Regulamin konkursu

Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 1
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„LOTERIA PEŁNA NAGRÓD”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii – loteria jest prowadzona pod nazwą „LOTERIA PEŁNA NAGRÓD”.
2. Nazwa organizatora loterii – Robert Wojkowski prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15,
93 – 569 Łódź, www.smolar.pl, zwana dalej „organizatorem”.
3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria urządzana jest na podstawie ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 888 ze zm.) oraz
zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.
4. Definicje
4.1 Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi
lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii,
a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym
regulaminie loteria promocyjna prowadzona pod nazwą „LOTERIA PEŁNA NAGRÓD” zwana
jest dalej „loterią”.
4.2 Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana
z prowadzoną loterią. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii
i dotyczy dokonywania zakupów promocyjnych. Czas trwania sprzedaży promocyjnej
określony jest w pkt. 7 niniejszego regulaminu.
4.3 Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup minimum 4 (słownie: czterech) sztuk
dowolnych produktów spośród następujących marek: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta,
Sprite, Kinley, Cappy, Monster.
Zakup promocyjny musi być dokonany przez uczestnika na własną rzecz i na własny
rachunek, uczestnik musi faktycznie zapłacić za zakup promocyjny.
Zakup promocyjny musi być dokonany w trakcie trwania sprzedaży promocyjnej
w dowolnym sklepie promocyjnym i udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu.
Poza okresem sprzedaży promocyjnej ww. produkty są dostępne w sklepach promocyjnych,
jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w loterii.
4.4 Sklep promocyjny – dowolny sklep sieci Dino na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
w którym można dokonać zakupu promocyjnego.
4.5 Strona internetowa loterii – przygotowana do potrzeb loterii strona internetowa pod
adresem: www.wielkiewygrywanie.pl, na której znajduje się specjalnie przygotowany
formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń do loterii.
4.6 Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
4.7 Dowód zakupu – oryginał paragonu fiskalnego lub imiennej faktury VAT wystawionej na
pełnoletnią osobę fizyczną (tj. na uczestnika w rozumieniu pkt. 8 regulaminu) potwierdzający
dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby loterii musi być czytelny
i oryginalny tzn. taki, który został wystawiony przez sklep promocyjny (którego nazwa i adres
znajdują się na dowodzie zakupu) i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby
niniejszej loterii nie jest w szczególności jego:
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 2
- kserokopia,
- kopia notarialnie poświadczona,
- wtórnik,
- odpis,
- duplikat,
- skan,
- potwierdzenie zapłaty z terminala kart płatniczych.
W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego stwierdzającego
udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora.
Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer
dowodu zakupu, data zakupu oraz NIP sklepu promocyjnego stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
5. Zasięg loterii – loteria ma zasięg na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 02.11.2022 r. a kończy w dniu
27.02.2023 r., przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na
postępowanie reklamacyjne opisane w pkt. 20 regulaminu.
7. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej – sprzedaż promocyjna
rozpocznie się w dniu 02.11.2022 r. a zakończy w dniu 30.11.2022 r.
8. Uczestnicy loterii – w loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która łącznie
spełnia następujące warunki: ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności
prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zamieszkała na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca użytkownikiem sieci komórkowej GSM. W loterii
nie mogą uczestniczyć pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert
Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz sklepów promocyjnych
w rozumieniu regulaminu loterii. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez
„członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające
w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma,
macochę i teściów.
Przez uczestnika rozumie się osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się
posługuje na potrzeby loterii. Działania polegające na zmianie danych identyfikacyjnych
celem obejścia postanowień regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę
do wykluczenia takiego uczestnika z loterii, z uwagi na nieuczciwe i naruszające
postanowienia regulaminu działania uczestnika.
9. Dane osobowe – dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
10. Dostępność regulaminu – regulamin loterii jest jawny i powszechnie dostępny
w siedzibie organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, 93 – 569 Łódź, ul.
Inżynierska 15, na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl/loteriapelna-nagrod, a także na stronie internetowej loterii pod adresem:
www.wielkiewygrywanie.pl.
ZASADY PROWADZENIA LOTERII
11.1 Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 8 regulaminu, która chce wziąć
udział w loterii musi spełnić łącznie następujące warunki:
− dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej,
− dokonać płatności za zakup promocyjny,
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 3
− koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego (uczestnicy zobowiązani są
do zachowania każdego oryginału dowodu zakupu zgłoszonego w loterii, co najmniej do
dnia 27.02.2023 r. Organizator ma prawo zażądać od uczestnika zgodnie z pkt. 11.8
regulaminu okazania / przekazania tylu oryginałów dowodów dokonania zakupu
promocyjnego, ilu zgłoszeń dokonał uczestnik do loterii – pod rygorem utraty prawa do
nagrody w loterii, usunięcia wszystkich jego zgłoszeń w loterii zarówno przyszłych jak
i dotychczasowych lub pozbawienia go prawa do udziału w loterii),
− zgłosić się do loterii poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej
loterii, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu, w terminie wskazanym w pkt. 11.11 regulaminu.
11.2 Uczestnik, który chce wziąć udział w niniejszej loterii, musi dokonać zgłoszenia za
pośrednictwem umieszczonego na stronie internetowej loterii formularza zgłoszeniowego
poprzez podanie następujących danych i oświadczeń:
a) numer telefonu komórkowego uczestnika,
b) adres e-mail uczestnika,
c) numer dowodu zakupu promocyjnego (tzw. numer dowodu zakupu lub numer paragonu
znajduje się najczęściej w prawej, górnej stronie paragonu, na linii daty dokonania
zakupu promocyjnego – patrz załącznik nr 1 do regulaminu),
d) data zakupu promocyjnego (znajduje się najczęściej w lewej, górnej stronie paragonu, na
linii numeru dowodu zakupu) – patrz załącznik nr 1 do regulaminu,
e) NIP sklepu promocyjnego (znajduje się najczęściej na dowodzie zakupu pod nazwą
sklepu promocyjnego) – patrz załącznik nr 1 do regulaminu,
f) zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii:
 „Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „LOTERIA PEŁNA NAGRÓD”, w tym ze
znajdującą się w regulaminie klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych
osobowych, i akceptuję jego treść.”.
