Regulamin konkursu

1
Regulamin loterii promocyjnej
„Loteria Letnich Przyjemności”
1. Nazwa loterii promocyjnej
1.1. Loteria promocyjna nosi nazwę: „Loteria Letnich Przyjemności”.
2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną
2.1. Organizatorem loterii promocyjnej „ Loteria Letnich Przyjemności” (dalej: „Loteria”) jest Kropka
Bordo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179, NIP:
5252443308, o kapitale zakładowym w wysokości 50 200 zł dalej: „Organizator”).
3. Nazwa organu wydającego zezwolenie i podstawy prowadzenia Loterii
3.1. Loteria jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227) , jest organizowana na podstawie
zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
4. Zasięg geograficzny Loterii
4.1. Loteria organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Termin przyjmowania zgłoszeń do Loterii
5.1. Zgłoszenia do Loterii przyjmowane są od dnia 22.05.2023 r. godz. 00.00.00 do dnia 25.06.2023 r.
godz. 23.59.59.
6. Czas trwania Loterii
6.1. Czas trwania Loterii wraz z okresem reklamacyjnym obejmuje okres od dnia 22.05.2023 r. do
dnia 07.12.2023 r.
7. Okres sprzedaży Produktów promocyjnych objętych Loterią
7.1. Sprzedaż towarów uprawniających do wzięcia udziału w Loterii wymienionych w pkt 9 poniżej trwa
od dnia 22.05.2023 r. do dnia 25.06.2023 r. Produkty zakupione poza wskazanym okresem, tzn.
przed dniem 22.05.2023 r. lub po dniu 25.06.2023 r., zgodnie z datą wskazaną na paragonie
poświadczającym dokonanie zakupu, nie są objęte Loterią.
8. Uczestnicy Loterii
8.1. W Loterii mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe w Polsce, będące konsumentami w rozumieniu art.
22¹ kodeksu cywilnego, które spełnią wszystkie warunki określone w Regulaminie Loterii (dalej:
„Uczestnicy”).
8.2. Z udziału w Loterii wyłączeni są pracownicy, członkowie organów zarządzających i pełnomocnicy
Organizatora oraz ETi European Food Industries S.A. oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul.
Postępu 18 B, pracownicy podmiotów zatrudnionych przez Organizatora lub współpracujących z
nim w związku z organizacją lub obsługą Loterii oraz członkowie Komisji, o której mowa w pkt 11
Regulaminu. Z udziału w Loterii wyłączeni są także członkowie najbliższej rodziny ww. osób, przez
co rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz inne osoby pozostające z nimi we
wspólnym gospodarstwie domowym. Osoby nie spełniające ww. warunków nie mogą zostać
zwycięzcami nagród w Loterii.
9. Produkty objęte Loterią
9.1. Celem Loterii jest promocja sprzedaży produktów marki ETi Dare, wprowadzonych do obrotu przez
firmę Eti European Food Industries S.A. Oddział w Polsce i oferowanych do sprzedaży w sklepach
stacjonarnych oraz on-line na terenie całej Polski.
9.2. Produktami objętymi sprzedażą promocyjną, których zakup uprawnia do udziału w Loterii są
wszystkie produkty ETi Dare dostępne w sprzedaży na terenie Polski (łącznie zwane dalej:
„Produktami Promocyjnymi”).
2
10. Zasady organizacji Loterii
10.1. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii i wzięcia udziału w losowaniu nagród jest:
1) jednorazowy zakup co najmniej dwóch Produktów Promocyjnych określonych w pkt. 9.2.
Zakup jednorazowy oznacza, że zakup musi być potwierdzony jednym paragonem fiskalnym
lub fakturą imienną, na którym znajdują się łącznie, co najmniej dwa Produkty Promocyjne
(dalej „Zakup”);
2) zachowanie czytelnego dowodu zakupu dokumentującego Zakup. Przez dowód zakupu
rozumie się albo oryginalny paragon fiskalny albo fakturę imienną, które dokumentują
dokonanie Zakupu Produktów Promocyjnych (dalej: „Dowód Zakupu”) przy czym data i
godzina widniejąca na Dowodzie Zakupu musi być wcześniejsza niż data i godzina Zgłoszenia
do Loterii. Dowód Zakupu może dokumentować także zakup produktów innych marek, które
nie są Produktami Promocyjnymi;
3) zarejestrowanie Zakupu na stronie internetowej: www.etibonus.com/pl (dalej: „Strona
Loterii”) poprzez:
a) wpisanie w formularzu zgłoszeniowym następujących danych Uczestnika: imię
i nazwisko, miejscowość zamieszkania (bez pełnego adresu), numer telefonu
komórkowego, adres e-mail oraz kwoty zakupu (łączna kwota brutto widniejąca na
Dowodzie Zakupu), numer Dowodu Zakupu (numer paragonu lub faktury imiennej),
numer kasy fiskalnej (należy wpisać litery i cyfry) lub NIP podmiotu będącego
wystawcą faktury imiennej, kod pocztowy sklepu w którym dokonano Zakupu;
b) potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści oraz złożenie
przewidzianych formularzem Strony Loterii oświadczeń dotyczących przetwarzania
danych osobowych Uczestnika Loterii;
(wszystkie czynności wymienione powyżej będą łącznie zwane dalej „Zgłoszeniem”),
przy czym konsekwencje niepodania lub podania nieprawidłowych danych obciążają w
całości Uczestnika dokonującego Zgłoszenia i mogą skutkować utratą prawa do Nagrody
zgodnie z pozostałymi postanowieniami Regulaminu, w tym zwłaszcza na wskutek braku
możliwości skontaktowania się przez Organizatora z Uczestnikiem, celem okazania
oryginałów Dowodu Zakupu.
