Regulamin konkursu

Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 1
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„LOTERIA TKWI W TOFFIFEE”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii – loteria jest prowadzona pod nazwą „LOTERIA TKWI W TOFFIFEE”.
2. Nazwa organizatora loterii – Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadająca kapitał zakładowy
10.000,00 złotych, NIP: 727-278-80-75, https://www.smolar.pl, zwana dalej „organizatorem.
3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria urządzana jest na podstawie ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 227) oraz
zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.
4. Definicje
4.1 Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi
lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii,
a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym
regulaminie loteria promocyjna zwana jest dalej „loterią”.
4.2 Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana
z prowadzoną loterią. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii
i dotyczy dokonywania zakupów promocyjnych. Czas trwania sprzedaży promocyjnej
określony jest w pkt 7 niniejszego regulaminu.
4.3 Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup dowolnego produktu marki TOFFIFEE
(dalej „produkt promocyjny”).
Zakup promocyjny musi być dokonany jednorazowo w dowolnym sklepie promocyjnym
w okresie trwania sprzedaży promocyjnej i musi być udokumentowany jednym oryginałem
dowodu zakupu.
W przypadku zakupu promocyjnego dokonanego w sklepie internetowym warunkiem udziału
w loterii jest dokonanie zakupu oraz otrzymanie dowodu zakupu w okresie trwania sprzedaży
promocyjnej, tj. najpóźniej do dnia 25.06.2023 r. (jest to ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń
do loterii).
Zakup promocyjny musi być dokonany przez uczestnika na własną rzecz i na własny
rachunek, uczestnik musi faktycznie zapłacić za zakup promocyjny.
Produkty promocyjne mogą być dostępne w sklepach promocyjnych zarówno przed
rozpoczęciem okresu sprzedaży promocyjnej, jak i po jego upływie, jednakże zakup
promocyjny dokonany poza okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału
w loterii.
Produkty promocyjne pochodzą z oferty handlowej i zostały wprowadzone do obrotu przez
firmę Storck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
4.4 Sklep promocyjny – dowolny sklep / punkt sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, w którym można dokonać zakupu promocyjnego. Do udziału w loterii uprawniają
w szczególności zarówno zakupy promocyjne dokonywane w sklepach tzw. handlu
nowoczesnego (np. hipermarkety, supermarkety, dyskonty itp.) oraz w sklepach tzw. handlu
tradycyjnego, a także zakupy dokonane w sklepach internetowych, czyli zakupy promocyjne
dokonane w dowolnych sklepach detalicznych niezależnie od rozmiaru i formatu.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 2
4.5 Strona internetowa loterii – przygotowana do potrzeb loterii strona internetowa pod
adresem: https://www.toffifee-loteria.pl, na której znajduje się specjalnie przygotowany
formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń do loterii.
4.6 Dowód zakupu – oryginał paragonu fiskalnego lub imiennej faktury VAT wystawionej na
pełnoletnią osobę fizyczną (tj. uczestnika z pkt 8 regulaminu) potwierdzający dokonanie
zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby loterii musi być czytelny i oryginalny tzn.
taki, który został wystawiony przez sklep promocyjny (którego nazwa i adres znajdują się na
dowodzie zakupu) i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby niniejszej
loterii nie jest w szczególności jego:
- kserokopia,
- kopia notarialnie poświadczona,
- wtórnik,
- odpis,
- duplikat,
- skan.
W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego stwierdzającego
udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora.
Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer
dowodu zakupu, data zakupu oraz NIP sklepu promocyjnego stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
4.7 Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
5. Zasięg loterii – loteria ma zasięg na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 15.05.2023 r. a kończy w dniu
20.09.2023 r., przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na
postępowanie reklamacyjne opisane w pkt 19.1 – 19.5 regulaminu.
7. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej – sprzedaż promocyjna
rozpocznie się w dniu 15.05.2023 r. a zakończy w dniu 25.06.2023 r.
8. Uczestnicy loterii – w loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która łącznie
spełnia następujące warunki: ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności
prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zamieszkała na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca użytkownikiem sieci komórkowej GSM.
W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa
Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski
w Łodzi, Storck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu
regulaminu loterii. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin”
rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku
przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę
i teściów.
Przez uczestnika rozumie się osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się
posługuje na potrzeby loterii. Działania polegające na zmianie danych identyfikacyjnych
celem obejścia postanowień regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę
do wykluczenia takiego uczestnika z loterii, z uwagi na nieuczciwe i naruszające
postanowienia regulaminu działania uczestnika.
9. Dane osobowe – dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 3
10. Dostępność regulaminu – regulamin loterii jest jawny i powszechnie dostępny
w biurze organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., 93-569
Łódź, ul. Inżynierska 15, na stronie internetowej organizatora pod adresem:
https://www.smolar.pl/loteria-tkwi-w-Toffifee, a także na stronie internetowej loterii pod
adresem: https://www.toffifee-loteria.pl.
