Regulamin konkursu

1
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Lotteria Świąteczna”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Nazwa Loterii
Loteria promocyjna organizowana jest pod nazwą „Lotteria Świąteczna” (dalej:
„Loteria”).
§ 2
Podmiot urządzający Loterię
Organizatorem Loterii jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Targowej 25, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000007411, posiadający kapitał zakładowy 279 142 000 złotych,
NIP 525-00-10-982 (dalej „Organizator” lub „TS”).
§ 3
Organ wydający zezwolenie
Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby
Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu, w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz.
888, z późn. zm.).
§ 4
Obszar Loterii
Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5
Czas trwania Loterii
1. Loteria rozpoczyna się dnia 22 listopada 2022 r. i trwa do dnia 31 maja 2023 r. (przez
co rozumie się okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
2. Okres sprzedaży Produktów Promocyjnych rozpoczyna się dnia 24 listopada 2022 r.
o godz. 6:30:00 i trwa do wyczerpania puli Kodów Promocyjnych, nie dłużej jednak
niż do dnia 31 grudnia 2022 r. do godz. 23:54:00.
3. Datą zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej.
§ 6
Definicje
1. Aplikacja LOTTO (Aplikacja) – aplikacja mobilna, którą Uczestnik pobiera z Serwisu
Internetowego na urządzenia (telefony, tablety) z systemem Android, iOS oraz
urządzenia Huawei, umożliwiająca zakup Produktów Promocyjnych za które
przyznawane są Kody Promocyjne.
2
2. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy,
zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020r.
poz. 1920).
3. Kod Promocyjny – unikalny, alfanumeryczny, składający się z 11 (słownie:
jedenastu) znaków kod, przedstawiony dodatkowo na Kuponie Promocyjnym
w formie kodu kreskowego w postaci grafiki w kształcie kwadratu (dalej: Kod QR).
Kod QR jest możliwy do zeskanowania za pomocą urządzenia posiadającego
techniczne możliwości skanowania kodów QR. Po zeskanowaniu Kodu QR Uczestnik
przekierowywany jest na Stronę Internetową gdzie, bez konieczności zakładania
Konta sprawdza czy do Kodu Promocyjnego jest przypisana nagroda V stopnia.
W przypadku braku wygrania nagrody V stopnia loguje się na Konto i rejestruje Kod
Promocyjny.
Kod Promocyjny drukowany jest przez Terminal lub Terminal Samoobsługowy na
Kuponie Promocyjnym, a w przypadku dokonania zakupów w Serwisie
Internetowym lub Aplikacji LOTTO wydawany jest bezpośrednio na Konto
Uczestnika Loterii. Kody Promocyjne za zakupy dokonane w Serwisie Internetowym
lub Aplikacji LOTTO wydawane są na Konto w ciągu 2 Dni Roboczych licząc od dnia
dokonania zakupów lub pobrania opłaty za Subskrypcję, z zastrzeżeniem
konieczności uprzedniego dopełnienia formalności związanych z rejestracją
i aktywacją Konta zgodnie z ust. 5.
W przypadku transakcji dokonanej w Serwisie lub w Aplikacji Kod Promocyjny
przyznawany jest każdorazowo po dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego
podczas jednej sesji tj. jednego zalogowania się do Serwisu Internetowego lub
Aplikacji LOTTO zakończonej wylogowaniem się z Serwisu lub z Aplikacji.
W przypadku Subskrypcji – jeden Kod Promocyjny za każdą zrealizowaną w Okresie
Promocyjnym Subskrypcję o wartości minimum 6 zł (słownie: sześć złotych).
Jednorazowy (w ramach jednej opłaconej transakcji lub sesji lub Subskrypcji) zakup
Produktu Promocyjnego uprawnia do otrzymania wyłącznie jednego Kuponu
Promocyjnego lub Kodu Promocyjnego, niezależnie od wartości tej transakcji lub sesji
lub Subskrypcji. Uczestnik ma prawo rozdzielić zakupy w taki sposób, aby powstały
dwie (lub więcej) transakcje lub sesje lub Subskrypcje, uprawniające do otrzymania
dwóch (lub więcej) Kuponów Promocyjnych z Kodem Promocyjnym, lub Kodów
Promocyjnych przesyłanych na Konto. Za każdą transakcję, sesję lub Subskrypcję
musi jednak zostać dokonana oddzielna płatność, z zastrzeżeniem konieczności
każdorazowego zakończenia sesji poprzez wylogowanie się z Serwisu Internetowego
lub z Aplikacji LOTTO.
4. Kolektor (Sprzedawca) – osoba fizyczna, która posiada aktualne uprawnienia
do sprzedaży produktów TS, oraz prowadzi sprzedaż produktów TS w Okresie
Promocyjnym, posiadająca swój indywidualny numer Kolektora.
5. Konto – indywidualne konto możliwe do utworzenia na Stronie Internetowej od dnia
24 listopada 2022 r. od godz. 06:30:00 do dnia 1 stycznia 2023 r. do godz. 23:59:59,
3
służące do rejestracji Kodów Promocyjnych. Konto aktywowane jest samodzielnie
przez Uczestnika poprzez link aktywacyjny przesyłany przez TS w ciągu 24 godzin
od momentu rejestracji na wskazany (podczas rejestracji) adres e-mail. W przypadku
zakupu Produktu Promocyjnego poprzez Serwis Internetowy lub Aplikację LOTTO
Kody Promocyjne udostępniane są Uczestnikom Loterii bezpośrednio na Konto, pod
warunkiem, że adres e-mail podany podczas rejestracji konta w Serwisie lub
w Aplikacji, oraz Konta na Stronie Internetowej są takie same. Jeśli podane adresy
e-mail są różne, Uczestnik nie otrzymuje Kodów Promocyjnych. Sprzedaż naliczana
jest od dnia w którym zostały spełnione trzy warunki jedocześnie tj.: założenie konta
w Serwisie Internetowym lub w Aplikacji LOTTO oraz Konta, aktywacja Konta
(poprzez zatwierdzenie linku aktywacyjnego), zakup Produktu Promocyjnego.
Aktualizacja liczby Kodów Promocyjnych następuje najpóźniej w ciągu 2 Dni
Roboczych od dnia dokonania zakupu Produktów Promocyjnych. W ramach Konta
Uczestnik może przeglądać historię zarejestrowanych i przyznanych na Konto Kodów
Promocyjnych.
6. Kupon Promocyjny – wydawany przez Kolektora za pośrednictwem Terminala lub
przez Terminal Samoobsługowy wydruk z Kodem Promocyjnym, umożliwiający
udział w Loterii po spełnieniu pozostałych warunków określonych w Regulaminie,
będący podstawą do przejścia pozytywnej weryfikacji i otrzymania nagrody. Kupon
Promocyjny drukuje się zawsze do pierwszego kuponu gry liczbowej lub loterii
pieniężnej terminalowej, spełniającego warunek zakupu Produktu Promocyjnego
w obrębie transakcji, jako integralna część kuponu. W przypadku jeśli dopełnieniem
warunku zakupu Produktu Promocyjnego jest loteria pieniężna (Zdrapka) Kupon
Promocyjny drukuje się jako osobny wydruk. W Serwisie Internetowym Kupon
Promocyjny nie jest wydawany, a Kod Promocyjny udostępniany jest na zasadach
opisanych w ust. 3 i 5.
7. Kupon Cząstkowy – rodzaj kuponu gry dostępny wyłącznie w sieci naziemnej dla
gier liczbowych Lotto, Lotto z opcją Plus, Mini Lotto oraz Eurojackpot określający
udział w zawartym zakładzie lub zakładach (zgodnie ze złożoną przez gracza
dyspozycją). Liczba wydrukowanych z Terminala Kuponów Cząstkowych jest równa
liczbie udziałów w danym zakładzie oraz w ewentualnej wygranej przypadającej na
ten zakład w grach liczbowych Lotto, Lotto z opcją Plus, Mini Lotto, Eurojackpot.
Szczegółowe zasady dotyczące Kuponów Cząstkowych zostały zawarte
w regulaminach gier liczbowych: Lotto oraz Plus, Mini Lotto, Eurojackpot dostępnych
w Serwisie Internetowym.
8. Laureat – Uczestnik wyłoniony zgodnie z Regulaminem, potencjalny Zwycięzca
nagrody.
9. Okres Promocyjny – Okres sprzedaży Produktów Promocyjnych, który rozpoczyna
się dnia 24 listopada 2022 r. o godz. 6:30:00 i trwa do wyczerpania puli Kodów
Promocyjnych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r. do godz. 23:54:00.
4
10. Okres Rejestracji Kodów Promocyjnych – okres, podczas którego możliwa jest
rejestracja Kodów Promocyjnych, po uprzednim założeniu, aktywowaniu
i zalogowaniu do Konta na Stronie Internetowej, trwający od dnia 24 listopada 2022r.
od godz. 06:30:00 do dnia 3 stycznia 2023 r. do godz. 23:59:59. Zarejestrowany
Uczestnik Loterii dokonuje rejestracji Kodów Promocyjnych w dowolnym, dogodnym
dla siebie momencie Okresu Rejestracji Kodów Promocyjnych. Uczestnik, który
otrzymał Kody Promocyjne bezpośrednio na Konto samodzielnie dokonuje ich
rejestracji. Przydzielone Kody Promocyjne nie podlegają automatycznej rejestracji na
Koncie Uczestnika.
11. Oświadczenie (Formularz) – udostępniony przez TS w sposób określony w § 10 ust.
1 oraz § 14 ust. 6 Formularz elektroniczny, który Laureat wypełnia i wysyła poprzez
wciśnięcie przycisku „Wyślij”. Prawidłowe wysłanie Formularza jest potwierdzane
komunikatem na ekranie. Dodatkowo TS na wskazany podczas zakładania Konta
adres e-mail wysyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Wzory Oświadczeń stanowią
odpowiednio: załącznik nr 1 dla nagrody I stopnia, załącznik nr 2 dla nagrody
II stopnia, załącznik nr 3 dla nagrody III stopnia, załącznik nr 4 dla nagrody
IV stopnia, załącznik nr 5 dla nagrody V stopnia.
