Regulamin konkursu

Smolar | agencja promocyjno-reklamowa
1
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ
„Najlepsza 9 na świecie”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii – Loteria będzie prowadzona pod nazwą „Najlepsza 9 na świecie”.
2. Nazwa organizatora loterii – Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert
Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, NIP: 726-221-44-73, www.smolar.pl, zwany
dalej organizatorem.
3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria prowadzona jest na podstawie
przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 888
ze zm.) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.
4. Definicje
4.1 Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi
lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii,
a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym
regulaminie loteria promocyjna pod nazwą „Najlepsza 9 na świecie” zwana jest dalej loterią.
4.2 Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż produktów związana
z prowadzoną loterią promocyjną. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania
loterii i dotyczy dokonywania zakupów promocyjnych. Czas trwania sprzedaży promocyjnej
określony jest w pkt 7 niniejszego regulaminu.
4.3 Zakup promocyjny – każdy zakup, dokonany z użyciem aktualnej aplikacji żappka,
minimum 4 (słownie: czterech) sztuk dowolnych produktów spośród następujących
marek:
− Carlsberg zawartość alkoholu etylowego od 0,0% do 6,5 %,
− Okocim zawartość alkoholu etylowego od 0,0% do 6,5 %,
− Harnaś zawartość alkoholu etylowego od 0,0% do 6,5 %,
− Somersby zawartość alkoholu etylowego od 0,0% do 6,5 %,
− Zatecky zawartość alkoholu etylowego od 0,0% do 6,5 %,
− Kasztelan zawartość alkoholu etylowego od 0,0% do 6,6 %,
− Garage zawartość alkoholu etylowego od 0,0% do 6,5 %,
− Brooklyn zawartość alkoholu etylowego od 0,0% do 6,5 %,
− 1664 zawartość alkoholu etylowego od 0,0% do 6,5 %,
zwane dalej również „produktami promocyjnymi”. Zakup promocyjny musi być dokonany
w okresie trwania sprzedaży promocyjnej (przed lub po zgłoszeniu się do loterii)
w dowolnym sklepie promocyjnym. Zakup promocyjny może być dokonany w jednej
lub dwóch lub trzech lub czterech transakcjach w ww. okresie (nie musi być dokonany
jednorazowo), z tym zastrzeżeniem, że jeśli w ostatniej transakcji uczestnik kupi wraz z
czwartym produktem promocyjnym kolejne ww. produkty, kolejne ww. produkty z tej
transakcji nie będą brane pod uwagę w loterii (nie będą zaliczane do następnego zakupu
promocyjnego).
Zakup promocyjny musi być dokonany przez uczestnika na własną rzecz
i na własny rachunek, uczestnik musi faktycznie zapłacić za zakup promocyjny.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa
2
W loterii biorą udział puszki, butelki i wielopaki (według dowolnego wyboru uczestnika).
W przypadku zakupu opakowania typu multipak czyli np. czteropaka, zakup taki uprawnia do
udziału w loterii i otrzymania losu w loterii, w przypadku zakupu np. trójpaka uczestnik musi
dokupić jeszcze w ramach tej samej lub innej transakcji jeden dowolny produkt promocyjny,
aby móc wziąć udział w loterii i otrzymać los w loterii.
Schemat przyznawania losów w loterii za zakupy promocyjne dokonane w okresie
trwania sprzedaży promocyjnej (tj. w okresie od 23.11.2022 r. do 20.12.2022 r.).
Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszym regulaminie uczestnik loterii za
dokonanie:
− pierwszego zakupu promocyjnego z użyciem aplikacji żappka otrzymuje los biorący
udział w grze o nagrody główne,
− drugiego zakupu promocyjnego z użyciem aplikacji żappka otrzymuje los biorący
udział w grze o nagrody główne,
− trzeciego zakupu promocyjnego z użyciem aplikacji żappka otrzymuje los biorący
udział w grze o nagrody główne oraz los biorący udział w grze o nagrody
natychmiastowe nr 1 w etapie dziennym, w którym los został przyznany,
− czwartego zakupu promocyjnego z użyciem aplikacji żappka otrzymuje los biorący
udział w grze o nagrody główne oraz los biorący udział w grze o nagrody
natychmiastowe nr 2 w etapie dziennym, w którym los został przyznany.
Opisany powyżej schemat przyznawania losów biorących udział w poszczególnych
losowaniach stosuje się odpowiednio / analogicznie do następnych zakupów promocyjnych
dokonanych w trakcie trwania sprzedaży promocyjnej, tj. uczestnik loterii za dokonanie:
− piątego zakupu promocyjnego z użyciem aplikacji żappka otrzymuje los jak przy
pierwszym zakupie promocyjnym (tj. los w grze o nagrody główne),
− szóstego zakupu promocyjnego z użyciem aplikacji żappka otrzymuje los jak przy
drugim zakupie promocyjnym (tj. los w grze o nagrody główne),
− siódmego zakupu promocyjnego z użyciem aplikacji żappka otrzymuje losy jak przy
trzecim zakupie promocyjnym (tj. los w grze o nagrody głównej i los w grze o narody
natychmiastowe nr 1 w etapie dziennym, w którym los został przyznany),
− ósmego zakupu promocyjnego z użyciem aplikacji żappka otrzymuje losy jak przy
czwartym zakupie promocyjnym. (tj. los w grze o nagrodę główną i los w grze o nagrody
natychmiastowe nr 2 w etapie dziennym, w którym los został przyznany).
Powyższy schemat przyznawania losów biorących udział w poszczególnych losowaniach,
w związku z dokonaniem następnych zakupów promocyjnych z użyciem aplikacji żappka
(w okresie trwania sprzedaży promocyjnej), jest powtarzalny.
Uczestnik, który na jednym dowodzie zakupu dokonał wielokrotności zakupu promocyjnego,
nie ma prawa do otrzymania wielokrotności losów, np.:
− uczestnik, który kupił jednorazowo 16 produktów promocyjnych i jest to jego pierwszy
zakup promocyjny w loterii otrzyma tylko 1 los w grze o nagrody główne,
− uczestnik, który kupił jednorazowo 16 produktów promocyjnych i jest to jego trzeci
zakup promocyjny w loterii otrzyma tylko 1 los w grze o nagrody główne i jeden los
w grze o nagrody natychmiastowe nr 1.
Zakup promocyjny rejestrowany jest automatycznie zgodnie z czasem jego realizacji.
