Regulamin konkursu

1
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
POD NAZWĄ „LOTERIA URODZINOWA TOPAZ”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą „LOTERIA URODZINOWA TOPAZ” („Loteria”).
2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Nofsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul.
Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk, numer KRS: 0000866894, NIP: 5833410227, REGON:
387388406 („Organizator”).
3. Loteria prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminu („Regulamin”), zezwolenia
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 227).
4. Loteria zaczyna się 17.04.2023 roku, a kończy w dniu 20.09.2023 roku, który jest ostatnim
dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.
5. Loteria ma zasięg ogólnopolski i prowadzona jest w sklepach sieci handlowej Topaz oraz w
wybranych sklepach sieci handlowej Topaz Express, które zwane są w dalszej części
Regulaminu „Sklepami”. Lista Sklepów dostępna jest w trakcie trwania Loterii na stronach
internetowych www.loteriatopaz.pl oraz www.topaz24.pl.
6. Uczestnikiem Loterii („Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat,
zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych
rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, dzieci, rodziców,
rodzeństwo. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na
podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.
8. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Organizator - Nofsza spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk. Dane osobowe
Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestnika
Loterii są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie
w celu związanym z organizacją Loterii, tj. w celu przyjmowania Zgłoszeń do Loterii, ustalenia
prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów
prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami
sprawozdawczymi. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii
oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego
obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach
hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym
nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych
osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na
zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym
do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia
bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i
ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi
w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym
można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres biura
Organizatora (Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa).
2
ZASADY PROWADZENIA LOTERII
9. Loterią objęte są wszystkie towary dostępne w sprzedaży w Sklepach z wyjątkiem: artykułów
tytoniowych, napojów alkoholowych (z wyłączeniem piwa), doładowań telefonów, preparatów
do początkowego żywienia niemowląt oraz obrotu opakowaniami zwrotnymi. Dodatkowo, we
wszystkich sklepach Topaz i w wybranych sklepach Topaz Express (ich lista znajduje się na
stronie www.loteriatopaz.pl) promowane będą produkty promocyjne („Produkty Promocyjne”).
Produkty Promocyjne zostaną oznaczone logo Loterii na półce przy promowanym
asortymencie lub na dodatkowych ekspozycjach.
10. Sprzedaż towarów uprawniających do udziału w Loterii prowadzona jest w terminie od dnia
17.04.2023 roku do dnia 18.06.2023 roku w godzinach otwarcia Sklepów.
11. Aby przystąpić do Loterii, Uczestnik jest zobowiązany w okresie od dnia 17.04.2023 roku do
dnia 18.06.2023 roku spełnić łącznie poniższe warunki:
a. w dowolnym Sklepie (w godzinach jego otwarcia) dokonać:
i. jednorazowej transakcji zakupu (udokumentowanej na jednym dowodzie zakupu)
na kwotę nie mniejszą niż 50 zł brutto („Transakcja”),
lub/oraz/w tym
ii. jednorazowego zakupu Produktów Promocyjnych (udokumentowanego na jednym
dowodzie zakupu) za kwotę nie mniejszą niż 15 zł brutto („Zakup Produktów
Promocyjnych”), z tym zastrzeżeniem, że zakup Produktów Promocyjnych
uprawniający do udziału w Loterii odbywa się w wybranych Sklepach,
b. odebrać w Sklepie kupon promocyjny („Kupon”) z wydrukowanym, indywidualnym
kodem („Kod”) oraz polem zakrytym farbą zdrapkową,
c. odkryć pole zdrapkowe znajdujące się na Kuponie, w celu sprawdzenia, czy pod farbą
zdrapkową ukryta jest nagroda natychmiastowa,
oraz/lub
d. dokonać zgodnie z trybem pkt 19 Regulaminu, prawidłowego zgłoszenia na stronie
www.loteriatopaz.pl w celu wzięcia udziału w losowaniu nagrody głównej, nagród
miesięcznych i tygodniowych oraz w celu losowego przyznania bonusów i Premii.
12. Uczestnik może odebrać Kupon/Kupony przy kasie Sklepu bezpośrednio po dokonaniu zapłaty
za Transakcję/Zakup Produktów Promocyjnych. Po odejściu od kasy Uczestnik nie ma prawa
do odbioru Kuponu/Kuponów. Za każde pełne 50 zł brutto wydane na zakup towarów w Sklepie
Uczestnik otrzymuje 1 Kupon, z zastrzeżeniem, warunku pkt 15 Regulaminu. W przypadku
dokonania zakupu, w którym znajdują się produkty wyłączone z Loterii, wskazane w pkt 9
Regulaminu, o przyznaniu Kuponu decyduje wartość Transakcji pomniejszona o wartość
produktów wyłączonych. W przypadku jednorazowego zakupu za wielokrotność kwoty 50 zł
brutto Uczestnik otrzymuje odpowiednią liczbę Kuponów, według zasady, iż każde pełne 50 zł
brutto to jeden Kupon, z zastrzeżeniem, że Uczestnik może otrzymać maksymalnie 6 Kuponów
niezależnie od wartości dokonanej Transakcji.
13. Dodatkowo, w wybranych Sklepach, gdy Uczestnik zakupi Produkty Promocyjne za nie mniej
niż 15 zł brutto, otrzyma dodatkowy Kupon. Liczba dodatkowych Kuponów uzależniona jest od
wartości Zakupu Produktów Promocyjnych według zasady, że każde pełne 15 zł brutto wydane
na Zakup Produktów Promocyjnych to jeden dodatkowy Kupon, z zastrzeżeniem, że
maksymalna liczba Kuponów, które Uczestnik może otrzymać za Zakup Produktów
Promocyjnych to 5 nawet w sytuacji, gdy Uczestnik dokona Zakupu Produktów Promocyjnych
za wartość wyższą niż 75 zł brutto. Lista Sklepów, w których Uczestnik otrzyma dodatkowe
Kupony znajduje się na stronie www.loteriatopaz.pl.