12. Produkt Promocyjny – zestaw składający się z gry liczbowej Lotto lub Lotto z opcją
Plus, oraz minimum jednego innego dowolnego produktu LOTTO znajdującego się
w aktualnej sprzedaży o łącznej wartości minimum 6 zł (słownie: sześć złotych),
zakupiony podczas jednej transakcji lub sesji oraz Subskrypcja założona na zasadach
określonych w ust. 16 i ust. 3 z zastrzeżeniem, że Gra liczbowa Super Szansa nie
stanowi dopełnienia zestawu składającego się na Produkt Promocyjny, a jej zakup nie
jest uwzględniany w Loterii.
13. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki, na których odbywa się loteria
promocyjna pod nazwą „Lotteria Świąteczna”.
14. Serwis Internetowy (Serwis) – strona www.lotto.pl, gdzie Uczestnik może
dokonywać zakupu Produktów Promocyjnych za które przyznawane są Kody
Promocyjne.
15. Strona Internetowa – strona www.lotteriaswiateczna.pl, na której udostępnione są
informacje dotyczące Loterii, w tym Regulamin, lista wylosowanych Kodów
Promocyjnych do nagród I, II, III i IV stopnia, oraz Lista Zwycięzców nagród I, II, III
i IV stopnia. Ponadto dla Uczestników udostępniony jest formularz, służący do
rejestracji Konta umożliwiającego sprawdzenie i rejestrację Kodów Promocyjnych,
lub otrzymywanie Kodów Promocyjnych bezpośrednio na Konto. Na Stronie
Internetowej Uczestnik samodzielnie sprawdza czy do jego Kodu Promocyjnego jest
przypisana nagroda V stopnia. Strona Internetowa dostępna jest dla Uczestników
Loterii od dnia 24 listopada 2022 r. od godziny 6:30:00 do dnia 31 maja 2023 r. do
godziny 23:59:59, z zastrzeżeniem regulaminowego wyłączania poszczególnych
funkcjonalności.
5
16. Subskrypcja – funkcjonalność dostępna w Serwisie Internetowym lub w Aplikacji
polegająca na ustawieniu przez Uczestnika automatycznego zawierania zakładów na
kolejne losowania wybranej gry.
17. Terminal – urządzenie w sieci naziemnej służące do rejestracji sprzedaży produktów
znajdujących się w ofercie TS.
18. Terminal Samoobsługowy – urządzenie w sieci naziemnej służące
do samodzielnego zakupu produktów znajdujących się w ofercie TS.
19. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, która nabyła w Okresie Promocyjnym Produkt
Promocyjny jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, mająca
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz spełniająca
pozostałe wymagania opisane w Regulaminie.
20. Zwycięzca – zweryfikowany pozytywnie Laureat Loterii pod kątem spełniania
wymagań uczestnictwa i wydania nagrody.
PRZEDMIOT LOTERII
§ 7
Przedmiot Loterii
Loterią objęte są Produkty Promocyjne sprzedawane za pośrednictwem Terminali,
Terminali Samoobsługowych, Serwisu Internetowego oraz Aplikacji LOTTO.
Z udziału w Loterii wyłączone są produkty TS sprzedawane w kasach Carrefour, oraz gra
liczbowa Super Szansa.
UCZESTNICY LOTERII
§ 8
Uczestnicy Loterii
1. Uczestnikami Loterii mogą być wyłącznie osoby fizyczne, spełniające warunki
określone w § 6 ust. 19 Regulaminu, które nabyły w Okresie Promocyjnym Produkt
Promocyjny i otrzymały Kupon Promocyjny wydany z Terminala lub Terminala
Samoobsługowego, lub otrzymały Kod Promocyjny za pośrednictwem Konta, oraz
spełniają pozostałe wymagania opisane w Regulaminie.
2. W Loterii nie mogą brać udziału członkowie organów (Zgromadzenia Wspólników,
Rady Nadzorczej, Zarządu) spółek: Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie i IGT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pracownicy Totalizatora
Sportowego Sp. z o.o., współpracownicy Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. (bez
względu na formę współpracy) oraz Kolektorzy, a także członkowie najbliższych
rodzin wszystkich ww. osób.
3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2, rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców
i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6
ZASADY PROWADZENIA LOTERII
§ 9
Warunki uczestnictwa w Loterii
1. Sprzedaż Produktów Promocyjnych jest realizowana w Okresie Promocyjnym
na terenie całej Polski na: Terminalach, Terminalach Samoobsługowych, w Serwisie
Internetowym oraz w Aplikacji LOTTO. W sieci naziemnej (Terminale, Terminale
Samoobsługowe) Produkty Promocyjne sprzedawane są w godzinach pracy kolektur,
oraz w czasie otwarcia punktów, w których znajdują się Terminale Samoobsługowe.
2. Warunkiem otrzymania Kodu Promocyjnego na Konto jest posiadanie aktywnego
konta w Serwisie Internetowym lub w Aplikacji LOTTO, założenie i aktywacja Konta
na Stronie Internetowej przy użyciu tożsamego adresu e-mail, oraz zakup minimum
jednego Produktu Promocyjnego. Kody Promocyjne naliczane są od pierwszego dnia,
w którym zostały spełnione jednocześnie trzy ww. warunki. W przypadku usunięcia
konta lub zmiany adresu e-mail w Serwisie Internetowym lub w Aplikacji Mobilnej
lub usunięcia Konta, transakcje dokonane od tego dnia nie są uprawnione
do otrzymania Kodu Promocyjnego. Serwis Internetowy oraz Aplikacja LOTTO
umożliwiają zakup Produktów Promocyjnych przez całą dobę z wyłączeniem przerw
technicznych.
3. Poza Okresem Promocyjnym, a także po wyczerpaniu puli Kuponów Promocyjnych
i Kodów Promocyjnych, produkty zdefiniowane jako Produkt Promocyjny są dostępne
w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do otrzymania Kuponu Promocyjnego lub
Kodu Promocyjnego i udziału w Loterii.
4. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez:
1) Dokonanie w Okresie Promocyjnym zakupu Produktu Promocyjnego w sieci
naziemnej i odebranie od Kolektora lub z Terminala Samoobsługowego Kuponu
Promocyjnego, lub/ i:
2) Dokonanie w Okresie Promocyjnym:
a) rejestracji w Serwisie Internetowym lub w Aplikacji LOTTO
(jeśli nie posiada konta) oraz na Stronie Internetowej podając do obu
serwisów tożsamy adres e-mail oraz
b) zakupu w Serwisie Internetowym lub w Aplikacji LOTTO Produktów
Promocyjnych.
3) Weryfikację na Stronie Internetowej czy do Kodu Promocyjnego jest przypisana
nagroda V stopnia, gdzie w przypadku wygranej na ekranie urządzenia
wyświetlany jest komunikat: „Gratulacje! Wygrałeś 100 zł. Aby odebrać nagrodę
wypełnij Oświadczenie.”.
4) Rejestrację Kodu Promocyjnego z Kuponu Promocyjnego lub przydzielonego na
Konto (po dopełnieniu formalności związanych z rejestracją Konta),
z zastrzeżeniem § 10 ust. 2.
5. Kupon Promocyjny wydawany jest na zasadach określonych w § 6 ust. 6. Kod
Promocyjny za zakupy dokonane w Serwisie Internetowym lub w Aplikacji LOTTO
wydawany jest na Konto Uczestnika na zasadach określonych w ust. 2 i § 6 ust. 3.
7
Zarówno Kupon Promocyjny jak i Kod Promocyjny wydawane są wyłącznie po
spełnieniu warunku zakupu Produktu Promocyjnego.
6. Unieważnienie transakcji, do której został wydany Kupon Promocyjny powoduje,
że wydany Kupon Promocyjny zostaje anulowany. Jeśli pomimo unieważnienia
produktu (bądź produktów), transakcja nadal spełnia warunki uprawniające
do otrzymania Kuponu Promocyjnego, wydany Uczestnikowi Kupon Promocyjny
pozostaje ważny. Zakupy dokonane w Serwisie Internetowym i Aplikacji LOTTO nie
podlegają unieważnieniom.
7. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem,
że każdorazowo spełni warunki określone w Regulaminie.
8. Kupony Promocyjne wydawane są jednokrotnie tj. bez możliwości wystawienia
duplikatu. W razie utraty lub zniszczenia Kuponu Promocyjnego Uczestnikowi nie
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec TS.
9. W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Kupony Promocyjne tj. takie, które
zostały wydrukowane z Terminala lub Terminala Samoobsługowego po spełnieniu
warunków uczestnictwa w Loterii, oraz Kody Promocyjne wydawane
za pośrednictwem Kont Uczestników po dokonaniu przez nich zakupu Produktu
Promocyjnego dostępnego w Serwisie Internetowym lub w Aplikacji LOTTO.
Wszelkie wątpliwości dotyczące prawidłowości Kuponów Promocyjnych
rozstrzygane są przez Komisję wskazaną w § 16.
10. W przypadku nieotrzymania Kuponu Promocyjnego po spełnieniu warunków
określonych w Regulaminie Uczestnik powinien zażądać jego wydania w momencie
dokonywania zakupu Produktów Promocyjnych. Po opuszczeniu kolektury
Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wydania Kuponu Promocyjnego.
11. W Loterii biorą udział wyłącznie Kody Promocyjne wygenerowane z systemu TS, oraz
Kody, których rejestracja nastąpiła po dacie wydrukowania Kuponu Promocyjnego
z Terminala lub Terminala Samoobsługowego, oraz po dacie przydzielenia Kodu na
Konto.
12. Przed dokonaniem zakupu na Terminalu Samoobsługowym Uczestnik powinien
upewnić się, że wyświetlana kwota salda jest wyzerowana. Brak wyzerowania salda
przed zakupem może spowodować, że Uczestnik nie otrzyma Kuponu Promocyjnego.
13. Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią
Regulaminu.
14. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad opisanych w Regulaminie.
W przypadku, gdy Komisja, o której mowa w § 16, stwierdzi naruszenie przez
Uczestnika zasad udziału w Loterii, bądź działań nieuczciwych – ma prawo wykluczyć
takiego Uczestnika z Loterii.