Zakup promocyjny dokonany przed wypełnieniem formularza, o którym mowa w pkt 11.3
regulaminu, nie jest aktywny i do czasu wypełnienia ww. formularz nie jest przyznawany
żaden los w związku z tym zakupem. Zakup promocyjny, nie stanowi zgłoszenia udziału
w loterii. W celu zgłoszenia się do loterii i otrzymania losu/ów w loterii w związku z zakupem
promocyjnym należy postępować zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa
3
Przykładowo:
Numer
transakcji
Liczba kupionych
produktów
promocyjnych
podczas danej
transakcji
Liczba
produktów z
danej
transakcji,
które są
brane pod
uwagę w
loterii
Liczba zakupów
promocyjnych
(numer
porządkowy
zakupu
promocyjnego)
Liczba losów
przyznawanych
w grze o
nagrody główne
za zakup
promocyjny po
zgłoszeniu się
do loterii
Liczba losów
przyznawanych w
grze o nagrody
natychmiastowe
nr 1 za zakup
promocyjny po
zgłoszeniu się do
loterii
Liczba losów
przyznawanych w
grze o nagrody
natychmiastowe
nr 2 za zakup
promocyjny po
zgłoszeniu się do
loterii
Pierwsza
transakcja
3 3
1 zakup
promocyjny
(pierwszy zakup
promocyjny)
Druga 1 los 0 losów 0 losów
transakcja
2 1
Trzecia
transakcja
2 2
1 zakup
promocyjny
(drugi zakup
promocyjny)
Czwarta 1 los 0 losów 0 losów
transakcja
3 2
Piąta
transakcja
5 4 1 zakup
promocyjny
(trzeci zakup
promocyjny)
1 los 1 los 0 losów
Szósta
transakcja
2 2
1 zakup
promocyjny
(czwarty zakup
promocyjny)
Siódma 1 los 0 losów 1 los
transakcja
4 2
Ósma
transakcja
9 4 1 zakup
promocyjny
(zakup traktowany
jest jak pierwszy
zakup promocyjny)
1 los 0 losów 0 losów
Dziewiąta
transakcja
4 4 1 zakup
promocyjny
(zakup traktowany
jest jak drugi zakup
promocyjny)
1 los 0 losów 0 losów
Poza okresem sprzedaży promocyjnej produkty marki: Carlsberg, Okocim, Harnaś,
Somersby, Zatecky, Kasztelan, Garage, Brooklyn, 1664 są dostępne w sklepach
promocyjnych, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w loterii. Produkty ww. marek
pochodzą z oferty handlowej i zostały wprowadzone do obrotu przez firmę Carlsberg Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Zwrot produktów objętych zakupem promocyjnym (w związku, z którym uczestnik otrzymał
los w loterii), nie jest możliwy, z wyłączeniem sytuacji gdy prawo do zwrotu przysługuje
uczestnikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze
zm.) lub Kodeksem cywilnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360) wynikających z gwarancji lub
rękojmi.
4.4 Sklep promocyjny – dowolny sklep należący do sieci Żabka na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, w którym można dokonać zakupu promocyjnego, z wyłączeniem
sklepów sezonowych oraz bezobsługowych typu Żappka Store.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa
4
4.5 Aplikacja żappka – aplikacja mobilna pod nazwą żappka, przeznaczona do
zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, za
pomocą której można uczestniczyć w Programie żappka (tj. programie organizowanym
i zarządzany przez Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu). Program żappka
prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązuje w sklepach działających
pod oznaczeniem Żabka. Informacje na temat aplikacji mobilnej żappka (w tym wymogów
technicznych, wersji Android/iOS, jakie musi spełnić urządzenie mobilne, na którym ma być
zainstalowana aplikacja) oraz informacje na temat Programu żappka znajdują się na stronie
internetowej pod adresem https://www.zabka.pl/aplikacja-zappka oraz w Regulaminie
Programu żappka dostępnym na ww. stronie internetowej. Uczestnik dokonujący zakupu
promocyjnego z użyciem aplikacji żappka i wypełniając formularz, o którym mowa w pkt 11.3
regulaminu, musi posiadać zainstalowaną na urządzeniu mobilnym aktualną wersje aplikacji
żappka. Organizator nie odpowiada za brak możliwości pobrania aplikacji żappka lub
aktualizacji aplikacji żappka przez uczestnika na jego urządzenie mobilne z uwagi na
niespełnienie wymogów technicznych przez urządzenie mobilne, w tym nieposiadanie
odpowiedniej wersji Android/iOS oraz za nieprawidłowe wyświetlanie się treści dot. loterii
w aplikacji żappka z uwagi na niezaktualizowanie przez uczestnika aplikacji żappka.
Uczestnik może otrzymywać w aplikacji żappka informacje dot. loterii.
4.6 ID / ID w aplikacji żappka – unikalny kod kreskowy wraz z numerem, przypisany do
uczestnika Programu żappka od chwili rejestracji w aplikacji żappka. Uczestnik, w tym
samym czasie, może posiadać w Programie żappka tylko jedno ID.ID służy do identyfikacji
uczestnika w ramach ww. Programu. Uczestnik może posługiwać się wyłącznie swoim ID.
Numer ID w aplikacji żappka znajduje się pod unikalnym kodem kreskowym w aplikacji
żappka.
4.7 Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
5. Zasięg loterii – loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg
ogólnopolski.
6. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się 23.11.2022 r. a kończy 22.02.2023 r., przy czym
termin ten obejmuje: sprzedaż promocyjną, losowanie nagród, termin wydania nagród,
termin składania i rozpatrywania reklamacji.
7. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej – czas, w którym
prowadzona jest sprzedaż promocyjna związana z prowadzoną loterią. Czas sprzedaży
promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii i dotyczy dokonywania zakupów
promocyjnych. Sprzedaż promocyjna trwa od 23.11.2022 r. do 20.12.2022 r.
8. Uczestnicy loterii – w loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która łącznie
spełnia następujące warunki:
a) ma ukończone 18 lat,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego,
d) mieszka na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
e) ma zainstalowaną na swoim urządzeniu mobilnym aktualną aplikację mobilną
żappka, w której potwierdziła swój wiek (pełnoletność) i jest użytkownikiem tej
aplikacji,
f) zgłosiła się do loterii zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Przez uczestnika rozumie się osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się
posługuje na potrzeby loterii. Działania polegające na zmianie danych identyfikacyjnych
celem obejścia postanowień regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa
5
do wykluczenia takiej osoby z loterii, z uwagi na nieuczciwe i naruszające postanowienia
regulaminu działania.
W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa
Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą
w Łodzi oraz Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa. Zakaz dotyczy także
członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych,
wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia,
synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
9. Dane osobowe – dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
10. Dostępność regulaminu – regulamin loterii jest jawny i powszechnie dostępny w biurze
organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, 93-569 Łódź,
ul. Inżynierska 15, a także na stronie internetowej organizatora pod adresem:
www.smolar.pl/loteria-carlsberg.
ZASADY PROWADZENIA LOTERII
POSTANOWIENIA OGÓLNE
11.1 Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego
regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii.
Zgłoszenie do loterii oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień
regulaminu. Udział w loterii jest dobrowolny.
11.2 W celu wzięcia udziału w loterii każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt 8
regulaminu, musi spełnić łącznie następujące warunki:
a) dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej w dowolnym
sklepie promocyjnym, z użyciem aktualnej aplikacji żappka, tj. przed dokonaniem
zapłaty za zakup promocyjny / za produkt promocyjny w sklepie promocyjnym (w każdym
wypadku przed wydrukowaniem paragonu fiskalnego/dowodu zakupu) uczestnik musi
wyświetlić
w aplikacji żappka ID (tj. unikalny kod kreskowy wraz z numerem) i okazać ID w celu
zeskanowania przez kasjera,
b) dokonać płatności za zakup promocyjny,
c) zgłosić się do loterii poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, o którym
mowa w pkt 11.3 regulaminu, w terminie od godziny 00:00:00 dnia 23.11.2022 r.
do godziny 23:59:59 dnia 20.12.2022 r.
11.3 Uczestnik, który chce wziąć udział w loterii, musi dokonać zgłoszenia poprzez formularz
zgłoszeniowy do loterii w terminie od godziny 00:00:00 dnia 23.11.2022 r.
do godziny 23:59:59 dnia 20.12.2022 r. Uczestnik przechodzi do formularza
zgłoszeniowego za pośrednictwem (aktualnej) aplikacji żappka. Formularz zgłoszeniowy
do loterii będzie dostępny dla osób, które potwierdziły swój wiek (pełnoletność) w aplikacji
żappka.
W formularzu uczestnik zobowiązany jest do podania/przekazania następujących danych
i złożenia następujących oświadczeń:
a) nr ID uczestnika w aplikacji żappka, tj. unikalny nr znajdujący się pod kodem
kreskowym w aplikacji żappka oraz adres poczty elektronicznej (tj. e-mail) uczestnika –
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa
6
uczestnik, może wpisać swój nr ID uczestnika w aplikacji żappka oraz adres
e-mail lub wstawić nr ID uczestnika w aplikacji żappka i swój adres e-mail podany
w Programie „Żappka” poprzez kliknięcie przycisku: „Wstaw swój e-mail i ID z aplikacji
żappka” (lub przycisk o podobnej treści).
