Regulamin konkursu

Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 1
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Kieszonkowe od Zozoli 2023”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii – loteria jest prowadzona pod nazwą „Kieszonkowe od Zozoli 2023”.
2. Nazwa organizatora loterii – Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadająca kapitał zakładowy
10.000,00 złotych, NIP: 727-278-80-75, www.smolar.pl, zwana dalej „organizatorem”.
3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria urządzana jest na podstawie ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 888 ze zm.) oraz
zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.
4. Definicje
4.1 Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi
lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii,
a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym
regulaminie loteria promocyjna zwana jest dalej „loterią”.
4.2 Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana
z prowadzoną loterią. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii
i dotyczy dokonywania zakupów promocyjnych. Czas trwania sprzedaży promocyjnej
określony jest w pkt 7 niniejszego regulaminu.
4.3 Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup minimum 1 (słownie: jednego)
opakowania produktu / produktów marki Zozole (w tym również produktów na wagę marki
Zozole).
Zakup promocyjny musi być dokonany w dowolnym sklepie promocyjnym w okresie trwania
sprzedaży promocyjnej i udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu
promocyjnego.
Zakup promocyjny musi być dokonany przez uczestnika na własną rzecz i na własny
rachunek, uczestnik musi faktycznie zapłacić za zakup promocyjny.
W przypadku zakupu promocyjnego dokonanego w sklepie internetowym warunkiem udziału
w loterii jest otrzymanie dowodu zakupu promocyjnego najpóźniej do dnia 30.06.2023 r. (jest
to ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń do loterii).
Produkty marki Zozole mogą być dostępne w sklepach promocyjnych zarówno przed
rozpoczęciem okresu sprzedaży promocyjnej, jak i po jego upływie, jednakże ich zakup poza
okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w loterii.
Produkty marki Zozole pochodzą z oferty handlowej i zostały wprowadzone do obrotu przez
firmę Mieszko S.A. z siedzibą w Warszawie.
4.4 Sklep promocyjny – dowolny sklep / punkt sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, w którym można dokonać dowolnego zakupu promocyjnego. Do udziału w loterii
uprawniają zarówno zakupy promocyjne dokonywane w sklepach internetowych jak
i w sklepach tzw. handlu nowoczesnego (np. hipermarkety, supermarkety, dyskonty itp.) oraz
w sklepach tzw. handlu tradycyjnego, tj. w dowolnych sklepach detalicznych, czyli we
wszystkich sklepach niezależnie od rozmiaru i formatu.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 2
4.5 Strona internetowa loterii – przygotowana do potrzeb loterii strona internetowa pod
adresem: www.promocjazozole.pl, na której znajduje się specjalnie przygotowany
formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń do loterii.
4.6 Dowód zakupu – oryginał paragonu fiskalnego lub imiennej faktury VAT wystawionej na
pełnoletnią osobę fizyczną (tj. uczestnika z pkt 8 regulaminu) potwierdzający dokonanie
zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby loterii musi być czytelny i oryginalny tzn.
taki, który został wystawiony przez sklep promocyjny (którego nazwa i adres znajdują się na
dowodzie zakupu) i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby niniejszej
loterii nie jest w szczególności jego:
- kserokopia,
- kopia notarialnie poświadczona,
- wtórnik,
- odpis,
- duplikat,
- skan.
W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego stwierdzającego
udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora.
Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer
dowodu zakupu, data zakupu oraz NIP sklepu promocyjnego stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
4.7 Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
5. Zasięg loterii – loteria ma zasięg na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 14.04.2023 r. a kończy w dniu
08.09.2023 r., przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na
postępowanie reklamacyjne opisane w pkt 18 regulaminu.
7. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej – sprzedaż promocyjna
rozpocznie się w dniu 14.04.2023 r. a zakończy w dniu 30.06.2023 r.
8. Uczestnicy loterii – w loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która łącznie
spełnia następujące warunki: ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności
prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zamieszkała na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca użytkownikiem sieci komórkowej GSM.
W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp.
z o.o. z siedzibą w Łodzi, Roberta Wojkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Mieszko S.A.
z siedzibą w Warszawie, Mieszko Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Mieszko Services
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu
loterii. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się:
małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba,
pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę teściów.
Przez uczestnika rozumie się osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się
posługuje na potrzeby loterii. Działania polegające na zmianie danych identyfikacyjnych
celem obejścia postanowień regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę
do wykluczenia takiego uczestnika z loterii, z uwagi na nieuczciwe i naruszające
postanowienia regulaminu działania uczestnika.
9. Dane osobowe – dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 3
10. Dostępność regulaminu – regulamin loterii jest jawny i powszechnie dostępny
w biurze organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., 93-569
Łódź, ul. Inżynierska 15, na stronie internetowej organizatora pod adresem:
www.smolar.pl/promocja-zozole, a także na stronie internetowej loterii pod adresem:
www.promocjazozole.pl.