ZASADY PROWADZENIA LOTERII
11.1 Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt 8 regulaminu, która chce wziąć
udział w loterii musi spełnić łącznie następujące warunki:
a) dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej (tj. w okresie
od dnia 15.05.2023 r. do dnia 25.06.2023 r.),
b) dokonać płatności za zakup promocyjny,
c) koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego (uczestnicy
zobowiązani są do zachowania każdego oryginału dowodu zakupu zgłoszonego w loterii,
co najmniej do dnia 20.09.2023 r. Organizator ma prawo zażądać od uczestnika zgodnie
z pkt 11.8 regulaminu okazania / przekazania tylu oryginałów dowodów dokonania
zakupu promocyjnego, ilu zgłoszeń dokonał uczestnik do loterii – pod rygorem utraty
prawa do nagrody w loterii, usunięcia wszystkich jego zgłoszeń w loterii zarówno
przyszłych jak i dotychczasowych lub pozbawienia go prawa do udziału w loterii),
d) zgłosić się do loterii poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej
loterii zgodnie z postanowieniami pkt 11.2 regulaminu, w terminie wskazanym w pkt
11.12 regulaminu (tj. od godziny 00:00:00 dnia 15.05.2023 r. do godziny 23:59:59 dnia
25.06.2023 r.).
11.2 Uczestnik, który chce wziąć udział w niniejszej loterii, musi dokonać zgłoszenia za
pośrednictwem umieszczonego na stronie internetowej loterii formularza zgłoszeniowego
poprzez podanie następujących danych i oświadczeń uczestnika loterii:
a) adres e-mail uczestnika,
b) numer telefonu komórkowego uczestnika,
c) numer dowodu zakupu promocyjnego (tzw. numer dowodu zakupu lub numer paragonu
znajduje się najczęściej w prawej, górnej stronie paragonu, na linii daty dokonania
zakupu promocyjnego) – patrz załącznik nr 1 do regulaminu,
d) data zakupu promocyjnego (znajduje się najczęściej w lewej, górnej stronie paragonu, na
linii numeru dowodu zakupu) – patrz załącznik nr 1 do regulaminu,
e) NIP sklepu promocyjnego (znajduje się najczęściej na dowodzie zakupu pod nazwą
sklepu promocyjnego) – patrz załącznik nr 1 do regulaminu,
f) wskazanie rodzaju sklepu promocyjnego, w którym dokonano zakupu (wybór z listy),
g) zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii:
 „Zapoznałem/-am się z treścią regulaminu loterii „LOTERIA TKWI W TOFFIFEE”, w tym
z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”.
 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
h) dokonać prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez organizatora mechanizm
zabezpieczający reCAPTCHA celem, którego jest dopuszczenie do przesłania danych
wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to konieczność wykonania zadania, np.
konieczność zaznaczenia pola kontrolnego i/lub przepisanie kodu z obrazka wskazanego
na stronie internetowej loterii i/lub zaznaczenie konkretnego rodzaju obrazka / obrazków).
Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego organizator prosi o dokładne sprawdzenie
danych i informacji zamieszczanych w ww. formularzu.
11.3 Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia, uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie
loterii. Uczestnik loterii otrzyma potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia oraz rejestracji
w bazie zgłoszeń w loterii, poprzez wyświetlenie informacji o prawidłowym przyjęciu
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 4
zgłoszenia na stronie internetowej loterii oraz dodatkowo poprzez otrzymanie wiadomości
e-mail wysłanej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt 11.2
regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system
teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, powyższej informacji
e–mail od organizatora, w kategorii „wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej
uczestnika. Każdy uczestnik loterii zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy
wiadomość e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika
zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”.
11.4 Uczestnik zgłaszający się do loterii musi posiadać urządzenie z dostępem do internetu
wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox,
Opera lub Safari. Organizator loterii nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów
teleinformatycznych i/lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną
konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik.
11.5 Jedna osoba oraz osoby z jednego gospodarstwa domowego (przez termin
„gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres zamieszkania,
korespondencyjny lub zameldowania uczestników loterii), można w ramach całej loterii
otrzymać maksymalnie tylko dwie nagrody natychmiastowe oraz tylko jedną nagrodę główną,
z zastrzeżeniem postanowień pkt 11.10 regulaminu. Dotyczy to również sytuacji, w której
jedna osoba, będzie zgłaszać się podając różne numery telefonów / adresy e-mail
i zakwalifikuje się do więcej aniżeli dwóch nagród natychmiastowych i/lub jednej nagrody
głównej. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych uczestników, dany uczestnik
zostanie nagrodzony:
− tylko dwiema nagrodami natychmiastowymi, a kolejne nagrody natychmiastowe, które by
mu przypadły, pozostaną w dyspozycji organizatora, i/lub
− tylko jedną nagrodą główną, a kolejna nagroda główna, która by mu przypadła, zostanie
przekazana uczestnikowi z listy rezerwowej laureatów.
W przypadku stwierdzenia przez organizatora rażącego naruszenia przez uczestnika
(tj. osobę legitymującą się danym adresem e-mail lub numerem telefonu) postanowień
regulaminu, a w szczególności postanowień niniejszego punktu organizator ma prawo
wyłączyć uczestnika z loterii, pozbawić go prawa do danej nagrody, w tym również usunąć
wszystkie jego zgłoszenia w loterii (zarówno te już przesłane jak i przyszłe).
11.6 Jednorazowy zakup promocyjny uprawnia do wysłania tylko i wyłącznie jednego
zgłoszenia udziału w loterii. Dokonanie kilku takich samych zgłoszeń na podstawie tego
samego zakupu promocyjnego nie zwiększa szans uczestnika na wygraną w loterii i każde
kolejne takie samo zgłoszenie będzie traktowane jako duplikat i nie będzie przyjmowane do
bazy zgłoszeń do loterii.