„W przypadku kliknięcia przycisku: „Wstaw swój e-mail i ID z aplikacji żappka” wyrażam
zgodę na udostępnienie ww. e-maila i ID przez Żabka Polska sp. z o.o. organizatorowi
loterii promocyjnej „Najlepsza 9 na świecie”, tj. Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa
Robert Wojkowski w Łodzi, w celu wzięcia udziału w loterii. Więcej o przysługujących Ci
prawach w związku z przetwarzaniem danych przez Żabka Polska sp. z o.o. znajdziesz
w Polityce prywatności.” – dotyczy tylko uczestników, którzy kliknęli przycisk: „Wstaw mój
e-mail z aplikacji żappka”.”
b) numer telefonu komórkowego uczestnika,
c) zaznaczyć następujące, obowiązkowe oświadczenia uczestnika:
 „Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „Najlepsza 9 na świecie”, wraz
z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
organizatora loterii i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”.
 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
 „Oświadczam, że podane w formularzu zgłoszeniowym dane (nr ID, adres
e-mail, nr telefonu) należą do mnie.”.
Uczestnik musi wypełnić powyższy formularz, w celu otrzymania losu/ów w grze
o nagrody główne i ewentualnie (zgodnie z postanowieniami regulaminu) losu/ów
w grze o nagrody natychmiastowe nr 1 albo/lub nr 2, tylko jeden raz w okresie od
godziny 00:00:00 dnia 23.11.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia 20.12.2022 r.
Uczestnik nie wypełnia (nie może wypełnić) formularza po dokonaniu każdego zakupu
promocyjnego z użyciem aplikacji żappka.
Otrzymanie przez organizatora powyższego formularza oraz dokonanie zakupu
promocyjnego z użyciem aplikacji żappka po wypełnieniu formularza jest rejestrowane
z dokładnością do 0,1 sekundy.
11.4 Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza wskazanego w pkt 11.3 regulaminu,
uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie loterii i bierze udział w grze o nagrody, w których
został przyznany mu los (tj. w grze o nagrody główne i ewentualnie w grze o nagrody
natychmiastowe nr 1 albo nr 2 w etapie dziennym, w którym los został przyznany) Uczestnik
loterii otrzyma potwierdzenie wypełnienia formularza, o którym mowa w pkt 11.3 regulaminu
oraz rejestracji w bazie loterii poprzez otrzymanie wiadomości e-mail wysłanej na adres email podany w formularzu wskazanym w pkt 11.3 regulaminu. Dodatkowo po prawidłowym
wypełnieniu i wysłaniu ww. formularza w aplikacji żappka uczestnikowi może wyświetlić się
informacja o liczbie przyznanych losów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta
uczestnik, powyższej informacji e–mail od organizatora, w kategorii „wiadomości śmieci” /
„spam” w skrzynce odbiorczej uczestnika. Uczestnik może otrzymywać w aplikacji żappka
informacje dot. loterii.
11.5 Uczestnik loterii wypełniając i wysyłając formularz, o którym mowa w pkt 11.3
regulaminu, musi posiadać urządzenie mobilne z dostępem do Internetu
z zainstalowaną aktualną wersją aplikacji żappka. Organizator loterii nie ponosi
odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora
niezależnych np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu,
z którego korzysta uczestnik, za nieprawidłowe działanie, czy też nieprawidłowe wyświetlanie
się treści w aplikacji żappka dot. loterii z uwagi na niezaktualizowanie aplikacji żappka.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa
7
11.6 Jeden uczestnik, tj. jedna osoba lub osoby z jednego gospodarstwa domowego
(przez termin „gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres zamieszkania lub
korespondencyjny lub zameldowania) może otrzymać w ramach całej loterii dowolną liczbę
nagród natychmiastowych nr 1 i/lub nr 2 w loterii oraz tylko jedną nagrodę główną, jeżeli
każdorazowo spełni wszystkie warunki określone w regulaminie loterii, z zastrzeżeniem pkt
11.7 regulaminu. Dotyczy to również sytuacji, w której jeden uczestnik, będzie zgłaszać się
podając różne numery telefonów lub adresy e-mail lub nr ID w aplikacji żappka
i zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej nagrody głównej. W takiej sytuacji, po weryfikacji
danych osobowych uczestników, dany uczestnik zostanie nagrodzony tylko jedną nagrodą
główną. Kolejna nagroda główna, która by przypadła takiemu uczestnikowi, pozostaje
w dyspozycji organizatora.
11.7 Jeden los uprawnia do wygrania maksymalnie jednej nagrody, a raz wylosowany los
zostaje usunięty z bazy do losowania i nie bierze udziału w dalszych losowaniach.
11.8 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone
w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione
przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry określone w niniejszym regulaminie
lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Organizatorowi przysługuje
prawo do uzyskania informacji, czy zakup promocyjny został faktycznie dokonany. Nadto,
organizator może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie,
podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia i
weryfikacji prawidłowego uczestnictwa w loterii. Niespełnienie warunków wynikających z
niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań lub brak
kontaktu z uczestnikiem (w terminie wyznaczonym przez organizatora nie dłuższym niż 5
dni) po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może
spowodować wykluczenie danego uczestnika z loterii z jednoczesnym wygaśnięciem prawa
do nagród wymienionych w pkt 12.1 - 12.3 regulaminu. W takim przypadku: niewydane
nagrody główne i natychmiastowe nr 1 i/lub nr 2 pozostają w dyspozycji organizatora.
W przypadku stwierdzenia nieuczciwej ingerencji w systemy organizatora bądź nieuczciwego
lub niezgodnego z regulaminem wpływu na wynik loterii lub przyznanie prawa do nagrody
w loterii, organizator może zgłosić ww. praktykę do odpowiednich organów ścigania.
11.9 Każdy uczestnik loterii zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość
e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej
wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”.
GRA O NAGRODY GŁÓWNE
11.10 Po prawidłowym i terminowym wypełnieniu i wysłaniu formularza, o którym mowa
w pkt 11.2 lit c) regulaminu i w pkt 11.3 regulaminu, w związku z dokonanym z użyciem
aktualnej aplikacji żappka zakupem promocyjnym uprawniającym wg schematu z pkt 4.3
regulaminu do otrzymania losu w grze o nagrody główne (tj. w związku z każdym ww.
zakupem promocyjnym) uczestnik otrzyma los uprawniający do gry o nagrody główne.
Z zastrzeżeniem postanowień regulaminu, los/y w grze o nagrody główne przyznawany/e
jest/są w sposób następujący:
− za zakupy promocyjne dokonane z użyciem aplikacji żappka, uprawniające wg schematu
z pkt 4.3 regulaminu do otrzymania losów w grze o nagrody główne, zrealizowane
w okresie od godz. 00:00:00 dnia 23.11.2022 r. do czasu prawidłowego wypełnienia
i wysłania formularza, o którym mowa w pkt 11.3 regulaminu – z chwilą wysłania
prawidłowo wypełnionego formularza, o którym mowa w pkt 11.3 regulaminu,
− za zakupy promocyjne dokonane z użyciem aplikacji żappka zrealizowane w okresie od
czasu prawidłowego wypełnienia formularza, o którym mowa w pkt 11.3 regulaminu, do
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa
8
godziny 23:59:59 dnia 20.12.2022 r. - z chwilą dokonania zakupu promocyjnego
z użyciem aplikacji żappka uprawniającego wg schematu z pkt 4.3 regulaminu do
otrzymania losu w grze o nagrody główne.