ZASADY PROWADZENIA LOTERII
11.1 Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt 8 regulaminu, która chce wziąć
udział w loterii musi spełnić łącznie następujące warunki:
− dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej,
− dokonać płatności za zakup promocyjny,
− koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego (uczestnicy zobowiązani są
do zachowania każdego oryginału dowodu zakupu zgłoszonego w loterii, co najmniej do
dnia 08.09.2023 r. Organizator ma prawo zażądać od uczestnika zgodnie z pkt 11.8
regulaminu okazania / przekazania tylu oryginałów dowodów dokonania zakupu
promocyjnego, ilu zgłoszeń dokonał uczestnik do loterii – pod rygorem utraty prawa do
nagrody w loterii, usunięcia wszystkich jego zgłoszeń w loterii zarówno przyszłych jak
i dotychczasowych lub pozbawienia go prawa do udziału w loterii),
− zgłosić się do loterii poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej
loterii zgodnie z postanowieniami pkt 11.2 regulaminu, w terminie wskazanym w pkt
11.12 regulaminu.
11.2 Uczestnik, który chce wziąć udział w niniejszej loterii, musi dokonać zgłoszenia za
pośrednictwem umieszczonego na stronie internetowej loterii formularza zgłoszeniowego
poprzez podanie następujących danych i oświadczeń uczestnika loterii:
a) adres e-mail uczestnika,
b) numer telefonu komórkowego uczestnika,
c) numer dowodu zakupu promocyjnego (tzw. numer dowodu zakupu lub numer paragonu
znajduje się najczęściej w prawej, górnej stronie paragonu, na linii daty dokonania
zakupu promocyjnego) – patrz załącznik nr 1 do regulaminu,
d) data zakupu promocyjnego (znajduje się najczęściej w lewej, górnej stronie paragonu, na
linii numeru dowodu zakupu) – patrz załącznik nr 1 do regulaminu,
e) NIP sklepu promocyjnego (znajduje się najczęściej na dowodzie zakupu pod nazwą
sklepu promocyjnego) – patrz załącznik nr 1 do regulaminu,
f) województwo, w którym dokonano zakupu promocyjnego,
g) miasto, w którym został dokonany zakup promocyjny,
h) ulica sklepu promocyjnego, w którym dokonano zakupu promocyjnego,
i) kod pocztowy sklepu promocyjnego, w którym dokonano zakupu promocyjnego,
j) wskazanie (z rozwijanej listy) sklepu promocyjnego, w którym dokonano zakupu
promocyjnego,
k) zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii:
 „Zapoznałem/-am się z treścią regulaminu loterii „Kieszonkowe od Zozoli 2023”, w tym
z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”.
 „Oświadczam, że mam ukończone 18 lat i posiadam pełną zdolność do czynności
prawnych.”.
l) dokonać prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez organizatora mechanizm
zabezpieczający reCAPTCHA celem, którego jest dopuszczenie do przesłania danych
wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to konieczność wykonania zadania, np.
konieczność zaznaczenia pola kontrolnego i/lub przepisanie kodu z obrazka wskazanego
na stronie internetowej loterii i/lub zaznaczenie konkretnego rodzaju obrazka / obrazków).
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 4
Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego organizator prosi o dokładne sprawdzenie
danych i informacji zamieszczanych ww. formularzu. Organizator nie zapewnia – po wysłaniu
zgłoszenia – możliwości zmiany podanego przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do
loterii: numeru dowodu zakupu promocyjnego, daty zakupu, numeru NIP sklepu
promocyjnego, nazwy i adresu sklepu promocyjnego (ulicy, miejscowości i kodu pocztowego).
11.3 Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia, uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie
loterii. Uczestnik loterii otrzyma potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia oraz rejestracji
w bazie zgłoszeń w loterii, poprzez wyświetlenie informacji o prawidłowym przyjęciu
zgłoszenia na stronie internetowej loterii oraz dodatkowo poprzez otrzymanie wiadomości
e-mail wysłanej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt 11.2
regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system
teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, powyższej informacji
e-mail od organizatora, w kategorii „wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej
uczestnika. Każdy uczestnik loterii zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy
wiadomość e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika
zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”.
11.4 Uczestnik zgłaszający się do loterii musi posiadać urządzenie z dostępem do internetu
wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox,
Opera lub Safari. Organizator loterii nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów
teleinformatycznych i/lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną
konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik.
11.5 Jedna osoba oraz osoby z jednego gospodarstwa domowego (przez termin
„gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres zamieszkania,
korespondencyjny lub zameldowania uczestników loterii) może w ramach całej loterii
otrzymać maksymalnie trzy nagrody natychmiastowe, z zastrzeżeniem postanowień pkt
11.10 regulaminu. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba, będzie zgłaszać się
podając różne numery telefonów / adresy e-mail i zakwalifikuje się do więcej aniżeli trzech
nagród natychmiastowych. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych uczestników,
dany uczestnik zostanie nagrodzony tylko trzema nagrodami natychmiastowymi, a kolejne
nagrody natychmiastowe, które by mu przypadły, pozostają w dyspozycji organizatora.