14. Organizator, ma prawo według własnego uznania, w dowolnym czasie, określać przedziały
czasowe, w których za dokonanie wskazanego zakupu lub wskazanych czynności (np.
promowanie w określonym czasie wybranych towarów lub zakupów z aplikacją mobilną TOPAZ
itp.) przyznawane są ekstra Kupony. Organizator będzie każdorazowo informował o zamiarze
wprowadzenia uprzywilejowanych przedziałów czasowych w trakcie trwania Loterii ogłaszając
informację na ten temat w przynajmniej jeden z następujących sposobów: na terenie Sklepów,
w aplikacji mobilnej TOPAZ, na stronie www.topaz24.pl, w socjal mediach Topaz, gazetce
promocyjnej Topaz. Uczestnik może otrzymać maksymalnie 3 ekstra Kupony w ramach jednej
Transakcji.
15. Uczestnik może otrzymać maksymalnie 14 Kuponów w ramach jednej Transakcji: maksymalnie
6 Kuponów za dokonanie Transakcji zakupu za wielokrotność kwoty 50 zł (za wydane 300 zł
lub więcej), maksymalnie 5 Kuponów za dokonanie Zakupu Produktów Promocyjnych o
wartości nie mniejszej niż 75 zł oraz maksymalnie 3 ekstra Kupony. Przykładowo:
3
a. Uczestnik dokonał Transakcji zakupu za kwotę 100 zł brutto, zakup ten obejmuje
Produkty Promocyjne o wartości 17 zł oraz inne towary dostępne w Sklepie, w tym 35
zł zostało wydane na promowany zgodnie z pkt 14 Regulaminu zakup świeżych
warzyw (15 zł = 1 ekstra Kupon) – Uczestnik otrzymuje 5 Kuponów,
b. Uczestnik dokonał Transakcji zakupu za kwotę 50 zł brutto, zakup ten obejmuje
Produkty Promocyjne o wartości 15 zł – Uczestnik otrzymuje 2 Kupony,
c. Uczestnik dokonał Transakcji zakupu za kwotę 50 zł brutto, zakup ten nie obejmuje
Produktów Promocyjnych – Uczestnik otrzymuje 1 Kupon,
d. Uczestnik dokonał Transakcji zakupu za kwotę 600 zł brutto, zakup ten obejmuje
Produkty Promocyjne o wartości 200 zł oraz inne towary dostępne w Sklepie, w tym 60
zł zostało wydane na promowany zgodnie z pkt 14 Regulaminu zakup świeżych
warzyw (15 zł = 1 ekstra Kupon) – Uczestnik otrzymuje 14 Kuponów,
e. Uczestnik dokonał zakupu za kwotę 35 zł brutto, zakup ten obejmuje Produkty
Promocyjne o wartości 30 zł – Uczestnik otrzymuje 2 Kupony.
16. Uczestnik jest zobowiązany zachować przez cały okres trwania Loterii Kupony z Kodem oraz
dowody Transakcji/Zakupu Produktów Promocyjnych w celu udowodnienia uprawnień do
ewentualnej nagrody oraz złożenia ewentualnych reklamacji.
17. Dowód Transakcji/Zakupu Produktów Promocyjnych musi spełniać następujące warunki:
a. Dowód Zakupu jest prawdziwy tzn. wystawiony przez Sklep faktycznie prowadzący
detaliczną sprzedaż produktów, którego dane na nim się znajdują, a Dowód Zakupu
promocyjnego nie jest podrobiony lub sfałszowany;
b. Dowód Zakupu nie jest uszkodzony w stopniu, który mógłby powodować powstanie
wątpliwości, co do zawartych na nim treści, czy ich autentyczności, a w szczególności
Dowód Zakupu nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny w
sposób, który utrudnia jego weryfikację, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych
Dowodów Zakupu;
c. data widniejąca na Dowodzie Zakupu przypada w okresie od dnia 17.04.2023 roku do
dnia 18.06.2023 roku i jest tożsama lub wcześniejsza niż data dokonania Zgłoszenia
do Loterii. W przypadku, gdy data widniejąca na Dowodzie Zakupu jest tożsama z datą
dokonania Zgłoszenia do Loterii, wówczas godzina widniejąca na Dowodzie Zakupu
musi być wcześniejsza niż godzina dokonania ww. Zgłoszenia,
d. Dowodem Zakupu w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest paragon fiskalny, faktura
wystawiona na osobę fizyczną, osobę prawną, osobę fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
e. Dowodem Zakupu na potrzeby Loterii nie jest w szczególności jego kserokopia, kopia
notarialnie poświadczona, wtórnik, odpis, duplikat, skan. W razie utraty lub zniszczenia
oryginału Dowodu Zakupu promocyjnego stwierdzającego udział w Loterii,
Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.
18. Kupon z Kodem musi spełniać następujące warunki:
a. musi być prawdziwy i oryginalny, nie może być podrobiony lub sfałszowany. W razie
utraty lub zniszczenia oryginału Kuponu z Kodem stwierdzającego udział w Loterii,
Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora,
b. znajduje się na nim pole zakryte farbą zdrapkową,
c. nie może być uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartego na nim Kodu
czy jego autentyczności, a w szczególności Kod nie jest wycięty, przecięty, ucięty,
naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych
Kodów.
d. widniejący na nim Kod musi być czytelny.
19. Aby dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w Loterii należy w terminie od dnia 17.04.2023
roku do dnia 18.06.2023 roku w godzinach od 06:00:00 do 23:59:59 prawidłowo wypełnić
formularz rejestracyjny, który znajduje się na stronie www.loteriatopaz.pl według poniższych
zasad:
1) podać imię i nazwisko,
2) podać dziewięciocyfrowy numer telefonu komórkowego GSM Uczestnika (z
polskiej numeracji),
3) podać adres e-mail Uczestnika,
4) podać Kod z Kuponu,
5) wskazać Sklep, w którym Uczestnik dokonał Transakcji/Zakupu Produktów
oraz odbierze ewentualną nagrodę,
6) podać numer karty klienta TOPAZ (pole nieobligatoryjne),
4
7) potwierdzić (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) akceptację treści
Regulaminu Loterii oraz, że Uczestnik ukończył 18 lat,
8) wyrazić zgodę (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) na przetwarzanie
podanych danych osobowych w celach przeprowadzenia niniejszej Loterii,
9) kliknąć przycisk „ZAREJESTRUJ ZGŁOSZENIE”, w celu potwierdzenia
podanych danych i dokonania zgłoszenia.