System komputerowy przyznaje i przyporządkowuje losy w grze o nagrody główne do
zakupów promocyjnych, zgodnie ze schematem opisanym w pkt 4.3 regulaminu oraz
zgodnie z ww. postanowieniami regulaminu.
11.11 Losowanie finałowe, czyli losowanie laureatów nagród głównych, odbędzie się w dniu
21.12.2022 r. w biurze organizatora w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, w godzinach od 10:00
do 14:00. Losowanie laureatów nagród głównych odbędzie się ze wszystkich losów
uprawniających do gry o nagrody główne przyznanych uczestnikom w loterii w okresie
od godz. 00:00:00 dnia 23.11.2022 r. do godz. 23:59:59 dnia 20.12.2022 r. W przypadku
podejrzenia przez organizatora naruszenia przez uczestników loterii postanowień
regulaminu, ww. losowanie może poprzedzić procedura weryfikacji prawidłowości
dokonanych zgłoszeń.
11.12 Losowanie laureatów nagród głównych, będzie przeprowadzone przy pomocy
urządzenia losującego lub ręcznie z urny. O sposobie losowania decyduje osoba lub osoby
sprawujące nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.
Niezależnie od sposobu losowania laureatów nagród głównych, przygotowanie losów (bazy
do losowania) będzie przeprowadzone w następujący sposób: każdy odrębny los przyznany
w loterii uprawniający do gry o nagrody główne będzie miał nadany unikatowy numer
porządkowy według kryterium czasu przyznania tego losu. Organizator losując laureatów
nagród głównych, będzie losował numery porządkowe. Losowanie laureatów nagród
głównych przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem osoby lub osób
sprawujących nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.
11.12.1 Losowanie przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej
aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer, jako urządzenie do gier
losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009
r. (t. j. Dz.U. 2022 poz. 888 ze zm.) jest przystosowany do ochrony praw grających i realizacji
przepisów ww. ustawy. Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną uprawnionej
jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora, jako podmiot posiadający
zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane przez właściwego
naczelnika urzędu celno-skarbowego zgodnie z przepisami ww. ustawy.
11.12.2 Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na
chybił - trafił).
11.13 W trakcie losowania finałowego zostanie wyłonionych 28 (słownie: dwudziestu
ośmiu) laureatów nagród głównych. Losowanie laureatów nagród głównych przebiegać
będzie w następujący sposób: pierwsze dwadzieścia osiem wylosowanych osób zostanie
laureatami nagród głównych (laureaci nagród głównych od nr 1 do nr 28).
GRA O NAGRODY NATYCHMIASTOWE NR 1
11.14 Gra o nagrody natychmiastowe nr 1 trwa od godz. 00:00:00 dnia 23.11.2022 r.
do godziny 23:59:59 dnia 20.12.2022 r. i została podzielona na 28 (słownie: dwadzieścia
osiem) etapów dziennych. Etap dzienny odpowiada każdemu dniu w okresie trwania
sprzedaży promocyjnej loterii, tj. zaczyna się od godziny 00:00:00 i trwa do godziny 23:59:59
danego dnia. Pierwszy etap dzienny odbędzie się w pierwszym dniu trwania loterii,
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa
9
tj. 23.11.2022 r., natomiast ostatni etap dzienny przypada na ostatni dzień trwania sprzedaży
promocyjnej, tj. 20.12.2022 r.
11.15 Po prawidłowym i terminowym wypełnieniu i wysłaniu formularza, o którym mowa
w pkt 11.2 lit c) regulaminu i w pkt 11.3 regulaminu, w związku z dokonanym z użyciem
aktualnej aplikacji żappka zakupem promocyjnym uprawniającym wg schematu z pkt 4.3
regulaminu do otrzymania losu w grze o nagrody natychmiastowe nr 1 (w tym za trzeci,
siódmy, jedenasty itd. zakup promocyjny) uczestnik otrzyma los uprawniający do gry
o nagrody natychmiastowe nr 1. Z zastrzeżeniem postanowień regulaminu, los/y w grze
o nagrody natychmiastowe nr 1 przyznawany/e jest/są w sposób następujący:
− za zakupy promocyjne dokonane z użyciem aplikacji żappka, uprawniające wg schematu
z pkt 4.3 regulaminu do otrzymania losu w grze o nagrody natychmiastowe nr 1,
zrealizowane w okresie od godz. 00:00:00 dnia 23.11.2022 r. do czasu prawidłowego
wypełnienia i wysłania formularza, o którym mowa w pkt 11.3 regulaminu – z chwilą
wysłania prawidłowo wypełnionego formularza, o którym mowa w pkt 11.3 regulaminu,
− za zakupy promocyjne dokonane z użyciem aplikacji żappka zrealizowane w okresie od
czasu prawidłowego wypełnienia formularza, o którym mowa w pkt 11.3 regulaminu, do
godziny 23:59:59 dnia 20.12.2022 r. - z chwilą dokonania zakupu promocyjnego
z użyciem aplikacji żappka uprawniającego wg schematu z pkt 4.3 regulaminu do
otrzymania losu w grze o nagrody natychmiastowe nr 1.
System komputerowy przyznaje i przyporządkowuje losy w grze o nagrody natychmiastowe
nr 1 do danych zakupów promocyjnych zgodnie ze schematem opisanym w pkt 4.3
regulaminu oraz zgodnie z ww. postanowieniami. Los bierze udział w grze o nagrody
natychmiastowe nr 1 tylko w etapie dziennym, w którym został przyznany.
11.16 Losowość gry o nagrody natychmiastowe nr 1 polega na tym, że każda nagroda
natychmiastowa nr 1 w loterii jest z góry przypisana do określonego losu przyznanego w
grze o nagrody natychmiastowe nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu. Wynik gry
zależy od przypadku. Treść załącznika nr 1 do regulaminu jest niejawna i nie będzie
upubliczniona.
11.17 Uczestnik musi najpóźniej do godziny 23:59:59 dnia 20.12.2022 r. samodzielnie
odczytać za pośrednictwem aplikacji żappka, zgodnie z pkt 11.18 regulaminu, wynik gry
o nagrody natychmiastowe nr 1. Odczytanie wyniku gry po upływie ww. terminu jest
niemożliwe (ewentualna niewydana nagroda natychmiastowa nr 1 pozostaje w dyspozycji
organizatora).
11.18 W celu odczytania wyniku gry o nagrody natychmiastowe nr 1 uczestnik
w aplikacji żappka (na urządzeniu mobilnym), w zakładce z informacją o niniejszej loterii,
musi na wyświetlonej grafice nacisnąć przycisk „odczytaj wynik gry”
(lub inny przycisk o podobnej treści) lub musi postępować zgodnie z wyświetlonymi w
aplikacji żappka komunikatami. W aplikacji żappka, w przypadku wygrania
nagrody natychmiastowej nr 1 (wskazanej w pkt. 12.3 regulaminu) wyświetli się następujący
komunikat „Bon towarowy 20 zł”. Komunikat „Bon towarowy 20 zł” oznacza, że uczestnik
uprawniony jest do otrzymania nagrody natychmiastowej nr 1 wskazanej w pkt 12.3
regulaminu. Tylko powyższy komunikat oznacza wygranie jednej z nagród natychmiastowych
nr 1 w loterii. W przypadku niewygrania nagrody natychmiastowej nr 1 w aplikacji żappka
wyświetli się odpowiedni komunikat. W przypadku wygranej organizator dodatkowo prześle
automatycznie, w tym samym czasie (bezpośrednio po sprawdzeniu wyniku gry), na adres email laureata (podany w formularzu zgłoszeniowym) wiadomość e-mail z informacją o
wygraniu nagrody natychmiastowej nr 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu
niemożności powiadomienia laureata nagrody natychmiastowej nr 1 o wygranej z przyczyn
leżących po stronie laureata, w tym w szczególności podania przez uczestnika/laureata
błędnego adresu e-mail lub za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od
organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację oprogramowania lub sprzętu, z
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa
10
którego korzysta uczestnik/laureat, czy za niedostarczenie lub za umieszczenie w kategorii
„wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej programu pocztowego uczestnika, przez
system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik/laureat, ww.
informacji e–mail od organizatora. W razie stosowania przez uczestnika/laureata narzędzi i
ustawień antyspamowych, uczestnik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy
wiadomość od organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej zawierającej „wiadomości śmieci”
/ „spam”.