4) posiadanie aktywnego numeru telefonu zarejestrowanego u polskiego operatora oraz adresu
e-mailowego podanego w Zgłoszeniu, z zastrzeżeniem postanowienia pkt 14.7. Regulaminu.
10.2. Uczestnik może nadesłać dowolną liczbę Zgłoszeń pod warunkiem rejestrowania za każdym razem
nowego Dowodu Zakupu. Każdy Zakup można zarejestrować tylko jeden raz niezależnie od ilości
zakupionych Produktów promocyjnych. Ten sam Dowód Zakupu może zostać zarejestrowany tylko
raz – w razie ponownej rejestracji tego samego Dowodu Zakupu nie będzie on uwzględniany w
Loterii. Dowód Zakupu nie może być dokumentem przerwanym, uszkodzonym, nieczytelnym,
przerobionym, złożonym z więcej niż jednego paragonu ani w inny sposób zmienionym lub
wytworzonym przez podmiot inny niż sklep. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż jakakolwiek
modyfikacja Dowodu Zakupu może stanowić podrobienie dokumentu lub próbę oszustwa
10.3. Organizatorowi przysługuje w czasie od 22.05.2023 r. do 13.10.2023 r. prawo żądania od
Uczestnika okazania wszystkich oryginałów Dowodów Zakupu objętych Zgłoszeniem (lub
Zgłoszeniami) tego Uczestnika, potwierdzających zarejestrowany w Loterii Zakup Produktów
Promocyjnych. W przypadku niemożności okazania oryginałów żądanych Dowodów Zakupu,
Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Loterii. W przypadku wystąpienia przez
Organizatora z żądaniem przesłania ww. Dowodów Zakupu, Uczestnik winien dostarczyć je w
terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora (liczy
się data nadania wiadomości e-mail przez Organizatora). Niedostarczenie żądanych Dowodów
Zakupu w określonej przez Organizatora liczbie skutkuje wykluczeniem wszystkich Zgłoszeń
danego Uczestnika Loterii i utratą prawa do Nagrody. Organizator uwzględnia jedynie Dowody
Zakupu dostarczone do niego do dnia 20.10.2023 r.
10.4. Jeżeli Organizator stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego
celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych
bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie
Loterii, Zgłoszenia te nie są uwzględniane w Loterii i Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja
ma prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie
również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że
naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż
3
wyżej określony, nieuprawniony sposób.
10.5. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 10.1. jest jednoznacznym potwierdzeniem, że osoba
dokonująca Zgłoszenia zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje w całości jego
postanowienia (zgodnie ze składanym w ramach Zgłoszenia oświadczeniem).
10.6. Zgłoszenia i/lub oświadczenia wypełnione niekompletnie, nieczytelnie lub nieprawidłowo (np.
„czeskie błędy”, brakujące cyfry/litery tzw. literówki, dodatkowe nieistniejące na Dowodzie
Zakupu informacje) są nieważne i skutkują negatywną weryfikacją i utratą prawa do Nagrody.
Brak polskiego znaku diakrytycznego nie powoduje nieważności Zgłoszenia lub oświadczenia.
10.7. W celu uniknięcia wątpliwości, zgodnie z postanowieniami pkt 10.3 Regulaminu, Uczestnik, który
nie przedstawi Dowodu/Dowodów Zakupu żądanych przez Organizatora lub przedstawi
Dowód/Dowody Zakupu zawierające dane inne, niż dane wskazane w Zgłoszeniu danego
Uczestnika, w szczególności niepoprawnie wskazane numery Dowodu/Dowodów Zakupu, traci
prawo do Nagrody. Niepoprawnie wskazanym numerem Dowodu Zakupu jest numer, który nie
odpowiada numerowi Dowodu Zakupu wskazanemu w Zgłoszeniu.
11. Sposób zapewnienia nadzoru nad Loterią
11.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii Organizator ustanowił Komisję Nadzoru
Loterii (dalej: „Komisja”), której zasady funkcjonowania określa regulamin Komisji Nadzoru
Loterii. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu
przepisów o grach hazardowych i regulaminu urządzanej loterii promocyjnej zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 227).
12. Wartość puli Nagród
12.1. W Loterii przewidziane są następujące nagrody:
1) 1 (jedna) nagroda główna w postaci 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych
00/100) wraz z dodatkową premią pieniężną w wysokości 2 222,00 zł, przeznaczoną na
pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród w loterii (dalej: „Nagroda
Główna”);
2) 70 (siedemdziesiąt) nagród II stopnia w postaci karty przedpłaconej o wartości 500,00 zł
(słownie: pięćset złotych 00/100) każda (dalej: „Nagroda II Stopnia”);
dalej łącznie: „Nagrody”.
12.2. Łączna wartość puli Nagród wynosi 57 222,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście
dwadzieścia dwa złote 00/100).
13. Miejsce, terminy i sposób przeprowadzenia losowań i informowania zwycięzców
13.1. Losowania odbywają się w siedzibie Organizatora w Warszawie (02-909) przy ul. Św. Bonifacego
150. Z każdego losowania Komisja przygotowuje protokół przebiegu oraz wyników losowania.
13.2. Organizator przewiduje przyznawanie Nagród poprzez losowanie (szczegółowy tryb przyznawania
Nagród został określony poniżej).
13.3. Losowania Nagród II Stopnia są przeprowadzane spośród prawidłowo dokonanych Zgłoszeń,
w następujących terminach:
1) spośród Zgłoszeń dokonanych w terminach od dnia 22.05.2023 r. do dnia 28.05.2023 r.