15. TS zastrzega sobie prawo wykluczenia z Loterii tych Uczestników, którzy
przedstawili Kupony Promocyjne w stosunku do których zachodzą wątpliwości co do
ich autentyczności (w szczególności podrobione bądź szczątkowe tj. takie, które
zostały pozbawione części pozwalającej na ich identyfikację w systemie
sprzedażowym).
8
16. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego (tj. bez użycia narzędzi i skryptów
wspomagających) wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie
Internetowej, oraz do samodzielnego sprawdzania i rejestrowania Kodów
Promocyjnych. W przypadku użycia przez Uczestnika do powyższych czynności
narzędzi programistycznych, algorytmów lub innych automatów (skryptów), TS
zastrzega sobie prawo do wykluczenia takiego Uczestnika z Loterii. W przypadku
stwierdzenia przez TS, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii poprzez użycie
narzędzi programistycznych ingerujących w bezpieczeństwo, budowę lub
funkcjonowanie Strony Internetowej może wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii,
a zarejestrowane Kody Promocyjne nie są uwzględniane w Loterii.
17. TS może wystąpić do Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysyłając
wiadomość na adres e-mail wskazany przez Uczestnika podczas zakładania Konta,
a w przypadku Laureata nagrody V stopnia e-mail podany w Oświadczeniu)
z żądaniem przesłania skanów wszystkich zarejestrowanych Kuponów
Promocyjnych lub skanów Kuponów Promocyjnych do których jest przypisana
nagroda V stopnia na adres e-mail: [email protected] W takim przypadku
Uczestnik ma obowiązek ich dostarczenia na wskazany powyżej adres e-mail w ciągu
4 dni od dnia poinformowania przez TS. Nieprzedstawienie bądź nieterminowe
dostarczenie skanów Kuponów Promocyjnych powoduje utratę prawa do nagrody
lub wykluczenie z udziału w Loterii. Ze względu na proces weryfikacji prawa
do nagrody Uczestnik powinien zachować swoje Kupony Promocyjne do dnia
31 marca 2023 r.
18. TS zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Loterii spełnia warunki
określone w Regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi
uzasadnione przypuszczenie, że Uczestnik narusza zasady Loterii określone
w Regulaminie, lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym
celu może wystąpić pisemnie za pośrednictwem maila: [email protected] lub
telefonicznie do Uczestnika o złożenie dodatkowych wyjaśnień/ oświadczeń
w formie pisemnej niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji i wydania
nagrody. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu oraz brak
złożenia stosownego wyjaśnia/oświadczenia, może spowodować wykluczenie
danego Uczestnika z Loterii z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody.
19. Decyzja Komisji wskazanej w § 16 w przedmiocie wykluczenia Uczestnika jest
ostateczna, co nie wyklucza możliwości wystąpienia przez Uczestnika z roszczeniem
do właściwego sądu powszechnego.
20. Udział w Loterii jest dobrowolny. Podanie danych (w tym danych osobowych) jest
dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Loterii.
§ 10
Zasady przyznawania nagród
1. Uczestnik po otrzymaniu Kuponu Promocyjnego skanuje Kod QR lub za
pośrednictwem Strony Internetowej sprawdza, czy do Kodu Promocyjnego jest
przypisana nagroda V stopnia. Weryfikacja na Koncie, czy do Kodu Promocyjnego jest
9
przypisana nagroda V stopnia następuje w momencie próby jego rejestracji przez
Uczestnika. W przypadku wygranej rejestracja nie odbywa się a na ekranie
urządzenia wyświetlana jest wiadomość wraz z linkiem: „Gratulacje! Wygrałeś 100
zł. Aby odebrać nagrodę wypełnij Oświadczenie.” Uczestnik do Oświadczenia
wprowadza dane o których mowa w § 14 ust. 8 pkt 3 i wysyła formularz za pomocą
przycisku „Wyślij”. Oświadczenie należy dostarczyć do TS (liczy się data wpływu)
w ciągu 10 dni kalendarzowych od momentu stwierdzenia wygranej, z zastrzeżeniem,
że Oświadczenia które wpłynął do TS po 13 stycznia 2023 r. nie będą uwzględniane
w Loterii.
2. Weryfikacja czy do Kodu Promocyjnego przypisana jest nagroda V stopnia możliwa
jest od dnia 24 listopada 2022 r. od godz. 06:30:00 do dnia 3 stycznia 2023 r. do godz.
23:59:59. Kody Promocyjne, do których jest przypisana nagroda V - stopnia nie
podlegają rejestracji i nie biorą udziału w losowaniu nagród I, II, III i IV - stopnia.
3. Uczestnik, po spełnieniu warunków opisanych w § 9, aby wziąć udział w losowaniach
dokonuje następujących czynności:
1) Zakłada Konto na Stronie Internetowej. Do założenia Konta niezbędne jest
podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon
oraz zaznaczenie zgód i oświadczeń, niezbędnych do udziału w Loterii o treści:
a) Potwierdzam, że mam ukończone 18 lat,
b) Potwierdzam, że zapoznałem/(am) się z treścią Regulaminu Loterii
promocyjnej „Lotteria Świąteczna”,
c) Potwierdzam, że zgodnie z § 8 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Loterii promocyjnej
„Lotteria Świąteczna” nie jestem członkiem organów (Zgromadzenie
Wspólników, Rada Nadzorcza, Zarząd) spółek: Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, IGT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
pracownikiem lub współpracownikiem Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.,
Kolektorem ani członkiem najbliższej rodziny którejkolwiek z ww. osób.
2) Ustanawia login i hasło, gdzie login to adres e-mail, a hasło musi zawierać
minimum 8 znaków, w tym 1 dużą literę i 1 cyfrę. Uczestnik dokonujący zakupów
w Serwisie Internetowym lub Aplikacji podczas zakładania Konta podaje adres
e-mail tożsamy z adresem e-mail podanym podczas rejestracji w Serwisie
Internetowym lub Aplikacji.
3) Potwierdza proces rejestracji poprzez link aktywacyjny, który jest wysłany na
wskazany podczas rejestracji adres e-mail.
4) Loguje się na Konto i rejestruje Kod Promocyjny z Kuponu Promocyjnego, lub po
dokonaniu zakupów w Serwisie Internetowym rejestruje Kod Promocyjny
przydzielony na Konto.
4. Zarejestrowanie Kodu Promocyjnego na Koncie dokonane jest w chwili jego
wpłynięcia na serwer informatyczny TS.
5. Warunkiem udziału w losowaniach nagród I, II, III i IV stopnia jest zarejestrowanie
co najmniej jednego Kodu Promocyjnego na Stronie Internetowej poprzez Konto.
Do Loterii przyjmowane są Kody niezależnie od wielkości wpisanych liter.
10
6. Uczestnik gwarantuje, że informacje podane przez niego w Serwisie Internetowym
lub Aplikacji oraz na Stronie Internetowej w procesie rejestracji lub w późniejszym
terminie, są prawdziwe, ważne, poprawne i kompletne. Uczestnik zobowiązany jest
do dokonania aktualizacji podanych danych w przypadku, gdy ulegną one zmianie
wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]
NAGRODY W LOTERII
§ 11
Wartość puli nagród
Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora na wygrane wynosi
3 670 852 zł brutto (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset
pięćdziesiąt dwa złote). Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 30 561 (słownie:
trzydzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) sztuk.
§ 12
Rodzaje nagród
1. Nagrodami w Loterii są:
1) Nagroda I stopnia – w postaci:
a) samochodu osobowego marki Toyota Corolla z nadwoziem sedan, w wersji
COMFORT z pakietem TECH 1.5 VVT-i, 125 KM 6M/T, wyprodukowany
w 2022 r. (rok modelowy – 2022), w kolorze Pure White, o wartości brutto
104 900 zł (słownie: sto cztery tysiące dziewięćset złotych), wraz
z dodatkową nagrodą pieniężną przeznaczoną na zapłatę podatku
dochodowego od nagrody w wysokości 11 656 zł (słownie: jedenaście
tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych),
b) nagrody pieniężnej przeznaczonej na wykup ubezpieczenia samochodu
w postaci OC i AC, w wysokości 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych),
przekazywanej przelewem bankowym przez Organizatora na wskazany
przez Zwycięzcę rachunek bankowy, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną
przeznaczoną na zapłatę podatku dochodowego od nagrody w wysokości
556 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych). W przypadku zakupu
ubezpieczenia o wartości przekraczającej wartość nagrody pieniężnej
Zwycięzca samodzielnie dopłaca różnicę. W przypadku zakupu
ubezpieczenia o wartości niższej niż wysokość nagrody pieniężnej
niewykorzystana kwota pozostaje do dyspozycji Zwycięzcy.
Łączna wartość nagrody I stopnia wynosi 122 112 zł (słownie: sto
dwadzieścia dwa tysiące sto dwanaście złotych). Organizator przewidział
1 (słownie: jedną) nagrodę I stopnia w Loterii.
2) Nagroda II stopnia – w postaci w postaci urządzenia Thermomix TM6 o wartości
brutto 5 745 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych), wraz
11
z dodatkową nagrodą pieniężną przeznaczoną na zapłatę podatku dochodowego
od nagrody w wysokości 638 zł (słownie: sześćset trzydzieści osiem złotych).
Łączna wartość nagrody II stopnia wynosi 6 383 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta
osiemdziesiąt trzy złote). Organizator przewidział 20 (słownie: dwadzieścia)
nagród II stopnia w Loterii.
3) Nagroda III stopnia – w postaci telefonu iPhone 13 mini 5G Midnight 128 GB
o wartości brutto 3 849 zł (słownie: trzy tysiące osiemset czterdzieści dziewięć
złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną przeznaczoną na zapłatę podatku
dochodowego od nagrody w wysokości 428 zł (słownie: czterysta dwadzieścia
osiem złotych).
Łączna wartość nagrody III stopnia wynosi 4 277 zł (słownie: cztery tysiące
dwieście siedemdziesiąt siedem złotych). Organizator przewidział 40 (słownie:
czterdzieści) nagród III stopnia w Loterii.
4) Nagroda IV stopnia – w postaci karty podarunkowej 4F o wartości 500 zł brutto
(słownie: pięćset złotych). Organizator przewidział 500 (słownie: pięćset)
nagród IV stopnia w Loterii.