GRA O NAGRODY NATYCHMIASTOWE NR 2
11.19 Gra o nagrody natychmiastowe nr 2 trwa od godz. 00:00:00 dnia 23.11.2022 r.
do godziny 23:59:59 dnia 20.12.2022 r. i została podzielona na 28 (słownie: dwadzieścia
osiem) etapów dziennych. Etap dzienny odpowiada każdemu dniu w okresie trwania
sprzedaży promocyjnej loterii, tj. zaczyna się od godziny 00:00:00 i trwa do godziny 23:59:59
danego dnia. Pierwszy etap dzienny odbędzie się w pierwszym dniu trwania loterii,
tj. 23.11.2022 r., natomiast ostatni etap dzienny przypada na ostatni dzień trwania sprzedaży
promocyjnej, tj. 20.12.2022 r.
11.20 Po prawidłowym i terminowym wypełnieniu i wysłaniu formularza, o którym mowa
w pkt 11.2 lit c) regulaminu i w pkt 11.3 regulaminu, w związku z dokonanym z użyciem
aktualnej aplikacji żappka zakupem promocyjnym uprawniającym wg schematu z pkt 4.3
regulaminu do otrzymania losu w grze o nagrody natychmiastowe nr 2 (w tym za czwarty,
ósmy, dwunasty itd. zakup promocyjny) uczestnik otrzyma los uprawniający do gry o nagrody
natychmiastowe nr 2. Z zastrzeżeniem postanowień regulaminu, los/y w grze o nagrody
natychmiastowe nr 2 przyznawany/e jest/są w sposób następujący:
− za zakupy promocyjne dokonane z użyciem aplikacji żappka, uprawniające wg schematu
z pkt 4.3 regulaminu do otrzymania losu w grze o nagrody natychmiastowe nr 2,
zrealizowane w okresie od godz. 00:00:00 dnia 23.11.2022 r. do czasu prawidłowego
wypełnienia i wysłania formularza, o którym mowa w pkt 11.3 regulaminu – z chwilą
wysłania prawidłowo wypełnionego formularza, o którym mowa w pkt 11.3 regulaminu,
− za zakupy promocyjne dokonane z użyciem aplikacji żappka zrealizowane w okresie od
czasu prawidłowego wypełnienia formularza, o którym mowa w pkt 11.3 regulaminu, do
godziny 23:59:59 dnia 20.12.2022 r. - z chwilą dokonania zakupu promocyjnego
z użyciem aplikacji żappka uprawniającego wg schematu z pkt 4.3 regulaminu do
otrzymania losu w grze o nagrody natychmiastowe nr 2.
System komputerowy przyznaje i przyporządkowuje losy w grze o nagrody natychmiastowe
nr 2 do danych zakupów promocyjnych zgodnie ze schematem opisanym w pkt 4.3
regulaminu oraz zgodnie z ww. postanowieniami. Los bierze udział w grze o nagrody
natychmiastowe nr 2 tylko w etapie dziennym, w którym został przyznany.
11.21 Losowość gry o nagrody natychmiastowe nr 2 polega na tym, że każda nagroda
natychmiastowa nr 2 w loterii jest z góry przypisana do określonego losu przyznanego
w grze o nagrody natychmiastowe nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu.
Wynik gry zależy od przypadku. Treść załącznika nr 2 do regulaminu jest niejawna
i nie będzie upubliczniona.
11.22 Uczestnik musi najpóźniej do godziny 23:59:59 dnia 20.12.2022 r. samodzielnie
odczytać za pośrednictwem aplikacji żappka, zgodnie z pkt 11.23 regulaminu, wynik gry
o nagrody natychmiastowe nr 2. Odczytanie wyniku gry po upływie ww. terminu jest
niemożliwe (ewentualna niewydana nagroda natychmiastowa nr 2 pozostaje w dyspozycji
organizatora).
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa
11
11.23 W celu odczytania wyniku gry o nagrody natychmiastowe nr 2 uczestnik w aplikacji
żappka (na urządzeniu mobilnym), w zakładce z informacją o niniejszej loterii, musi
na wyświetlonej grafice nacisnąć przycisk „odczytaj wynik gry” (lub inny przycisk o podobnej
treści) lub musi postępować zgodnie z wyświetlonymi w aplikacji żappka komunikatami.
W aplikacji żappka, w przypadku wygrania nagrody natychmiastowej nr 2 (wskazanej
w pkt 12.2 regulaminu) wyświetli się następujący komunikat „Wygrałeś bon towarowy
Intersport o wartości 150 zł”. Ww. komunikat oznacza, że uczestnik uprawniony jest do
otrzymania nagrody natychmiastowej nr 2 wskazanej w pkt 12.2 regulaminu. Tylko powyższy
komunikat oznacza wygranie jednej z nagród natychmiastowych nr 2 w loterii. W przypadku
nie wygrania nagrody natychmiastowej nr 2 w aplikacji żappka wyświetli się odpowiedni
komunikat o braku wygranej. W przypadku wygranej organizator dodatkowo prześle
automatycznie, w tym samym czasie (bezpośrednio po sprawdzeniu wyniku gry), na adres email laureata (podany w formularzu zgłoszeniowym) wiadomość e-mail z informacją o
wygraniu nagrody natychmiastowej nr 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu
niemożności powiadomienia laureata nagrody natychmiastowej nr 2 o wygranej z przyczyn
leżących po stronie laureata, w tym w szczególności podania przez uczestnika/laureata
błędnego adresu e-mail lub za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od
organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację oprogramowania lub sprzętu, z
którego korzysta uczestnik/laureat, czy za niedostarczenie lub za umieszczenie w kategorii
„wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej programu pocztowego uczestnika, przez
system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik/laureat, ww.
informacji e–mail od organizatora. W razie stosowania przez uczestnika/laureata narzędzi i
ustawień antyspamowych, uczestnik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy
wiadomość od organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej zawierającej „wiadomości śmieci”
/ „spam”.
NAGRODY
12.1 Nagrodą główną w loterii jest voucher na wyjazd do Barcelony dla laureata i osoby
towarzyszącej laureatowi w wyjeździe o wartości łącznej 14.000,00 zł brutto (słownie:
czternaście tysięcy złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis vouchera, w tym warunki i
termin wykorzystania vouchera, termin wyjazdu, zakres usług turystycznych objętych
voucherem, znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu. Dodatkowo do nagrody głównej
organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 1.555,56 zł (słownie: jeden tysiąc
pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 56/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody
głównej wynosi brutto 15.555,56 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć
złotych 56/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 1.555,56 zł (słownie: jeden
tysiąc pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 56/100) zostanie przeznaczona na pokrycie
należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody.
Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego
oraz złoży stosowną deklarację PIT.
Łączna liczba wszystkich nagród głównych w loterii wynosi 28 (słownie: dwadzieścia osiem)
sztuk.