W przypadku stwierdzenia przez organizatora rażącego naruszenia przez uczestnika
(tj. osobę legitymującą się danym adresem e-mail lub numerem telefonu) postanowień
regulaminu, a w szczególności postanowień niniejszego punktu organizator ma prawo
wyłączyć uczestnika z loterii, pozbawić go prawa do danej nagrody, w tym również usunąć
wszystkie jego zgłoszenia w loterii (zarówno te już przesłane jak i przyszłe).
11.6 Jednorazowy zakup promocyjny uprawnia do wysłania tylko i wyłącznie jednego
zgłoszenia udziału w loterii. Dokonanie kilku takich samych zgłoszeń na podstawie tego
samego zakupu promocyjnego nie zwiększa szans uczestnika na wygraną w loterii i każde
kolejne takie samo zgłoszenie będzie traktowane jako duplikat i nie będzie przyjmowane do
bazy zgłoszeń do loterii.
11.7 W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby dokonać
prawidłowego zgłoszenia do udziału w loterii z tytułu każdego zakupu, należy każdy z tych
zakupów udokumentować odrębnym oryginałem dowodu zakupu i odrębnym zgłoszeniem do
loterii. Więcej niż jedno zgłoszenie dokonane na podstawie tego samego dowodu zakupu,
pomimo dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego w ramach jednej transakcji, nie
zwiększa szansy wygrania nagrody i będzie traktowane jako takie samo zgłoszenie
(duplikat). Przesłanie większej liczby numerów dowodów zakupu w jednym zgłoszeniu,
traktowane jest jako jedno zgłoszenie (zgłoszeniem jest pierwszy wpisany do zgłoszenia
numer dowodu zakupu).
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 5
11.8 Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik (w tym
laureat) spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności
sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry
określone w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego
prawa. Organizator może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie,
podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego
uczestnictwa w loterii, w tym m. in. przesłania wszystkich dowodów zakupów zgłoszonych
w loterii, podania wszystkich numerów telefonów / adresów e-mail, które uczestnik wskazał
w zgłoszeniach do loterii. Organizator może przesłać ww. żądanie na adres mailowy
wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do loterii lub w formularzu dla
laureatów. Uczestnicy, w tym laureaci, mogą zostać zobowiązani przez organizatora do
przesłania ww. dodatkowych informacji, dokumentów na adres siedziby organizatora lub na
adres poczty elektronicznej organizatora wskazany przez niego w żądaniu. Brak możliwości
kontaktu z uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego
zgłoszenia / podejrzanych zgłoszeń uczestnika do loterii. Każdy uczestnik loterii
zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora loterii
nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako
„wiadomości śmieci” / „spam”. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji – niespełnienia
warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub niespełnienia wszystkich żądań
organizatora, w terminie wyznaczonym przez organizatora (nie dłuższym niż 5 dni od daty
wysłania żądania przez organizatora) – lub próby naruszenia przez uczestnika regulaminu
lub przepisów powszechnie obowiązujących, organizator może (po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego) wykluczyć danego uczestnika z loterii, w tym usunąć
wszystkie jego zgłoszenia do loterii, pozbawić go praw do wszystkich nagród w loterii.
W takim przypadku, niewydana nagroda natychmiastowa pozostaje w dyspozycji
organizatora.
W przypadku stwierdzenia nieuczciwej ingerencji w systemy organizatora bądź
nieuczciwego lub niezgodnego z regulaminem wpływu na wynik loterii lub przyznanie
prawa do nagrody w loterii, organizator może zgłosić ww. praktykę do odpowiednich
organów ścigania.
11.9 Każde prawidłowe zgłoszenie, z uwzględnieniem postanowień pkt 11.10 regulaminu,
bierze udział w grze o nagrody natychmiastowe w etapie dziennym, w którym zgłoszenie
wpłynęło.
11.10 Jedno zgłoszenie uprawnia do wygrania maksymalnie jednej nagrody, a raz
wylosowane zgłoszenie zostaje usuwane z bazy do losowania i nie bierze udziału w dalszym
losowaniu.
11.11 Loteria została podzielona na 78 (słownie: siedemdziesiąt osiem) etapów dziennych.
11.12 Zgłoszenia można wysyłać codziennie w terminie od godziny 00:00:00 dnia
14.04.2023 r. do godziny 23:59:59 dnia 30.06.2023 r., wyłącznie po dokonaniu zakupu
promocyjnego.
11.13 Wszystkie zgłoszenia w loterii będą rejestrowane w centralnym komputerze
z dokładnością do 0,1 sekundy. Data i godzina nadesłanego zgłoszenia musi być późniejsza
niż data i godzina umieszczona na dowodzie zakupu. W sytuacji, gdyby okazało się,
iż laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu promocyjnego, tj. data
i godzina otrzymania zgłoszenia jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania
zakupu, wynikająca z dowodu zakupu, traci on prawo do nagrody.