11.7 W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby dokonać
prawidłowego zgłoszenia do udziału w loterii z tytułu każdego zakupu, należy każdy z tych
zakupów udokumentować odrębnym oryginałem dowodu zakupu i odrębnym zgłoszeniem do
loterii. Więcej niż jedno zgłoszenie dokonane na podstawie tego samego dowodu zakupu,
pomimo dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego w ramach jednej transakcji, nie
zwiększa szansy wygrania nagrody i będzie traktowane jako takie samo zgłoszenie
(duplikat). Przesłanie większej liczby numerów dowodów zakupu w jednym zgłoszeniu,
traktowane jest jako jedno zgłoszenie (zgłoszeniem jest pierwszy wpisany do zgłoszenia
numer dowodu zakupu).
11.8 Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik (w tym
laureat) spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności
sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry
określone w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego
prawa. Organizator może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie,
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 5
podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego
uczestnictwa w loterii, w tym m. in. przesłania wszystkich dowodów zakupów zgłoszonych
w loterii, podania wszystkich numerów telefonów / adresów e-mail, które uczestnik wskazał
w zgłoszeniach do loterii.. Organizator może przesłać ww. żądanie na adres mailowy
wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do loterii lub w formularzu dla
laureatów. Uczestnicy, w tym laureaci, mogą zostać zobowiązani przez organizatora do
przesłania ww. dodatkowych informacji, dokumentów na adres siedziby organizatora lub na
adres poczty elektronicznej organizatora wskazany przez niego w żądaniu. Brak możliwości
kontaktu z uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego
zgłoszenia / podejrzanych zgłoszeń uczestnika do loterii. Każdy uczestnik loterii
zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora loterii
nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako
„wiadomości śmieci” / „spam”. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji – niespełnienia
warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub niespełnienia wszystkich żądań
organizatora, w terminie wyznaczonym przez organizatora (nie dłuższym niż 5 dni od daty
wysłania żądania przez organizatora) – lub próby naruszenia przez uczestnika regulaminu
lub przepisów powszechnie obowiązujących, organizator może (po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego) wykluczyć danego uczestnika z loterii, w tym usunąć
wszystkie jego zgłoszenia do loterii, pozbawić go praw do wszystkich nagród w loterii. W
takim przypadku w miejsce wykluczonego uczestnika, któremu zostało przyznane prawo do
danej nagrody głównej, wchodzi odpowiedni uczestnik z listy rezerwowej. W przypadku
laureata nagrody natychmiastowej, niewydana nagroda natychmiastowa pozostaje w
dyspozycji organizatora. W przypadku stwierdzenia nieuczciwej ingerencji w systemy
organizatora bądź nieuczciwego lub niezgodnego z regulaminem wpływu na wynik loterii lub
przyznanie prawa do nagrody w loterii, organizator może zgłosić ww. praktykę do
odpowiednich organów ścigania.
11.9 Każde prawidłowe zgłoszenie, z uwzględnieniem postanowień pkt 11.10 regulaminu,
bierze udział w grze o nagrody natychmiastowe w etapie dziennym, w którym zgłoszenie
wpłynęło oraz w grze o nagrodę główną w etapie głównym, w którym zgłoszenie wpłynęło.
11.10 Jedno zgłoszenie uprawnia do wygrania maksymalnie jednej nagrody natychmiastowej
oraz jednej nagrody głównej.
11.11 Loteria została podzielona na 42 (słownie: czterdzieści dwa) etapy dzienne oraz
3 (słownie: trzy) etapy główne.
11.12 Zgłoszenia można wysyłać codziennie w godzinach od godziny 00:00:00 dnia
15.05.2023 r. do godziny 23:59:59 dnia 25.06.2023 r., wyłącznie po dokonaniu zakupu
promocyjnego.
11.13 Wszystkie zgłoszenia w loterii będą rejestrowane w centralnym komputerze
z dokładnością do 0,1 sekundy. Data i godzina nadesłanego zgłoszenia musi być późniejsza
niż data i godzina umieszczona na dowodzie zakupu. W sytuacji, gdyby okazało się,
iż laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu promocyjnego, tj. data
i godzina otrzymania zgłoszenia jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania
zakupu, wynikająca z dowodu zakupu, traci on prawo do nagrody.
11.14 Udział w loterii jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać
się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych
w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w loterii. Przesłanie zgłoszenia do loterii oznacza jednoczesną akceptację przez
uczestnika postanowień regulaminu.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 6
11.15 W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście
zabezpieczeń i zasad loterii, w tym m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania
automatyzującego wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po stronie internetowej loterii.
Z jednego adresu IP nie można dokonywać więcej niż 10 zgłoszeń dziennie. Organizator
zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do strony internetowej loterii dla jednego
numeru IP, jeżeli z danego adresu IP dokonywanych jest więcej niż 10 zgłoszeń dziennie.
GRA O NAGRODY NATYCHMIASTOWE
12.1 Gra o nagrody natychmiastowe została podzielona na 42 (słownie: czterdzieści dwa)
etapy dzienne. Etap dzienny odpowiada każdemu dniu w okresie od dnia 15.05.2023 r. do
dnia 25.06.2023 r. i zaczyna się od godziny 00:00:00 i trwa do godziny 23:59:59 danego dnia.
Pierwszy etap dzienny odbędzie się w dniu 15.05.2023 r., natomiast ostatni etap dzienny
przypada na dzień 25.06.2023 r. W każdym etapie dziennym (tj. w okresie od dnia
15.05.2023 r. do dnia 25.06.2023 r., od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59) otwarte zostaną
3 bramki czasowe. Łącznie w ww. okresie otwartych zostanie 126 bramek czasowych
12.2 Przykładowy podział bramek czasowych dla nagród natychmiastowych dla dnia
15.05.2023 r. stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
12.3 Uczestnicy nie są informowani o czasie otwarcia bramek czasowych.
Nagrody natychmiastowe w loterii są przyznawane na podstawie bramek wskazanych
w dokumencie przygotowanym przez organizatora (lista bramek czasowych). Treść ww.
dokumentu z bramkami czasowymi jest poufna i nie będzie upubliczniona. Powyższy
dokument przechowywany jest w siedzibie organizatora i jest dostępny dla organów/urzędów
sprawujących nadzór/kontrolę nad przebiegiem loterii.