Organizator w dniu 31.05.2023 r. wyłoni 14 Zgłoszeń, które otrzymają Nagrodę II Stopnia;
2) spośród Zgłoszeń dokonanych w terminach od dnia 29.05.2023 r. do dnia 04.06.2023 r.
Organizator w dniu 07.06.2023 r. wyłoni 14 Zgłoszeń, które otrzymają Nagrodę II Stopnia
3) spośród Zgłoszeń dokonanych w terminach od dnia 05.06.2023 r. do dnia 11.06.2023 r.
Organizator w dniu 14.06.2023 r. wyłoni 14 Zgłoszeń, które otrzymają Nagrodę II Stopnia
4) spośród Zgłoszeń dokonanych w terminach od dnia 12.06.2023 r. do dnia 18.06.2023 r.
Organizator w dniu 21.06.2023 r. wyłoni 14 Zgłoszeń, które otrzymają Nagrodę II Stopnia
5) spośród Zgłoszeń dokonanych w terminach od dnia 19.06.2023 r. do dnia 25.06.2023 r.
Organizator w dniu 28.06.2023 r. wyłoni 14 Zgłoszeń, które otrzymają Nagrodę II Stopnia.
13.4. Losowania, o których mowa w pkt 13.3. powyżej, odbywają się w obecności Komisji, przy użyciu
zarejestrowanego urządzenia losującego, Alternatywną metodą losowania Nagród jest losowanie
4
realizowane z wykorzystaniem kartonowej urny. Losowanie takie realizowane jest z
wykorzystaniem losów, których liczba odpowiada liczbie rekordów do losowania lub z
wykorzystaniem losów/piłeczek oznaczonych cyframi od 0 do 9, a liczba rekordów w bazie do
losowania determinuje liczbę losowanych cyfr. Poszczególne cyfry losowane są od największej
(czyli reprezentującej dziesiątki tysięcy, tysiące, setki, dziesiątki czy jedności – zależnie od liczby
rekordów. Losowanie zawsze rozpoczyna się od cyfry reprezentującej najwyższą wartość
liczbową), czyli przykładowo przy liczbie 3598 rekordów w bazie, losowane są łącznie 4 cyfry,
pierwsza losowana oznacza tysiące, a następne odpowiednio: setki, dziesiątki i jedności.
Procedura powtarzana jest do wylosowania wszystkich wymaganych cyfr. Wszystkie wylosowane
cyfry tworzą, zgodnie z kolejnością ich wylosowania, numer ID wygrywającego rekordu z bazy
rekordów przeznaczonych do losowania. Adekwatnie, gdy liczba losów wynosi 35987 w pierwszej
kolejności losowana jest cyfra odpowiadająca dziesiątkom tysięcy. W przypadku losowania
pierwszej cyfry liczba losów/piłeczek jest pomniejszona i w przypadku ilości 35987 rekordów do
losowania ilość ta wynosi 4 i są to losy/piłeczki ponumerowane od 0 do 3. Jeżeli wylosowana cyfra
wynosi 3 do losowania cyfry jednostek tysięcy jest używanych 6 piłeczek ponumerowanych od 0
do 5. Te zasadę stosuje się adekwatnie do ilości rekordów w bazie do losowania. Procedura
powtarzana jest dla każdego losowanego rekordu. O metodzie losowania decyduje Komisja przed
losowaniem.
13.5. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się w dniu 28.06.2023 r. i jest przeprowadzane ze
wszystkich prawidłowych Zgłoszeń, dokonanych w terminie od dnia 22.05.2023 r., od godziny
00.00.00 do dnia 25.06.2023 r., do godziny 23.59.59, zgodnie z trybem określonym w pkt 13.4.
Regulaminu ze zmianami wskazanymi w pkt 13.6. Regulaminu.
13.6. W losowaniu Nagrody Głównej są losowane 2 Zgłoszenia. Pierwsze wylosowane Zgłoszenie jest
zwycięskim Zgłoszeniem, tym samym Uczestnik, które je zarejestrował jest zwycięzcą Nagrody
Głównej. Drugie wylosowane Zgłoszenie jest Zgłoszeniem rezerwowym, które będzie
wykorzystane w sytuacji braku potwierdzenia prawa do Nagrody Głównej przez jej zwycięzcę.
13.7. Jeden Uczestnik może wygrać w ciągu trwania Loterii nie więcej niż jedną Nagrodę II Stopnia i
Nagrodę Główną. Uczestnik, któremu zostanie przyznana Nagroda Główna lub Nagroda II Stopnia
jest zwycięzcą w Loterii ("Zwycięzca"). Uczestnik rozumiany jest jako posiadacz tego samego
numeru telefonu, adresu e-mail (zarejestrowane razem lub odrębnie) i adresu IP.
13.8. Zwycięzcy Nagród II Stopnia są informowani o przyznanej Nagrodzie II Stopnia za pośrednictwem
poczty elektronicznej, w wiadomości e-mail skierowanej przez Organizatora na adres e-mail
podany w Zgłoszeniu, w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu danego
losowania, przy czym Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie wiadomości
e-mail z powodów leżących po stronie Uczestnika, w tym skierowania wiadomości do folderu SPAM
lub innych folderów w skrzynce pocztowej. W celu potwierdzenia prawa do Nagrody II Stopnia,
zwycięzca zobowiązany jest do przesłania do Organizatora, drogą poczty tradycyjnej (listem
poleconym) lub przesyłką kurierską, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
wiadomości e-mail, o której mowa w niniejszym postanowieniu:
1) oryginału Dowodu Zakupu, którego numer został podany w zwycięskim Zgłoszeniu; oraz
2) poprawnie i kompletnie wypełnionego oraz podpisanego oświadczenia (dalej: „Oświadczenie
1”), którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
7-dniowy termin, o którym mowa w niniejszym punkcie zostaje dotrzymany, jeśli w tym terminie
zwycięzca nada ww. dokumenty (liczy się data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki w
firmie kurierskiej) do Organizatora na adres: Kropka Bordo Sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150,
02-909 Warszawa, z dopiskiem „ Loteria Letnich Przyjemności”, przy czym Organizator nie
uwzględnia dokumentów, które wpłyną do niego po terminie 17.07.2023 r., nawet w przypadku,
gdy data stempla wskazuje na dochowanie terminu.
