Zgłoszenia.
7. Podczas z losowania Nagród głównych Organizator dokona losowania Zgłoszenia zwycięskiego oraz po 1
(słownie: jednym) Zgłoszeniu rezerwowym do każdej Nagrody głównej. W pierwszej kolejności Organizator
wylosuje liczby porządkowe Zgłoszeń zwycięskich, a następnie liczby porządkowe Zgłoszeń rezerwowych.
Wylosowani Zgłoszenia i Zgłoszenia rezerwowe zostaną umieszczone na liście w kolejności ich
wylosowania. Zwycięzcą Nagrody głównej („Zwycięzca”) zostaje osoba, której dane widnieją na Zgłoszeniu
przypisanym do wylosowanej liczby porządkowej.
6
8. Jeden Uczestnik może wygrać dowolną liczbę Nagród dziennych oraz jedną Nagrodę główną w Loterii, z
zastrzeżeniem, że jedno Zgłoszenie może wygrać wyłącznie jedną Nagrodę dzienną i jedną Nagrodę główną
w Loterii.
9. Zwycięskie Zgłoszenia są weryfikowane w celu ustalenia prawa do nagrody, na zasadach określonych w par.
11 Regulaminu.
V. Weryfikacja prawa do nagrody w Loterii i sposób jej przyznania
§11
1. O prawie do nagrody Zwycięzcy zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości e-mail wysłanej najpóźniej
w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia uzyskania prawa do nagrody zgodnie z trybem par. 10 pkt 5 lub
par. 10 pkt 6 Regulaminu. Wiadomość e-mail zawierać będzie informację o wygranej nagrodzie, trybie jej
wydania oraz link do formularza Zwycięzcy („Formularz”). Wiadomość e-mail zostanie wysłana przez
Organizatora na adres mailowy, który Uczestnik podał w zwycięskim Zgłoszeniu. Za dni robocze uważa się
na potrzeby Loterii dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dodatkowo
Organizator może skontaktować się telefonicznie lub za pomocą wiadomości SMS ze Zwycięzcami Nagród
celem poinformowania ich o wysłaniu powyższej wiadomości e-mail.
2. Zwycięzca jest zobowiązany w ciągu 5 dni kalendarzowych liczonych od daty wysłania wiadomości e-mail z
informacją o nagrodzie prawidłowo wypełnić Formularz (zgodnie z pkt 3 niniejszego paragrafu) i dostarczyć
go do Organizatora. W przypadku, gdy Uczestnik nie spełni ww. warunków w wymaganym terminie, traci
prawo do nagrody. Wypełnienie Formularza po terminie nie uprawnia Uczestnika do otrzymania Nagrody.
3. Prawidłowo wypełniony Formularz do Nagrody dziennej zawiera następujące dane: imię, nazwisko, numer
konta, miejscowość zamieszkania. W przypadku Formularza do Nagrody głównej Zwycięzca podaje: imię i
nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu tożsamości, numer PESEL (w przypadku braku numeru
PESEL, Zwycięzca jest zobowiązany podać obywatelstwo oraz datę urodzenia).
4. Za błędne i nie dające prawa do nagrody uznaje się ponadto Zgłoszenia, w których dołączone zdjęcia Dowodu
Zakupu promocyjnego są inne niż dane podane w Zgłoszeniu. Załączony w Zgłoszeniu Dowód Zakupu
promocyjnego musi:
a. zawierać numer tożsamy z numerem wskazanym w wylosowanym Zgłoszeniu,
b. zawierać datę i kwotę zakupu tożsamą z danymi podanymi w wylosowanym Zgłoszeniu,
c. dotyczyć Zakupu promocyjnego dokonanego w terminie wskazanym w par. 6 pkt 2
niniejszego Regulaminu, nie później jednak niż dokonano Zgłoszenia w Loterii.
Niespełnienie ww. warunków lub pozostałych warunków Regulaminu skutkuje utratą prawa do Nagrody. W
przypadku Nagród głównych, prawo do Nagrody przechodzi na Zwycięzcę rezerwowego.
Nierozdysponowane zgodnie z powyższym trybem Nagrody wylosowane zgodnie z trybem par. 10 pkt 5
Regulaminu pozostają do dyspozycji Organizatora.
5. W przypadku, gdy zachodzą wątpliwości, co do prawidłowości przesłanego zdjęcia Dowodu Zakupu
promocyjnego, Organizator ma prawo zażądać wglądu do oryginału Dowodu Zakupu promocyjnego. Takie
żądanie może zostać postawione telefonicznie lub w wiadomości e-mail lub wiadomości SMS wysłanej
najpóźniej do dnia 18.08.2023 roku. Uczestnik jest zobowiązany wysłać oryginał Dowodu Zakupu
promocyjnego (którego kopię przesłał w sposób określony w pkt 2 b niniejszego paragrafu) przesyłką
kurierską lub pocztową (list polecony) na adres podany w wysłanej przez Organizatora wiadomości, w ciągu
3 dni kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu terminu
decyduje data nadania przez Uczestnika ww. przesyłki kurierskiej lub pocztowej, które wpłynęły na podany
adres nie później niż w ciągu 10 dni od daty powiadomienia.