5) Nagroda V stopnia – w postaci nagrody pieniężnej o wartości 100 zł brutto
(słownie: sto złotych) przekazywanej przelewem na rachunek bankowy.
Organizator przewidział 30 000 (słownie: trzydzieści tysięcy) nagród
V stopnia w Loterii.
2. Nagrody otrzymane w Loterii są opodatkowane zgodnie z obowiązującym prawem
podatkowym, tj. zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych. Oznacza to, że TS pobiera/ potrąca od nagrody o wartości powyżej
2 280 złotych (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych) kwotę
w wysokości 10% wartości tej nagrody na poczet należnego podatku od nagrody.
Zwycięzca wyraża na to zgodę.
LOSOWANIE NAGRÓD
§ 13
Zasady, miejsce i terminy losowań
1. Losowania odbywają się w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Targowej 25.
2. Losowania przeprowadzane są w obecności Komisji wskazanej w § 16 Regulaminu,
za pomocą urządzenia losującego spełniającego wymagania ustawy o grach
hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. Urządzenie posiada pozytywną opinię
techniczną uprawnionej jednostki badającej oraz zostało zarejestrowane przez
właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego.
3. Dnia 22 listopada 2022 r. odbywa się losowanie Kodów Promocyjnych do których
zostają przypisane nagrody V stopnia.
4. Losowania nagród I, II, III oraz IV stopnia odbywają się według następującego
schematu:
12
1) Dla każdego prawidłowo zarejestrowanego Kodu Promocyjnego biorącego udział
w danym losowaniu, przydzielany jest unikalny numer ID, nadawany
w kolejności czasu wpłynięcia zgłoszenia na serwer.
2) Losowanie odbywa się poprzez wylosowanie zwycięskiego numeru ID.
5. Losowania nagród II, III oraz IV stopnia odbywają się w następujący sposób:
1) Dnia 15 grudnia 2022 r. odbywa się losowanie, w którym udział biorą
prawidłowo zarejestrowane Kody Promocyjne w okresie od dnia 24 listopada
2022 r. od godz. 06:30:00 do dnia 13 grudnia 2022 r. do godz. 23:59:59.
Losowane są nagrody II, III i IV stopnia w liczbie 280 (dwieście osiemdziesiąt)
sztuk w podziale:
a) Nagroda II stopnia, Thermomix – 10 (dziesięć) sztuk;
b) Nagroda III stopnia, telefon – 20 (dwadzieścia) sztuk;
c) Nagroda IV stopnia, karta 4F – 250 (dwieście pięćdziesiąt) sztuk.
2) Dnia 10 stycznia 2023 r. odbywa się losowanie, w którym udział biorą
prawidłowo zarejestrowane Kody Promocyjne w okresie od dnia 14 grudnia
2022 r. od godz. 00:00:00 do dnia 3 stycznia 2023 r. do godz. 23:59:59. Losowane
są nagrody II, III i IV stopnia w liczbie 280 (dwieście osiemdziesiąt) sztuk
w podziale:
a) Nagroda II stopnia, Thermomix – 10 (dziesięć) sztuk;
b) Nagroda III stopnia, telefon – 20 (dwadzieścia) sztuk;
c) Nagroda IV stopnia, karta 4F – 250 (dwieście pięćdziesiąt) sztuk.
W losowaniach o których mowa w pkt. 1 i 2 do każdej z nagród II i III stopnia losowane
jest jedno zgłoszenie rezerwowe. W przypadku, gdy Laureat zgłoszenia zwycięskiego
straci prawo do nagrody, nagroda przypada Laureatowi, którego zgłoszenie zostało
wylosowane jako rezerwowe. Do Laureata rezerwowego stosuje się analogiczne
postanowienia jak do Laureata który został wylosowany jako pierwszy.
6. Losowanie nagrody I stopnia odbywa się w następujący sposób: Dnia 10 stycznia
2023r. odbywa się losowanie, w którym udział biorą prawidłowo zarejestrowane
Kody Promocyjne w okresie od dnia 24 listopada 2022 r. od godz. 06:30:00 do
dnia 3 stycznia 2023 r. do godz. 23:59:59. Losowana jest 1 (jedna) nagroda I w postaci
samochodu osobowego. Do nagrody I stopnia losowane jest jedno zgłoszenie
rezerwowe. W przypadku, gdy Laureat zgłoszenia zwycięskiego straci prawo
do nagrody, nagroda przypada Laureatowi, którego zgłoszenie zostało wylosowane
jako rezerwowe. Do Laureata rezerwowego stosuje się analogiczne postanowienia jak
do Laureata który został wylosowany jako pierwszy.
7. Nagrody IV i V stopnia przydzielane są jednokrotnie i nie biorą udziału w losowaniu
rezerwowym.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD
§ 14
Sposób ogłaszania wyników i warunki wydania nagród
1. Laureaci nagród V stopnia dowiadują się o wygranej zgodnie z procedurą opisaną
w § 10 ust. 1 i 2.
13
2. Laureaci nagród I, II i III stopnia informowani są o wygranej przez:
1) Bezpłatny SMS wysyłany z numeru oznaczonego jako „Lotteria Świąteczna”
na numer telefonu podany podczas rejestracji Konta na Stronie Internetowej
z informacją, że w dniu dzisiejszym konsultant TS podejmie telefoniczną próbę
kontaktu w sprawie wyników losowania nagród w Loterii.
2) Telefonicznie na numer telefonu podany podczas rejestracji Konta na Stronie
Internetowej. TS dokonuje łącznie 3 próby kontaktu telefonicznego z Laureatem
w ciągu jednego Dnia Roboczego, minimum 5 sygnałów ciągłych
(niewskazujących na zajęcie linii telefonicznej). Przez nieudaną próbę połączenia
telefonicznego z Laureatem rozumie się nieodebranie połączenia przez
co najmniej 5 sygnałów ciągłych, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości
połączenia z użytkownikiem telefonu.
3) Wiadomość mailową z adresu [email protected] lub
[email protected] na adres e-mail Laureata podany podczas
zakładania Konta.
3. Laureaci nagród IV stopnia informowani są o wygranej przez:
1) Bezpłatny SMS wysyłany z numeru oznaczonego jako „Lotteria Świąteczna”
na numer telefonu podany podczas rejestracji Konta na Stronie Internetowej
zawierający informację o wygranej nagrodzie.
2) Wiadomość mailową z adresu [email protected] lub
[email protected] na adres e-mail Laureata podany podczas
zakładania Konta.
4. Laureaci nagród I, II, III i IV stopnia informowani są o wygranej w ciągu 2 Dni
Roboczych, licząc od dnia następnego po losowaniu. Przyjmuje się, iż datą otrzymania
informacji o wygranej przez Laureata jest data umieszczenia wiadomości e-mail
przez TS w systemie teleinformatycznym.
5. Do wiadomości e-mail o których mowa w ust. 2 i 3 dołączony jest link umożliwiający
wypełnienie właściwego Oświadczenia w wersji elektronicznej.
6. Podczas rozmowy telefonicznej lub/ i z wiadomości e-mail Laureat nagrody I, II, III
i IV stopnia dowiaduje się o konieczności przesłania do TS dokumentów niezbędnych
do pozytywnego przejścia procesu weryfikacji poprzez:
1) Wypełnienie i wysłanie za pomocą przycisku „Wyślij” właściwego Oświadczenia
udostępnianego w wersji elektronicznej za pomocą linku przesyłanego
w wiadomościach e-mail;
2) Dołączenie skanu lub zdjęcia kuponu z Kodem Promocyjnym poprzez naciśnięcie
przycisku „Załącz”. Możliwe do załączenia formaty skanu lub zdjęcia kuponu to:
PDF, JPEG/JPG, BMP, PNG do 4MB.
Laureat, którego Kod Promocyjny został wydany za pośrednictwem Konta tj. po
dokonaniu zakupu Produktów Promocyjnych w Serwisie Internetowym lub Aplikacji
oraz Laureat nagrody V stopnia wysyła wyłącznie Oświadczenie, o którym mowa
w pkt. 1 oraz w § 10 ust. 1.
Dokumenty w formie elektronicznej należy wysłać w ciągu 10 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania informacji o wygranej.
14
Skan lub zdjęcie kuponu musi być czytelne i nie może budzić wątpliwości, co do jego
autentyczności, muszą być widoczne elementy umożliwiające identyfikację
w zakresie: data wydruku, nr kolektora, nr terminala, numer seryjny - znajdujące się
w dolnej części kuponu. W przypadku, kiedy jakość skanu lub zdjęcia jest
niewystarczająca, Organizator ma prawo zażądać, aby Laureat ponowił próbę
przesłania a jeśli nie jest to możliwe dostarczył oryginał Kuponu Promocyjnego. TS
przesyła żądanie wysyłając wiadomość z adresu e-mail: [email protected]
do 4 Dni Roboczych od dnia stwierdzenia nieprawidłowości w zgłoszeniu. Laureat
zobowiązany jest do wykonania żądania Organizatora poprzez:
1) Przesłanie właściwej jakości zdjęcia lub skanu Kuponu Promocyjnego w ciągu
2 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji od TS na adres e-mail:
[email protected], lub
2) Dostarczenie do siedziby TS oryginału Kuponu Promocyjnego – drogą pocztową
(list polecony lub inna rejestrowana korespondencja), przesyłką kurierską,
osobiście lub osobę upoważnioną (w Dni Robocze w godzinach 09:00 – 16:00)
w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania (decyduje
data wpływu do TS).
Organizator dopuszcza możliwość przesłania dokumentów, o których mowa w pkt.
1 i 2 oraz w § 10 ust. 1 w wersji papierowej. W takiej sytuacji Laureat drukuje
właściwy tj. odpowiadający wygranej nagrodzie Załącznik do Regulaminu, czytelnie
wypełnia i dołącza oryginał Kuponu Promocyjnego z wylosowanym Kodem
Promocyjnym. Laureat, który otrzymał Kod na Konto oraz Laureat nagrody V stopnia
drukuje i wypełnia wyłącznie właściwy Załącznik. Laureat zobowiązany jest
do dostarczenia dokumentów w wersji papierowej w ciągu 10 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania informacji o wygranej (decyduje data wpływu do siedziby
Organizatora), drogą pocztową (list polecony lub inna rejestrowana
korespondencja), przesyłką kurierską, osobiście lub przez osobę upoważnioną,
do siedziby Organizatora (w Dni Robocze w godzinach 09:00 – 16:00) na adres:
Totalizator Sportowy Sp. z o.o., ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, z dopiskiem:
loteria „Lotteria Świąteczna”.