 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
g) dokonać prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez organizatora mechanizm
zabezpieczający reCAPTCHA celem, którego jest dopuszczenie do przesłania danych
wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to konieczność wykonania zadania, np.
konieczność zaznaczenia pola kontrolnego lub przepisanie kodu z obrazka wskazanego
na stronie internetowej loterii lub zaznaczenie konkretnego rodzaju obrazka / obrazków).
Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego organizator prosi o dokładne sprawdzenie
danych i informacji zamieszczanych ww. formularzu. Organizator nie zapewnia – po wysłaniu
zgłoszenia – możliwości zmiany podanych przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do
loterii informacji dot. dowodu zakupu (numer dowodu, data zakupu, numer NIP sklepu
promocyjnego, w którym uczestnik dokonał zakupu promocyjnego).
11.3 Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia, uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie
loterii. Uczestnik loterii otrzyma potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia oraz rejestracji
w bazie zgłoszeń w loterii, poprzez wyświetlenie informacji o prawidłowym przyjęciu
zgłoszenia na stronie internetowej loterii oraz dodatkowo poprzez otrzymanie wiadomości
e-mail wysłanej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z pkt. 11.2
regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system
teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, powyższej informacji
e–mail od organizatora, w kategorii „wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej
uczestnika.
11.4 Uczestnik loterii musi posiadać urządzenie z dostępem do internetu wyposażone
w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari.
Organizator loterii nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych
i/lub urządzeń od organizatora niezależnych, np. za indywidualną konfigurację czy legalność
oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik. W razie stosowania przez
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 4
uczestnika narzędzi i ustawień antyspamowych, uczestnik zobowiązany jest do regularnego
sprawdzania czy wiadomość od organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej zawierającej
„wiadomości śmieci” / „spam”.
11.5 Jedna osoba oraz osoby z jednego gospodarstwa domowego (przez termin
„gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres zamieszkania,
korespondencyjny lub zameldowania uczestników loterii), może w ramach całej loterii
otrzymać maksymalnie trzy nagrody, tj. tylko jedną nagrodę dzienną oraz tylko jedną
nagrodę tygodniową oraz tylko jedną nagrodę główną, z zastrzeżeniem postanowień pkt.
11.10 regulaminu. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba, będzie zgłaszać się
podając różne numery telefonów / adresy e-mail i zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej
nagrody dziennej i/lub nagrody tygodniowej. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych
osobowych uczestników, dany uczestnik zostanie nagrodzony tylko jedną nagrodą dzienną
i/lub nagrodą tygodniową, a kolejna nagroda dzienna i/lub nagroda tygodniowa, która by mu
przypadła, zostanie przekazana uczestnikowi z listy rezerwowej laureatów.
W przypadku stwierdzenia przez organizatora rażącego naruszenia przez uczestnika
(tj. osobę legitymującą się danym adresem e-mail lub numerem telefonu) postanowień
regulaminu, a w szczególności postanowień niniejszego punktu organizator ma prawo
wyłączyć uczestnika z loterii, pozbawić go prawa do danej nagrody, w tym również usunąć
wszystkie jego zgłoszenia w loterii (zarówno te już przesłane jak i przyszłe).
11.6 W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby dokonać
prawidłowego zgłoszenia do udziału w loterii z tytułu każdego zakupu, należy każdy z tych
zakupów udokumentować odrębnym oryginałem dowodu zakupu i odrębnym zgłoszeniem do
loterii. Więcej niż jedno zgłoszenie dokonane na podstawie tego samego dowodu zakupu,
pomimo dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego w ramach jednej transakcji, nie
zwiększa szansy wygrania nagrody i będzie traktowane jako takie samo zgłoszenie
(duplikat). Przesłanie większej liczby numerów dowodów zakupów w jednym zgłoszeniu,
traktowane jest jako jedno zgłoszenie (zgłoszeniem jest pierwszy wpisany do zgłoszenia
numer dowodu zakupu).
11.7 Jednorazowy zakup promocyjny uprawnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia udziału
w loterii. Dokonanie kilku takich samych zgłoszeń na podstawie tego samego zakupu
promocyjnego nie zwiększa szans uczestnika na wygraną w loterii i każde kolejne takie
samo zgłoszenie będzie traktowane jako duplikat. W bazie zgłoszeń pozostanie pierwsze
prawidłowe zgłoszenie.
11.8 Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik (w tym
laureat) spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności
sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry
określone w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego
prawa. Organizator może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie,
podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego
uczestnictwa w loterii, w tym m. in. przesłania wszystkich dowodów zakupów zgłoszonych
w loterii, podania wszystkich numerów telefonów / adresów e-mail, które uczestnik wskazał
w zgłoszeniach do loterii. Organizator może przesłać ww. żądanie na adres mailowy
wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do loterii lub w formularzu dla
laureatów. Uczestnicy, w tym laureaci, mogą zostać zobowiązani przez organizatora do
przesłania ww. dodatkowych informacji, dokumentów na adres siedziby organizatora lub na
adres poczty elektronicznej organizatora wskazany przez niego w żądaniu. Brak możliwości
kontaktu z uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego
zgłoszenia / podejrzanych zgłoszeń uczestnika do loterii. Każdy uczestnik loterii
zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora loterii
nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako
„wiadomości śmieci” / „spam”. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji – niespełnienia
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 5
warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub niespełnienia wszystkich żądań
organizatora, w terminie wyznaczonym przez organizatora (nie dłuższym niż 5 dni od daty
wysłania żądania przez organizatora) – lub próby naruszenia przez uczestnika regulaminu
lub przepisów powszechnie obowiązujących, organizator może (po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego) wykluczyć danego uczestnika z loterii, w tym usunąć
wszystkie jego zgłoszenia do loterii, pozbawić go praw do wszystkich nagród w loterii.