13.9. Zwycięzca Nagrody Głównej jest informowany o przyznaniu Nagrody w rozmowie telefonicznej.
Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą Nagrody Głównej na numer telefonu, podany
w zwycięskim Zgłoszeniu, w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego po losowaniu.
Organizator podejmuje trzy próby kontaktu telefonicznego w różnych porach dnia.
13.10. Jeżeli we wskazanym powyżej terminie nie powiodą się trzy próby telefonicznego skontaktowania
się ze zwycięzcą Nagrody Głównej, zwycięzca traci prawo do Nagrody Głównej, a zwycięzcą
Nagrody Głównej zostaje zwycięzca rezerwowy, tj. Uczestnik, którego Zgłoszenie zostało
wylosowane w losowaniu jako drugie, o którym mowa w pkt. 13.5. Regulaminu oraz zgodnie z
pkt 13.6 Regulaminu.
5
13.11. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego ze zwycięzcą Nagrody Głównej rozumie się
nieudaną próbę połączenia z powodu: nieodebrania połączenia przez co najmniej 5 długich
sygnałów nieprzerywanych, nieodebrania połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej zwycięzcy
Nagrody Głównej (krótkie sygnały przerywane), przekierowania na pocztę głosową, braku
możliwości połączenia ze zwycięzcą Nagrody Głównej na skutek wyłączenia telefonu bądź na
skutek znajdowania się aparatu telefonicznego poza zasięgiem sygnału operatora oraz odmowy
przeprowadzenia rozmowy przez zwycięzcę Nagrody Głównej. Dodatkowo zwycięzca Nagrody
Głównej otrzymuje powiadomienie o przyznaniu Nagrody Głównej za pośrednictwem poczty
elektronicznej, w wiadomości e-mail, która zostanie przesłana na adres e-mail zwycięzcy.
13.12. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. 13.9. Regulaminu, Organizator potwierdzi
ze zwycięzcą Nagrody Głównej dane podane przez niego w Zgłoszeniu oraz poprosi zwycięzcę
Nagrody Głównej o przygotowanie, w celu potwierdzenia prawa do Nagrody Głównej,
następujących dokumentów:
1) oryginału Dowodu Zakupu, którego numer został wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu
stanowiącym podstawę przyznania Uczestnikowi Nagrody Głównej;
2) poprawnie wypełnionych i własnoręcznie podpisanych oświadczeń, których wzory stanowią
Załącznik nr 2 do Regulaminu (dalej: „Oświadczenie 2”) i Załącznik nr 3 do Regulaminu
(dalej: „Oświadczenie 3”).
13.13. W celu potwierdzenia prawa do Nagrody Głównej zwycięzca zobowiązany jest w terminie 7 dni
kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu, w którym wiadomość o Nagrodzie Głównej
została mu przekazana przez Organizatora w trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt.
13.9.:
1) oryginału Dowodu zakupu, którego numer został wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu
stanowiącym podstawę przyznania Uczestnikowi Nagrody Głównej;
2) poprawnie wypełnionego i własnoręcznie podpisanych oświadczeń, których wzory stanowią
Załącznik nr 2 do Regulaminu (dalej: „Oświadczenie 2”) i Załącznik nr 3 do Regulaminu
(dalej: „Oświadczenie 3”).
13.14. 7-dniowy termin, o którym mowa w pkt. 13.13. Regulaminu zostaje dotrzymany, jeśli w tym
terminie zwycięzca Nagrody Głównej nada dokumenty wskazane w pkt. 13.13. (liczy się data
stempla pocztowego lub data nadania przesyłki w firmie kurierskiej) do Organizatora na adres:
Kropka Bordo Sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa, z dopiskiem „Loteria Letnich
Przyjemności”. Dokumenty wskazane w pkt. 13.12. powyżej należy nadać przesyłką pocztową
poleconą w opcji PRIORYTET lub przesyłką kurierską. Termin potwierdzenia (wpłynięcia
dokumentów do Organizatora) Nagrody Głównej upływa z dniem 17.07.2023 r.
13.15. W przypadku braku potwierdzenia prawa do Nagrody Głównej, Nagroda przechodzi na zwycięzcę
rezerwowego (Uczestnika, który zarejestrował Zgłoszenie rezerwowe, w rozumieniu pkt 13.6.
Regulaminu), a proces powiadamiania i potwierdzania prawa do Nagrody Głównej odbywa się
ponownie, na wyżej opisanych zasadach względem tego zwycięzcy rezerwowego. Termin
wpłynięcia dokumentów do Organizatora, dla zwycięzcy rezerwowego upływa dnia 08.09.2023 r.,
przy czym data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki w firmie kurierskiej musi
wskazywać na zachowanie 7-dniowego terminu na wysyłkę dokumentów, liczonego od dnia
powiadomienia telefonicznego zwycięzcy rezerwowego.