6. Dodatkowo Organizator ma prawo (w każdym z przypadków) żądać od Uczestnika przesłania wszystkich
Dowodów Zakupów promocyjnych zgłoszonych we wszystkich przesłanych przez danego Uczestnika
Zgłoszeń w Loterii. Organizator może postawić takie żądanie za pomocą wiadomości e-mail lub SMS
7
najpóźniej do dnia 18.08.2023 roku. W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany przesłać wymagane
dokumenty w sposób określony w pkt 5 niniejszego paragrafu. Niespełnienie ww. warunków (w przypadku
postawienia takiego żądania przez Organizatora) skutkuje utratą prawa do nagrody.
7. Dowód/dowody Zakupu promocyjnego musi/muszą być tożsamy/e z dowodem/ami, którego/ych kopię/e
dołączył Uczestnik w zwycięskim Zgłoszeniu lub w Zgłoszeniach, które dokonał Uczestnik i spełnić pozostałe
warunki regulaminowe.
VI. Ogłoszenie wyników i sposób wydania Nagrody
§12
1. Wyniki Loterii w postaci imienia i pierwszej litery nazwiska osób, których Zgłoszenia zostały wylosowane
do Nagród będą dostępne na stronie naturadobregosera.pl najpóźniej od dnia 04.09.2023 roku i nie krócej niż
do zakończenia Loterii.
2. Nagrody dzienne w Loterii zostaną wydane przelewem na konto wskazane przez Laureata najpóźniej do dnia
14.09.2023 roku. Nagrody główne zostaną wydane w formie przesyłki bądź przekazane osobiście najpóźniej
do dnia 14.09.2023 roku. W przypadku osobistego przekazania Nagrody głównej, zostanie ona przekazana
za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
3. Nieodebrane Nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora.
4. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
VII. Nadzór nad przeprowadzeniem Loterii
§13
Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii. Osoba ta zobowiązana
jest posiadać zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 227). Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu Loterii
czuwa powołana przez Organizatora Komisja, działająca na podstawie Regulaminu Komisji wydanego przez
Organizatora.
VIII. Postępowanie reklamacyjne
§14
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, jednak nie później niż do dnia 25.09.2023
roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku
wysyłki za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki,
które wpłynęły na adres Organizatora: Los Mejores, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, lub data
wpłynięcia wiadomości email na skrzynkę mailową Organizatora: [email protected].
2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone na piśmie (wysłane listem
poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
(wysłane w wiadomości e-mail).
3. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 roku w sprawie trybu zgłaszania
roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. 2019 poz. 20) pisemna lub złożona za pomocą środków
komunikacji elektronicznej reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika
gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak również dokładny opis i powód
8
reklamacji oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej Uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.
4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później
niż do dnia 25.10.2023 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
§15
Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.
Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia
odpowiedzi na reklamację.
IX. Postanowienia końcowe
§16
1. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Loterią będą rozstrzygane przez sąd
powszechny.
2. Materiały promocyjne mogą być opatrzone hasłem promocyjnym innym niż nazwa Loterii.
3. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
4. Na żądanie Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenia o wysokości wygranej z zachowaniem
procedur i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 227).
X. Dane osobowe
§17
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych – „RODO”, Dz.U.UE.L.2016.119.1), Organizator informuje, że:
a) administratorem danych osobowych Uczestników Loterii „Natura Dobrego Sera”, w tym jej Laureatów, jest
Organizator, tj. Los Mejores spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul.