11.14 Udział w loterii jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać
się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych
w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 6
udziału w loterii. Przesłanie zgłoszenia do loterii oznacza jednoczesną akceptację przez
uczestnika postanowień regulaminu.
11.15 W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście
zabezpieczeń i zasad loterii, w tym m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania
automatyzującego wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po stronie internetowej loterii.
Z jednego adresu IP nie można dokonywać więcej niż 10 zgłoszeń dziennie. Organizator
zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do strony internetowej loterii dla jednego
numeru IP, jeżeli z danego adresu IP dokonywanych jest więcej niż 10 zgłoszeń dziennie.
GRA O NAGRODY NATYCHMIASTOWE
12.1 Gra o nagrody natychmiastowe została podzielona na 78 (słownie: siedemdziesiąt
osiem) etapów dziennych. Etap dzienny odpowiada każdemu dniowi w okresie trwania
sprzedaży promocyjnej loterii, tj. zaczyna się od godziny 00:00:00 i trwa do godziny
23:59:59 danego dnia. Pierwszy etap dzienny odbędzie się w pierwszym dniu trwania loterii,
tj. 14.04.2023 r., natomiast ostatni etap dzienny przypada na ostatni dzień trwania sprzedaży
promocyjnej, tj. 30.06.2023 r.
W każdym etapie dziennym w okresie od dnia 14.04.2023 r. do dnia 29.06.2023 r. od
godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59 otwartych zostanie 51 (słownie: pięćdziesiąt jeden)
bramek czasowych dla nagród natychmiastowych.
W ostatnim etapie dziennym w loterii, tj. w dniu 30.06.2023 r. od godz. 00:00:00 do
godz. 23:59:59 otwarte zostaną 73 (słownie: siedemdziesiąt trzy) bramki czasowe dla
nagród natychmiastowych.
Łącznie w okresie od godziny 00:00:00 dnia 14.04.2023 r. do godziny 23:59:59 dnia
30.06.2023 r. otwartych zostanie 4.000 (słownie: cztery tysiące) nagród natychmiastowych.
12.2 Przykładowy podział bramek czasowych dla nagród natychmiastowych dla dnia
14.04.2023 r. stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
12.3 Uczestnicy nie są informowani o czasie otwarcia bramek czasowych. Nagrody
natychmiastowe w loterii są przyznawane na podstawie bramek wskazanych w protokole
przygotowanym przez organizatora stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
Treść załącznika nr 3 jest niejawna i nie będzie upubliczniona.
12.4 Uczestnik wygrywa nagrodę natychmiastową w sytuacji, kiedy jego zgłoszenie wpływa
do bazy zgłoszeń, jako pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny otwarcia
danej bramki czasowej (w czasie jej trwania), do której przypisana jest określona nagroda
natychmiastowa. Losowość gry polega na zapisywaniu prawidłowego zgłoszenia w bazie
zgłoszeń, zgodnie z kryterium czasu w jakim ono wpłynęło. Wynik gry zależy od przypadku.
12.5 W przypadku, gdy żaden uczestnik nie dokona zgłoszenia do loterii w czasie otwarcia
danej bramki czasowej w danym etapie dziennym, nieprzyznana nagroda natychmiastowa
przechodzi do kolejnej najbliższej bramki czasowej w danym etapie dziennym dla nagrody
natychmiastowej. Wówczas w kolejnej bramce czasowej dla nagrody natychmiastowej
nagrodzonych zostanie odpowiednio pierwszych dwóch uczestników. Opisany w zdaniu
powyżej schemat stosuje się odpowiednio dla analogicznych sytuacji, czyli jeżeli nagroda
natychmiastowa nie wyda się np. w dwóch kolejnych bramkach czasowych to te dwie
niewydane nagrody przechodzą do kolejnej bramki czasowej w danym etapie dziennym
i wówczas w kolejnej bramce czasowej dla nagrody natychmiastowej nagrodzonych zostanie
odpowiednio pierwszych trzech uczestników.
12.6 Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do loterii uczestnik natychmiast
otrzymuje wynik gry (informację czy jego zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie)
poprzez komunikat wyświetlony na stronie internetowej loterii. W przypadku wygranej, poza
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 7
ww. komunikatem wyświetlonym na stronie internetowej loterii organizator prześle
automatycznie w tym samym czasie na adres e-mail uczestnika podany przez uczestnika
w formularzu zgłoszeniowym, wiadomość e-mail z informacją o wygraniu nagrody
natychmiastowej oraz informację o dalszej procedurze odbioru ww. nagrody wraz z linkiem
do formularza dla laureatów.