13.16. Nagroda Główna jest wydawana w terminie do 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia prawa do
Nagrody Głównej tj. od dnia weryfikacji przez Organizatora poprawności oraz zgodności z
Regulaminem przesłanych dokumentów, o których mowa w pkt. 13.13. Regulaminu. Organizator
weryfikuje dokumenty w terminie 25 dni roboczych od ich otrzymania tj. najpóźniej do dnia
22.08.2023 r. (w przypadku zwycięzcy Nagrody Głównej) lub do dnia 13.10.2023 r. (w przypadku,
gdy Nagroda Główna przypadnie zwycięzcy rezerwowemu). Tym samym wydanie Nagrody
Głównej następuje najpóźniej do dnia 29.08.2023 r. (dla zwycięzcy Nagrody Głównej) lub
najpóźniej do dnia 20.10.2023 r. (w przypadku, gdy Nagroda Główna przypadnie zwycięzcy
rezerwowemu). W przypadku niezłożenia przez zwycięzcę Nagrody Głównej Oświadczeń nr 2 i 3
w sposób poprawny i kompletny we wskazanym Regulaminem terminie, zwycięzca traci prawo do
Nagrody.
13.17. Zwycięzca Nagrody ma prawo do rezygnacji z Nagrody. Rezygnację z Nagrody należy potwierdzić
drogą poczty elektronicznej, na adres e-mail: [email protected], najpóźniej w terminie
3 dni od daty otrzymania informacji o przyznanej Nagrodzie Głównej.
13.18. W przypadku, gdy Zwycięzca nie zgadza się na przesłanie kopii dokumentu tożsamości, tym celu
6
może on osobiście stawić się w siedzibie Organizatora (ul. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa)
w celu jego okazania, po uprzednim umówieniu dnia i godziny z Organizatorem, posiadając ze
sobą aktualny dowód lub paszport potwierdzający jego tożsamość, a w przypadku osoby
reprezentującej Zwycięzcę lub jego pełnomocnika, osoba taka powinna przedstawić
Organizatorowi dokument pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem autentyczności podpisu
Zwycięzcy oraz kserokopię dowodu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy poświadczonego
za zgodność z oryginałem przez notariusza w celu jej okazania Organizatorowi.
13.19. Wyniki poszczególnych losowań w Loterii będą ogłaszane także na stronie internetowej, pod
adresem: www.etibonus.com/pl, w terminie 7 dni roboczych od dnia każdego losowania.
14. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród w Loterii.
14.1. Nagrody w Loterii wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
14.2. Nagrody II Stopnia są wydawane w terminie do 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez
Organizatora kompletnych dokumentów potwierdzających prawo do Nagrody wskazanych
w pkt 13.8. oraz po przeprowadzeniu ich pozytywnej weryfikacji tj. potwierdzeniu oryginalności
Dowodu Zakupu oraz zgodności ze zwycięskim Zgłoszeniem i zapisami Regulaminu.
14.3. Nagrody II Stopnia wysłane są do zwycięzców przesyłką kurierską na adres podany przez
zwycięzcę Nagrody w Oświadczeniu 1 (z zastrzeżeniem postanowienia pkt 14.7.) w terminie
30 dni roboczych od dnia otrzymania od zwycięzcy poprawnie wypełnionego Oświadczenia 1 wraz
z oryginałem Dowodu Zakupu. Przesyłka zawiera kartę przedpłaconą na okaziciela oraz PIN. Karta
jest aktywowana po potwierdzeniu przez Zwycięzcę odebrania Nagrody II Stopnia. Potwierdzenia
dokonuje Zwycięzca poprzez przesłanie wiadomości z adresu e-mailowego podanego w Zgłoszeniu
do Loterii na adres loter[email protected]. Wiadomość e-mailowa powinna zawierać imię,
nazwisko oraz cztery ostatnie cyfry otrzymanej karty przedpłaconej. Aktywacja karty jest
dokonywana w terminie 2 dni roboczych od momentu wpłynięcia potwierdzenia odebrania
Nagrody II Stopnia na adres e-mailowy Organizatora.
14.4. Nagroda Główna jest wydawana w formie przelewu, na numer rachunku bankowego podany przez
zwycięzcę Nagrody Głównej w Oświadczeniu 2 z zastrzeżeniem pkt 14.7. Dniem wydania Nagrody
Głównej jest dzień złożenia polecenia przelewu przez Organizatora na konto bankowe zwycięzcy
Nagrody Głównej, wskazane przez zwycięzcę Nagrody Głównej w poprawnie złożonym
Oświadczeniu nr 2.
14.5. W przypadku, gdy zwycięzca Nagrody Głównej utraci do niej prawo zgodnie z pkt 14.8.
Regulaminu poniżej, Nagroda Główna przechodzi na zwycięzcę rezerwowego, a proces
informowania zachodzi z zachowaniem terminów podanych odpowiednio w pkt 13 Regulaminu
powyżej.
14.6. Zwycięzcom Nagród nie przysługuje prawo zamiany wygranej Nagrody na jakiekolwiek inne
nagrody czy ekwiwalent pieniężny ani prawo cesji prawa do Nagrody na osoby trzecie.
14.7. Zwycięzcy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są
zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie Organizatora oraz podać nowe dane
osobowe najpóźniej najdalej na jeden tydzień przed upływem terminu wydania Nagród.
14.8. Zwycięzcy tracą prawo do Nagrody również w następujących sytuacjach:
1) w przypadku odstąpienia Zwycięzcy od Nagrody, o czym informuje Organizatora pisemnie w
terminie podanym w pkt 13.17. Regulaminu,
2) w przypadku nieprzesłania przez Zwycięzcę dokumentów wskazanych w pkt 13.8., 13.13.