12.4 Uczestnik wygrywa nagrodę natychmiastową w sytuacji, kiedy jego zgłoszenie wpływa
do bazy zgłoszeń, jako pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny otwarcia
danej bramki czasowej (w czasie jej trwania), do której przypisana jest określona nagroda
natychmiastowa. Losowość gry polega na zapisywaniu prawidłowego zgłoszenia w bazie
zgłoszeń, zgodnie z kryterium czasu w jakim ono wpłynęło. Wynik gry zależy od przypadku.
12.5 W przypadku, gdy żaden uczestnik nie dokona zgłoszenia do loterii w czasie otwarcia
danej bramki czasowej, nieprzyznana nagroda natychmiastowa przechodzi do kolejnej
najbliższej bramki czasowej dla nagrody natychmiastowej. Wówczas w kolejnej bramce
czasowej dla nagrody natychmiastowej nagrodzonych zostanie odpowiednio pierwszych
dwóch uczestników. Opisany w zdaniu powyżej schemat stosuje się odpowiednio dla
analogicznych sytuacji, czyli jeżeli nagroda natychmiastowa nie wyda się np. w dwóch
kolejnych bramkach czasowych to te dwie niewydane nagrody natychmiastowe przechodzą
do kolejnej bramki czasowej i wówczas w kolejnej bramce czasowej dla nagrody
natychmiastowej nagrodzonych zostanie odpowiednio pierwszych trzech uczestników.
12.6 Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do loterii uczestnik natychmiast
otrzymuje wynik gry (informację czy jego zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie)
poprzez komunikat wyświetlony na stronie internetowej loterii. W przypadku wygranej, poza
ww. komunikatem wyświetlonym na stronie internetowej loterii organizator prześle
automatycznie w tym samym czasie na adres e-mail uczestnika podany przez uczestnika
w formularzu zgłoszeniowym, wiadomość e-mail z informacją o wygraniu nagrody
natychmiastowej oraz informację o dalszej procedurze odbioru ww. nagrody wraz z linkiem
do formularza dla laureatów.
12.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia
laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie laureata, w tym w szczególności:
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 7
− za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych
np. za indywidualną konfigurację oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta
uczestnik czy za niedostarczenie lub za umieszczenie w kategorii „wiadomości śmieci” /
„spam” w skrzynce programu pocztowego uczestnika, przez system teleinformatyczny
czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, informacji e–mail od organizatora,
o której mowa w pkt 12.6 regulaminu,
− ustawień sprzętowych, konfiguracji sprzętowych, legalności oprogramowania, z którego
uczestnik korzysta, szybkości i jakości łącza internetowego, z którego uczestnik korzysta
(np. przerwania transmisji danych), które mogą mieć wpływ na działanie strony
internetowej loterii, w tym np. na animacje z informacją o nagrodzie, którą uczestnik
wygrał,
− z powodu podania przez uczestnika błędnego adresu e-mail, zmiany adresu e-mail
w czasie trwania loterii.
12.8 Każdy uczestnik loterii zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość
e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej
wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”.
GRA O NAGRODY GŁÓWNE
13.1 Losowania laureatów nagród głównych przeprowadzone będą zgodnie
z harmonogramem wskazanym w pkt 13.6 regulaminu w biurze organizatora w Łodzi, przy
ul. Inżynierskiej 15, w godzinach od 10:00 do 14:00. W przypadku podejrzenia przez
organizatora naruszenia przez uczestników loterii postanowień regulaminu, ww. losowania
może poprzedzić procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych zgłoszeń.
13.2 Losowania laureatów nagród głównych w loterii będą przeprowadzone przy pomocy
urządzenia losującego lub ręcznie z urny. O sposobie losowania decyduje osoba lub osoby
sprawujące nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.
Niezależnie od sposobu losowania, przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie
przeprowadzone w następujący sposób. Każdemu prawidłowemu zgłoszeniu w loterii będzie
nadany unikatowy nr porządkowy przypisany według kryterium czasu otrzymywanych
zgłoszeń. Organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia.
Losowania laureatów nagród głównych przeprowadzone zostaną w obecności i pod
nadzorem osoby lub osób sprawujących nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.
13.2.1 Losowanie przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej
aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer, jako urządzenie do gier
losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r.
(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 227) jest przystosowany do ochrony praw grających
i realizacji przepisów ww. ustawy. Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną
uprawnionej jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora, jako podmiot
posiadający zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane przez
właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego zgodnie z przepisami ww. ustawy.
13.2.2 Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na
chybił - trafił).
13.3 W trakcie losowania, dla każdej nagrody głównej wylosowany zostanie dodatkowo
jeden laureat rezerwowy na wypadek zajścia okoliczności opisanych w regulaminie loterii,
w szczególności w pkt 11.5, pkt 11.8 i pkt 17.5 regulaminu. Każda nagroda główna będzie
miała przypisanego jednego laureata oraz jednego laureata rezerwowego.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 8
13.4 W trakcie trwania loterii odbędą się 3 (słownie: trzy) losowania laureatów nagród
głównych.