Zgłoszenie dokonane w ww. sposób, zwane jest w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”.
20. Momentem dokonania Zgłoszenia i jego zapisania w systemie informatycznym jest kliknięcie
przycisku „ZAREJESTRUJ ZGŁOSZENIE”. Rejestracja w systemie Organizatora oznacza
zapisanie Zgłoszenia w bazie danych Zgłoszeń z oznaczeniem daty i godziny jego rejestracji
w formacie: godzina:.minuta:sekunda.
21. Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń w Loterii.
22. Jedno Zgłoszenie zawierać może maksymalnie 1 Kod. Jeden Kod z Kuponu może być użyty w
Loterii wyłącznie jeden raz. W przypadku próby wpisania Kodu, który został już zarejestrowany
w Loterii, na ekranie pojawi się informacja: „Kod wykorzystany”.
23. W Loterii, przy przyznaniu prawa do nagrody, będą brane pod uwagę wyłącznie Zgłoszenia
dokonane na podstawie oryginalnych Kuponów z Kodem oraz oryginalnych Dowodów Zakupu.
Wszelkie próby podrabiania, czy innego rodzaju przerabiania Dowodów Zakupu lub Kodów
skutkują wykluczeniem Zgłoszeń, dokonanych na podstawie ww. nieoryginalnych Dowodów
Zakupu lub Kodów, z Loterii i pozbawieniem praw do nagrody Uczestników, którzy dokonali
takich Zgłoszeń. Podrobienie, przerobienie lub inne manipulacje Kuponem, Kodem lub
Dowodami Zakupu i dokonanie na ich podstawie Zgłoszenia do Loterii może skutkować
zgłoszeniem przez Organizatora usiłowania popełnienia oszustwa na jego szkodę.
24. W Loterii można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń
do Loterii w imieniu osób trzecich oraz dokonywanie zgłoszeń do Loterii w imieniu osób
fikcyjnych. Organizator zastrzega, iż jeden Uczestnik przystępując do Loterii może korzystać
wyłącznie z jednego adresu e-mail oraz jednego numeru telefonu. Zgłoszenie w Loterii przez
tego samego Uczestnika przy użyciu zgłoszonego wcześniej Kodu, ale z użyciem innych
danych osobowych stanowi rażące naruszenie Regulaminu i może stanowić podstawę
wykluczenia danej osoby z udziału w Loterii.
25. Zgłoszenie w Loterii musi być dokonane ręcznie przez Uczestnika (bez użycia programów lub
robotów komputerowych). Zakazane jest generowanie tzw. „sztucznego ruchu” oraz
korzystanie w ramach Loterii z urządzeń, które automatycznie generują Zgłoszenia oraz
wykorzystywanie innych sposobów wysyłania Zgłoszeń niż osobiste i samodzielnie dokonane
Zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszeń przesłanych za
pomocą zakazanych w Loterii urządzeń/sposobów i wykluczenia z Loterii Uczestnika
dokonującego takiego naruszenia. Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników
systemów technicznych oraz organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej.
Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wylosowania go
jako laureata, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zostanie odebrane prawo do
nagrody, a Uczestnik zostanie wykluczony z Loterii.
26. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za treść Zgłoszenia, indywidualne ustawienia
(konfiguracje) urządzeń, przy pomocy których dokonywane są Zgłoszenia, a także ustawienia
występujące u dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług których
korzysta Uczestnik przy dokonywaniu Zgłoszenia. Niemożność otrzymywania komunikacji
elektronicznej od Organizatora spowodowana w szczególności działaniem programów
antywirusowych, firewallem, zapchaniem skrzynki lub automatycznym umieszczaniem
korespondencji w folderze SPAM obciąża Uczestnika.
NAGRODY W LOTERII
27. W Loterii przewidziano 1 nagrodę główną w postaci samochodu osobowego marki TOYOTA
AYGO X - MY'23 Comfort rok produkcji 2023 o wartości 65 918,00 zł brutto.
28. W Loterii przewidziano 2 nagrody miesięczne, każda postaci vouchera na wycieczkę o wartości
5 000,00 zł brutto (łączna wartość nagród miesięcznych wynosi 10 000,00 zł brutto).
29. W Loterii przewidziano 9 nagród tygodniowych, każda w postaci roweru trekkingowego ONILUS
o wartości 1 600,00 zł brutto (łączna wartość nagród tygodniowych wynosi 14 400,00 zł brutto).
30. W Loterii przewidziano następujące nagrody natychmiastowe o łącznej wartości 221 000,00 zł
brutto:
5
NAZWA NAGRODY LICZBA
JEDNOSTKOW
A WARTOŚĆ
BRUTTO
ŁĄCZNA WARTOŚĆ
BRUTTO
Talon na zakupy do sklepów Topaz o
wartości 30 zł 3000 30 90000
Talon na zakupy do sklepów Topaz o
wartości 20 zł 2000 20 40000
Alpejskie Mleczko Milka waniliowe 330g 1000 10,5 10500
Kawa Pedro's Active 250g 2000 8,5 17000
Herbata Lipton Yellow Label 92 torebki 184g 1000 13,5 13500
Kiełbasa Śląska Pekpol 650g 1000 10 10000
Piwo KRÓLEWSKIE 4x0,5L puszka 1000 10 10000
Rabat 3 zł na Napój Coca-Cola / Zero 1,5l 3000 3 9 000
Rabat 3 zł na Herbatę Lipton Yellow Label
92 Torebki 184g 2000 3 6000
Rabat 3 zł na Alpejskie Mleczko Milka
waniliowe 330g 3000 3 9000
Rabat 3 zł na Kawę Jacobs Cronat Gold
200g 2000 3 6000
31. W Loterii przewidziano następujące bonusy o łącznej wartości 18 682,00 zł brutto:
BONUS LICZBA
JEDNOSTKOW
A WARTOŚĆ
BRUTTO
ŁĄCZNA WARTOŚĆ
BRUTTO
Grill mini 35cm 500 20 10000
1000 Punktów lojalnościowych na kartę
klienta Topaz 1000 2,682 2682
Talon na zakupy do sklepów Topaz o
wartości 30 zł 200 30 6000
32. Łączna wartość puli nagród wynosi 330.000 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych zero
groszy) brutto.