Twarda 18, 00-105 Warszawa („Administrator”),
b) dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są:
− do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w
celu realizacji Loterii na zasadach opisanych w Regulaminie (w tym przede wszystkim w celu przyjęcia
Zgłoszenia udziału w Loterii, wyłonienia Laureatów, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania
Nagrody, powiadomienia o wygranej, wydania przewidzianych w Loterii Nagród, publikacji informacji
o Laureatach) oraz w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO),
− w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa,
w tym w szczególności z przepisów podatkowych, z ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U.2023.227.t.j. z późn. zm.) oraz aktu wykonawczego do ww. ustawy – rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 02.01.2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych
(Dz.U.2019.20), w tym w celu wystawienia imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej na żądanie
Uczestnika (w przypadku jego zgłoszenia), w celu prowadzenia ewidencji zaświadczeń oraz archiwizacji
odpisów wydanych zaświadczeń, w celu prowadzenia i archiwizacji ewidencji wypłaconych (wydanych)
wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2.280 zł, w celu obsługi roszczeń Uczestników Loterii,
9
w celu wystawiania zaświadczeń do celów podatkowych, realizacji podatku od wydanych Nagród oraz
prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit c)
RODO),
c) podanie danych osobowych przez Uczestników Loterii, w tym jej Laureatów, w zakresie wynikającym z
przepisów prawa, o których mowa w pkt b) tiret 2 powyżej jest obowiązkowe, a ich podanie stanowi warunek
niezbędny do realizacji obowiązków Administratora i odpowiadających im uprawnień Uczestników,
wynikających z przepisów prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia udziału w Loterii lub jej realizacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
d) Uczestnikowi przysługuje:
− prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w zakresie, w jakim
przetwarzanie oparte jest o prawnie uzasadniony interes Administratora,
e) Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw z zakresu
ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna,
że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa,
f) dane osobowe Uczestników Loterii, w tym jej Laureatów, mogą być przekazane przez Administratora
podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. Naczelnikowi Urzędu Skarbowego) oraz podmiotom
przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, tj. w szczególności podmiotom świadczącym
usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www,
w którym gromadzone są dane osobowe Uczestników Loterii, podmiotom realizującym wykonanie Nagrody
oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe /kurierskie w celu doręczenia Nagród, a także podmiotom
obsługującym Administratora księgowo. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia przetwarzania
danych osobowych Administrator będzie dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji
niezbędnych do realizacji celów przetwarzania,
g) dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
− dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane przez Administratora do końca upływu okresu
składania roszczeń reklamacyjnych, przewidzianego w Regulaminie, nie dłużej jednak niż do czasu
złożenia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach wynikających
z Regulaminu. W przypadku złożenia reklamacji przez Uczestnika, dane osobowe będą przetwarzane do
zakończenia postępowania reklamacyjnego, a w uzasadnionych przypadkach – do czasu upływu terminu
przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii,
− dane osobowe Laureatów Nagród będą przetwarzane przez Administratora, w niezbędnym do tego
zakresie, przez czas wynikający z obowiązujących wymogów prawnych, w szczególności wymogów
prawa podatkowego oraz ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych. W przypadku złożenia przez
Uczestnika żądania dot. wystawienia imiennego zaświadczenia o uzyskanej przez niego wygranej, dane
osobowe w zakresie wynikającym z ww. zaświadczenia będą przechowywane przez Administratora przez
okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata
(wydanie) Nagrody. Dane osobowe Laureatów Nagród głównych, w zakresie wynikającym z
prowadzonej przez Administratora ewidencji wydanych Nagród (imię, nazwisko, rodzaj i nr dokumentu
potwierdzającego tożsamość, PESEL, a w przypadku jego braku – adres zamieszkania, data urodzenia i
obywatelstwo, wartość wydanej Nagrody oraz data wydania Nagrody), będą przechowywane przez okres
5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiło jej wydanie,
− niezależnie od wyżej wskazanego, w uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być
przechowywane tak długo, jak będą one niezbędne Administratorowi do realizacji jego prawnie
uzasadnionych interesów, takich jak dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Uczestnika
(Laureata) oraz realizacja przez Laureata roszczeń związanych z wydaną Nagrodą, wynikających z prawa
gwarancji lub rękojmi,
h) dane osobowe Uczestników Loterii, w tym jej Laureatów, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj.
poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”). W przypadku, gdyby dane miały być przekazane poza
10
terytorium EOG Administrator zapewni, aby współpraca z takim podmiotem odbywała się w oparciu o
odpowiednią podstawę prawną i aby zapewniał on odpowiednie standardy ochrony,
i) Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących
przetwarzania danych, w tym profilowania,
j) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem
korespondencyjnie – na adres siedziby Administratora lub pod adresem poczty elektronicznej:
[email protected].
11
Załącznik nr 1
Lista Produktów objętych Loterią
❖ Sery w plastrach gramatura 150 g
▪ Gouda
▪ Królewski z Kolna
▪ Salami
▪ Złoty Mazur
▪ Edam
▪ Tylżycki
▪ Gouda wędzona
▪ Rolada Ustrzycka
▪ Złoty Mazur mierzwiony
▪ Gouda mierzwiony
❖ Sery w plastrach gramatura 400 g
▪ Gouda
▪ Królewski z Kolna
▪ Salami
▪ Złoty Mazur
❖ Sery w plastrach gramatura 2x250 g (dwupak)
▪ Gouda
▪ Edam
❖ Sery w plastrach gramatura 1 kg
▪ Gouda
▪ Królewski z Kolna
▪ Złoty Mazur
▪ Edam
❖ Ser w plastrach gramatura 800 g Salami
❖ Ser w kostce gramatura 250 g
▪ Gouda
▪ Edam
▪ Kurpiowski
▪ Podlaski
▪ Ostdamer

Organizator konkursu

Los Mejores Sp. z o.o.

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki Mlekpol.