13.5 W trakcie każdego losowania laureatów nagrody głównej zostaną wyłonieni: 1 (słownie:
jeden) laureat nagrody głównej oraz 1 (słownie: jeden) laureat rezerwowy nagrody głównej.
Każde losowanie laureatów nagrody głównej przebiegać będzie w następujący sposób:
− pierwsza wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody głównej
(laureat nr 1),
− druga wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym narody głównej
(laureat nr 2).
13.6 Losowania laureatów nagród głównych, z zastrzeżeniem postanowień pkt 11.10
regulaminu, odbywać się będą w następujące dni:
− losowanie nr 1) w dniu 31.05.2023 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
pierwszego etapu głównego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 15.05.2023 r.
do godz. 23:59:59 dnia 28.05.2023 r.,
− losowanie nr 2) w dniu 14.06.2023 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
drugiego etapu głównego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 29.05.2023 r.
do godz. 23:59:59 dnia 11.06.2023 r.,
− losowanie nr 3) w dniu 28.06.2023 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
trzeciego etapu głównego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 12.06.2023 r.
do godz. 23:59:59 dnia 25.06.2023 r.
NAGRODY
14.1 Nagrodą główną w loterii jest voucher Wakacje.pl o wartości łącznej 15.000,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) brutto. Opis ww. nagrody znajduje się na stronie
internetowej pod adresem: https://www.wakacje.pl/bony-turystyczne-regulamin.html.
Powyższy voucher ważny jest do dnia 30.04.2024 r. Dodatkowo do nagrody głównej
organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 1.666,67 zł (słownie: jeden tysiąc
sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 67/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość
nagrody głównej wynosi 16.666,67 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt
sześć złotych 67/100), przy czym część pieniężna ww. nagrody w kwocie 1.666,67 zł
(słownie: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 67/100) zostanie przeznaczona
na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości
nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu
skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.
Łączna liczba nagród głównych wynosi 3 (słownie: trzy) sztuki.
Łączna wartość nagród głównych wynosi 50.000,01 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych
01/100) brutto.
14.2 Nagrodą natychmiastową w loterii jest zestaw składający się z 4 (słownie:
czterech) sztuk jednodniowych biletów wstępu do parku rozrywki Energylandia o
łącznej wartości 756,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100) brutto.
Powyższe bilety uprawniają do wejścia i korzystania z atrakcji zarówno osoby dorosłe jak i
dzieci (łącznie maksymalnie 4 osoby). Bilety ważne są do dnia 29.10.2023 r. Bilety
obowiązują w dniach i godzinach otwarcia parku. Szczegółowy kalendarz otwarcia parku
dostępny jest na stronie https://www.energylandia.pl/.
Łączna liczba nagród natychmiastowych wynosi 126 (słownie: sto dwadzieścia sześć) sztuk.
Łączna wartość nagród natychmiastowych wynosi 95.256,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 00/100) brutto.
14.3 Łączna liczba wszystkich nagród w loterii wynosi 129 (słownie: sto dwadzieścia
dziewięć) sztuk.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 9
14.4 Łączna wartość całej puli nagród w loterii wynosi 145.256,01 zł (słownie: sto
czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 01/100) brutto.
14.5 Laureaci loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje
im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania
ekwiwalentu pieniężnego (w przypadku nagród natychmiastowych). Nagroda nie podlega
wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
15.1 Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej
sprawowany jest przez osobę lub osoby, które odbyły szkolenie w przedmiocie przepisów
o grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego regulaminu w zakresie niezbędnym do
wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem niniejszej loterii.
15.2 Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt 15.1 regulaminu,
należy w szczególności:
− zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
− zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej
rzetelności przeprowadzonych czynności,
− podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,
− udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania
uprawnień do odbioru wygranej przez laureata,
− nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
OGŁASZANIE WYNIKÓW LOSOWAŃ LAUREATÓW NAGRÓD NATYCHMIASTOWYCH
16.1 Laureaci nagród natychmiastowych zostaną poinformowani o wygranej natychmiast po
dokonaniu zwycięskiego zgłoszenia do loterii, poprzez wyświetlenie odpowiedniego
komunikatu na stronie internetowej loterii, a także dodatkowo poprzez wysłanie wiadomości
e-mail, na adres e-mail, który laureat podał w zgłoszeniu do loterii, zgodnie z pkt 11.2
regulaminu.
16.2 Organizator w treści komunikatu jak i w treści wiadomości e-mail, o których mowa w pkt
16.1 regulaminu poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureata nagrody
natychmiastowej kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata nagrody
natychmiastowej, o których mowa w pkt 16.3 regulaminu, które umożliwią przekazanie
nagrody natychmiastowej.
16.3 Warunkiem wydania każdej nagrody natychmiastowej jest prawidłowe wypełnienie
i wysłanie formularza dla laureatów ww. nagród, który będzie dostępny na stronie
internetowej pod adresem: https://www.laureaci.smolar.pl/, w nieprzekraczalnym terminie 7
dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości e-mail informującej o wygranej, o
której mowa w pkt 16.1 regulaminu. Laureat ww. nagrody zobowiązany będzie podać w tym
formularzu następujące dane i oświadczenia:
− numer dowodu zakupu podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa
w pkt 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,
− numer telefonu laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa
w pkt 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,
− adres e-mail laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa
w pkt 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu – na ten adres e-mail zostanie
wysłana nagroda natychmiastowa,
− imię i nazwisko laureata,
− pełen adres zamieszkania laureata,
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 10
− pełen adres zameldowania laureata (jeżeli laureat posiada),
− zamieszczenie/załączenie czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału dowodu zakupu
promocyjnego z danymi dowodu zgodnymi ze wskazanymi w nagrodzonym zgłoszeniu
(plik z dowodem zakupu nie może przekraczać wielkości 5 MB i musi być wykonany
w formacie .png lub .jpg. lub .jpeg),
− oraz zaznaczenie oświadczeń laureata o następującej treści:
 „Zapoznałem/-am się z treścią regulaminu loterii „LOTERIA TKWI W TOFFIFEE”, w tym
z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”.