Regulaminu lub niedotrzymania terminu ich przesłania,
3) w przypadku przesłania niepoprawnego Dowodu Zakupu, tj. niespełniającego zasad
określonym Regulaminem lub noszącego znamiona podrabiania,
4) w przypadku przesłania Dowodu Zakupu zniszczonego, nieczytelnego lub w inny sposób
uniemożliwiającego weryfikację danych podanych w Zgłoszeniu,
5) w przypadku podania przez Zwycięzcę błędnego adresu e-mail, numeru telefonu
komórkowego lub adresu pocztowego, co uniemożliwi kontakt ze Zwycięzcą lub dostarczenie
Nagrody,
6) w przypadku podania w ramach Zgłoszenia lub Oświadczenia 1, 2 lub 3 Zwycięzcy
nieprawdziwych danych, w tym w szczególności nieprawdziwych danych osobowych lub
odmowy podania danych wymaganych Oświadczeniem 1, 2 lub 3 i/lub braku dołączenia
7
w przypadku Oświadczenia 3, kopii dokumentu tożsamości, z zastrzeżeniem sytuacji,
o których mowa w pkt 13.18, tj. dołączenie do Oświadczenia 3, kopii dokumentu tożsamości
nie jest konieczne w sytuacji, gdy Zwycięzca lub osoba przez niego upoważniona osobiście
stawi się w siedzibie Organizatora w celu okazania dokumentu tożsamości Zwycięzcy;
7) w przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę Nagrody lub odmowy odebrania Nagrody;
8) w przypadku cofnięcia przez Zwycięzcę zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie
trwania Loterii;
9) w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
14.9. Ostateczny termin wydania Nagród w Loterii upływa w dniu 20.10.2023 r.
14.10. Nagrody niewydane w Loterii pozostają w dyspozycji Organizatora.
14.11. Organizator nie udziela informacji jaki numer paragonu/kasy fiskalnej z Dowodu Zakupu został
przyporządkowany do wylosowanego Zgłoszenia. W przypadku przesłania wszystkich Dowodów
Zakupu wraz z oświadczeniami, Organizator nie odsyła Uczestnikowi żadnych Dowodów Zakupu,
w tym Dowodów Zakupu, które nie zostały przyporządkowane do wylosowanych Zgłoszeń
Uczestnika z zastrzeżeniem postanowień pkt postanowień 10.3 Regulaminu.
15. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
15.1. Uczestnicy Loterii mają prawo do składania reklamacji, co do przebiegu Loterii i jej wyników
od dnia 22.05.2023 r., nie później jednak niż do 30 dni od daty upływu terminu wydania Nagród,
tj. do dnia 21.11.2023 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 20)
roszczenie zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem
imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia,
którego dotyczy roszczenie, wskazywać nazwę „Loteria Letnich Przyjemności” oraz treść żądania.
W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry
podaje również adres elektroniczny do komunikacji.
15.2. O dochowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data nadania
wiadomości e-mail. Reklamacje przesłane z datą stempla lub datą nadania wiadomości e-mail
późniejszą niż 21.11.2023 r. nie są uwzględniane. Komisja nie uwzględnia reklamacji, które są
jej doręczone po dniu 28.11.2023 r., mimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla
pocztowego lub datą nadania wiadomości e-mail.
15.3. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej, listem poleconym na adres Kropka Bordo
sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa lub e-mailem na adres:
[email protected], z dopiskiem/tytułem e-maila „Loteria Letnich Przyjemności -
Reklamacja”. Ponadto uwagi i zapytania dotyczące przebiegu Loterii mogą być kierowane pocztą
elektroniczną na adres: [email protected].
15.4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Komisję wynosi 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Po
wyczerpaniu procesu reklamacyjnego Uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia dalszych
roszczeń na drodze postępowania sądowego.
15.5. Zawiadomienia o wyniku reklamacji są wysyłane (poprzez nadanie listu lub wysłanie wiadomości
e-mail) reklamującemu na adres podany w reklamacji w terminie 2 dni roboczych od daty
rozpatrzenia reklamacji.
16. Terminy przedawnienia roszczeń
16.1. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia
wymagalności.
Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia odpowiedzi na reklamację.
17. Dane osobowe
17.1. Dokonując Zgłoszenia do Loterii, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych podawanych w Loterii dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii
„Loteria Letnich Przyjemności”.
17.2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:
1) dane osobowe w Loterii przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w
zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem
8
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych – dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).
2) Administratorem jego danych osobowych w Loterii jest ETI European Food Industries Societate
Pe Actiuni z siedzibą w Ghercesti (207280), Aviatorilor 10, Rumunia, wpisana do Rejestru
Handlowego Sądu Okręgowego w Dolj pod numerem J16 / 1372 / 2013, prowadząca
działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w formie oddziału pod nazwą Eti European
Food Industries S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 18 B,
wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000721595, NIP 1080022138, REGON 369618530
(„Administrator”).