7. Laureaci z listy rezerwowej informowani są w ciągu 2 Dni Roboczych, licząc od dnia
poinformowania laureatów z listy głównej o utracie prawa do nagrody, w sposób
określony w ust. 3 niezależnie od stopnia wygranej nagrody.
8. Laureat w celu odebrania nagrody w Oświadczeniu przekazuje TS następujące dane:
1) W przypadku nagród I, II i III stopnia: imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz
z ulicą, numerem domu/ mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, rodzaj,
seria/ numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL
a w przypadku jego braku datę urodzenia oraz obywatelstwo, numer telefonu
komórkowego, adres e-mail, numer wygrywającego Kodu Promocyjnego,
z zastrzeżeniem, że imię, nazwisko, telefon oraz adres e-mail muszą być zgodne
z danymi podanymi podczas rejestracji Konta. Laureat nagrody I stopnia
dodatkowo podaje numer rachunku bankowego.
15
2) W przypadku nagród IV stopnia: imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą,
numerem domu/ mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, numer telefonu
komórkowego, adres e-mail, numer wygrywającego Kodu Promocyjnego,
z zastrzeżeniem, że imię, nazwisko, telefon oraz adres e-mail muszą być zgodne
z danymi podanymi podczas rejestracji Konta.
3) W przypadku nagród V stopnia: imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego,
adres e-mail, numer rachunku bankowego, wygrywający Kod Promocyjny,
21-znakowy numer seryjny znajdujący się na samym dole Kuponu Promocyjnego,
z zastrzeżeniem, że w przypadku Kodu Promocyjnego otrzymanego na Konto
uczestnik nie podaje 21-znakowego numeru seryjnego.
4) Laureaci nagród I stopnia ze względu na konieczność dopełnienia przez
Organizatora obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dodatkowo
podają obywatelstwo, a w przypadku braku numeru PESEL datę urodzenia oraz
państwo urodzenia.
5) W przypadku jeśli Laureat nagrody I stopnia posiada obywatelstwo lub państwo
urodzenia w krajach wysokiego ryzyka (KWR) tj.: Afganistan, Bahamy, Barbados,
Botswana, Kambodża, Ghana, Irak, Jamajka, Mauritius, Mjanma/Birma,
Nikaragua, Pakistan, Panama, Syria, Trynidad i Tobago, Uganda, Vanuatu, Jemen,
Zimbabwe, Iran, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD) TS przed
wydaniem nagrody w uzupełnieniu przesyła z adresu e-mail
[email protected] lub [email protected] link do formularza,
którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu. Laureat zobowiązany jest
odesłać wypełniony formularz w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia jego
otrzymania.
9. TS zastrzega sobie prawo do wysłania w uzupełnieniu formularza AML, którego wzór
stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu Laureatom nagród II, III, IV i V stopnia
w przypadku, jeśli łączna wartość wygranych nagród w Loterii wydawanych przez TS
jednorazowo wynosi lub przekracza równowartość 2 000 euro. W takim przypadku
link do formularza AML wysyłany jest z adresu [email protected] lub
[email protected] Laureat zobowiązany jest do wypełnienia
formularza w ciągu 3 (trzech) dni od dnia otrzymania żądania. W przypadku
stwierdzenia konieczności akceptacji przez Organizatora nawiązania stosunków
gospodarczych (KWR) TS w uzupełnieniu dosyła również formularz stanowiący
załącznik nr 7 do Regulaminu na zasadach, o którym mowa w ust. 8 pkt. 5
Regulaminu. Wypełnienie formularza/ formularzy jest niezbędne do otrzymania
nagrody.
10. Numer rachunku bankowego o którym mowa w ust. 8 składa się z 26 cyfr, a konto
bankowe zostało założone i jest prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Laureat traci prawo do nagrody w każdym z poniższych przypadków:
1) Niedostarczenia do Organizatora w wyznaczonym terminie dokumentów oraz
danych, o których mowa w ust. 6, 8, 9 i 14 poniżej.
16
2) Przekazania TS Oświadczenia w formie elektronicznej lub papierowej
zawierającego niekompletne bądź nieprawidłowe dane.
3) Dostarczenia lub przesłania w formie elektronicznej nieprawidłowego Kuponu
Promocyjnego, bądź kopii Kuponu Promocyjnego (w razie obowiązku doręczenia
wersji papierowej), Kuponu Promocyjnego zniszczonego lub nieczytelnego,
z zastrzeżeniem, że Laureat, którego Kod Promocyjny został wydany
za pośrednictwem Konta nie dostarcza Kuponu Promocyjnego.
4) Poświadczenia nieprawdy w szczególności m.in. naruszenia postanowień
§ 8 Regulaminu.
5) Niespełnienia pozostałych warunków Regulaminu.
12. W przypadku, gdy okaże się, że Laureat nie spełnia wymagań Regulaminu bądź wziął
udział w Loterii naruszając postanowienia Regulaminu, a także uzyskał prawo
do nagrody z naruszeniem postanowień Regulaminu czy przepisów prawa, traci
on prawo do nagrody. O utracie prawa do nagrody Laureat informowany jest
wiadomością e-mail wysyłaną z adresu: [email protected]
13. Warunkiem wydania nagrody jest uprzednie pozytywne przejście procedury
weryfikacji, o której mowa powyżej, którą przeprowadza Komisja wskazana w § 16.
TS zastrzega sobie możliwość kontaktu z Laureatem w celu uzyskania dodatkowych
wyjaśnień w kwestii otrzymanych dokumentów.
14. Oświadczenia nagród V stopnia, które wpłynęły do TS po dniu 13 stycznia 2023 r. nie
są uwzględnianie w Loterii.
15. Informacje o utracie prawa do nagrody I, II, III i IV stopnia wysyłane są maksymalnie
w ciągu 6 Dni Roboczych od dnia ustalenia niedopełnienia przez Laureata formalności
opisanych w ust. 11 i 12.
16. Wyniki losowania nagród I, II, III i IV stopnia są podawane na Stronie Internetowej.
W ciągu 2 Dni Roboczych licząc od dnia następnego po losowaniu nagród I, II, III i IV
stopnia publikowana jest lista wylosowanych Kodów Promocyjnych, wraz
z przypisaną do nich nagrodą. Dane Zwycięzców w postaci imienia oraz pierwszej
litery nazwiska uzupełniane są na bieżąco po zakończeniu procedury weryfikacji
zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że pełna lista Zwycięzców jest publikowana nie później niż
do dnia 28 kwietnia 2023 r.
17. Lista Kodów Promocyjnych do których są przypisane nagrody V stopnia nie jest
podawana do informacji publicznej.
18. TS nie ma obowiązku sprawdzania w imieniu Uczestnika Loterii nadesłanych
Kuponów Promocyjnych pod kątem wygranej/ przegranej. Weryfikacja czy Kupon
Promocyjny jest wygrany/ przegrany jest obowiązkiem Uczestnika i odbywa się na
zasadach opisanych w Regulaminie Loterii.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Laureatem
a w szczególności z laureatem nagrody V stopnia w celu weryfikacji błędnego numeru
rachunku bankowego na skutek podania przez Laureata nieprawdziwych, lub
niepoprawnych danych.
17
20. Wartość nagrody wygranej w Loterii stanowi tajemnicę Uczestnika Loterii,
do przestrzegania której jest zobowiązany TS. Pełne dane Zwycięzcy TS ujawni
wyłącznie w wypadkach przewidzianych przepisami prawa.
21. Wydanie nagrody może nastąpić na rzecz innej osoby niż Zwycięzca, jeżeli przedstawi
ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie, udzielone przez
Zwycięzcę i zawierające dane Zwycięzcy w zakresie wymaganym Regulaminem.
Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia
o uzyskanej wygranej. Zwycięzca nie może domagać się zamiany nagrody rzeczowej
na pieniądze, rzeczy bądź prawa.
22. Nagrody niewydane i nieodebrane pozostają do dyspozycji TS.
23. Regulamin Loterii znajduje się na Stronie Internetowej.
§ 15
Miejsce i termin wydania nagród
1. Nagrody wydawane są najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2023 r. zgodnie z danymi
wskazanymi przez Zwycięzcę w treści Oświadczenia.
2. Nagrody V stopnia przekazywane są Zwycięzcom przelewem na wskazany
w Oświadczeniu rachunek bankowy.
3. Dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu (Nagroda I stopnia) Organizator
przesyła Zwycięzcy przesyłką kurierską na koszt TS w ustalonym telefonicznie
terminie. Pieniądze na zapłatę ubezpieczenia TS wysyła na wskazany przez
Zwycięzcę w Oświadczeniu numer konta. Przed odbiorem nagrody Zwycięzca
zobowiązany jest do dopełnienia formalności związanych z rejestracją samochodu,
oraz opłaceniem obowiązkowego ubezpieczenia OC, oraz ubezpieczenia AC.
Zwycięzca potwierdzi telefonicznie dopełnienie powyżej opisanej formalności
w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów
niezbędnych do rejestracji samochodu. Samochód wydawany jest w lokalizacji
wskazanej przez TS na terytorium Polski. Koszt dojazdu do wskazanego przez
Organizatora miejsca gdzie wydawana jest nagroda pokrywa Zwycięzca.
4. Nagrody II, III i IV stopnia wysyłane są Zwycięzcom przesyłką kurierską na koszt TS na
adres podany w Oświadczeniu, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zwycięzca
osobiście potwierdza odbiór nagrody na przedstawionym przez kuriera dokumencie.
TS poinformuje Zwycięzcę mailowo o terminie wysyłki nagrody II, III i IV stopnia
wysyłając wiadomość z adresu e-mail: [email protected] na adres
e-mail Zwycięzcy podany podczas zakładania Konta.