 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani członkiem powołanego organu: Smolar
Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja
Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Storck Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Oświadczam
również, że nie jestem członkiem rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się:
małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia,
pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.”.
Każdy laureat nagrody natychmiastowej może zostać zobowiązany do podania / okazania
dalszych koniecznych danych, dokumentów i oświadczeń wynikających z przepisów prawa,
a związanych z wydaniem nagrody natychmiastowej.
W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że laureat nagrody natychmiastowej
narusza zasady gry określone w regulaminie lub narusza przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, organizator loterii może zobowiązać ww. laureata (żądaniem
skierowanym za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał
w zgłoszeniu do loterii zgodnie z pkt 11.2 regulaminu), do przesłania oprócz powyżej
wymaganych danych i oświadczeń oryginału dowodu zakupu z czytelnymi danymi dowodu,
które zostały zarejestrowane w bazie loterii na adres biura organizatora: Smolar Agencja
Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, w terminie 7 dni od daty
otrzymania żądania od organizatora (decyduje data otrzymania dowodu zakupu przez
organizatora). Niedotrzymanie ww. warunków przez laureata oznacza, że laureat traci prawo
do danej nagrody natychmiastowej.
16.4 Laureaci nagród natychmiastowych muszą podać i wysłać wymagane dane
i oświadczenia w formularzu dla laureatów na stronie internetowej pod adresem:
https://www.laureaci.smolar.pl/, zgodnie z pkt 16.3 regulaminu, w terminach wynikających
z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 02.07.2023 r. O zachowaniu terminu do
podania danych i oświadczeń od laureatów nagród natychmiastowych, decyduje data ich
otrzymania przez organizatora.
16.5 W przypadku niepodania / niezamieszczenia w formularzu dla laureatów nagród
natychmiastowych na stronie internetowej pod adresem: https://www.laureaci.smolar.pl/ ww.
danych i oświadczeń przez laureata, laureat traci prawo do danej nagrody natychmiastowej,
a niewydana nagroda natychmiastowa pozostaje w dyspozycji organizatora.
OGŁASZANIE WYNIKÓW LOSOWAŃ LAUREATÓW NAGRÓD GŁÓWNYCH
17.1 Laureaci nagród głównych zostaną powiadomieni o wygranej, w tym o rodzaju nagrody,
najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia danego losowania laureatów nagrody
głównej za pośrednictwem wysłania przez organizatora i na jego koszt wiadomości SMS
oraz dodatkowo telefonicznie na numer telefonu, który podano w formularzu zgłoszeniowym,
zgodnie z pkt 11.2 regulaminu.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 11
Organizator w treści wiadomości SMS oraz dodatkowo telefonicznie poinformuje o sposobie
i terminie przekazania przez laureata oryginału dowodu zakupu promocyjnego oraz kompletu
niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt 17.4 regulaminu, które
umożliwią przekazanie określonej nagrody głównej.
17.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia
laureata nagrody głównej o wygranej z powodu podania przez uczestnika błędnego numeru
telefonu lub zmiany numeru telefonu w czasie trwania loterii lub posiadania przez uczestnika
włączonej w telefonie komórkowym blokady SMS Premium lub w sytuacji kiedy telefon
uczestnika jest wyłączony lub w przypadku kontaktu telefonicznego z laureatem niepodjęcia
rozmowy telefonicznej przez laureata, pomimo co najmniej dziesięciu prób kontaktu
podejmowanych przez organizatora w co najmniej trzech różnych dniach, o różnych porach
dnia. Organizator podejmie co najmniej dziesięć prób kontaktu telefonicznego,
w co najmniej trzech różnych dniach, o różnych porach dnia, w co najmniej godzinnych
odstępach, czekając każdorazowo co najmniej sześć sygnałów połączenia telefonicznego.
W przypadku zgłoszenia się poczty głosowej lub sygnału oznaczającego „zostaw wiadomość
po usłyszeniu sygnału", „abonent czasowo niedostępny", „abonent ma wyłączony telefon lub
jest poza zasięgiem”, „nie ma takiego numeru” lub innych podobnych, próbę powiadomienia
uznaje się za wykonaną i dolicza się ją do dziesięciu połączeń, o których mowa powyżej.
W przypadku sygnału oznaczającego „numer zajęty”, próbę powiadomienia uznaje się za
niewykonaną i wymaga ona powtórzenia.
17.3 Dodatkowo niezależnie od powiadomienia laureatów, o którym mowa w pkt 17.1
regulaminu, wyniki losowań laureatów nagród głównych w niniejszej loterii każdy uczestnik
może również sprawdzić na stronie internetowej pod adresem: https://www.wyniki.smolar.pl/
wpisując numer dowodu zakupu promocyjnego oraz numer telefonu podane w zgłoszeniu do
loterii.