17.3. Dane osobowe Uczestnika podawane w Loterii są przetwarzane przez Administratora w zakresie
niezbędnym do realizacji postanowień Regulaminu Loterii oraz obowiązujących przepisów prawa:
1) dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, w tym w szczególności
umożliwienia udziału w Loterii, weryfikacji poprawności Zgłoszenia, przeprowadzenia
losowania i przyznania Nagród, a w wypadku zwycięstwa Uczestnika - informowania o
zwycięstwie, weryfikacji spełnienia przez Zwycięzcę Nagród wymogów regulaminu Loterii oraz
wydania Nagrody (podstawa przetwarzania: niezbędność do zawarcia i wykonania umowy z
Uczestnikiem o udział w Loterii na warunkach określonych regulaminem Loterii - art. 6 ust. 1
lit. b RODO),
2) dla celów rozpatrywania reklamacji i dla celów związanych z ustalaniem i dochodzeniem
roszczeń wynikających z Loterii i obroną przed roszczeniami (podstawa przetwarzania:
realizacja prawnie uzasadnionych interesu Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3) jeśli Uczestnik zostanie Zwycięzcą Nagrody - dla celów wystawiania zaświadczeń o wygranej
oraz dla celów wykonania obowiązków sprawozdawczych (podstawa przetwarzania:
wypełnienie obowiązków prawnych przewidzianych przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 227) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- dla celów wykonania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z
organizacją Loterii (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych
przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) jeśli Uczestnik zostanie zwycięzcą Nagrody Głównej – dla celów wykonywania obowiązków
Organizatora Loterii wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 593) (podstawa
przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych przewidzianych przepisami prawa – art. 6
ust. 1 lit. c RODO);
17.4. Odbiorcami podawanych danych osobowych mogą być osoby i podmioty współpracujące z
Administratorem przy organizacji Loterii. Przekazanie danych odbywa się na podstawie umowy
pisemnej o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, która określa zakres i cel
przetwarzania danych. W szczególności Administrator, powierza przetwarzanie osobowych
Uczestników Loterii firmie Kropka Bordo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św.
Bonifacego 150 (Organizator) na potrzeby przeprowadzenia Loterii w tym również w celu
wspomagania Administratora w wypełnianiu obowiązków wskazanych w niniejszym punkcie,
w oparciu o umowę pisemną powierzenia przetwarzania danych osobowych.
17.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Loterii (w tym także postępowań
reklamacyjnych). Ponadto, w zakresie ustalenia i dochodzenia ujawnionych, własnych roszczeń
Administratora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami dane osobowe Uczestnika będą
przetwarzane do czasu zakończenia odpowiedniego postępowania. Niezależnie, w zakresie
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, dane osobowe Uczestników
będą przetwarzane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji
lub wypełnianie względem Uczestnika lub Zwycięzcy Nagrody obowiązków z nich wynikających.
17.6. Uczestnik ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo
żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą przetwarzania jest realizacja
przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów oraz prawo żądania przeniesienia
danych, w sytuacji wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W celu
9
skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem - Eti European
Industries S.A Oddział w Polsce. z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem adresu e-mail:
[email protected] lub pisząc listownie na adres ETI European Food Industries Spółka
Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.
17.7. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować́ się̨ pod
adresem e-mail: [email protected].
17.8. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
17.9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Loterii,
przyznania i wydania Nagrody zwycięzcy Nagrody lub odpowiednio uzyskania przez zwycięzcę
Nagrody zaświadczenia o uzyskanej wygranej lub rozpatrzenia reklamacji Uczestnika lub
zwycięzcy Nagrody; Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z udziału w Loterii, w tym pozbawienie prawa
do Nagrody.
17.10. Dane osobowe Uczestników Loterii nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się
w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ani do organizacji międzynarodowej.
17.11. Dane osobowe Uczestników Loterii nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób
istotnie na niego wpływa.
18. Postanowienia końcowe
18.1. Regulamin Loterii jest dostępny w siedzibie Organizatora w dniach 22.05.2023 r. do dnia
07.12.2023 r. w godz. 10.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych i świąt,
oraz na stronie www.etibonus.com/pl.
18.2. Terminy wysyłek, o których mowa w niniejszym Regulaminie są liczone od kolejnego dnia, w
którym Uczestnik dostał stosowne powiadomienie od Organizatora o takiej wysyłce. Za dni
robocze uważa się dni od poniedziałku – do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy, które przypadają w okresie od poniedziałku do piątku, np. wtorek 15.08.2023 r. jest dniem
ustawowo wolnym od pracy.
18.3. Informacje dotyczące Loterii w tym wysyłki Nagród są udzielane pocztą elektroniczną po
przesłaniu zapytania na adres poczty elektronicznej Organizatora [email protected].
18.4. Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego
wygranej zgodnie z art. 20 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r.
poz. 227).
18.5. Na materiałach promocyjnych prezentowany jest wyciąg z Regulaminu określający zasady udziału
w Loterii.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie 1 dla Zwycięzcy Nagrody II Stopnia
Załącznik nr 2 – Oświadczenie 2 dla Zwycięzcy Nagrody Głównej
Załącznik nr 3 – Oświadczenie 3 dla Zwycięzcy Nagrody Głównej
10
Załącznik nr 1 do regulaminu loterii promocyjnej „Loteria Letnich Przyjemności”
OŚWIADCZENIE NR 1 DLA ZWYCIĘZCY NAGRODY II STOPNIA
Loterii promocyjnej „Loteria Letnich Przyjemności”
Imię i nazwisko:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania (do wysyłki Nagrody na terytorium Polski):
Ulica, numer/mieszkanie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kod pocztowy: …………………………… Miejscowość: ……………………………………………………………………
Adres e-mail podany na stronie www podczas rejestracji:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu komórkowego podany na stronie www podczas rejestracji:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Oświadczam, że regulamin Loterii „Loteria Letnich Przyjemności” jest mi znany
i akceptuję jego treść.
 Oświadczam, że spełniam warunki przewidziane w pkt 8 regulaminu Loterii „ Loteria
Letnich Przyjemności”.
 Oświadczam, że podane przeze mnie dane i złożone oświadczenie są prawdziwe i
ponoszę wobec Kropka Bordo Sp. z o. o. ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa z
tego tytułu pełną odpowiedzialność.