12.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia
laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie laureata, w tym w szczególności:
− za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych
np. za indywidualną konfigurację oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta
uczestnik czy za niedostarczenie lub za umieszczenie w kategorii „wiadomości śmieci” /
„spam” w skrzynce programu pocztowego uczestnika, przez system teleinformatyczny
czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, informacji e-mail od organizatora,
o której mowa w pkt 12.6 regulaminu,
− ustawień sprzętowych, konfiguracji sprzętowych, legalności oprogramowania, z którego
uczestnik korzysta, szybkości i jakości łącza internetowego, z którego uczestnik korzysta
(np. przerwania transmisji danych), które mogą mieć wpływ na działanie strony
internetowej loterii, w tym np. na animacje z informacją o nagrodzie, którą uczestnik
wygrał,
− z powodu podania przez uczestnika błędnego adresu e-mail, zmiany adresu e-mail
w czasie trwania loterii.
12.8 Każdy uczestnik loterii zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość
e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej
wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam” .
12.9 Jeżeli w danym etapie dziennym w loterii nie będzie możliwe wyłonienie laureata danej
nagrody natychmiastowej, wówczas taka nagroda natychmiastowa z tego etapu dziennego
przechodzi do puli tzw. niewydanych nagród natychmiastowych.
GRA O NAGRODY Z PULI NIEWYDANYCH NAGRÓD NATYCHMIASTOWYCH
13.1 Pula niewydanych nagród natychmiastowych powstaje w sytuacji kiedy w danym etapie
dziennym w loterii nie ma odpowiedniej liczby zgłoszeń i nie można wyłonić laureata nagrody
natychmiastowej lub gdy uczestnik, który otrzyma informację o wygranej nagrodzie
natychmiastowej, nie poda wszystkich danych i oświadczeń wymaganych w formularzu dla
laureatów nagród natychmiastowych zgodnie z pkt 16.1, pkt 16.4 i pkt 16.5 regulaminu.
13.2 Losowanie laureatów nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych
(w przypadku, kiedy taka pula powstanie) odbędzie się w dniu 11.07.2023 r. w biurze
organizatora w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, w godzinach od 10:00 do 14:00.
13.3 W losowaniu laureatów nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych
(w przypadku, kiedy taka pula powstanie) biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia
uczestników loterii, dokonane w okresie od dnia 14.04.2023 r. do dnia 30.06.2023 r.,
z wyłączeniem zwycięskich zgłoszeń, tj. takich, które zostały wylosowane do nagród
natychmiastowych. Losowana będzie taka liczba laureatów, która odpowiadać będzie liczbie
nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych.
13.4 Losowanie laureatów nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych
(w przypadku, kiedy taka pula powstanie) w loterii będzie przeprowadzone przy pomocy
urządzenia losującego lub ręcznie z urny. O sposobie losowania decyduje osoba lub osoby
sprawujące nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 8
Niezależnie od sposobu losowania, przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie
przeprowadzone w następujący sposób: każdemu prawidłowemu zgłoszeniu w loterii będzie
nadany unikatowy nr porządkowy przypisany według kryterium czasu otrzymywanych
zgłoszeń. Organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia.
Losowanie laureatów nagród przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem osoby
lub osób sprawujących nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.
13.4.1 Losowanie przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej
aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer, jako urządzenie do gier
losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada
2009 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 888 ze zm.) jest przystosowany do ochrony praw grających
i realizacji przepisów ww. ustawy. Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną
uprawnionej jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora, jako podmiot
posiadający zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane przez
właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego zgodnie z przepisami ww. ustawy.
13.4.2 Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na
chybił - trafił).
NAGRODY
14.1 Nagrodą natychmiastową w loterii jest kwota 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych
00/100) przekazana poprzez usługę BLIK (Czek BLIK), zgodnie z pkt 17.2 regulaminu.
Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych wynosi 4.000 (słownie: cztery tysiące)
sztuk.
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych wynosi 200.000,00 zł (słownie:
dwieście tysięcy złotych 00/100).
14.2 Laureaci loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje
im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród. Nagroda nie podlega
wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
15.1 Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej
sprawowany jest przez osobę lub osoby, które odbyły szkolenie w przedmiocie przepisów
o grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego regulaminu w zakresie niezbędnym do
wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem niniejszej loterii.
15.2 Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt 15.1 regulaminu,
należy w szczególności:
− zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
− zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej
rzetelności przeprowadzonych czynności,
− podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,
− udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania
uprawnień do odbioru wygranej przez laureata,
− nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
OGŁASZANIE WYNIKÓW LOSOWAŃ LAUREATÓW NAGRÓD NATYCHMIASTOWYCH
16.1 Laureaci nagród natychmiastowych zostaną poinformowani o wygranej natychmiast po
dokonaniu zwycięskiego zgłoszenia do loterii, poprzez wyświetlenie odpowiedniego
komunikatu na stronie internetowej loterii, a także dodatkowo poprzez wysłanie wiadomości
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 9
e-mail, na adres e-mail, który laureat podał w zgłoszeniu do loterii zgodnie z pkt 11.2
regulaminu.
16.2 Laureaci nagród natychmiastowych z puli niewydanych nagród natychmiastowych
(jeżeli taka pula powstanie) zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w terminie 7 dni od
dnia przeprowadzenia losowania nagród, o którym mowa w pkt 13.2 regulaminu, poprzez
wysłanie wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał w zgłoszeniu do loterii,
zgodnie z pkt 11.2 regulaminu.