Łączna wartość wszystkich nagród głównych w loterii wynosi 435.555,68 zł brutto (słownie:
czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 68/100).
12.2 Nagrodą natychmiastową nr 2 w loterii jest voucher na zakupy w sklepach
stacjonarnych sieci Intersport i online na www.intersport.pl o wartości 150,00 zł brutto
(słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100). Voucher należy wykorzystać do dnia 31.10.2023 r.
Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych nr 2 w loterii wynosi 980 (słownie:
dziewięćset osiemdziesiąt) sztuk.
Łączna wartość wszystkich nagród nr 2 w loterii wynosi 147.000,00 zł brutto (słownie: sto
czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100).
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa
12
12.3 Nagrodą natychmiastową nr 1 w loterii jest bon Żabka o wartości 20,00 zł (słownie:
dwadzieścia złotych 00/100) brutto. Powyższy bon Żabka można zrealizować jednorazowo
najpóźniej do 31.12.2023 r. w dowolnym sklepie stacjonarnym sieci Żabka na terytorium RP,
z wyłączeniem sklepów sezonowych oraz bezobsługowych typu Żappka Store.
Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych nr 1 w loterii wynosi 5.600 (słownie: pięć
tysięcy sześćset) sztuk.
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych nr 1 w loterii wynosi 112.000,00 zł
brutto (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych 00/100).
12.4 Łączna liczba wszystkich nagród w loterii wynosi 6.608 (słownie: sześć tysięcy sześćset
osiem) sztuk.
12.5 Wartość całej puli nagród w loterii wynosi 694.555,68 zł brutto (słownie: sześćset
dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 68/100).
12.6 Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody
ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani
na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. Laureat loterii nie może przenieść prawa do
otrzymania nagrody na osoby trzecie.
12.7 Nagrody w loterii nie sumują się, nie kumulują się, nie łączą się ze sobą, ani z żadnymi
innymi ewentualnie organizowanymi akcjami promocyjnymi. Każda nagroda jest jednostkowa
i indywidualna oraz jest wydawana, i realizowana odrębnie.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
13.1 Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej
sprawowany jest przez osobę lub osoby, które odbyły szkolenie w przedmiocie przepisów
o grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego regulaminu w zakresie niezbędnym do
wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem niniejszej loterii.
13.2 Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt 13.1 regulaminu,
należy w szczególności:
− zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
− zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej
rzetelności przeprowadzonych czynności,
− podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,
− udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania
uprawnień do odbioru wygranej przez laureata,
− nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD GŁÓWNYCH
14.1 Laureaci nagród głównych w loterii zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej
w ciągu 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia losowania laureatów nagród głównych za
pośrednictwem wysłania przez organizatora i na jego koszt wiadomości SMS oraz
dodatkowo telefonicznie na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie
z pkt 11.3 regulaminu. Organizator w treści wiadomości SMS oraz dodatkowo telefonicznie
poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureata nagrody głównej kompletu
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa
13
niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt 14.4 regulaminu, które
umożliwią przekazanie nagrody głównej.
14.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia
laureata nagrody głównej o wygranej z powodu podania przez uczestnika błędnego numeru
telefonu lub zmiany numeru telefonu w czasie trwania loterii lub posiadania przez uczestnika
włączonej w telefonie komórkowym blokady SMS Premium lub w sytuacji kiedy telefon
uczestnika jest wyłączony lub w przypadku kontaktu telefonicznego z laureatem nagrody
głównej niepodjęcia rozmowy telefonicznej przez laureata, pomimo co najmniej sześciu prób
kontaktu podejmowanych przez organizatora w co najmniej trzech różnych dniach, o różnych
porach dnia. Organizator podejmie, co najmniej sześć prób kontaktu telefonicznego, w co
najmniej dwóch różnych dniach, o różnych porach dnia, w co najmniej godzinnych
odstępach, czekając każdorazowo co najmniej sześć sygnałów połączenia telefonicznego. W
przypadku zgłoszenia się poczty głosowej lub sygnału oznaczającego „zostaw wiadomość po
usłyszeniu sygnału", „abonent czasowo niedostępny", „abonent ma wyłączony telefon lub
jest poza zasięgiem”, „nie ma takiego numeru” lub innych podobnych, próbę powiadomienia
uznaje się za wykonaną i dolicza się ją do dziesięciu połączeń,
o których mowa powyżej. W przypadku sygnału oznaczającego „numer zajęty”, próbę
powiadomienia uznaje się za niewykonaną i wymaga ona powtórzenia.
14.3 Dodatkowo niezależnie od powiadomienia laureatów nagród głównych, o którym mowa
w pkt. 14.1 regulaminu, wyniki losowania laureatów nagród głównych niniejszej loterii każdy
uczestnik może również sprawdzić na stronie internetowej pod adresem:
www.wyniki.smolar.pl wpisując numer ID / ID w aplikacji żappka oraz numer telefonu podane
w zgłoszeniu do loterii.
14.4 Warunkiem wydania każdej nagrody głównej (wskazanej w pkt 12.1 regulaminu)
jest przesłanie przez laureata ww. nagrody w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od
momentu wysłania przez organizatora wiadomości SMS, o której mowa w pkt. 14.1
regulaminu, na adres biura organizatora (Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul.
Inżynierska 15, 93-569 Łódź) następujących danych i oświadczeń laureata nagrody głównej,
tj.:
a) adres poczty elektronicznej (tj. e-mail) laureata wskazany w zgłoszeniu, zgodnie z pkt
11.3 regulaminu,
b) nr telefonu laureata wskazany w zgłoszeniu, zgodnie z pkt 11.3 regulaminu,
c) nr ID uczestnika w aplikacji żappka, tj. unikalny nr znajdujący się pod kodem kreskowym
w aplikacji żappka, wskazany w zgłoszeniu, zgodnie z pkt 11.3 regulaminu,
d) imię i nazwisko laureata,
e) pełen adres zamieszkania laureata,
f) adres zameldowania jeśli laureat posiada (jeżeli laureat posiada),
g) seria i numer dokumentu tożsamości laureata,
h) nr ewidencyjny PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo laureata w przypadku
nieposiadania nr PESEL,
i) własnoręcznie podpisane oświadczenia laureata o następującej treści:
 „Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „Najlepsza 9 na świecie”, wraz
z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”.
 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
 „Oświadczam, że podane w formularzu zgłoszeniowym dane (nr ID, adres
e-mail, nr telefonu) należą do mnie.”.
 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa
Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi oraz Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Oświadczam również, że nie jestem członkiem rodzin ww. osób (przez „członków rodzin”
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa
14
rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku
przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę
i teściów).”.
Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami laureata każdej nagrody głównej
znajduje się na stronie internetowej organizatora: www.smolar.pl/loteria-carlsberg, skąd
laureat ww. nagrody może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również dane i
oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez organizatora,
z zastrzeżeniem, że muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane i oświadczenia.
14.5 W przypadku niedoręczenia organizatorowi przez laureata danej nagrody głównej
wymaganych danych i oświadczeń wskazanych w pkt 14.4 regulaminu, w terminie
wskazanym w pkt. 14.6 regulaminu, niewydana nagroda główna pozostaje w dyspozycji
organizatora.
14.6 Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów nagród głównych,
laureaci muszą zgłosić do organizatora w terminach wynikającym z postanowień regulaminu,
najpóźniej do dnia 05.01.2023 r. O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki
z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów nagród głównych, decyduje data jej
otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 12.01.2023 r.
14.7 Warunkiem odebrania nagród głównych przez jej laureatów jest przedłożenie kompletu
wymaganych danych i oświadczeń, poprzez doręczenie ich na adres organizatora zgodnie
z zapisami pkt 14.1, pkt 14.4 i pkt 14.6 regulaminu.