33. Ponadto każdego dnia w terminie od 17.04.2023 roku do dnia 18.06.2023 roku Uczestnicy,
którzy dokonali Zgłoszenia w sposób wskazany w pkt 19 Regulaminu mogą wygrać premię w
postaci powielenia szans na wygraną w losowaniu nagrody głównej („Premia”). Liczba Premii
jest następująca:
a. 1.000 Premii, każda w postaci pomnożenia Zgłoszenia, które wygrało Premię przez
dwa; Pomnożone Zgłoszenia wezmą udział w losowaniu nagrody głównej,
b. 1.000 Premii, każda w postaci pomnożenia Zgłoszenia, które wygrało Premię przez
cztery; Pomnożone Zgłoszenia wezmą udział w losowaniu nagrody głównej,
c. 1.000 Premii, każda w postaci pomnożenia Zgłoszenia, które wygrało Premię przez
dziesięć; Pomnożone Zgłoszenia wezmą udział w losowaniu nagrody głównej,
d. 550 Premii, każda w postaci pomnożenia Zgłoszenia, które wygrało Premię przez
pięćdziesiąt; Pomnożone Zgłoszenia wezmą udział w losowaniu nagrody głównej.
SPOSÓB PRZYZNANIA NAGRÓD NATYCHMIASTOWYCH
34. Kupon składa się z dwóch części:
a. część pierwsza zawiera pole zakryte farbą zdrapkową,
b. część druga zawiera indywidualny Kod.
35. W Loterii przewidziano dwa rodzaje Kuponów:
a. Kupony wygrywające nagrodę natychmiastową w Loterii – pod polem pokrytym farbą
zdrapkową znajduje się informacja o rodzaju nagrody natychmiastowej w Loterii. Do
6
jednego Kuponu wygrywającego przypisana jest jedna nagroda natychmiastowa w
Loterii,
b. Kupony niewygrywające nagrody natychmiastowej w Loterii – pod polem pokrytym
farbą zdrapkową znajduje się informacja o braku wygranej.
Zadaniem Uczestnika jest odkrycie Zdrapki i sprawdzenie, czy wygrał nagrodę
natychmiastową, czy nie.
36. Uczestnik, dowiaduje się o rodzaju wygranej nagrody natychmiastowej w Loterii lub jej braku,
po odkryciu (zdrapaniu) pola zakrytego farbą zdrapkową, znajdującego się na Kuponie.
Uczestnik ma prawo do nagrody natychmiastowej, jeżeli po odkryciu pola (zdrapaniu farby
zdrapkowej) znajduje się informacja o wygranej nagrodzie natychmiastowej w Loterii. Uczestnik
wygrywa taką nagrodę w Loterii, jaka jest podana na Kuponie po odkryciu pola (zdrapaniu farby
zdrapkowej).
SPOSÓB PRZYZNANIA BONUSÓW I PREMII
37. Bonusy i Premie są przyznawane w sposób losowy zgodnie z czasem dokonania Zgłoszenia
zgodnie z trybem pkt 19 Regulaminu według poniższych wytycznych:
a. w terminie od dnia 17.04.2023 roku do dnia 18.06.2023 roku przypada 1.700 bonusów
oraz 3.550 Premii,
b. do każdej nagrody oraz Premii przynależy dzień oraz zwycięska godzina w formacie:
godzina.minuta.sekunda (przykładowo: 10:58:32) („Godzina”) z zakresu godzinowego
od 06:00:00 do 23:59:59,
c. zwycięskie Godziny wraz z wskazaniem daty i nagrody są umieszczone na liście – lista
ta jest dokumentem poufnym i dostępnym wyłącznie dla osób uprawnionych,
d. każdy bonus oraz Premia wraz z odpowiadającym jej dniem i zwycięską Godziną jest
wprowadzona do systemu informatycznego obsługującego rejestrację Zgłoszeń w
Loterii,
e. zwycięska Godzina decyduje o tym, kiedy nastąpi wygrana w postaci bonusu/Premii
zgodnie z trybem pkt 38 Regulaminu.
f. lista zwycięskich Godzin w formacie godzina:minuta:sekunda jest przechowywana u
Organizatora i znana jest wyłącznie Organizatorowi oraz osobom upoważnionym przez
Organizatora.
38. Laureatem bonusu lub Premii w Loterii zostaje osoba, która jako pierwsza dokona Zgłoszenia
zgodnie z trybem pkt 19 Regulaminu w danym dniu o zwycięskiej Godzinie (która przynależy
do danego dnia i bonusu/Premii) lub jako pierwsza dokona Zgłoszenia po upływie zwycięskiej
Godziny (w przypadku, gdy żaden z Uczestników nie dokona Zgłoszenia o zwycięskiej
Godzinie, która przynależy do danego dnia i bonusu/Premii).
39. Po dokonaniu każdego Zgłoszenia następuje udostępnienie informacji potwierdzającej
rejestrację Zgłoszenia oraz o przyznanym bonusie/Premii (wraz ze wskazaniem rodzaju
bonusu lub Premii) lub o ich braku.
40. Uczestnik otrzymuje taki rodzaj bonusu lub Premii, jaki jest wskazany na ekranie po dokonaniu
Zgłoszenia. Użyty w dokonanym Zgłoszeniu Kod (niezależnie od tego, czy Uczestnik uzyskał
bonus/Premię, czy nie) traci ważność i nie można użyć go ponownie w Loterii.