W takim przypadku w miejsce wykluczonego uczestnika, któremu zostało przyznane prawo
do danej nagrody dziennej i/lub nagrody tygodniowej i/lub nagrody głównej, wchodzi
odpowiedni uczestnik z listy rezerwowej.
W przypadku stwierdzenia nieuczciwej ingerencji w systemy organizatora bądź
nieuczciwego lub niezgodnego z regulaminem wpływu na wynik loterii lub przyznanie
prawa do nagrody w loterii, organizator może zgłosić ww. praktykę do odpowiednich
organów ścigania.
11.9 Każde zgłoszenie z uwzględnieniem postanowień pkt. 11.10 regulaminu, bierze udział
w losowaniu laureatów nagród dziennych w etapie dziennym, w którym zgłoszenie wpłynęło
oraz w losowaniu laureatów nagrody tygodniowej w etapie tygodniowym, w którym
zgłoszenie wpłynęło, a także w losowaniu laureatów nagrody głównej.
11.10 Jedno zgłoszenie uprawnia do wygrania maksymalnie jednej nagrody a raz
wylosowane zgłoszenie zostaje usuwane z bazy do losowania i nie bierze udziału w dalszym
losowaniu.
11.11 Zgłoszenia można wysyłać codziennie w terminie od godziny 00:00:00 dnia
02.11.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia 30.11.2022 r., wyłącznie po dokonaniu zakupu
promocyjnego.
11.12 Wszystkie zgłoszenia w loterii będą rejestrowane w centralnym komputerze
z dokładnością do 0,1 sekundy. Data i godzina nadesłanego zgłoszenia musi być późniejsza
niż data i godzina umieszczona na dowodzie zakupu. W sytuacji, gdyby okazało się,
iż laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu promocyjnego, tj. data
i godzina otrzymania zgłoszenia jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania
zakupu, wynikająca z dowodu zakupu, traci on prawo do nagrody.
11.13 Udział w loterii jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać
się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych
w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w loterii. Przesłanie zgłoszenia do loterii oznacza jednoczesną akceptację przez
uczestnika postanowień regulaminu.
11.14 W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście
zabezpieczeń i zasad loterii, w tym m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania
automatyzującego wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po stronie internetowej loterii.
LOSOWANIA LAUREATÓW NAGRÓD – POSTANOWIENIA OGÓLNE
12.1 Loteria została podzielona na 29 (słownie: dwadzieścia dziewięć) etapów dziennych,
4 (słownie: cztery) etapy tygodniowe oraz 1 (słownie: jeden) etap główny.
12.2 Losowania laureatów nagród przeprowadzone będą zgodnie z harmonogramem
wskazanym w pkt. 13.4, pkt. 14.3 i pkt. 15.1 regulaminu w biurze organizatora w Łodzi, przy
ul. Inżynierskiej 15, w godzinach od 10:00 do 14:00. W przypadku podejrzenia przez
organizatora naruszenia przez uczestników loterii postanowień regulaminu, ww. losowania
może poprzedzić procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych zgłoszeń. Jeżeli w danym
dniu następuje kilka losowań laureatów różnych nagród, to zawsze odbywają się one
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 6
w następującej kolejności: jako pierwsze odbywa się losowanie laureatów nagród dziennych,
a następnie odbywa się losowanie laureatów nagrody tygodniowej.
12.3 Jeżeli w danym dniu następuje więcej niż jedno losowanie laureatów nagród dziennych,
wówczas przeprowadza się je zgodnie z kolejnością wskazaną w pkt. 13.4 regulaminu.
12.4 Losowania laureatów nagród w loterii będą przeprowadzone przy pomocy urządzenia
losującego lub ręcznie z urny. O sposobie losowania decyduje osoba lub osoby sprawujące
nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.
Niezależnie od sposobu losowania, przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie
przeprowadzone w następujący sposób. Każdemu prawidłowemu zgłoszeniu w loterii będzie
nadany unikatowy nr porządkowy przypisany według kryterium czasu otrzymywanych
zgłoszeń. Organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia.
Losowania laureatów nagród przeprowadzone zostaną w obecności i pod nadzorem osoby
lub osób sprawujących nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.
12.4.1 Losowanie laureatów nagród przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za
pomocą specjalnej aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer,
jako urządzenie do gier losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych
z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 888 ze zm.) jest przystosowany do
ochrony praw grających i realizacji przepisów ww. ustawy. Urządzenie posiada pozytywną
opinię techniczną uprawnionej jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora,
jako podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane
przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego zgodnie z przepisami ww. ustawy.
12.4.2 Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na
chybił - trafił).
12.5 W trakcie losowania do każdej nagrody wylosowany zostanie dodatkowo jeden laureat
rezerwowy, na wypadek zajścia okoliczności opisanych w regulaminie loterii,
w szczególności w pkt. 11.5, pkt. 11.8, pkt. 18.5, pkt. 18.8 i pkt. 18.12 regulaminu. Każda
nagroda będzie miała przypisanego jednego laureata oraz jednego laureata rezerwowego.
LOSOWANIA LAUREATÓW NAGRÓD DZIENNYCH
13.1 W trakcie trwania loterii odbędzie się 29 (słownie: dwadzieścia dziewięć) losowań
laureatów nagród dziennych.
13.2 W każdym etapie dziennym zostanie wyłonionych 5 (słownie: pięciu) laureatów nagród
dziennych oraz 5 (słownie: pięciu) laureatów rezerwowych nagród dziennych.