14.8 Nagrody główne (wskazane w pkt 12.1 regulaminu) zostaną wysłane do laureatów
ww. nagród (po otrzymaniu od każdego laureata w terminie kompletu wymaganych danych i
oświadczeń) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail ww. laureatów
(wskazane w formularzu dla laureatów nagród głównych, o którym mowa w pkt 14.4
regulaminu), w terminie do dnia 18.01.2023 r. Każdy laureat nagrody głównej zobowiązany
jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora loterii nie trafiła do
skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości
śmieci” / „spam”. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność doręczenia ww.
nagrody z powodu podania przez laureata błędnego adresu e-mail lub zmiany adresu e-mail
w trakcie trwania loterii.
14.9 Wszystkie nagrody główne (wskazane w pkt 12.1 regulaminu) niewydane, z winy lub
przyczyny leżącej po stronie laureata ww. nagrody, do dnia 18.01.2023 r. pozostają
w dyspozycji organizatora.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD NATYCHMIASTOWYCH NR 1 I NR 2
14.10 Laureaci nagród natychmiastowych zostaną poinformowani o wygranej natychmiast po
sprawdzeniu wyniku gry zgodnie z pkt 11.17 i pkt 11.18 regulaminu (dot. laureatów nagród
natychmiastowych nr 1) i/lub z pkt 11.22 i pkt 11.23 regulaminu (dot. laureatów nagród
natychmiastowych nr 2). Dodatkowo laureat nagrody natychmiastowej nr 2 zostanie
poinformowany o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w formularzu
zgłoszeniowym adres e-mail laureata. Każdy uczestnik zobowiązany jest do regularnego
sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej
uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność doręczenia ww. wiadomości z
powodu podania przez uczestnika błędnego adresu e-mail lub zmiany adresu e-mail w
trakcie trwania loterii.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa
15
14.11 W celu otrzymania nagrody natychmiastowej nr 1 (tj. nagrody wskazanej w pkt
12.3 regulaminu), każdy laureat ww. nagrody po sprawdzeniu wyniku gry (do 20.12.2022 r.)
w aplikacji żappka (na urządzeniu mobilnym), w zakładce z informacją o niniejszej loterii,
powinien na wyświetlonej grafice kliknąć przycisk „Odbierz nagrodę!” (lub inny przycisk o
podobnej treści służący do odbioru nagrody). Nagrody natychmiastowe nr 1 zostaną wydane
za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w formularzu zgłoszeniowym
adres e-mail laureata, w terminie do 7 dni od daty sprawdzenia wyniku nagrody i odbioru
nagrody (maksymalny termin wydawania ww. nagród to 27.12.2022 r.). Każdy laureat
nagrody natychmiastowej nr 1 zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość
e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej
wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za niemożność doręczenia ww. nagrody z powodu podania przez laureata
błędnego adresu e-mail lub zmiany adresu e-mail w trakcie trwania loterii.
14.12 Nagrody natychmiastowe nr 1 (wskazane w pkt 12.3 regulaminu) niewydane lub
nieodebrane, w terminie wskazanym w regulaminie, z winy lub przyczyny leżącej po stronie
laureatów ww. nagród, pozostają w dyspozycji organizatora.
14.13 W celu otrzymania nagrody natychmiastowej nr 2 (tj. nagrody wskazanej w pkt
12.2 regulaminu), każdy laureat ww. nagrody musi prawidłowo wypełnić i wysłać formularz
dla laureatów ww. nagród natychmiastowych, który będzie dostępny na stronie internetowej
pod adresem: www.laureaci.smolar.pl. Powyższy formularz należy prawidłowo wypełnić
i wysłać w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora
wiadomości e-mail informującej o wygranej, o której mowa w pkt. 14.10 regulaminu.
Każdy laureat nagrody natychmiastowej nr 2 zobowiązany będzie podać w tym formularzu
następujące dane i oświadczenia:
a) adres poczty elektronicznej (tj. e-mail) laureata wskazany w zgłoszeniu, zgodnie z pkt
11.3 regulaminu,
b) nr telefonu laureata wskazany w zgłoszeniu, zgodnie z pkt 11.3 regulaminu,
c) nr ID uczestnika w aplikacji żappka, tj. unikalny nr znajdujący się pod kodem kreskowym
w aplikacji żappka, wskazany w zgłoszeniu, zgodnie z pkt 11.3 regulaminu,
d) imię i nazwisko laureata,
e) pełen adres zamieszkania laureata,
f) zaznaczenie oświadczeń przez laureata o następującej treści:
 „Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „Najlepsza 9 na świecie”, wraz
z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”.
 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
 „Oświadczam, że podane w formularzu zgłoszeniowym dane (nr ID, adres
e-mail, nr telefonu) należą do mnie.”.
 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa
Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi oraz Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Oświadczam również, że nie jestem członkiem rodzin ww. osób (przez „członków rodzin”
rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku
przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i
teściów).”.
W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że laureat danej nagrody
natychmiastowej nr 2 narusza zasady gry określone w regulaminie lub narusza przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, organizator loterii może zobowiązać ww. laureata
(żądaniem skierowanym za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat
podał formularzu dla laureatów nagród zgodnie z pkt. 14.3 regulaminu), do przesłania
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa
16
własnoręcznie podpisanych powyżej wymaganych danych i oświadczeń, na adres biura
organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź,
w terminie 7 dni od daty otrzymania żądania od organizatora. Niedotrzymanie ww. warunków
przez laureata oznacza, że laureat traci prawo do określonej nagrody natychmiastowej nr 2.
14.14 W przypadku niepodania / niezamieszczenia na stronie internetowej pod adresem:
www.laureaci.smolar.pl ww. danych i oświadczeń przez laureatów nagród natychmiastowych
nr 2 w terminie wskazanym w pkt. 14.15 regulaminu, niewydana nagroda natychmiastowa
nr 2 pozostaje w dyspozycji organizatora.
14.15 Laureaci nagród natychmiastowych nr 2 muszą podać / zamieścić i wysłać wymagane
dane i oświadczenia w formularzu dla laureatów nagród natychmiastowych nr 2 na stronie
internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl zgodnie z pkt. 14.13 regulaminu,
w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 27.12.2022 r.
O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od laureatów nagród
natychmiastowych nr 2, decyduje data ich otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż
do dnia 27.12.2022 r.
14.16 Każda nagroda natychmiastowa nr 2 (wskazane w pkt 12.2 regulaminu) zostanie
wysłana do laureata ww. nagrody (po otrzymaniu przez organizatora od laureata w terminie
kompletu wymaganych danych i oświadczeń) za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres e-mail laureata (wskazany w formularzu dla laureatów nagród natychmiastowych nr 2,
o którym mowa w pkt 14.13 regulaminu), w terminie do dnia 25.01.2023 r. Każdy laureat
nagrody natychmiastowej nr 2 zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość
e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej
wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za niemożność doręczenia ww. nagrody z powodu podania przez laureata
błędnego adresu e-mail lub zmiany adresu e-mail w trakcie trwania loterii.
14.17 Wszystkie nagrody natychmiastowe nr 2 (wskazane w pkt 12.2 regulaminu)
niewydane, z winy lub przyczyny leżącej po stronie laureata ww. nagrody, do dnia
25.01.2023 r. pozostają w dyspozycji organizatora.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
15.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie:
w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie
osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa,
ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
organizatora: [email protected] O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji
decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do 08.02.2023 r.
15.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 20) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika loterii (gry
hazardowej), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść
żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej
uczestnik gry powinien podać również adres elektroniczny do komunikacji.