41. W przypadku, gdy o zwycięskiej Godzinie wpłynie więcej niż jedno Zgłoszenie, wówczas o
pierwszeństwie decyduje czas liczony z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku (setne
tysięczne sekundy). Zgłoszenie, które zostało zarejestrowane w systemie jako pierwsze z
dokładnością do szóstego miejsca po przecinku otrzymuje prawo do bonusu/Premii. Zasada ta
obowiązuje również w przypadku, gdy po upływie zwycięskiej Godziny wpłynie więcej niż jedno
Zgłoszenie w tym samym czasie (w sytuacji, gdy żaden z Uczestników nie dokona Zgłoszenia
o zwycięskiej Godzinie).
42. W sytuacji, gdy po upływie więcej niż jednej zwycięskiej Godziny, a przed rozpoczęciem
kolejnej Godziny, nie wpłynie żadne Zgłoszenie, wówczas Uczestnik, który dokona Zgłoszenia
jako pierwszy po upływie tych Godzin, otrzymuje nagrodę przypisaną do Godziny
wcześniejszej. Przykładowo: system ma wprowadzony tego samego dnia bonus wraz z
Godziną 10:15:00 oraz Premię z Godziną 11:08:00 – Uczestnik, który jako pierwszy dokona
Zgłoszenia po upływie ww. Godzin otrzymuje prawo do bonusu, który jest przypisany do
Godziny wcześniejszej, tj. godziny 10:15:00. Na następne dokonane w kolejności Zgłoszenie,
ten sam lub inny Uczestnik otrzymuje prawo do Premii, która jest przypisana do Godziny
7
późniejszej, tj. z Godziny 11:08:00. W przypadku, gdy w danym dniu nie zostaną
rozdysponowane wszystkie bonusy/Premie, wówczas zwycięskie Godziny dotyczące tych
nierozdysponowanych bonusów i Premii przechodzą na kolejny dzień (lub odpowiednio kolejne
dni).
43. Zwycięskie Zgłoszenie dokonane zgodnie z trybem pkt 19 Regulaminu może dotyczyć
wyłącznie 1 bonusu lub Premii, której rodzaj jest wskazany na ekranie po dokonaniu
Zgłoszenia.
LOSOWANIE NAGRODY GŁÓWNEJ, NAGRÓD MIESIĘCZNYCH I TYGODNIOWYCH
44. Losowania nagrody głównej oraz nagród miesięcznych i tygodniowych odbędą się w biurze
Organizatora: Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa.
Terminy oraz szczegółowe zakresy Zgłoszeń biorących udział w danym losowaniu określa
Załącznik 1 do Regulaminu. W danym losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia dokonane
w sposób wskazany w pkt 19 Regulaminu (włącznie ze Zgłoszeniami powielonymi zgodnie z
wygraną Premią) i zarejestrowane w terminach wskazanych w Załączniku 1 do Regulaminu.
45. Losowania odbędą się w sposób ręczny. Każda nagroda losowana będzie w następujący
sposób: do każdego Zgłoszenia dopuszczonego do danego losowania, przypisywana jest (w
programie komputerowym) liczba porządkowa. Liczby porządkowe (zwane dalej „Liczbami
Porządkowymi”) będą równe liczbie Zgłoszeń, które przynależą do danego losowania.
Organizator przygotuje odpowiednią liczbę urn, których liczba będzie zależna od ilości cyfr w
ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie
23.546, to urn będzie 5). Pierwsza urna odpowiada cyfrze jedności, druga cyfrze dziesiątek,
trzecia cyfrze setek, itd. W każdej z urn (z wyjątkiem ostatniej urny) będą się znajdowały losy z
cyframi z zakresu 0-9. W ostatniej urnie znajdą się losy z cyframi z zakresu określonego przez
wartość pierwszej cyfry w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba
Porządkowa wyniesie 23.546 Losów, to zakres losów z cyframi w ostatniej urnie będzie 0-2).
Losowania nagród odbywają się poprzez ręczne wylosowanie losów. Losowanie
poszczególnych cyfr tworzących losowaną Liczbę Porządkową odbędzie się począwszy od
urny przeznaczonej do losowania jednostek, następnie liczby dziesiątek, setek i dalej
odpowiednio. W wypadku, gdy podczas losowania kolejnych cyfr tworzących Liczbę
Porządkową zdarzy się, że wylosowane cyfry utworzą kombinację, która nie występuje wśród
Liczb Porządkowych, wówczas losowanie Liczby Porządkowej jest powtarzane (począwszy od
cyfry jedności i dalej odpowiednio). Losowanie będzie powtarzane do momentu wylosowania
Liczby Porządkowej, która znajduje się na liście Zgłoszeń uprawnionych do danego losowania
(przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 539 i z pierwszej urny wylosowano
nr 7, z drugiej urny wylosowano cyfrę 4, a z trzeciej cyfrę 5, to wylosowane cyfry tworzą
kombinację 547, która nie występuje wśród Liczb Porządkowych, wówczas losowanie Liczby
Porządkowej jest powtarzane do momentu wylosowania Liczby Porządkowej, która występuje
wśród Liczb Porządkowych znajdujących się na liście Zgłoszeń uprawnionych do danego
Losowania.
46. Do każdej nagrody zostanie wylosowany jeden Zwycięzca oraz jeden Zwycięzca rezerwowy.
47. W losowaniach danego rodzaju nagrody, jedno Zgłoszenie może być wylosowane wyłącznie
jeden raz.
48. W losowaniach nagród miesięcznych biorą udział Zgłoszenia wylosowane w losowaniach
nagród tygodniowych. W losowaniu nagrody głównej biorą udział Zgłoszenia wylosowane w
losowaniach nagród tygodniowych oraz miesięcznych.