Każde losowanie laureatów nagród dziennych przebiegać będzie w następujący sposób:
− pierwsze pięć wylosowanych osób zostanie laureatami nagród dziennych
(laureaci od nr 1 do nr 5),
− kolejne pięć wylosowanych osób zostanie laureatami rezerwowymi nagród dziennych
(laureaci od nr 6 do nr 10).
13.3 Laureaci rezerwowi nagród dziennych będą przyporządkowani do laureatów nagród
dziennych według następującego schematu:
− laureat rezerwowy nagrody dziennej nr 6, będzie rezerwą dla laureata nagrody dziennej
nr 1,
− laureat rezerwowy nagrody dziennej nr 7, będzie rezerwą dla laureata nagrody dziennej
nr 2,
− laureat rezerwowy nagrody dziennej nr 8, będzie rezerwą dla laureata nagrody dziennej
nr 3,
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 7
− laureat rezerwowy nagrody dziennej nr 9, będzie rezerwą dla laureata nagrody dziennej
nr 4,
− laureat rezerwowy nagrody dziennej nr 10, będzie rezerwą dla laureata nagrody dziennej
nr 5.
13.4 Losowania laureatów nagród dziennych, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11.10
regulaminu, odbywać się będą w następujące dni:
− losowanie nr 1) 03.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
23:59:59 dnia 02.11.2022 r.,
− losowanie nr 2) 04.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
23:59:59 dnia 03.11.2022 r.,
− losowanie nr 3) 07.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
23:59:59 dnia 04.11.2022 r.,
− losowanie nr 4) 07.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
23:59:59 dnia 05.11.2022 r.,
− losowanie nr 5) 07.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
23:59:59 dnia 06.11.2022 r.,
− losowanie nr 6) 08.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
23:59:59 dnia 07.11.2022 r.,
− losowanie nr 7) 09.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
23:59:59 dnia 08.11.2022 r.,
− losowanie nr 8) 10.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
23:59:59 dnia 09.11.2022 r.,
− losowanie nr 9) 14.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
23:59:59 dnia 10.11.2022 r.,
− losowanie nr 10) 14.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
23:59:59 dnia 11.11.2022 r.,
− losowanie nr 11) 14.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
23:59:59 dnia 12.11.2022 r.,
− losowanie nr 12) 14.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
23:59:59 dnia 13.11.2022 r.,
− losowanie nr 13) 15.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
23:59:59 dnia 14.11.2022 r.,
− losowanie nr 14) 16.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
23:59:59 dnia 15.11.2022 r.,
− losowanie nr 15) 17.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
23:59:59 dnia 16.11.2022 r.,
− losowanie nr 16) 18.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
23:59:59 dnia 17.11.2022 r.,
− losowanie nr 17) 21.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
23:59:59 dnia 18.11.2022 r.,
− losowanie nr 18) 21.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
23:59:59 dnia 19.11.2022 r.,
− losowanie nr 19) 21.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
23:59:59 dnia 20.11.2022 r.,
− losowanie nr 20) 22.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
23:59:59 dnia 21.11.2022 r.,
− losowanie nr 21) 23.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
23:59:59 dnia 22.11.2022 r.,
− losowanie nr 22) 24.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
23:59:59 dnia 23.11.2022 r.,
− losowanie nr 23) 25.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
23:59:59 dnia 24.11.2022 r.,
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 8
− losowanie nr 24) 28.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
23:59:59 dnia 25.11.2022 r.,
− losowanie nr 25) 28.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
23:59:59 dnia 26.11.2022 r.,
− losowanie nr 26) 28.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
23:59:59 dnia 27.11.2022 r.,
− losowanie nr 27) 29.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
23:59:59 dnia 28.11.2022 r.,
− losowanie nr 28) 30.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
23:59:59 dnia 29.11.2022 r.,
− losowanie nr 29) 01.12.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
23:59:59 dnia 30.11.2022 r.
LOSOWANIA LAUREATÓW NAGRÓD TYGODNIOWYCH
14.1 W trakcie trwania loterii odbędą się 4 (słownie: cztery) losowania laureatów nagród
tygodniowych.
14.2 W trakcie każdego losowania nagrody tygodniowej zostanie wyłoniony 1 (słownie:
jeden) laureat nagrody tygodniowej oraz 1 (słownie: jeden) laureat rezerwowy nagrody
tygodniowej.
Każde losowanie laureatów nagrody tygodniowej przebiegać będzie w następujący sposób:
− pierwsza wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody tygodniowej
(laureat nr 1),
− druga wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody tygodniowej
(laureat nr 2).
14.3 Losowania laureatów nagród tygodniowych, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11.10
regulaminu, odbywać się będą w następujące dni:
− losowanie nr 1) w dniu 14.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
pierwszego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 02.11.2022 r. do godz.
23:59:59 dnia 09.11.2022 r.,
− losowanie nr 2) w dniu 18.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
drugiego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 10.11.2022 r. do godz.
23:59:59 dnia 16.11.2022 r.,
− losowanie nr 3) w dniu 25.11.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
trzeciego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 17.11.2022 r. do godz.
23:59:59 dnia 23.11.2022 r.,
− losowanie nr 4) w dniu 02.12.2022 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
czwartego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 24.11.2022 r. do godz.
23:59:59 dnia 30.11.2022 r.
LOSOWANIE LAUREATÓW NAGRODY GŁÓWNEJ (TZW. WIELKI FINAŁ)
15.1 Wielki finał, czyli losowanie laureatów nagrody głównej, odbędzie się w dniu
05.12.2022 r. w biurze organizatora w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, w godzinach od 10:00
do 14:00.
15.2 Losowanie finałowe odbędzie się ze wszystkich zgłoszeń otrzymanych w okresie od
godz. 00:00:00 dnia 02.11.2022 r. do godz. 23:59:59 dnia 30.11.2022 r., z zastrzeżeniem
postanowień pkt. 11.10 regulaminu.