15.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje
zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w pkt 15.1 regulaminu i zawierające wszystkie
wymagane dane zgodnie z pkt 15.2 regulaminu.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa
17
15.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne
zakończą się najpóźniej w dniu 22.02.2023 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie
przesłane uczestnikowi loterii: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie
pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia reklamacji
drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez
organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez
organizatora.
15.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika
do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
16.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia
wymagalności.
16.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE
17.1 Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
18.1 Administratorem danych osobowych jest organizator loterii, tj. Smolar Agencja
Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, NIP:
7262214473.
18.2 Administrator danych osobowych, tj. Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert
Wojkowski, informuje, że:
a) dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez administratora danych osobowych są
przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz
postanowieniami niniejszego regulaminu, w celu związanym z organizacją przedmiotowej
loterii, w tym: w celu przyjmowania zgłoszeń do loterii, weryfikacji uprawnień do wzięcia
udziału w loterii, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania
nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dot.
loterii, ustaleni, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników
oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze
w związku z urządzeniem loterii,
b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze), art. 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora, w tym w szczególności urządzenia loterii: przyjmowania zgłoszeń,
weryfikacji zgłoszeń, ustalania prawa do nagród, wydania nagród) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa
18
rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 (dalej RODO) oraz
przepisów powszechnie obowiązujących,
c) dane osobowe uczestników, w tym laureatów, zostały pozyskane przez
ww. administratora danych osobowych bezpośrednio od uczestników, laureatów lub
– w odniesieniu do danych uczestników, którzy wyrazili zgodę, o której mowa w pkt 11.3
regulaminu - zostały udostępnione przez Żabka Polska Sp. z o.o. ul. Stanisława Matyi 8
(61-586 Poznań), KRS: 0000636642, NIP: 5223071241, na podstawie zgody uczestnika
udzielonej podmiotowi udostępniającemu,
d) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże odmowa
podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w loterii,
e) uczestnikowi przysługuje:
− prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych,
− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych
danych osobowych,
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres
administratora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski,
ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź lub na adres e-mail: [email protected],
e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są
przetwarzane z naruszeniem przepisów,
f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane, udostępnione przez administratora
innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora loterii
wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa,
tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji,
systemów informatycznych lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe
uczestników loterii lub podmiotom uczestniczącym w weryfikacji uprawnień do wzięcia
udziału w loterii, lub podmiotom uczestniczącym w wydaniu/realizacji nagród, w tym
Żabka Polska Sp. z o.o. ul. Stanisława Matyi 8 (61-586 Poznań), KRS: 0000636642, NIP:
5223071241, a także operatorom pocztowym/przewoźnikom, jak również podmiotom
obsługującym administratora prawnie i księgowo,
g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych
roszczeń uczestników, które są związane z loterią, dane osobowe laureatów mogą być
jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości
wymaganej przepisami prawa,
h) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
18.3 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu, w tym o przysługujących prawach osobom, których dane są przetwarzane przez
ww. spółkę, znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej
https://www.zabka.pl/polityka-prywatnosci-regulamin.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
19.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2022 r.,
poz. 888 ze zm.).
19.2 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. 2022 r.,
poz. 888 ze zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty
odpowiadającej wartości nagród określonej w regulaminie loterii.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa
19
19.3 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą
kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
[email protected] lub też telefonicznie pod numerem telefonu (42) 636 90 97, lub (42) 636 90
93 w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie
z taryfą operatora).
ORGANIZATOR
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa
20
Załącznik nr 1 do regulaminu loterii promocyjnej „Najlepsza 9 na świecie”
Przyporządkowanie losów do poszczególnych nagród natychmiastowych nr 1 w
loterii.
ZAŁĄCZNIK NIEPUBLICZNY
Nagrody natychmiastowe nr 1 będą z góry przypisane do konkretnego losu przyznanego w
grze o nagrody natychmiastowe nr 1 wg następującego schematu:
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa
21
Załącznik nr 2 do regulaminu loterii promocyjnej „Najlepsza 9 na świecie”
Przyporządkowanie losów do poszczególnych nagród natychmiastowych nr 2 w
loterii.
ZAŁĄCZNIK NIEPUBLICZNY
Nagrody natychmiastowe nr 2 będą z góry przypisane do konkretnego losu przyznanego w
grze o nagrody natychmiastowe nr 2 wg następującego schematu:
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa
22
Załącznik nr 3 do regulaminu loterii „Najlepsza 9 na świecie”
Szczegółowy opis nagrody głównej w loterii promocyjnej „Najlepsza 9 na świecie”
Nagrodą główną w ww. loterii jest voucher na wyjazd do Barcelony dla laureat i osoby
towarzyszącej laureatowi w wyjeździe o wartości łącznej 14.000,00 zł (słownie: czternaście
tysięcy złotych 00/100) brutto.
Pakiet wyjazdowy zawiera następujące świadczenia (usługi turystyczne) dla laureata i
osoby towarzyszącej laureatowi w wyjeździe do Barcelony:
− przeloty rejsowe Warszawa-Barcelona-Warszawa;
− niezbędne transfery podczas pobytu w Barcelonie;
− zakwaterowanie w hotelu min. 4* gwiazdkowym w Barcelonie, 2 noclegi w pokoju 2
osobowym;
− wyżywienie: śniadania, obiadokolacje;
− ubezpieczenie;
− bilety (tj. 1 bilet dla laureata i 1 bilet dla osoby towarzyszącej laureatowi) na mecz piłki
nożnej.
Termin wyjazdu do Barcelony – planowany termin wyjazdu to marzec 2023 r. (wyjazd
obejmować będzie dwa noclegi). Ostateczny termin wyjazdu do Barcelony zostanie podany
każdemu laureatowi niniejszej loterii przez firmę realizującą voucher na wyjazd do Barcelony.
Ważność vouchera na wyjazd do Barcelony – voucher ważny jest do dnia 23.01.2023 r.
Każdy laureat nagrody głównej – w celu zrealizowania ww. vouchera i wyjazdu do Barcelony
– zobowiązany jest do skontaktowania się w terminie do 23.01.2023 r., z firmą realizującą
voucher. Każdy z laureatów nagrody głównej otrzyma dane kontaktowe do ww. firmy.
Laureaci nagród głównych zostaną poinformowani o szczegółach dot. wyjazdu bezpośrednio
przez firmę organizującą wyjazd.
Pakiet wyjazdowy nie zawiera: innych świadczeń niż wskazane powyżej lub innych niż
wskazanych w agendzie przekazanej przez firmę realizującą voucher na wyjazd, opcji
dodatkowych, w tym nie obejmuje własnych wydatków jak dojazd/wyjazd do/z lotniska
(Warszawy), napiwków, dodatkowych posiłków, dodatkowych zamówień, szkód
spowodowanych przez laureata lub osobę towarzyszącą laureatowi, wycieczek
zorganizowanych przez laureata/osobę towarzyszącą podczas wyjazdu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji ww. wydanej nagrody
głównej lub jej części z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności: stanu zdrowia
laureata nagrody / osoby towarzyszącej ww. laureatowi uniemożliwiającego realizację
nagrody/uczestnictwo w wyjeździe, wojny i stan wojenny, klęski żywiołowe, epidemii,
pandemii, warunków pogodowych uniemożliwiających daną aktywność, katastrofy
transportowe, strajki.
Przed wyjazdem do Barcelony należy sprawdzić informacje dla podróżnych, w tym dot.
warunków wjazdu na teren Hiszpanii i pobytu w ww. kraju, zamieszczone m.in. na stronie
internetowej https://www.gov.pl, https://www.gov.pl/web/hiszpania/idp.

Organizator konkursu

Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki Carlsberg.