16.3 Organizator w treści komunikatu jak i w treści wiadomości e-mail, o których mowa w pkt
16.1 oraz w pkt 16.2 regulaminu poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez
laureata kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata nagrody natychmiastowej,
o których mowa w pkt 16.4 i pkt 16.5 regulaminu, które umożliwią przekazanie danej nagrody
natychmiastowej.
16.4 Warunkiem wydania nagrody natychmiastowej jest prawidłowe wypełnienie
i wysłanie formularza dla laureatów ww. nagród, który będzie dostępny na stronie
internetowej loterii pod adresem: www.laureaci.smolar.pl, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni
od momentu wysłania przez organizatora wiadomości e-mail informującej o wygranej,
o której mowa w pkt 16.1 regulaminu. Laureat ww. nagrody zobowiązany będzie podać
w tym formularzu następujące dane i oświadczenia:
− numer telefonu komórkowego laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii
w nagrodzonym zgłoszeniu (zgodnie z pkt 11.2 regulaminu),
− numer dowodu zakupu, który laureat podał w formularzu zgłoszeniowym do loterii
w nagrodzonym zgłoszeniu (zgodnie z pkt 11.2 regulaminu),
− adres e-mail laureata, który laureat podał w formularzu zgłoszeniowym do loterii
w nagrodzonym zgłoszeniu (zgodnie z pkt 11.2 regulaminu) – na podany adres e-mail
zostanie wysłana nagroda natychmiastowa,
− imię i nazwisko laureata,
− pełen adres zamieszkania laureata,
− zamieszczenie/załączenie czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału dowodu zakupu
promocyjnego z danymi zgodnymi ze wskazanymi w nagrodzonym zgłoszeniu (plik
z dowodem zakupu nie może przekraczać wielkości 5 MB i musi być wykonany
w formacie .png lub .jpg. lub .jpeg),
− oraz zaznaczenie oświadczeń laureata o następującej treści:
 „Oświadczam, że mam ukończone 18 lat i posiadam pełną zdolność do czynności
prawnych.”.
 „Zapoznałem/-am się z treścią regulaminu loterii „Kieszonkowe od Zozoli 2023”, w tym
z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”.
 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp.
z o.o. z siedzibą w Łodzi, Roberta Wojkowskiego prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski
w Łodzi, Mieszko S.A. z siedzibą w Warszawie, Mieszko Bis Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, Mieszko Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz sklepów
promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Oświadczam również, że nie jestem
członkiem ich rodzin (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych,
wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia,
synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.
W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że laureat nagrody natychmiastowej
narusza zasady gry określone w regulaminie lub narusza przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, organizator loterii może zobowiązać ww. laureata (żądaniem
skierowanym za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 10
w zgłoszeniu do loterii zgodnie z pkt 11.2 regulaminu), do przesłania oprócz powyżej
wymaganych danych i oświadczeń oryginału dowodu zakupu / wszystkich oryginałów
dowodów zakupu zgłoszonych do loterii (z czytelnymi danymi wskazanymi w nagrodzonym
zgłoszeniu / w zgłoszeniach do loterii) na adres biura organizatora: Smolar Agencja
Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, najpóźniej w terminie 5
dni od otrzymania ww. żądania od organizatora loterii (decyduje data otrzymania dowodu
zakupu przez organizatora). Niedotrzymanie ww. warunków przez laureata oznacza, że
laureat traci prawo do danej nagrody natychmiastowej.
16.5 Laureaci nagród natychmiastowych muszą podać i wysłać wymagane dane
i oświadczenia w formularzu dla laureatów na stronie internetowej pod adresem:
www.laureaci.smolar.pl zgodnie z pkt 16.4 regulaminu w terminach wynikających
z postanowień regulaminu, odpowiednio najpóźniej do dnia:
− laureaci nagród natychmiastowych w loterii do dnia 07.07.2023 r.,
− laureaci nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych do dnia 25.07.2023 r.
O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od laureatów nagród
natychmiastowych, decyduje data ich otrzymania przez organizatora.
16.6 W przypadku niepodania / niezamieszczenia w formularzu dla laureatów nagród
natychmiastowych na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl, ww.
danych i oświadczeń przez:
− laureatów nagród natychmiastowych, laureaci tracą prawo do nagród natychmiastowych,
a niewydane ww. nagrody przechodzą do puli niewydanych nagród zgodnie z pkt 12.9
i pkt 13.1 regulaminu,
− laureatów nagród natychmiastowych z puli niewydanych nagród, laureaci tracą prawo do
nagród natychmiastowych, a niewydane ww. nagrody pozostaną w dyspozycji
organizatora.