(należy zaznaczyć wszystkie powyższe pola wyboru)
Miejscowość: ………………………………………………………………………………… Data: ………………………………………
Czytelny, własnoręczny podpis: ……………………………………………………………………………………………………….
11
Załącznik nr 2 do regulaminu loterii promocyjnej „Loteria Letnich Przyjemności”
OŚWIADCZENIE NR 2 DLA ZWYCIĘZCY NAGRODY GŁÓWNEJ
Loterii promocyjnej „Loteria Letnich Przyjemności”
Imię i nazwisko:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bank, numer konta bankowego:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania (na terytorium Polski):
Ulica, numer/mieszkanie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kod pocztowy:…………………………… Miejscowość: ………………………………………………………………………
Adres e-mail podany na stronie www podczas rejestracji:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu komórkowego podany na stronie www podczas rejestracji:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane wymagane do prowadzenia Ewidencji nagród wydanych w Loterii:
Rodzaj dowodu tożsamości ………………………………………………
seria ……………………. numer ………………………………………………
PESEL* ……………………………………………………………………………………………………………………………………
* w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL (wyłącznie w tym wypadku) – należy podać datę
urodzenia i obywatelstwo
Przyjmuję do wiadomości, że Organizator, jako płatnik podatku pobierze premię pieniężną stanowiącą
część Nagrody Głównej celem odprowadzenia podatku zryczałtowanego od nagród w loterii do
właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego – ustawa
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2022 poz.2647).
 Oświadczam, że regulamin Loterii „Loteria Letnich Przyjemności” jest mi znany i akceptuję jego
treść.
 Oświadczam, że spełniam warunki przewidziane w pkt 8 regulaminu Loterii „ Loteria Letnich
Przyjemności”.
 Oświadczam, że podane przeze mnie dane i złożone oświadczenie są prawdziwe i ponoszę wobec
Kropka Bordo Sp. z o. o. ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa z tego tytułu pełną
odpowiedzialność.
(należy zaznaczyć wszystkie powyższe pola wyboru)
Miejscowość: ………………………………………………………………………………… Data: ………………………………
Czytelny, własnoręczny podpis: ………………………………………………………………………………………………
12
Załącznik nr 3 do regulaminu loterii promocyjnej „Loteria Letnich Przyjemności”
OŚWIADCZENIE NR 3 DLA ZWYCIĘZCY NAGRODY GŁÓWNEJ
Loterii promocyjnej „Loteria Letnich Przyjemności”
1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z
art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593).
2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko
polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593).
3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko
polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593)
4. Zajmowane przeze mnie stanowisko/ stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko
oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane
stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnia osoba, która odpowie twierdząco na zapis lub
zapisy pkt 1-3 powyżej):
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Data i podpis………………………………………………………………….
Ważna informacja:
Integralną częścią Oświadczenia jest kserokopia dowodu tożsamości lub paszport w celu wypełnienia przez
Organizatora obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2022.593). Brak kserokopii dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) jest
równoznaczny z brakiem dołączenia wymaganych Oświadczeniem informacji i skutkuje wstrzymaniem wydania
Nagrody do czasu uzupełnienia braku, w tym również w ramach procedury z pkt 13.18. Regulaminu Loterii lub
utratą prawa do nagrody w przypadku odmowy Zwycięzcy do przesłania kserokopii lub okazania dokumentu
Organizatorowi.
13
Wyjaśnienia:
1. Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące
stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
a. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w
tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
b. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
c. członków organów zarządzających partii politycznych,
d. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych
wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów
nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu
Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
e. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz
członków Zarządu NBP,
f. ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
g. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych,
w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek
z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa
lub innych państwowych osób prawnych,
h. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osób
pełniących równoważne funkcje w tych organizacjach,
i. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów
generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej
administracji specjalnej.
2. Członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
a. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko
polityczne,
b. dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby
pozostającej we wspólnym pożyciu, rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
3. Osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne –
to osoby fizyczne:
a. będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne
lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością
gospodarczą,
b. będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu
uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
Informujemy, że:
Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest ETI European Food Industries
Societate Pe Actiuni z siedzibą w Ghercesti (207280), Aviatorilor 10, Rumunia, wpisana do Rejestru Handlowego
Sądu Okręgowego w Dolj pod numerem J16 / 1372 / 2013, prowadząca działalność na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej w formie oddziału pod nazwą Eti European Food Industries S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
(02-676), przy ul. Postępu 18 B, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000721595, NIP 1080022138, REGON 369618530.
Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: (i) wydania nagrody - podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit.
c RODO oraz niezbędność do zawarcia i wykonania umowy z Uczestnikiem o udział w Loterii na warunkach
określonych regulaminem Loterii - art. 6 ust. 1 lit. b RODO); (ii) zrealizowania żądania wydania imiennego
zaświadczenia o uzyskanej wygranej, ewidencji wydanych w Loterii nagród, których wartość wynosi co najmniej
2.280 złotych (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych i 00/100), a także w celu przeprowadzenia
procedury reklamacyjnej i weryfikacyjnej - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikająca w szczególności z
przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
oraz Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
(iii) ogłoszenia wyników, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną
14
przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); (iv) dla celów podatkowych i rachunkowych - podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować́ się̨ pod adresem e-mail:
[email protected].
Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub
instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Twoje dane osobowe nie będą̨ podlegać́ automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu dopasowania
treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 227) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 593) oraz z przepisów
prawa podatkowego.
Przysługują Ci następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te
przysługują Ci w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z
przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej
pod nazwą „Loteria Letnich Przyjemności”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja
Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody.

Organizator konkursu

Kropka Bordo Sp. z o.o.

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki ETI.