15.3 W trakcie losowania zostanie wyłoniony 1 (słownie: jeden) laureat nagrody głównej oraz
1 (słownie: jeden) laureat rezerwowy nagrody głównej.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 9
Losowanie laureatów nagrody głównej przebiegać będzie w następujący sposób:
− pierwsza wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody głównej
(laureat nr 1),
− druga wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody głównej
(laureat nr 2).
NAGRODY
16.1 Nagrodą główną w loterii jest samochód osobowy marki Hyundai Kona o wartości
92.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis
nagrody głównej znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu. Dodatkowo do nagrody
głównej organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 10.222,22 zł (słownie:
dziesięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 22/100). Łączna całkowita jednostkowa
wartość nagrody głównej wynosi 102.222,22 zł (słownie: sto dwa tysiące dwieście
dwadzieścia dwa złote 22/100) brutto, przy czym część pieniężna nagrody w kwocie
10.222,22 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 22/100) zostanie
przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10%
wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego
urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.
16.2 Nagrodą tygodniową w loterii jest iPhone 13 o wartości 4.200,00 zł (słownie: cztery
tysiące dwieście złotych 00/100) brutto. Dodatkowo do nagrody tygodniowej organizator
przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 466,67 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt
sześć złotych 67/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody tygodniowej wynosi
4.666,67 zł (słownie: cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 67/100) brutto, przy
czym część pieniężna nagrody w kwocie 466,67 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć
złotych 67/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od
wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek
dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.
Łączna liczba nagród tygodniowych wynosi 4 (słownie: cztery) sztuki.
Łączna wartość nagród tygodniowych wynosi 18.666,68 zł (słownie: osiemnaście tysięcy
sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 68/100) brutto.
16.3 Nagrodą dzienną w loterii są bony Dino o łącznej wartości 200,00 zł (słownie: dwieście
złotych 00/100) brutto.
Łączna liczba nagród dziennych wynosi 145 (słownie: sto czterdzieści pięć) sztuk.
Łączna wartość nagród dziennych wynosi 29.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć
tysięcy złotych 00/100) brutto.
16.4 Łączna liczba wszystkich nagród w loterii wynosi 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) sztuk.
16.5 Łączna wartość całej puli nagród w loterii wynosi 149.888,90 zł (słownie: sto
czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 90/100) brutto.
16.6 Laureaci loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje
im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania
ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody
rzeczowe.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
17.1 Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej
sprawowany jest przez osobę lub osoby, które odbyły szkolenie w przedmiocie przepisów
o grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego regulaminu w zakresie niezbędnym do
wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem niniejszej loterii.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 10
17.2 Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt. 17.1 regulaminu,
należy w szczególności:
− zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
− zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej
rzetelności przeprowadzonych czynności,
− podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,
− udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania
uprawnień do odbioru wygranej przez laureata,
− nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
OGŁASZANIE WYNIKÓW LOSOWAŃ LAUREATÓW NAGRÓD
18.1 Laureaci nagród zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia
przeprowadzenia danego losowania (nagród dziennych lub nagrody tygodniowej lub nagrody
głównej) za pośrednictwem wysłania przez organizatora i na jego koszt wiadomości SMS
oraz dodatkowo – w przypadku laureata nagrody głównej – telefonicznie na numer telefonu,
który podano w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu.
Organizator w treści wiadomości SMS oraz dodatkowo – w przypadku laureata nagrody
głównej – telefonicznie poinformuje o sposobie i terminie przekazania / zamieszczenia przez
laureata nagrody kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa
w pkt. 18.4 lub pkt. 18.11 regulaminu, które umożliwią przekazanie danej nagrody.
18.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność powiadomienia laureata
nagrody o wygranej z powodu podania przez uczestnika błędnego numeru telefonu lub
zmiany numeru telefonu w czasie trwania loterii, lub posiadania przez uczestnika włączonej
w telefonie komórkowym blokady SMS Premium, lub w sytuacji kiedy telefon uczestnika jest
wyłączony lub w przypadku kontaktu telefonicznego z laureatem nagrody głównej
niepodjęcia rozmowy telefonicznej przez laureata, pomimo co najmniej dziesięciu prób
kontaktu podejmowanych przez organizatora w co najmniej trzech różnych dniach, o różnych
porach dnia. Organizator podejmie, co najmniej dziesięć prób kontaktu telefonicznego,
w trzech różnych dniach, o różnych porach dnia, w co najmniej godzinnych odstępach,
czekając każdorazowo co najmniej sześć sygnałów połączenia telefonicznego. W przypadku
zgłoszenia się poczty głosowej lub sygnału oznaczającego „zostaw wiadomość po
usłyszeniu sygnału", „abonent czasowo niedostępny", „abonent ma wyłączony telefon lub jest
poza zasięgiem”, „nie ma takiego numeru” lub innych podobnych, próbę powiadomienia
uznaje się za wykonaną i dolicza się ją do dziesięciu połączeń, o których mowa powyżej.
W przypadku sygnału oznaczającego „numer zajęty”, próbę powiadomienia uznaje się za
niewykonaną i wymaga ona powtórzenia.
18.3 Dodatkowo niezależnie od powiadomienia laureatów, o którym mowa w pkt. 18.1
regulaminu, wyniki niniejszej loterii każdy uczestnik może również sprawdzić na stronie
internetowej pod adresem: www.wyniki.smolar.pl wpisując numer dowodu zakupu
promocyjnego oraz numer telefonu podane w zgłoszeniu do loterii.