5. Nieodebranie przez Zwycięzcę przesyłki, o której mowa w ust. 3 i 4 traktowane jest jako
rezygnacja z nagrody i powoduje utratę prawa do nagrody. Zwrot przesyłki
do Organizatora (na skutek niemożności jej doręczenia, lub z każdej innej przyczyny
leżącej po stronie Zwycięzcy) jest równoznaczny z utratą prawa do nagrody.
6. Nagrody wysyłane są jednokrotnie.
18
NADZÓR NAD LOTERIĄ
§ 16
Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii
1. Prawidłowy sposób urządzania i przeprowadzania Loterii zapewnia wewnętrzna
Komisja, powołana przez Organizatora, działająca na podstawie odrębnego,
wydanego przez Organizatora Regulaminu. W skład co najmniej 3-osobowej Komisji
wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów
o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier.
2. Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym
zgłoszeniom,
2) zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z Regulaminem Loterii
i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
3) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych losowań,
4) podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,
5) udział w czynnościach wydawania nagród, sprawdzenie i potwierdzenie
posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez Laureata.
3. Decyzje wydawane przez Komisję w trakcie trwania Loterii są ostateczne, co nie
wyłącza możliwości wystąpienia przez Uczestnika z roszczeniem do sądu
powszechnego.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§ 17
Dane osobowe
1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”).
Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres:
[email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym
powyżej adresem siedziby Administratora.
3. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych,
tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem
adresu poczty elektronicznej: [email protected], oraz za pośrednictwem poczty
tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem
„Do Inspektora Ochrony Danych”.
4. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) przeprowadzenia Loterii, w szczególności przeprowadzenia procedury
weryfikacji oraz wydania nagród i ogłoszenia wyników oraz realizacji praw
19
związanych z ewentualną reklamacją - podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikająca w szczególności z przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i rozporządzenia wykonawczego do tej
ustawy oraz ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu,
b) prowadzenia ewidencji wydanych w Loterii nagród, których wartość wynosi
co najmniej 2.280 złotych (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych
i 00/100) - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
wynikającego w szczególności z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych i rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy,
c) umożliwienia założenia konta w Serwisie w ramach świadczenie usług drogą
elektroniczną na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą
prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji
prawnie 19 uzasadnionego interesu Administratora, którym jest w tym
przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz w celu
poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
5. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności
instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane
osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty na podstawie zawartych
z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:
a) co do zasady przez czas trwania Loterii określony w Regulaminie oraz
dodatkowo przez okres 6 miesięcy po zakończeniu Loterii, jako czas niezbędny
do obsługi roszczeń w związku z art. 21 ustawy o grach hazardowych albo
b) do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu albo
c) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych
wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą
przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują
w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.
W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
20
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Loterii oraz
realizacji szczególnych uprawnień Uczestników takich jak, wydanie nagród,
zgłoszenie reklamacji i jej rozpatrzenia oraz w zakresie żądania wydania imiennego
zaświadczenia o uzyskanej wygranej. Niepodanie danych osobowych w niezbędnym
zakresie skutkuje niemożnością wzięcia udziału w Loterii.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§ 18
Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji związanej
z Loterią – począwszy od daty jej rozpoczęcia tj. od dnia 22 listopada 2022 r. do dnia
9 maja 2023 r. (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
2. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie na adres: Totalizator Sportowy Sp. z o.o.,
ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa z dopiskiem: „Lotteria Świąteczna” – Reklamacja,
lub przesłać na adres e-mail: [email protected] w tytule wpisując: „Lotteria
Świąteczna” – Reklamacja.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika,
datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwę loterii, oraz treść
żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji
elektronicznej uczestnik gry podaje również adres e-mail wskazany podczas
zakładania Konta.
4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję wskazaną w § 16 Regulaminu.
5. Rozpatrzona reklamacja zawierająca odpowiedź Komisji wskazanej w § 16
przesyłana jest listem poleconym na adres Uczestnika podany w treści reklamacji lub
wiadomość e-mail wysyłaną z adresu: [email protected] (w zależności od tego,
w jaki sposób reklamacja wpłynęła) w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty
otrzymania reklamacji przez TS.
6. Reklamacje wniesione po terminie wskazanym w ust. 1, w innej formie niż wskazana
w ust. 2, lub niezwierające danych, o których mowa w ust. 3, nie będą rozpatrywane
i pozostaną bez odpowiedzi.
7. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy
od dnia wymagalności.
8. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia
reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
9. Niezależnie od uprawnień Uczestnika do wniesienia reklamacji przysługuje mu
prawo do zgłoszenia roszczenia do sądu powszechnego.
§ 19
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Loterii dostępny jest od dnia 22 listopada 2022 r. w siedzibie Organizatora
w Dni Robocze w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie
www.lotteriaswiateczna.pl od dnia 24 listopada 2022 r. do dnia 31 maja 2023 r.
21
2. Na potrzeby Loterii udostępniona jest infolinia: 459-59-59-00 (koszt połączenia
zgodny z taryfą operatora), oraz adres e-mail: [email protected], pod które
Uczestnicy Loterii mogą kierować zapytania dotyczące Loterii. Infolinia czynna jest
w Dni Robocze w godzinach 8:00 – 18:00.
3. Wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy
postanowień Regulaminu rozstrzyga Komisja wskazana w § 16. Uczestnikowi
przysługuje prawo wniesienia reklamacji na zasadach określonych w § 18.
4. Na żądanie Zwycięzcy TS wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888, z późn. zm.).
5. TS nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie przez system teleinformatyczny,
czy program pocztowy Uczestnika, wiadomości e–mail wysyłanych przez
Organizatora w kategorii „wiadomości-śmieci”/„spam” (lub innej) w skrzynce
odbiorczej Uczestnika. Uczestnik loterii powinien posiadać urządzenie z dostępem do
Internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge,
Chrome, Firefox, Opera lub Safari. TS nie ponosi odpowiedzialności za działanie
systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od Organizatora niezależnych np. za
indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego
korzysta Uczestnik.
22
Tu wpisz zwycięski Kod Promocyjny:
Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
dla Laureata Nagrody I stopnia w postaci:
a) samochodu osobowego marki Toyota Corolla z nadwoziem sedan, w wersji COMFORT
z pakietem TECH 1.5 VVT-i, 125 KM 6M/T, wyprodukowany w 2022 r. (rok modelowy –
2022), w kolorze Pure White, o wartości brutto 104 900 zł brutto, wraz z dodatkową
nagrodą pieniężną przeznaczoną na zapłatę podatku dochodowego od nagrody w wysokości
11 656 zł,
b) nagrody pieniężnej przeznaczonej na wykup ubezpieczenia samochodu
w postaci OC i AC, w wysokości 5 000 zł brutto, przekazywanej przelewem bankowym przez
Organizatora na wskazany przez Zwycięzcę rachunek bankowy, wraz z dodatkową nagrodą
pieniężną przeznaczoną na zapłatę podatku dochodowego od nagrody w wysokości 556 zł.
Dziękujemy za udział w Loterii promocyjnej „Lotteria Świąteczna”. Oświadczenie i Kupon Promocyjny
należy dostarczyć (w wersji elektronicznej przy pomocy linku lub papierowej) w terminie do 10 dni
kalendarzowych od dnia uzyskania informacji o wygranej do Organizatora.
W przypadku gdy Kod Promocyjny został przydzielony bezpośrednio na Konto (zakupy dokonane
w Serwisie Internetowym www.lotto.pl lub w Aplikacji LOTTO) prosimy o dostarczenie wyłącznie
wypełnionego Oświadczenia.
Zgodnie z wymogiem § 14 ust. 8 Regulaminu Loterii promocyjnej „Lotteria Świąteczna”, ja niżej
podpisany:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres miejsca zamieszkania tj. miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/numer
mieszkania (na terytorium Polski):
…………………………….………………………………………………………………….………………………………………………
Nr. tel. Kom (podany podczas rejestracji): ………………………………………………………………….…………..…………
Adres e-mail (podany podczas rejestracji): ……………...………………………….………….…………..……………………..
Obywatelstwo ………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer PESEL (a w przypadku jego braku datę urodzenia, i państwo urodzenia):
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość:
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..
Numer rachunku bankowego:
POSIADAM KUPON Z KODEM PROMOCYJNYM
POSIADAM KOD ELEKTRONICZNY (wydawany na Konto)
23
* Zaznaczenie pola stanowi warunek wydania nagrody.
□ *Potwierdzam, że zapoznałem/(am) się z treścią Regulaminu Loterii promocyjnej „Lotteria
Świąteczna”.
□ *Potwierdzam, że zgodnie z § 8 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Loterii promocyjnej „Lotteria Świąteczna”
nie jestem członkiem organów (Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza, Zarząd) spółek:
Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, IGT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
pracownikiem lub współpracownikiem Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Kolektorem ani członkiem
najbliższej rodziny którejkolwiek z ww. osób.
□ *Wyrażam zgodę, aby dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 12 212 zł (słownie: dwanaście
tysięcy dwieście dwanaście złotych) stanowiąca równowartość podatku dochodowego od nagrody,
została pobrana/potrącona przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. i odprowadzona w moim imieniu
do właściwego urzędu skarbowego (zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.).
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej
„RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych Laureatów (Zwycięzców) jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”).
Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za
pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.
2. Inspektor danych
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony
Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected], oraz za
pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora
z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) wydania nagrody - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze oraz wypełnienia obowiązków prawnych w zakresie ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust.
1 lit. c RODO);
b) prowadzenia ewidencji wydanych w Loterii nagród, których wartość wynosi co najmniej 2.280
złotych (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych i 00/100), (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
wynikająca w szczególności z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i
rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
c) ogłoszenia wyników, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami -
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym
przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
d) dla celów podatkowych i rachunkowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.
1 lit. c RODO).