Sposób powiadomienia o wygranej nagrodzie głównej, nagród miesięcznych i tygodniowych
49. W ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia losowania nagrody głównej, miesięcznej i
tygodniowej zgodnie z trybem pkt 44-48 Regulaminu zostanie wysłana wiadomość e-mail z
informacją dotyczącą nagrody oraz link do formularza danych (“Formularz”), który Uczestnik
jest zobowiązany wypełnić w przeciągu 5 dni kalendarzowych, liczonych od dnia wysyłki ww.
wiadomości e-mail z informacją o wygranej. Ponadto, zwycięzca zostanie poinformowany o
konieczności zapłaty podatku od wygranej w Loterii zgodnie z trybem pkt 56 Regulaminu.
50. Zwycięzca jest zobowiązany w ciągu 5 dni kalendarzowych liczonych od daty wysłania
wiadomości e-mail z informacją o nagrodzie spełnić poniższe warunki:
8
a. prawidłowo wypełnić Formularz (zgodnie z pkt 51 Regulaminu),
b. na żądanie Organizatora, Uczestnik jest zobowiązany dołączyć do Formularza skan
lub zdjęcie Kuponu z Kodem, który jest tożsamy ze zwycięskim Kodem,
c. w przypadku laureata nagrody głównej, dołączyć do Formularza podpisane
oświadczenie o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego (zgodnie z
wymogami ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2022 poz. 593 z późn.zm.). Wzór oświadczenia
dostarczy Organizator.
Po wprowadzeniu wymaganych danych, Uczestnik zatwierdza ww. dane klikając ikonkę
„Wyślij”.
51. Prawidłowo wypełniony Formularz zawiera:
a. imię i nazwisko,
b. adres wraz z kodem i miejscowością,
c. w przypadku nagrody głównej i nagrody miesięcznej: numer dokumentu tożsamości
oraz numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL, Zwycięzca jest zobowiązany
podać datę urodzenia oraz obywatelstwo.
52. W przypadku, gdy weryfikowany Uczestnik, który wygrał nagrodę główną, miesięczną,
tygodniową nie spełni warunków Regulaminu, m.in. nie uzupełni Formularza, wówczas traci on
prawo do nagrody. W takiej sytuacji prawo do nagrody przechodzi odpowiednio na Zwycięzcę
rezerwowego.
53. Osoba, która dokonała Zgłoszenia rezerwowego zostanie powiadomiona maksymalnie w ciągu
2 dni roboczych następujących po:
a. ostatecznym dniu, w którym poprzednio weryfikowany Uczestnik powinien prawidłowo
wypełnić Formularz lub
b. dniu, w którym okaże się, że nie został spełniony jakikolwiek warunek Regulaminu lub
c. ostatecznym dniu, w którym Uczestnik powinien okazać w Sklepie wymagane
dokumenty lub powinna wpłynąć wiadomość e-mail lub przesyłka pocztowa/kurierska
z wymaganymi dokumentami.
54. Weryfikowana osoba utraci prawo do otrzymania nagrody, jeżeli:
a. nie dopełni któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub
b. okazany/przesłany Kupon z Kodem nie spełni któregokolwiek z warunków wskazanych
w pkt 18 Regulaminu; lub
c. okazany/przesłany Kod będzie inny niż podany w treści wylosowanego Zgłoszenia.
55. Procedura weryfikacyjna do nagrody głównej, miesięcznej oraz tygodniowej odbywać się
będzie zgodnie z trybem pkt 49-54 oraz 62-64 Regulaminu i zakończy się najpóźniej w dniu
20.07.2023 roku.
56. Laureat nagrody głównej oraz miesięcznej jest zobowiązany w przeciągu 10 dni
kalendarzowych, liczonych od dnia, w którym otrzymał informację o nagrodzie zapłacić podatek
od wygranej w Loterii w wysokości: 6 592,00 zł (w przypadku nagrody głównej) oraz 500 zł w
przypadku nagrody miesięcznej.
57. Podatek uznaje się za zapłacony z chwilą, w której wpłynie na konto podane przez
Organizatora.
58. W sytuacji, w której podatek może nie zostać zaksięgowany we wskazanym terminie, Laureat
jest zobowiązany w ww. terminie 10 dni przesłać potwierdzenie dokonania opłaty na adres
mailowy Organizatora podany w trakcie rozmowy telefonicznej lub w wiadomości e-mail.
Sposób powiadomienia o przyznanym bonusie w postaci talonu na zakupy do sklepów Topaz o
wartości 30 zł oraz Grilla mini 35cm
59. Do zwycięzców bonusów w postaci talonu na zakupy do sklepów Topaz o wartości 30 zł oraz
grilla mini 35cm, na adres mailowy podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu, zostanie wysłana
wiadomość e-mail zawierająca informacje dotyczące sposobu i terminu jego wydania.
Wiadomość ta zostanie wysłana do Uczestnika w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych,
liczonych od dnia uzyskania prawa do nagrody, zgodnie z trybem pkt 38 Regulaminu.
Sposób powiadomienia o przyznanym bonusie w postaci punktów lojalnościowych
9
60. Do zwycięzców bonusów w postaci punktów lojalnościowych, na adres mailowy podany przez
Uczestnika w Zgłoszeniu, zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca informacje
dotyczące sposobu i terminu jego wydania. Wiadomość ta zostanie wysłana do Uczestnika w
ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, liczonych od dnia uzyskania prawa do nagrody zgodnie z
trybem pkt 38 Regulaminu.
61. Zwycięzca punktów lojalnościowych, który nie podał numeru karty Klienta TOPAZ podczas
Zgłoszenia, jest zobowiązany do dnia 21.06.2023 roku prawidłowo wypełnić Formularz, tj.:
1. podać imię i nazwisko,
2. podać 13-sto cyfrowy numer karty klienta Topaz, która zostanie zasilona wygranymi
punktami lojalnościowymi, które stanowią nagrodę w Loterii.
Po wprowadzeniu wymaganych danych, Uczestnik zatwierdza ww. dane klikając ikonkę
„Wyślij”.