18.4 Warunkiem wydania nagrody tygodniowej oraz nagrody głównej jest przesłanie
przez jej laureata, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez
organizatora wiadomości SMS o wygranej, o której mowa w pkt. 18.1 regulaminu, na adres
biura organizatora (Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569
Łódź) następujących danych i oświadczeń laureata, tj.:
− oryginał dowodu zakupu z danymi zgodnymi z podanymi w formularzu zgłoszeniowym do
loterii (o którym mowa w pkt. 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,
− imię i nazwisko laureata,
− pełen adres zameldowania laureata (jeżeli laureat posiada),
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 11
− pełen adres zamieszkania laureata (w przypadku laureatów nagród tygodniowych, na
podany adres zamieszkania zostanie wysłana nagroda tygodniowa),
− numer telefonu laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa
w pkt. 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,
− adres e-mail laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa
w pkt. 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,
− seria i numer dokumentu tożsamości laureata,
− nr ewidencyjny PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo laureata w przypadku
nieposiadania nr PESEL,
− własnoręcznie podpisane przez laureata oświadczenia o następującej treści:
 „Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „LOTERIA PEŁNA NAGRÓD”, w tym ze
znajdującą się w regulaminie klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych
osobowych, i akceptuję jego treść.”.
 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa
Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz
sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Oświadczam również, że nie
jestem członkiem rodzin ww. osób (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka,
zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba,
pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.
 „Oświadczam, że przyjmuję nagrodę główną w postaci samochodu osobowego marki
Hyundai Kona, zgodnie z regulaminem loterii „LOTERIA PEŁNA NAGRÓD” oraz że
pokryję wszelkie koszty związane z wydaniem ww. nagrody, tj. koszt rejestracji pojazdu,
obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych
z rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody głównej.” – oświadczenie
dotyczy wyłącznie laureata nagrody głównej.
Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami laureata nagrody tygodniowej oraz
laureata nagrody głównej, znajduje się na stronie internetowej organizatora:
www.smolar.pl/loteria-pelna-nagrod, skąd każdy laureat nagrody tygodniowej oraz laureat
nagrody głównej może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również dane
i oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez organizatora,
z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane i oświadczenia.
18.5 W przypadku niedoręczenia organizatorowi ww. wymaganych danych i oświadczeń
przez laureata nagrody głównej w terminie wskazanym w pkt. 18.6 regulaminu, uprawnienie
do ww. nagrody przechodzi na laureata z listy rezerwowej przypisanego do nagrody głównej.
Postępowanie z laureatem rezerwowym będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak
w przypadku laureata nagrody głównej. Jeżeli laureat rezerwowy nagrody głównej również
nie spełni warunków opisanych powyżej w terminie wskazanym w pkt. 18.7 regulaminu,
niewydana nagroda główna pozostaje w dyspozycji organizatora.
18.6 Przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureata nagrody głównej,
ww. laureat musi dostarczyć do organizatora w terminach wynikających z postanowień
regulaminu, najpóźniej do dnia 19.12.2022 r. O zachowaniu terminu dostarczenia przesyłki
z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora,
nie późniejsza niż do dnia 27.12.2022 r.
18.7 Przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureata rezerwowego nagrody
głównej, ww. laureat rezerwowy musi dostarczyć do organizatora w terminach wynikających
z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 10.01.2023 r. O zachowaniu terminu
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 12
dostarczenia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej
otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 17.01.2023 r.
18.8 W przypadku niedoręczenia organizatorowi ww. wymaganych danych i oświadczeń
przez danego laureata nagrody tygodniowej w terminie wskazanym w pkt. 18.9 regulaminu,
uprawnienie do ww. nagrody przechodzi na laureata z listy rezerwowej przypisanego do
danej nagrody tygodniowej. Postępowanie z laureatem rezerwowym będzie odbywać się na
takich samych zasadach, jak w przypadku laureata danej nagrody tygodniowej. Jeżeli laureat
rezerwowy nagrody tygodniowej również nie spełni warunków opisanych powyżej w terminie
wskazanym w pkt. 18.10 regulaminu, niewydana nagroda tygodniowa pozostaje w dyspozycji
organizatora.
18.9 Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów nagród tygodniowych,
ww. laureaci muszą dostarczyć do organizatora w terminach wynikających z postanowień
regulaminu, najpóźniej do dnia 16.12.2022 r. O zachowaniu terminu dostarczenia przesyłki
z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora,
nie późniejsza niż do dnia 23.12.2022 r.
18.10 Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów rezerwowych nagród
tygodniowych, ww. laureaci rezerwowi muszą dostarczyć do organizatora w terminach
wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 09.01.2023 r. O zachowaniu
terminu dostarczenia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej
otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 16.01.2023 r.
18.11 Warunkiem wydania nagrody dziennej jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie
formularza dla laureatów ww. nagród, który będzie dostępny na stronie internetowej pod
adresem: www.laureaci.smolar.pl, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania
przez organizatora wiadomości SMS informującej o wygranej, o której mowa w pkt. 18.1
regulaminu. Laureat nagrody dziennej zobowiązany będzie podać w tym formularzu
następujące dane i oświadczenia:
− numer telefonu laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa
w pkt. 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,
− numer dowodu zakupu podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa
w pkt. 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,
− imię i nazwisko laureata,
− pełen adres zameldowania laureata (jeżeli laureat posiada),
− pełen adres zamieszkania laureata (na podany adres zostanie wysłana nagroda
dzienna),
− adres e-mail laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa
w pkt. 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,
− zamieszczenie / załączenie czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału dowodu zakupu
promocyjnego z danymi zgodnymi ze wskazanymi w nagrodzonym zgłoszeniu (plik
z dowodem zakupu nie może przekraczać wielkości 5 MB i musi być wykonany
w formacie .png lub .jpg. lub .jpeg),
− zaznaczenie oświadczeń laureata o następującej treści:
 „Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „LOTERIA PEŁNA NAGRÓD”, w tym ze
znajdującą się w regulaminie klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych
osobowych, i akceptuję jego treść.”.