4. Odbiorcy danych
24
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym
do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty na
podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) będą przetwarzane przez:
a) okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wydanie nagrody albo
b) do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Loterii albo
c) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Laureatom (Zwycięzcom) przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie
przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje
również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji szczególnych uprawnień Laureatów
(Zwycięzców) związanych z uczestnictwem w Loterii takich jak wydanie nagród, zgłoszenie reklamacji
oraz w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej. Niepodanie danych
osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje brakiem możliwości odbioru nagrody.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSOBY ZAJMUJĄCEJ
EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE
1. Oświadczam, że
Jestem
nie jestem
osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. Oświadczam, że
Jestem
nie jestem
członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3)
i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu.
3. Oświadczam, że
Jestem
nie jestem
bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2
pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Wyjaśnienie pojęć
1) osoba fizyczna zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to,
z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące
funkcje publiczne, w tym:
szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu,
członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
członków organów zarządzających partii polityc
25
członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie
podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu
Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje
w tych organizacjach,
dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów
wojewódzkich,
inne osoby pełniące funkcje lub stanowiska publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;
2) członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
3) osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie
stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą
eksponowane stanowisko polityczne.
Oświadczenie
Oświadczam, że jestem beneficjentem rzeczywistym, właścicielem środków pieniężnych
przeznaczonych na grę.
1) Beneficjent rzeczywisty - rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę
nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie
decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których
są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzona jest transakcja okazjonalna.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Potwierdzam prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w treści niniejszego dokumentu.
……………………………………..…………………………...…
(Wyślij/ lub data i czytelny podpis Laureata)
26
Tu wpisz zwycięski Kod Promocyjny:
Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
dla Laureata Nagrody II stopnia w postaci:
w postaci w postaci urządzenia Thermomix TM6 o wartości brutto 5 745 zł, wraz z dodatkową
nagrodą pieniężną przeznaczoną na zapłatę podatku dochodowego od nagrody w wysokości 638 zł.
Dziękujemy za udział w Loterii promocyjnej „Lotteria Świąteczna”. Oświadczenie i Kupon Promocyjny
należy dostarczyć (w wersji elektronicznej przy pomocy linku lub papierowej) w terminie do 10 dni
kalendarzowych od dnia uzyskania informacji o wygranej do Organizatora.
W przypadku gdy Kod Promocyjny został przydzielony bezpośrednio na Konto (zakupy dokonane
w Serwisie Internetowym www.lotto.pl lub w Aplikacji LOTTO) prosimy o dostarczenie wyłącznie
wypełnionego Oświadczenia.
Zgodnie z wymogiem § 14 ust. 8 Regulaminu Loterii promocyjnej „Lotteria Świąteczna”, ja niżej
podpisany:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres miejsca zamieszkania tj. miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/numer
mieszkania (na terytorium Polski):
…………………………….………………………………………………………………….………………………………………………
Nr. tel. Kom (podany podczas rejestracji): ………………………………………………………………….…………..…………
Adres e-mail (podany podczas rejestracji): ……………...………………………….………….…………..……………………..
Numer PESEL (a w przypadku jego braku datę urodzenia i obywatelstwo):
…………………………………………….…………………………………………………………………………………......................
Rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość:
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..
* Zaznaczenie pola stanowi warunek wydania nagrody.
□ *Potwierdzam, że zapoznałem/(am) się z treścią Regulaminu Lotterii promocyjnej „Lotteria
Świąteczna”.
□ *Potwierdzam, że zgodnie z § 8 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Loterii promocyjnej „Lotteria Świąteczna”
nie jestem członkiem organów (Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza, Zarząd) spółek:
Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, IGT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
pracownikiem lub współpracownikiem Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Kolektorem ani członkiem
najbliższej rodziny którejkolwiek z ww. osób.
□ *Wyrażam zgodę, aby dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 638 zł (słownie: sześćset
trzydzieści osiem złotych) stanowiąca równowartość podatku dochodowego od nagrody, została
pobrana/potrącona przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. i odprowadzona w moim imieniu
POSIADAM KUPON Z KODEM PROMOCYJNYM
POSIADAM KOD ELEKTRONICZNY (wydawany na Konto)
27
do właściwego urzędu skarbowego (zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.).
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej
„RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. Administrator danych
Administratorem danych osobowych Laureatów (Zwycięzców) jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”).
Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za
pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.
3. Inspektor danych
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony
Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected], oraz za
pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora
z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.
4. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) wydania nagrody - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
b) prowadzenia ewidencji wydanych w Loterii nagród, których wartość wynosi co najmniej 2.280
złotych (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych i 00/100), (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
wynikająca w szczególności z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i
rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
c) ogłoszenia wyników, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami -
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym
przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
d) dla celów podatkowych i rachunkowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.
1 lit. c RODO).
5. Odbiorcy danych
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym
do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty na
podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Okres przechowywania danych
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) będą przetwarzane przez:
a) okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło wydanie nagrody albo
b) do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Loterii albo
c) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Laureatom (Zwycięzcom) przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie
przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje
również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji szczególnych uprawnień Laureatów
(Zwycięzców) związanych z uczestnictwem w Loterii takich jak wydanie nagród, zgłoszenie reklamacji
28
oraz w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej. Niepodanie danych
osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje brakiem możliwości odbioru nagrody.
Potwierdzam prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w treści niniejszego dokumentu.
……………………………………..…………………………...…
(Wyślij/ lub data i czytelny podpis Laureata)
29
Tu wpisz zwycięski Kod Promocyjny:
Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE
dla Laureata Nagrody III stopnia w postaci:
w postaci telefonu iPhone 13 mini 5G Midnight 128GB o wartości brutto 3 849, wraz z dodatkową
nagrodą pieniężną przeznaczoną na zapłatę podatku dochodowego od nagrody w wysokości 428 zł.
Dziękujemy za udział w Loterii promocyjnej „Lotteria Świąteczna”. Oświadczenie i Kupon Promocyjny
należy dostarczyć (w wersji elektronicznej przy pomocy linku lub papierowej) w terminie do 10 dni
kalendarzowych od dnia uzyskania informacji o wygranej do Organizatora.
W przypadku gdy Kod Promocyjny został przydzielony bezpośrednio na Konto (zakupy dokonane
w Serwisie Internetowym www.lotto.pl lub w Aplikacji LOTTO) prosimy o dostarczenie wyłącznie
wypełnionego Oświadczenia.
Zgodnie z wymogiem § 14 ust. 8 Regulaminu Loterii promocyjnej „Lotteria Świąteczna”, ja niżej
podpisany:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres miejsca zamieszkania tj. miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/numer
mieszkania (na terytorium Polski):
…………………………….………………………………………………………………….………………………………………………
Nr. tel. Kom (podany podczas rejestracji): ………………………………………………………………….…………..…………
Adres e-mail (podany podczas rejestracji): ……………...………………………….………….…………..……………………..
Numer PESEL (a w przypadku jego braku datę urodzenia i obywatelstwo):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość:
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..
* Zaznaczenie pola stanowi warunek wydania nagrody.
□ *Potwierdzam, że zapoznałem/(am) się z treścią Regulaminu Loterii promocyjnej „Lotteria
Świąteczna”.
□ *Potwierdzam, że zgodnie z § 8 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Loterii promocyjnej „Lotteria Świąteczna”
nie jestem członkiem organów (Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza, Zarząd) spółek:
Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, IGT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
pracownikiem lub współpracownikiem Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Kolektorem ani członkiem
najbliższej rodziny którejkolwiek z ww. osób.
□ *Wyrażam zgodę, aby dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 428 zł (słownie: czterysta
dwadzieścia osiem złotych) stanowiąca równowartość podatku dochodowego od nagrody, została
pobrana/potrącona przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. i odprowadzona w moim imieniu do
POSIADAM KUPON Z KODEM PROMOCYJNYM
POSIADAM KOD ELEKTRONICZNY (wydawany na Konto)
30
właściwego urzędu skarbowego (zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.).
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej
„RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych Laureatów (Zwycięzców) jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”).
Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za
pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.
2. Inspektor danych
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony
Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected], oraz za
pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora
z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) wydania nagrody - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
b) prowadzenia ewidencji wydanych w Loterii nagród, których wartość wynosi co najmniej 2.280
złotych (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych i 00/100), (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
wynikająca w szczególności z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i
rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
c) ogłoszenia wyników, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami -
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym
przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
d) dla celów podatkowych i rachunkowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.
1 lit. c RODO).
4. Odbiorcy danych
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym
do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty na
podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) będą przetwarzane przez:
a) okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło wydanie nagrody albo
b) do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Loterii albo
c) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Laureatom (Zwycięzcom) przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie
przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje
również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji szczególnych uprawnień Laureatów
(Zwycięzców) związanych z uczestnictwem w Loterii takich jak wydanie nagród, zgłoszenie reklamacji
31
oraz w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej. Niepodanie danych
osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje brakiem możliwości odbioru nagrody.
Potwierdzam prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w treści niniejszego dokumentu.
Potwierdzam prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w treści niniejszego dokumentu.
……………………………………..…………………………...…
(Wyślij/ lub data i czytelny podpis Laureata)
32
Tu wpisz zwycięski Kod Promocyjny:
Załącznik nr 4
OŚWIADCZENIE
dla Laureata Nagrody IV stopnia w postaci:
karty podarunkowej 4F o wartości 500 zł brutto.
Dziękujemy za udział w Loterii promocyjnej „Lotteria Świąteczna”. Oświadczenie i Kupon Promocyjny
należy dostarczyć (w wersji elektronicznej przy pomocy linku lub papierowej) w terminie do 10 dni
kalendarzowych od dnia uzyskania informacji o wygranej do Organizatora.
W przypadku gdy Kod Promocyjny został przydzielony bezpośrednio na Konto (zakupy dokonane
w Serwisie Internetowym www.lotto.pl lub w Aplikacji LOTTO) prosimy o dostarczenie wyłącznie
wypełnionego Oświadczenia.
Zgodnie z wymogiem § 14 ust. 8 Regulaminu Loterii promocyjnej „Lotteria Świąteczna”, ja niżej
podpisany:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres miejsca zamieszkania tj. miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/numer
mieszkania (na terytorium Polski):
…………………………….………………………………………………………………….………………………………………………
Nr. tel. Kom (podany podczas rejestracji): ………………………………………………………………….…………..…………
Adres e-mail (podany podczas rejestracji): ……………...………………………….………….…………..……………………..