Organizator będzie dokonywał wysyłki wiadomości SMS oraz/lub e-mail do zwycięzców
bonusów postaci punktów lojalnościowych, którzy nie wypełnili Formularza i nie podali numeru
karty klienta Topaz. Wiadomości te zawierać będą przypomnienia o konieczności wypełnienia
Formularza we wskazanym terminie w celu otrzymania punktów lojalnościowych.
Sposób weryfikacji prawa do nagród w Loterii
62. Dodatkowo Organizator może żądać od laureata nagrody przesłania: kopii/oryginału Kuponu z
Kodem, który został podany w treści Zgłoszenia lub które zapewniło laureatowi wygraną
nagrodę/Premię/bonus. Żądanie może zostać przedstawione w wiadomości e-mail, o której
mowa w pkt 49, 59, 60 Regulaminu lub/oraz telefonicznie w trakcie trwania Loterii. Wówczas
weryfikowany Uczestnik jest zobowiązany przesłać/okazać wymagane dokumenty z
wymaganymi danymi osobowymi w jeden z poniższych sposobów:
a. przesyłką kurierską lub pocztową (na adres podany przez konsultanta podczas
rozmowy telefonicznej lub w e-mailu) w ciągu 5 dni kalendarzowych, liczonych od daty
przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje
data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę
nadania zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na podany adres nie później
niż w ciągu 12 dni, liczonych od daty powiadomienia. W przypadku wysyłki kurierskiej
lub pocztowej weryfikowana osoba jest zobowiązana na dodatkowe żądanie
Organizatora przesłać oryginał Kuponu z Kodem,
b. w Sklepie, który Uczestnik wskazał w zwycięskim Zgłoszeniu – wówczas weryfikowana
osoba jest zobowiązana okazać oryginał Kuponu z Kodem osobiście,
c. pocztą mailową (na adres e-mail podany przez konsultanta podczas rozmowy
telefonicznej lub w wiadomości e-mail) w ciągu 5 dni kalendarzowych, liczonych od
daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu terminu
decyduje data wpływu pod podany adres e-mail. W takim przypadku, Uczestnik jest
zobowiązany przesłać skan lub zdjęcie Kuponu/Kuponów z Kodem/Kodami.
63. Kod na Kuponie musi być tożsamy z Kodem podanym w zwycięskim Zgłoszeniu. Każdy Kupon
z Kodem musi spełniać warunki wskazane w pkt 18 Regulaminu. Organizator w rozmowie
telefonicznej lub w wiadomości e-mail decyduje o tym, czy weryfikowany Uczestnik ma
przesłać/okazać oryginał, czy kopię Kuponu z Kodem. Niespełnienie ww. warunków skutkuje
utratą prawa do nagrody. W przypadku, gdy laureat nagrody nie spełni warunku określonego
w pkt 62 Regulaminu, traci prawo do nagrody.
64. Niespełnienie któregokolwiek z warunków wskazanych w pkt 49-63 Regulaminu powoduje
utratę prawa do nagrody.
65. Jeden Uczestnik może wygrać wyłącznie jeden bonus w postaci talonu na zakupy do sklepów
Topaz o wartości 30 zł lub grilla mini 35cm oraz dowolną liczbę bonusów w postaci punktów
lojalnościowych.
OGŁASZANIE WYNIKÓW, ODBIÓR NAGRÓD
66. Imię i pierwsza litera nazwiska laureatów nagród: głównej, miesięcznej oraz tygodniowej
dostępne będą w biurze Organizatora (Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518,
00-695 Warszawa) oraz na stronie www.loteriatopaz.pl od dnia zakończenia weryfikacji, nie
krócej niż do dnia 01.08.2023 roku.
10
67. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
68. Nagrody natychmiastowe będą do odbioru u kasjera lub w biurze Sklepu wskazanego w
Zgłoszeniu (w którym laureat dokonał zakupu) nie później niż do dnia 18.06.2023 roku za
zwrotem części Kuponu, na której widnieje wskazanie wygranej. W przypadku braku nagród
natychmiastowych w Sklepie, laureat może odebrać nagrodę w terminie późniejszym, jednak
nie później niż do dnia 23.06.2023 roku. Wyłącznie części Kuponu zweryfikowane jako
autentyczne uprawniają ich posiadaczy do odbioru nagrody. Kupony uszkodzone, sfałszowane
lub noszące ślady przeróbek są nieważne i nie uprawniają ich posiadaczy do udziału w Loterii
oraz odbioru nagrody.
69. Bonusy w postaci talonu na zakupy do sklepów Topaz o wartości 30 zł oraz grilla mini 35cm
będą do odbioru we wskazanych w Zgłoszeniach Sklepach (w których laureat dokonał zakupu)
w terminie określonym w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 59 Regulaminu, jednak nie
później niż do dnia 30.06.2023 roku.
70. Nagroda główna, miesięczna oraz tygodniowa zostanie wydana najpóźniej do dnia 06.08.2023
roku we wskazanym w Zgłoszeniu Sklepie (w którym laureat dokonał zakupu).
71. Bonusy w postaci talonu na zakupy do sklepów Topaz o wartości 30 zł oraz grilla mini 35cm, a
także nagroda główna, nagrody miesięczne oraz tygodniowe zostaną wydane po okazaniu
oryginału dokumentu tożsamości, w którym imię i nazwisko jest tożsame z danymi podanymi
w zwycięskim Zgłoszeniu oraz (na żądanie osoby wydającej nagrodę) oryginału Kuponu z
Kodem, który został podany w treści zwycięskiego Zgłoszenia i pisemnym potwierdzeniem
odbioru. Niespełnienie tego warunku spowoduje niemożność odebrania nagrody.
72. Bonusy w postaci 1000 punktów lojalnościowych na kartę klienta Topaz zostaną zgromadzone
na karcie klienta laureata najpóźniej do dnia 30.06.2023 roku. W przypadku braku karty, laureat
jest zobowiązany stać się posiadaczem takiej karty w celu zgromadzenia wygranych punktów.