WYDANIE NAGRÓD NATYCHMIASTOWYCH
17.1 Warunkiem odebrania nagrody natychmiastowej przez jej laureata jest zamieszczenie
kompletu wymaganych danych i oświadczeń, a także skanu / zdjęcia oryginału dowodu
zakupu promocyjnego z danymi zgodnymi ze wskazanymi w nagrodzonym zgłoszeniu, w tym
z datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie datą
i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt 11.12
regulaminu (poprzez załączenie ich na stronie internetowej pod adresem:
www.laureaci.smolar.pl w formularzu dla laureatów nagród natychmiastowych zgodnie
z zapisami pkt 16.1 albo pkt 16.2, pkt 16.4 i pkt 16.5 regulaminu).
17.2 Dane niezbędne do zrealizowania wypłaty nagrody natychmiastowej z wykorzystaniem
usługi BLIK (Czek BLIK), zostaną przekazane każdemu laureatowi, za pośrednictwem
wiadomości e-mail na adres e-mail podany w formularzu dla laureatów nagród zgodnie z pkt
16.4 regulaminu, nie później niż do dnia 11.08.2023 r.
Każdy laureat nagrody natychmiastowej otrzyma dane niezbędne do zrealizowania wypłaty
nagrody natychmiastowej, tj.: numer Czeku BLIK oraz hasło Czeku BLIK.
Każdy laureat musi zachować należytą ostrożność i nie udostępniać osobom trzecim numeru
Czeku BLIK i hasła do Czeku BLIK.
Najważniejsze informacje dot. realizacji Czeku BLIK:
− na realizację Czeku BLIK uczestnik ma tylko 7 dni od dnia otrzymania ww. wiadomości
e-mail (nie ma możliwości realizacji Czeku BLIK, który wygasł),
− z numeru Czeku BLIK można skorzystać tylko 1 raz,
− należy wypłacić jednorazowo pełną kwotę w Czeku BLIK, tj. 50,00 zł,
− numer Czeku BLIK można wykorzystać do wypłaty gotówki wyłącznie w bankomatach na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spośród należących do: Santander Bank Polska,
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 11
PKO BP, Millenium, BNP Paribas, mBank, ING, BPS (Bank Polskiej Spółdzielczości),
SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa), a także w sieciach Euronet i Planet Cash – przed
skorzystaniem z wybranego przez laureata bankomatu, należy upewnić się że dany
bankomat działa, m. in. poprzez sprawdzenie czy na jego wyświetlaczu nie pojawiła się
informacja o ewentualnych problemach technicznych.
Sposób realizacji Czeku BLIK:
− z otrzymanym numerem Czeku BLIK i hasłem Czeku BLIK należy udać się do wybranego
bankomatu,
− jeżeli bankomat działa prawidłowo, wybrać opcję „WYPŁATA BEZ KARTY/BLIK”,
− podać numer czeku BLIK,
− wybrać kwotę do wypłaty Czeku BLIK, tj. 50,00 zł,
− potwierdzić operację poprzez podanie hasła Czeku BLIK (na potwierdzenie laureat ma do
2 minut),
− poczekać aż bankomat wyda pieniądze.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych lub
urządzeń od organizatora niezależnych, leżących po stronie laureata nagrody
natychmiastowej w loterii, np. za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program
pocztowy, z którego korzysta laureat, wiadomości e-mail od organizatora z ww. nagrodą,
w kategorii „wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej laureata loterii. Każdy
laureat nagrody natychmiastowej zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy
wiadomość e-mail z ww. nagrodą od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej ww.
laureata zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”.
17.3 Za datę wydania nagrody natychmiastowej uważa się datę wysłania wiadomości e-mail
z numerem Czeku BLIK i hasłem Czeku BLIK, o której mowa w pkt 17.2 regulaminu (tj. datę
przekazania wszystkich niezbędnych danych do zrealizowania wypłaty przy wykorzystaniu
usługi BLIK).
17.4 Nagrody nieodebrane z winy laureatów lub z przyczyny leżącej po stronie laureatów
do dnia 11.08.2023 r. pozostają w dyspozycji organizatora.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
18.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały
czas trwania loterii wyłącznie: w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty
kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja
Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail organizatora: [email protected]. O zachowaniu
terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie
późniejsza niż do dnia 25.08.2023 r.
18.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 20) musi zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika gry hazardowej,
datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.
W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej
uczestnik gry musi podać również adres elektroniczny do komunikacji.
18.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje
zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w pkt 18.1 regulaminu oraz zawierająca
wszystkie wymagane dane zgodnie z pkt 18.2 regulaminu.
18.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne
zakończą się najpóźniej w dniu 08.09.2023 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 12
przesłane uczestnikowi loterii: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie
pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia reklamacji
drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez
organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez
organizatora.
18.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika
do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
19.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia
wymagalności.
19.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
ZOBOWIAZANIE PODATKOWE
20. Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
21.1 Administratorem danych osobowych jest organizator loterii, tj. Smolar Agencja
Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź,
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211,
posiadająca kapitał zakładowy 10.000,00 złotych, NIP: 727-278-80-75, www.smolar.pl.