Należy wstawić znak „x” w pustą kratkę przy treści klauzuli, którą Pan/Pani akceptuje.
* Zaznaczenie pola stanowi warunek wydania nagrody.
□ *Potwierdzam, że zapoznałem/(am) się z treścią Regulaminu Loterii promocyjnej „Lotteria
Świąteczna”.
□ *Potwierdzam, że zgodnie z § 8 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Loterii promocyjnej „Lotteria Świąteczna”
nie jestem członkiem organów (Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza, Zarząd) spółek:
Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, IGT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
pracownikiem lub współpracownikiem Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Kolektorem ani członkiem
najbliższej rodziny którejkolwiek z ww. osób.
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej
„RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych Laureatów (Zwycięzców) jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”).
POSIADAM KUPON Z KODEM PROMOCYJNYM
POSIADAM KOD ELEKTRONICZNY (wydawany na Konto)
33
Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za
pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.
2. Inspektor danych
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony
Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected], oraz za
pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora
z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) wydania nagrody - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
b) ogłoszenia wyników, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami -
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym
przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
4. Odbiorcy danych
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym
do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty na
podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) będą przetwarzane przez:
a) okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło wydanie nagrody albo
b) do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Loterii albo
c) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Laureatom (Zwycięzcom) przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie
przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje
również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji szczególnych uprawnień Laureatów
(Zwycięzców) związanych z uczestnictwem w Loterii takich jak wydanie nagród, zgłoszenie reklamacji
oraz w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej. Niepodanie danych
osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje brakiem możliwości odbioru nagrody.
Potwierdzam prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w treści niniejszego dokumentu.
……………………………………..…………………………...…
(Wyślij/ lub data i czytelny podpis Laureata)
34
Tu wpisz zwycięski Kod Promocyjny:
Załącznik nr 5
Tu wpisz numer seryjny z dołu Kuponu Promocyjnego (przykład)
- -
OŚWIADCZENIE
dla Laureata Nagrody V stopnia w postaci:
nagrody pieniężnej o wartości 100 zł brutto przekazywanej przelewem na rachunek bankowy.
Dziękujemy za udział w Loterii promocyjnej „Lotteria Świąteczna”. Oświadczenie należy wypełnić i wysłać
w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia uzyskania informacji o wygranej do Organizatora.
W przypadku Kodu Promocyjnego otrzymanego na Konto prosimy o podanie wyłącznie numeru Kodu
Promocyjnego tj. bez konieczności wprowadzania numeru transakcji.
Można skorzystać z niniejszego formularza elektronicznego lub wydrukować załącznik nr 5 z Regulaminu
Loterii, wypełnić go i przesłać na adres siedziby Organizatora (ul. Targowa 25, 03-728, Warszawa).
Prosimy o dokładne sprawdzenie wprowadzonych danych. Błędne wypełnienie formularza uniemożliwi
przekazanie nagrody.
Zgodnie z wymogiem § 14 ust. 8 Regulaminu Loterii promocyjnej „Lotteria Świąteczna”, ja niżej
podpisany:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Nr. tel. Kom: ………………………………………………………………….…………..…………
Adres e-mail: ……………...………………………….………….…………..……………………..
Numer rachunku bankowego:
Należy wstawić znak „x” w pustą kratkę przy treści klauzuli, którą Pan/Pani akceptuje.
* Zaznaczenie pola stanowi warunek wydania nagrody.
□ *Potwierdzam, że mam ukończone 18 lat i zapoznałem/(am) się z treścią Regulaminu Loterii
promocyjnej „Lotteria Świąteczna”.
□ *Potwierdzam, że zgodnie z § 8 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Loterii promocyjnej „Lotteria Świąteczna”
nie jestem członkiem organów (Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza, Zarząd) spółek:
Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, IGT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
pracownikiem lub współpracownikiem Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Kolektorem ani członkiem
najbliższej rodziny którejkolwiek z ww. osób.
POSIADAM KUPON Z KODEM PROMOCYJNYM
POSIADAM KOD ELEKTRONICZNY (wydawany na Konto)
35
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej
„RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych Laureatów (Zwycięzców) jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”).
Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a także za
pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.
2. Inspektor danych
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony
Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected], oraz za
pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora
z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) wydania nagrody - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku
możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Odbiorcy danych
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym
do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty na
podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe Laureatów (Zwycięzców) będą przetwarzane przez:
a) okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło wydanie nagrody albo
b) do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Loterii albo
c) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Laureatom (Zwycięzcom) przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie
przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje
również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji szczególnych uprawnień Laureatów
(Zwycięzców) związanych z uczestnictwem w Loterii takich jak wydanie nagród, zgłoszenie reklamacji
oraz w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej. Niepodanie danych
osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje brakiem możliwości odbioru nagrody.
Potwierdzam prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w treści niniejszego dokumentu.
……………………………………..…………………………...…
(Wyślij/ lub data i czytelny podpis Laureata)
36
Załącznik nr 6
FORMULARZ AML
Na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania
terroryzmu (Dz. U. 2022 poz. 593 ze zm.) formularz wypełnia Uczestnik, którego wartość nagrody lub
wartość kilku nagród odbieranych łącznie jest większa lub równa 2 000 euro.
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres miejsca zamieszkania tj. miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/numer
mieszkania (na terytorium Polski):
…………………………….………………………………………………………………….………………………………………………
Państwo urodzenia ………………………………………… Obywatelstwo: …………………………….…………………
Numer PESEL (a w przypadku jego braku data urodzenia): ….………………………………………………
Rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport , karta
pobytu):
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..
OŚWIADCZENIE LAUREATA DOTYCZĄCE OSOBY ZAJMUJĄCEJ
EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE
1. Oświadczam, że
Jestem
nie jestem
osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
2. Oświadczam, że
Jestem
nie jestem
członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3)
i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu.
3. Oświadczam, że
Jestem
nie jestem
bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2
pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Wyjaśnienie pojęć
1) osoba fizyczna zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to,
z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące
funkcje publiczne, w tym:
szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu,
członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
członków organów zarządzających partii polityc
37
członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie
podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu
Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje
w tych organizacjach,
dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów
wojewódzkich,
inne osoby pełniące funkcje lub stanowiska publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;
2) członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
3) osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie
stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą
eksponowane stanowisko polityczne.
4) Beneficjent rzeczywisty - rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę
nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie
decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których
są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzona jest transakcja okazjonalna.
Oświadczenie
Oświadczam, że jestem beneficjentem rzeczywistym, właścicielem środków pieniężnych
przeznaczonych na grę.
1) Beneficjent rzeczywisty - rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę
nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie
decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których
są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzona jest transakcja okazjonalna.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w treści niniejszego formularza.
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.
Dane osobowe przetwarzane są w związku z obowiązkiem prawnym spoczywającym na Totalizatorze Sportowym sp. z o.o.
określonym w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dane osobowe
przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.
1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728,
Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: [email protected] a
także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.
2. Inspektor danych
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest
możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected], oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym
powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) identyfikacji Uczestnika, który dokonuje odbioru wygranych o równowartości 2000 euro lub większej, bez względu na to, czy
transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane - podstawą
prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
38
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w
tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisó w powszechnie obowiązującego prawa w
szczegó lności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisó w prawa.
5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych,
sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.
W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do odbioru nagród o równowartości 2000 euro lub
większej. Niepodanie danych osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje brakiem możliwości odbioru nagród.
8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania.
……………………………………..…………………………...…
(Wyślij/ lub data i czytelny podpis Laureata)
39
Załącznik nr 7

OŚWIADCZENIE KLIENTA OSOBY FIZYCZNEJ (klient KWR)
Decyzja Akceptuję/Nie akceptuję nawiązanie i kontynuację stosunków gospodarczych
______________________________
(miejscowość, data)
_____________________________________
(czytelny podpis osoby z kadry kierowniczej wyższego
szczebla)
Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593, ze zm.; dalej również: „Ustawa”), zwracamy się z
uprzejmą prośbą o złożenie niniejszego oświadczenia.
DANE KLIENTA
Imię: Drugie imię:
Nazwisko: Obywatelstwo:
Kraj urodzenia: PESEL*:
Data urodzenia: * jeżeli brak PESEL należy uzupełnić datę urodzenia i
kraj urodzenia
DOKUMENT TOŻSAMOŚCI
Rodzaj dokumentu Numer i seria
dokumentu
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica Kod
pocztowy
Nr domu /
nr mieszkania
Miasto
OŚWIADCZENIE KLIENTA DOTYCZĄCE OSOBY Fizycznej (KWR)
Źródło i pochodzenie majątku/wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta [zaznacz
x – można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź]
Umowy o pracę Wykonywania wolnego zawodu
Emerytury lub renty Spadku, darowizny
Umowy o dzieło lub umowy zlecenia Wygranej lub nagrody
Działalności gospodarczej Inne źródło
Branża: Podaj źródło:
Odmawiam podania źródła pochodzenia środków finansowych
OŚWIADCZENIE O CELU I CHARAKTERZE STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH LUB
TRANSAKCJI
Oświadczam, że przeprowadzam transakcję
w celu
[zaznacz x odpowiedzi]
Oświadczam, że w przyszłości zamierzam
przeznaczyć środki na przeprowadzenie
podobnych transakcji
[zaznacz x odpowiedź]
Rozrywkowym Zamierzam
Zarobkowym Nie zamierzam
Innym (podaj
jakim)
Nie wiem
Odmawiam podania
40
_____________________________
(data)
_________________________________________
(czytelny podpis osoby fizycznej składającej oświadczenie KWR)
Decyzja wyznaczonego pracownika TS z kadry kierowniczej wyższego szczebla do akceptacji,
nawiązania lub kontynuacji stosunków gospodarczych z KWR:
nawiązanie/a lub kontynuację/i stosunków
gospodarczych z osobą ww. w niniejszym
oświadczeniu.
_____________________________________ Data (pominąć w przypadku składania podpisu elektronicznego)
Akceptuję Nie akceptuję

Organizator konkursu

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki Lotto.