 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa
Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz
sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Oświadczam również, że nie
jestem członkiem rodzin ww. osób (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka,
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 13
zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba,
pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.
W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że laureat nagrody dziennej narusza
zasady gry określone w regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, organizator loterii może zobowiązać ww. laureata (żądaniem skierowanym za
pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał formularzu dla
laureatów nagród dziennych zgodnie z pkt. 18.11 regulaminu), do przesłania – oprócz
powyżej wymaganych danych i oświadczeń – oryginału dowodu zakupu promocyjnego, który
został zarejestrowany w bazie loterii na adres biura organizatora: Smolar Agencja
Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, w terminie 7 dni od daty
otrzymania żądania od organizatora. Niedotrzymanie ww. warunków przez laureata oznacza,
że laureat traci prawo do określonej nagrody dziennej.
18.12 W przypadku niepodania / niezamieszczenia na stronie internetowej pod adresem:
www.laureaci.smolar.pl ww. danych i oświadczeń przez laureatów nagród dziennych
w terminie wskazanym w pkt. 18.13 regulaminu, uprawnienie do danej narody dziennej
przechodzi na laureata z listy rezerwowej przypisanego do tej nagrody dziennej.
Postępowanie z laureatem z listy rezerwowej będzie odbywać się na takich samych
zasadach, jak w przypadku laureata nagrody dziennej. Jeżeli laureat z listy rezerwowej
również nie spełni warunków opisanych powyżej w terminie wskazanym w pkt. 18.14
regulaminu, niewydana nagroda dzienna pozostaje w dyspozycji organizatora.
18.13 Laureaci nagród dziennych muszą podać / zamieścić i wysłać wymagane dane
i oświadczenia w formularzu dla laureatów nagród dziennych na stronie internetowej pod
adresem: www.laureaci.smolar.pl zgodnie z pkt. 18.11 regulaminu, w terminach
wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 15.12.2022 r. O zachowaniu
terminu do podania danych i oświadczeń od laureatów nagród dziennych, decyduje data ich
otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 15.12.2022 r.
18.14 Laureaci rezerwowi nagród dziennych muszą podać / zamieścić i wysłać wymagane
dane i oświadczenia w formularzu dla laureatów nagród dziennych na stronie internetowej
pod adresem: www.laureaci.smolar.pl zgodnie z pkt. 18.11 regulaminu, w terminach
wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 29.12.2022 r. O zachowaniu
terminu do podania danych i oświadczeń od laureatów rezerwowych nagród dziennych,
decyduje data ich otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 29.12.2022 r.
WYDANIE NAGRÓD
19.1 Warunkiem odebrania nagrody głównej przez jej laureata jest:
− przekazanie kompletu wymaganych danych i oświadczeń, a także oryginału dowodu
zakupu promocyjnego z danymi zgodnymi z podanymi w nagrodzonym zgłoszeniu oraz
z datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie
datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt.
11.11 regulaminu (poprzez doręczenie ich na adres organizatora zgodnie z zapisami pkt.
18.1, pkt. 18.4, pkt. 18.6 albo pkt. 18.7 regulaminu),
− wylegitymowanie się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym tożsamość
i zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez ww. laureata, a także
wypełnienie pokwitowania nagrody (w chwili odbioru nagrody głównej),
− zarejestrowanie pojazdu przez laureata oraz opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia
OC.
19.2 Organizator w przypadku nagrody głównej nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu,
obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu oraz kosztów dojazdu laureata nagrody głównej
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 14
do miejsca odbioru nagrody. Pokrycie wyżej wymienionych kosztów pozostaje w gestii
laureata nagrody głównej.
19.3 Nagroda główna zostanie wydana w Kaliszu, w miejscu i terminie indywidualnie
uzgodnionym z laureatem, nie później jednak niż do dnia 30.01.2023 r., po wcześniejszym
zarejestrowaniu przez laureata pojazdu oraz opłaceniu obowiązkowego ubezpieczenia OC
oraz innych opłat i podatków należnych związanych z rejestracją pojazdu.
19.4 Warunkiem odebrania nagrody tygodniowej przez jej laureata jest:
− przekazanie kompletu wymaganych danych i oświadczeń, a także oryginału dowodu
zakupu promocyjnego z danymi zgodnymi z podanymi w nagrodzonym zgłoszeniu oraz
z datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie
datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt.
11.11 regulaminu (poprzez doręczenie ich na adres organizatora zgodnie z zapisami pkt.
18.1, pkt. 18.4, pkt. 18.9 albo pkt. 18.10 regulaminu),
− wylegitymowanie się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym tożsamość
i zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez ww. laureata, a także
wypełnienie pokwitowania nagrody (w chwili odbioru nagrody tygodniowej).
19.5 Warunkiem odebrania nagrody dziennej przez jej laureata jest:
− zamieszczenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń, a także skanu / zdjęcia
oryginału dowodu zakupu promocyjnego z danymi zgodnymi z podanymi w nagrodzonym
zgłoszeniu oraz z datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która
jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia
zgodnie z pkt. 11.11 regulaminu (poprzez załączenie ich na stronie internetowej pod
adresem: www.laureaci.smolar.pl w formularzu dla laureatów nagród dziennych zgodnie
z zapisami pkt. 18.1, pkt. 18.11, pkt. 18.13 albo pkt. 18.14 regulaminu),
− wylegitymowanie się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym tożsamość
i zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez ww. laureata, a także
wypełnienie pokwitowania nagrody (w chwili odbioru nagrody dziennej).
19.6 Nagrody dzienne oraz nagrody tygodniowe zostaną wysłane do laureatów za
pośrednictwem poczty kurierskiej, nie później niż do dnia 23.01.2023 r. W przypadku
nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym
podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie będzie można umówić
się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej.