17.4 Warunkiem wydania każdej nagrody głównej jest przesłanie przez laureata
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od wysłania przez organizatora wiadomości SMS
informującej o wygranej, o której mowa w pkt 17.1 regulaminu, na adres biura organizatora
(Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź)
następujących danych i oświadczeń laureata, tj.:
− oryginał dowodu zakupu promocyjnego z danymi zgodnymi z podanymi w formularzu
zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa w pkt 11.2 regulaminu) w nagrodzonym
zgłoszeniu,
− numer telefonu laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa
w pkt 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,
− adres e-mail laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa
w pkt 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu – na ten adres zostanie wysłana
nagroda główna,
− imię i nazwisko laureata,
− pełen adres zamieszkania laureata,
− pełen adres zameldowania laureata (jeżeli laureat posiada),
− seria i numer dokumentu tożsamości laureata,
− nr ewidencyjny PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo laureata w przypadku
nieposiadania nr PESEL,
− własnoręczne podpisanie oświadczeń przez laureata o następującej treści:
 „Zapoznałem/-am się z treścią regulaminu loterii „LOTERIA TKWI W TOFFIFEE”, w tym
z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”.
 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani członkiem powołanego organu: Smolar
Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 12
Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Storck Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Oświadczam
również, że nie jestem członkiem rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się:
małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia,
pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.”.
Każdy laureat nagrody głównej może zostać zobowiązany do podania / okazania dalszych
koniecznych danych, dokumentów i oświadczeń wynikających z przepisów prawa,
a związanych z wydaniem nagrody głównej.
Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami laureata, znajduje się na stronie
internetowej organizatora: https://www.smolar.pl/loteria-tkwi-w-toffifee, skąd każdy laureat
nagrody głównej może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również dane
i oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez organizatora,
z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane i oświadczenia.
17.5 W przypadku niedoręczenia organizatorowi ww. wymaganych danych i oświadczeń
przez laureata nagrody głównej w terminie wskazanym w pkt 17.6 regulaminu, uprawnienie
do danej nagrody głównej przechodzi na określonego laureata rezerwowego nagrody
głównej, przypisanego do tej nagrody. Postępowanie z laureatem rezerwowym nagrody
głównej będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata nagrody
głównej. Jeżeli określony laureat rezerwowy nagrody głównej również nie spełni warunków
opisanych powyżej w terminie wskazanym w pkt 17.7 regulaminu, niewydana nagroda
główna pozostaje w dyspozycji organizatora.
17.6 Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów nagród głównych,
ww. laureaci muszą dostarczyć do organizatora w terminach wynikających z postanowień
regulaminu, najpóźniej do dnia 12.07.2023 r. O zachowaniu terminu dostarczenia przesyłki
z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora,
nie późniejsza niż 19.07.2023 r.
17.7 Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów rezerwowych nagród
głównych, ww. laureaci rezerwowi muszą dostarczyć do organizatora w terminach
wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 02.08.2023 r. O zachowaniu
terminu dostarczenia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej
otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 09.08.2023 r.
WYDANIE NAGRÓD
18.1 Warunkiem odebrania każdej nagrody natychmiastowej przez jej laureata jest
przekazanie / załączenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń, a także skanu /
zdjęcia oryginału dowodu zakupu promocyjnego z danymi zgodnymi ze wskazanymi
w nagrodzonym zgłoszeniu oraz z datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży
promocyjnej, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina
nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt 11.12 regulaminu (poprzez załączenie ich na stronie
internetowej pod adresem: https://www.laureaci.smolar.pl/ w formularzu dla laureatów
nagród natychmiastowych zgodnie z zapisami pkt 16.1, pkt 16.3 i pkt 16.4 regulaminu).
18.2 Nagrody natychmiastowe zostaną wysłane do laureatów nagród natychmiastowych za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu dla laureatów
ww. nagród. Nagrody natychmiastowe będą wysyłane na bieżąco, nie później niż do dnia
21.07.2023 r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system
teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta laureat, powyższej informacji
e–mail od organizatora z nagrodą główną, w kategorii „wiadomości śmieci” / „spam”
w skrzynce odbiorczej laureata. Każdy laureat ww. nagrody zobowiązany jest do regularnego
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 13
sprawdzania czy ww. wiadomość e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki
mailowej laureata zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” /
„spam”. Nagrody natychmiastowe nieodebrane z winy laureatów lub z przyczyny leżącej po
stronie laureatów ww. nagród do dnia 21.07.2023 r. pozostają w dyspozycji organizatora.
18.3 Warunkiem odebrania każdej nagrody głównej przez jej laureata jest przedłożenie
kompletu wymaganych danych i oświadczeń, a także oryginału dowodu zakupu
promocyjnego z danymi zgodnymi ze wskazanymi w nagrodzonym zgłoszeniu oraz z datą
i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie datą
i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt 11.12
regulaminu (poprzez doręczenie ich na adres organizatora zgodnie z zapisami pkt 17.1, pkt
17.4, pkt 17.6 albo pkt 17.7 regulaminu).
18.4 Nagrody główne zostaną wysłane do laureatów nagród głównych za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu dla laureatów ww. nagród.
Nagrody główne będą wysyłane na bieżąco, nie później niż do dnia 23.08.2023 r.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny
czy program pocztowy, z którego korzysta laureat nagrody głównej, powyższej informacji
e–mail od organizatora z nagrodą główną, w kategorii „wiadomości śmieci” / „spam”
w skrzynce odbiorczej laureata. Każdy laureat ww. nagrody zobowiązany jest do regularnego
sprawdzania czy ww. wiadomość e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki
mailowej laureata zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” /
„spam”.
18.5 Nagrody główne nieodebrane z winy laureatów lub z przyczyny leżącej po stronie
laureatów ww. nagród do dnia 23.08.2023 r. pozostają w dyspozycji organizatora.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
19.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały
czas trwania loterii wyłącznie: w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty
kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja
Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail organizatora: [email protected]. O zachowaniu
terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie
późniejsza niż 06.09.2023 r.