Niespełnienie tego warunku uniemożliwi wydanie nagrody.
73. Nieodebranie nagród/bonusów przez Laureatów Loterii jest równoznaczne z rezygnacją z
nagrody.
74. Nierozdysponowane oraz nieodebrane zgodnie z Regulaminem nagrody/bonusy pozostają do
dyspozycji Organizatora
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
75. Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii
promocyjnej. Osoba ta zobowiązana jest posiadać zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o
którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity
Dz. U. 2023, poz. 227). Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana
przez Organizatora Komisja, działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez
Organizatora.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
76. Uczestnik może składać reklamacje pisemnie w terminie od dnia 17.04.2023 roku do dnia
20.08.2023 roku.
77. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie
pisemnej (wysłane listem poleconym) na adres biura Organizatora (Biuro Nofsza sp. z o.o., ul.
Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa) lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (wysłane w wiadomości e-mail) na adres: [email protected].
78. Komisja rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień Regulaminu. O
zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. W
przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, decyduje
data wpływu na serwer Organizatora.
79. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu
zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. 2019 poz. 20) pisemna lub złożona
za pomocą środków komunikacji elektronicznej reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko,
dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie,
że reklamacja dotyczy udziału w loterii promocyjnej „LOTERIA URODZINOWA TOPAZ”, jak
również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia
reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres
11
elektroniczny do komunikacji.
80. Rozpatrywanie reklamacji trwa nie dłużej niż 14 (czternaście) dni liczonych od dnia jej
otrzymania, jednak nie później niż do dnia 20.09.2023 roku (włączając w to wysłanie
zawiadomienia do Uczestnika za pomocą listu poleconego lub wiadomości e-mail informującej
o wyniku reklamacji). Za datę rozpatrzenia reklamacji przyjmuje się dzień wysłania do
Uczestnika zawiadomienia informującego o wyniku reklamacji listem poleconym.
81. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
82. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie
stało się wymagalne.
83. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do
dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
84. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Loterią będą rozstrzygane
przez sąd powszechny.
85. Regulamin Loterii jest dostępny na stronie www.loteriatopaz.pl w trakcie trwania Loterii. Każdy
Uczestnik może otrzymać kopię Regulaminu pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na
adres biura Organizatora: (z dopiskiem „REGULAMIN – LOTERIA URODZINOWA TOPAZ”)
86. Materiały promocyjne mogą być opatrzone hasłem promocyjnym innym niż nazwa Loterii.
87. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii.
88. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika przesłania wszystkich Kuponów z Kodem
zgłoszonych we wszystkich przesłanych przez danego Uczestnika Zgłoszeniach w Loterii.
Organizator może postawić takie żądanie telefonicznie lub w wiadomości e-mail. Wówczas,
Uczestnik jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty w sposób określony w pkt 62
Regulaminu. Kody na Kuponach muszą być tożsame z Kodami podanymi w Zgłoszeniach.
Każdy Kupon z Kodem musi spełniać warunki wskazane w pkt 18 Regulaminu. Organizator w
rozmowie telefonicznej lub w wiadomości e-mail decyduje o tym, czy weryfikowany Uczestnik
ma przesłać oryginał czy kopię Kuponów z Kodami. Niespełnienie ww. warunków (w przypadku
postawienia takiego żądania przez Organizatora) lub niemożność kontaktu z Uczestnikiem,
skutkuje utratą prawa do nagrody.
89. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody
ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Prawa do nagrody nie mogą być
przeniesione na osoby trzecie.
12
ZAŁĄCZNIK 1 DO REGULAMINU LOTERII PROMOCYJNEJ
POD NAZWĄ „LOTERIA URODZINOWA TOPAZ”
TERMINY I ZAKRESY LOSOWAŃ NAGRÓD TYGODNIOWYCH, MIESIĘCZNYCH I
NAGRODY GŁÓWNEJ
LP.
DATA
LOSOWANIA ZAKRES CZASOWY ZGŁOSZEŃ
NAGRODA GŁÓWNA
1 19.06.2023 roku
od godz. 06:00:00 dnia 17.04.2023 roku do godz. 23:59:59 dnia
18.06.2023 roku
NAGRODY MIESIĘCZNE
1 22.05.2023 roku
od godz. 06:00:00 dnia 17.04.2023 roku do godz. 23:59:59 dnia
21.05.2023 roku
2 19.06.2023 roku
od godz. 06:00:00 dnia 22.05.2023 roku do godz. 23:59:59 dnia
18.06.2023 roku
NAGRODY TYGODNIOWE
1 24.04.2023 roku
od godz. 06:00:00 dnia 17.04.2023 roku do godz. 23:59:59 dnia
23.04.2023 roku
2 04.05.2023 roku
od godz. 06:00:00 dnia 24.04.2023 roku do godz. 23:59:59 dnia
30.04.2023 roku
3 08.05.2023 roku
od godz. 06:00:00 dnia 01.05.2023 roku do godz. 23:59:59 dnia
07.05.2023 roku
4 15.05.2023 roku
od godz. 06:00:00 dnia 08.05.2023 roku do godz. 23:59:59 dnia
14.05.2023 roku
5 22.05.2023 roku
od godz. 06:00:00 dnia 15.05.2023 roku do godz. 23:59:59 dnia
21.05.2023 roku
6 29.05.2023 roku
od godz. 06:00:00 dnia 22.05.2023 roku do godz. 23:59:59 dnia
28.05.2023 roku
7 05.06.2023 roku
od godz. 06:00:00 dnia 29.05.2023 roku do godz. 23:59:59 dnia
04.06.2023 roku
8 12.06.2023 roku
od godz. 06:00:00 dnia 05.06.2023 roku do godz. 23:59:59 dnia
11.06.2023 roku
9 19.06.2023 roku
od godz. 06:00:00 dnia 12.06.2023 roku do godz. 23:59:59 dnia
18.06.2023 roku

Organizator konkursu

Nofsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

 

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki TOPAZ.