Laureat nagrody dziennej oraz laureat nagrody tygodniowej może odebrać przesyłkę
z nagrodą dzienną lub nagrodą tygodniową do dnia 30.01.2023 r.
19.7 Nagrody nieodebrane do dnia 30.01.2023 r. z winy lub z przyczyn leżących po stronie
laureatów pozostają w dyspozycji organizatora.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
20.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały
czas trwania loterii wyłącznie: w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty
kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja
Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail organizatora: [email protected] O zachowaniu terminu
do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż
do dnia 13.02.2023 r.
20.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 20) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika gry
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 15
hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść
żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej
uczestnik gry powinien podać również adres elektroniczny do komunikacji.
20.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje
zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w pkt. 20.1 regulaminu i zawierające wszystkie
wymagane dane zgodnie z pkt. 20.2 regulaminu.
20.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne
zakończą się najpóźniej w dniu 27.02.2023 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie
przesłane uczestnikowi loterii: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie
pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia reklamacji
drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez
organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez
organizatora.
20.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika
do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
21.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia
wymagalności.
21.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
ZOBOWIAZANIE PODATKOWE
22. Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
23.1 Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z urządzeniem loterii
promocyjnej „LOTERIA PEŁNA NAGRÓD” jest organizator loterii, tj. Robert Wojkowski
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa
Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, www.smolar.pl.
23.2 Administrator danych osobowych informuje, że:
a) dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez powyższego administratora danych
osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii, tj. w celu przyjmowania
zgłoszeń do loterii, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania
nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dot.
loterii, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników
oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze
w związku z urządzeniem loterii,
b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U.
UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 16
c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do
wzięcia udziału w loterii. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości
wzięcia udziału w loterii,
d) uczestnikowi przysługuje:
− prawo dostępu do podanych danych osobowych,
− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych
danych osobowych,
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora:
Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569
Łódź lub na adres e-mail: [email protected],
e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są
przetwarzane z naruszeniem przepisów,
f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane / udostępnione przez administratora
innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora loterii
wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa,
tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji,
systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe
uczestników loterii, podmiotom uczestniczącym w wydaniu / realizacji nagrody,
operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym organizatora
prawnie i księgowo,
g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych
roszczeń uczestników, które są związane z loterią, dane osobowe laureatów mogą być
jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości
wymaganej przepisami prawa,
h) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
24.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2022 r.,
poz. 888 ze zm.).
24.2 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r.,
poz. 888 ze zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty
odpowiadającej wartości nagród określonej w regulaminie loterii.
24.3 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą
kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub też
telefonicznie pod numerem telefonu: (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93 w dni robocze, tj. od
poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik
zgodnie z taryfą operatora).
ORGANIZATOR
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 17
ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu loterii promocyjnej „LOTERIA PEŁNA NAGRÓD”
Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer
dowodu zakupu, data zakupu promocyjnego oraz NIP sklepu promocyjnego.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 18
ZAŁĄCZNIK NR 2 do regulaminu loterii promocyjnej „LOTERIA PEŁNA NAGRÓD”
Szczegółowy opis nagrody głównej, tj. samochodu osobowego marki Hyundai Kona
o wartości 92.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) brutto.
KONA SUV 1.0 T-GDI 6MT 2WD Manualna 6-bieg. Pure 2022
Poduszki bezpieczeństwa przednie
Poduszki bezpieczeństwa boczne i kurtynowe ABS + ESC+ DBC + HAC
Ręczny hamulec pomocniczy Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach
Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci
Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA), Asystent monitorowania poziomu uwagi kierowcy
(DAW) Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych
System monitorowania ciśnienia w oponach Podążanie na pasie ruchu (LFA)
System monitorowania tylnej kanapy (RSA) System ratunkowy eCall
Immobilizer
System Stop/Go (ISG)
Elektryczne wspomaganie kierownicy
Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach Automatyczne włączanie świateł
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Szyby sterowane elektrycznie (kierowcy z funkcją Auto Down) Klimatyzacja manualna
Nawiewy powietrza w drugim rzędzie
Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy Tempomat
Ogranicznik prędkości
Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi Centralny zamek, alarm
Komputer pokładowy z 4,2" kolorowym wyświetlaczem Port USB w konsoli centralnej
System multimedialny z 8'' ekranem dotykowym i cyfrowym radiem DAB, łączność Apple Car
Play i Android Auto
Głośniki w drzwiach przednich Głośniki w drzwiach tylnych Głośniki wysokotonowe Sterowanie
radiem na kierownicy
System Bluetooth z obsługą komend głosowych
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 19
Zagłówki przednie z regulacją w dwóch płaszczyznach Tylna kanapa składana w proporcji
60:40
Zagłówki tylne z regulacją wysokości Tapicerka materiałowa
Oświetlenie przestrzeni bagażowej Dwupoziomowa podłoga bagażnika Kierownica obszyta
skórą
Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą
Osłony przeciwsłoneczne
Osłona przeciwsłoneczna kierowcy z lusterkiem Osłona przeciwsłoneczna pasażera z
lusterkiem Osłony przeciwsłoneczne rozsuwane
Półka zakrywająca przestrzeń bagażową Gniazdo 12V w konsoli centralnej Uchwyty na napoje
Szyby przednie barwione Szyby tylne barwione
Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym Reflektory halogenowe (światła mijania i
drogowe) Światła do jazdy dziennej LED
Światła pozycyjne LED
Tylny spoiler z trzecim światłem stop Trzecie światło stop LED
Tylne światła przeciwmgielne Kierunkowskazy w lusterkach bocznych Boczne lusterka w
kolorze nadwozia
Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane Zderzaki w kolorze nadwozia
Relingi dachowe
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia Listwa okienna w kolorze czarnym Felgi aluminiowe
16"
Zestaw naprawczy Opony Nexen
Wiązka do haka holownicznego

Organizator konkursu

Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki Dino.