19.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 20) musi zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika gry hazardowej,
datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W
przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik
gry musi podać również adres elektroniczny do komunikacji.
19.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje
zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w pkt 19.1 regulaminu oraz zawierająca
wszystkie wymagane dane zgodnie z pkt 19.2 regulaminu.
19.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne
zakończą się najpóźniej w dniu 20.09.2023 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie
przesłane uczestnikowi loterii: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie
pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia reklamacji
drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez
organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez
organizatora.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 14
19.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika
do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
20.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia
wymagalności.
20.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
ZOBOWIAZANIE PODATKOWE
21. Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
PRZEWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
22.1 Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119
z 04.05.2016 str.1, dalej „RODO”), informuje się, że administratorami danych osobowych
uczestników niniejszej loterii są:
a) spółka będąca właścicielem marki Toffifee na rzecz której organizowana jest loteria,
tj. Storck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane kontaktowe: e-mail:
[email protected], adres do korespondencji ul. Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa;
b) organizator loterii, tj. Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą
w Łodzi. Dane kontaktowe ww. administratora e-mail: [email protected], adres do
korespondencji: ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadająca kapitał
zakładowy 10.000,00 złotych, NIP: 727-278-80-75.
22.2 Administrator danych osobowych – Storck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Przyokopowa 26, 011-208 Warszawa, informuje, że:
a) dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez ww. administratora danych
osobowych, są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
wyłącznie w celach związanych z loterią, tj.:
− w celu przeprowadzenia akcji promocyjnej mającej na celu promowania i wsparcia
sprzedaży produktów marki Toffifee, tj. w prawnie uzasadnionym interesie ww.
administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W tym celu dane będą
przetwarzane do czasu zakończenia loterii,
− w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników, tj. w prawnie
uzasadnionym interesie realizowanym przez ww. administratora danych osobowych
(art. 6 ust.1 lit. f RODO). W tym celu dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia
ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z loterią,
b) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do
wzięcia udziału w loterii. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożnością wzięcia
udziału w loterii,
c) uczestnik, którego dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania
dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Więcej informacji
o prawach osób, których dane dotyczą dostępnych jest w art. 12-23 Ogólnego
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 15
rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR), którego tekst można znaleźć pod
adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
d) uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji:
https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi
e) dostęp do danych uczestnika (odbiorcy danych) będzie miał organizator, jak również
mogą mieć podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne, świadczący usługi
pocztowe oraz kurierskie, a w przypadku ewentualnych roszczeń prawnych również
kancelarie prawne,
f) dane osobowe uczestników loterii nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy,
g) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
dotyczących przetwarzania danych, w tym opartego na profilowaniu.
22.3 Administratorem danych osobowych - Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa
Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, informuje, że:
a) dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez powyższego administratora danych
osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii, w tym w celach:
weryfikacji zgłoszeń do loterii, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania
nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na
ewentualne pytania dot. loterii, ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi
roszczeniami uczestników oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych
ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem loterii,
b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii na
podstawie: uzasadnionego interesu organizatora w postaci urządzenia loterii
i wykonania jego zobowiązań związanych z loterii, rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w
celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym i ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi organami
i w związku z tym archiwizacji i zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U.
UE. L. z 2016 r. Nr 119 (RODO) oraz obowiązków prawnych organizatora związanych
m.in. z urządzeniem loterii, w tym wydaniem i rozliczeniem nagród (art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO),
c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do
wzięcia udziału w loterii. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożnością wzięcia
udziału w loterii lub rozpatrzeniem ewentualnej reklamacji,
d) uczestnikowi przysługuje:
− prawo dostępu do podanych danych osobowych,
− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych
danych osobowych,
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć na adres e- mail: [email protected]
lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny ww. administratora, tj. Smolar
Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15,
93-569 Łódź,
e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane
osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane, udostępnione przez administratora
innym podmiotom w celu przeprowadzenia loterii, tj. podmiotom świadczącym usługi
serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych lub
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 16
serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników, podmiotom
realizującym wydanie nagrody/uczestniczącym w wydaniu nagrody, operatorom
pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym administratora danych
osobowych prawnie i księgowo,
g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych
roszczeń uczestników, które są związane z loterią oraz w okresie przewidzianym dla
celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,
h) dane osobowe uczestników loterii nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy,
i) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
23.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy
powszechnie obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 227).
23.2 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r.,
poz. 227) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty odpowiadającej
wartości nagród określonej w regulaminie loterii.
23.3 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą
kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]
lub też telefonicznie pod numerem telefonu 42 636 90 97 lub 42 636 90 93 w dni robocze,
tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi
uczestnik zgodnie z taryfą operatora).
ORGANIZATOR
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 17
ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Loterii Promocyjnej „LOTERIA TKWI W TOFFIFEE”
Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer
dowodu zakupu, data zakupu oraz NIP sklepu promocyjnego.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 18
ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu Loterii Promocyjnej „LOTERIA TKWI W TOFFIFEE”
Przykładowe przyporządkowanie nagród natychmiastowych do poszczególnych bramek
czasowych dla dnia 15.05.2023 r.
lp data start koniec
1 15.05.2023 03:30:47 08:17:49
2 15.05.2023 08:17:50 16:18:02
3 15.05.2023 16:18:03 18:48:40

Organizator konkursu

Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki Toffifee.