21.2 Administrator danych osobowych informuje, że:
a) dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez powyższego administratora danych
osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii, tj. w celu przyjmowania
zgłoszeń do loterii, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania
nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dot.
loterii, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników
oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze
w związku z urządzeniem loterii,
b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U.
UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału
w loterii. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału
w loterii,
d) uczestnikowi przysługuje:
− prawo dostępu do podanych danych osobowych,
− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych
danych osobowych,
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 13
oświadczenia o powyższym ww. osoba może złożyć w formie pisemnej na adres
organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569
Łódź lub na adres e-mail: [email protected],
e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są
przetwarzane z naruszeniem przepisów,
f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane, udostępnione przez administratora
innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora loterii
wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj.
podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji,
systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe
ww. osób, podmiotom uczestniczącym w wydaniu / realizacji nagrody, w tym bankowi
uczestniczącemu w realizacji wypłat nagród natychmiastowych z wykorzystaniem usługi
BLIK, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym
organizatora prawnie i księgowo,
g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych
roszczeń uczestników, które są związane z loterią, dane osobowe laureatów mogą być
jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości
wymaganej przepisami prawa,
h) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
22.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy
powszechnie obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 888 ze zm.).
22.2 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r.,
poz. 888 ze zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty
odpowiadającej wartości nagród określonej w regulaminie loterii.
22.3 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą
kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub też
telefonicznie pod numerem telefonu 42 636 90 97 lub 42 636 90 93 w dni robocze, tj. od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik
zgodnie z taryfą operatora).
ORGANIZATOR
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 14
ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Loterii Promocyjnej „Kieszonkowe od Zozoli 2023”
Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer
dowodu zakupu, data zakupu oraz NIP sklepu promocyjnego.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 15
ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu Loterii Promocyjnej „Kieszonkowe od Zozoli 2023”
Przykładowe przyporządkowanie określonych nagród natychmiastowych do poszczególnych
bramek czasowych dla dnia 14.04.2023 r.
lp data start stop
1 14.04.2023 00:24:51 02:57:39
2 14.04.2023 02:57:40 03:25:07
3 14.04.2023 03:25:08 03:51:53
4 14.04.2023 03:51:54 04:14:59
5 14.04.2023 04:15:00 04:41:10
6 14.04.2023 04:41:11 05:04:55
7 14.04.2023 05:04:56 05:26:21
8 14.04.2023 05:26:22 05:52:30
9 14.04.2023 05:52:31 06:18:30
10 14.04.2023 06:18:31 06:40:54
11 14.04.2023 06:40:55 07:04:11
12 14.04.2023 07:04:12 07:29:41
13 14.04.2023 07:29:42 07:56:38
14 14.04.2023 07:56:39 08:18:30
15 14.04.2023 08:18:31 08:42:30
16 14.04.2023 08:42:31 09:06:55
17 14.04.2023 09:06:56 09:31:17
18 14.04.2023 09:31:18 09:57:34
19 14.04.2023 09:57:35 10:23:25
20 14.04.2023 10:23:26 10:45:50
21 14.04.2023 10:45:51 11:09:20
22 14.04.2023 11:09:21 11:31:58
23 14.04.2023 11:31:59 11:57:01
24 14.04.2023 11:57:02 12:20:48
25 14.04.2023 12:20:49 12:45:45
26 14.04.2023 12:45:46 13:10:17
27 14.04.2023 13:10:18 13:38:30
28 14.04.2023 13:38:31 13:58:41
29 14.04.2023 13:58:42 14:28:07
30 14.04.2023 14:28:08 14:47:08
31 14.04.2023 14:47:09 15:15:11
32 14.04.2023 15:15:12 15:37:20
33 14.04.2023 15:37:21 16:01:58
34 14.04.2023 16:01:59 16:28:56
35 14.04.2023 16:28:57 16:52:21
36 14.04.2023 16:52:22 17:18:24
37 14.04.2023 17:18:25 17:40:54
38 14.04.2023 17:40:55 18:03:46
39 14.04.2023 18:03:47 18:31:11
40 14.04.2023 18:31:12 18:54:37
41 14.04.2023 18:54:38 19:21:31
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 16
42 14.04.2023 19:21:32 19:44:00
43 14.04.2023 19:44:01 20:06:39
44 14.04.2023 20:06:40 20:30:27
45 14.04.2023 20:30:28 20:58:21
46 14.04.2023 20:58:22 21:20:40
47 14.04.2023 21:20:41 21:44:13
48 14.04.2023 21:44:14 22:11:14
49 14.04.2023 22:11:15 22:35:55
50 14.04.2023 22:35:56 22:59:47
51 14.04.2023 22:59:48 23:59:59
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 17
ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu Loterii Promocyjnej „Kieszonkowe od Zozoli 2023”
Przyporządkowanie określonych nagród natychmiastowych do poszczególnych bramek
czasowych w każdym etapie dziennym w loterii.
NIEPUBLICZNY

Organizator konkursu

Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki Zozole.