Regulamin konkursu

Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 1
Regulamin konkursu
„Konkurs Zatecky”
1. DEFINICJE
1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione
znaczenie:
a) Organizator – Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, 93-569 Łódź,
ul. Inżynierska 15, NIP 726-221-44-73, zwana dalej „organizatorem”;
b) Konkurs – konkurs organizowany pod nazwą „Konkurs Zatecky" opisany w niniejszym
regulaminie;
c) Regulamin – niniejszy regulamin konkursu;
d) Zakup promocyjny – każdy zakup, dokonany z użyciem aktualnej aplikacji żappka,
minimum 4 (słownie: czterech) dowolnych produktów marki Zatecky (produkty
promocyjne). Zakup promocyjny musi być dokonany w sklepie promocyjnym
w okresie od dnia 26.10.2022 r. do dnia 01.11.2022 r. Zakup promocyjny może być
dokonany w jednej lub dwóch transakcjach w ww. okresie (nie musi być dokonany
jednorazowo). Uczestnik musi dokonać zakupu promocyjnego na własną rzecz i na
własny rachunek oraz musi faktycznie zapłacić na zakup promocyjny;
Zakupy produktów promocyjnych rejestrowane są automatycznie zgodnie z czasem ich
realizacji. Po dokonaniu zakupu promocyjnego (tj. łącznym zakupie z użyciem aplikacji
żappka, w ww. okresie, 4 produktów promocyjnych, w maksymalnie 2 transakcjach)
w aplikacji żappka zostanie wyświetlony uczestnikowi unikatowy kod promocyjny
umożliwiający zgłoszenie się do konkursu. W konkursie biorą udział pojedyncze produkty
promocyjne jak i wielopaki. Poza ww. okresem produkty promocyjne są dostępne
w sklepach promocyjnych, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w konkursie. Produkty
promocyjne pochodzą z oferty handlowej i zostały wprowadzone do obrotu przez firmę
Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
e) Aplikacja żappka – aplikacja mobilna pod nazwą żappka, przeznaczona do
zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, za
pomocą której można uczestniczyć w Programie żappka (tj. programie organizowanym
i zarządzany przez Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu). Program żappka
prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązuje w sklepach działających
pod oznaczeniem Żabka. Informacje na temat aplikacji mobilnej żappka (w tym wymogów
technicznych, wersji Android/iOS, jakie musi spełnić urządzenie mobilne, na którym ma być
zainstalowana aplikacja) oraz informacje na temat Programu żappka znajdują się na
stronie internetowej pod adresem https://www.zabka.pl/aplikacja-zappka oraz
w Regulaminie Programu żappka dostępnym na powyższej stronie internetowej. Informacje
o przetwarzaniu danych osobowych przez Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
w tym o przysługujących prawach osobom, których dane są przetwarzane, znajdują się
w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej https://www.zabka.pl/politykaprywatnosci-regulamin.
Uczestnik dokonujący zakupu promocyjnego z użyciem aplikacji żappka i biorąc udział
w konkursie (aż do jego zakończenia) musi posiadać zainstalowaną na urządzeniu
mobilnym aktualną wersje aplikacji żappka. Organizator nie odpowiada za brak możliwości
pobrania aplikacji żappka lub aktualizacji aplikacji żappka przez uczestnika na jego
urządzenie mobilne z uwagi na niespełnienie wymogów technicznych przez urządzenie
mobilne, w tym nieposiadanie odpowiedniej wersji Android/iOS oraz za nieprawidłowe
wyświetlanie się treści dot. konkursu w aplikacji żappka z uwagi na niezaktualizowanie
przez uczestnika aplikacji żappka. Uczestnik może otrzymywać w aplikacji żappka
informacje dot. konkursu;
f) ID / ID w aplikacji żappka – unikalny kod kreskowy wraz z numerem, przypisany do
uczestnika Programu żappka od chwili rejestracji w aplikacji żappka. Uczestnik, w tym
samym czasie, może posiadać w Programie żappka tylko jedno ID.ID służy do identyfikacji
uczestnika w ramach ww. Programu. Uczestnik może posługiwać się wyłącznie swoim ID.
Numer ID w aplikacji żappka znajduje się pod unikalnym kodem kreskowym w aplikacji
żappka;
g) Kod promocyjny – unikatowy kod alfanumeryczny umożliwiający zgłoszenie się do
konkursu. Kod promocyjny zostanie wyświetlony uczestnikowi w aplikacji żappka po
dokonaniu zakupu promocyjnego;
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 2
h) Uczestnik – osoba, spełniająca wymagania określone w pkt. 3 regulaminu;
i) Laureat – osoba, która wygrała nagrodę w konkursie;
j) Zgłoszenie do konkursu – uczestnik musi zgłosić się do konkursu poprzez kompletne
i prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z rozwiązaniem zadania
konkursowego i wysłanie go za pośrednictwem strony internetowej konkursu;
k) Zadanie konkursowe – jest to odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi:
„Za co i dlaczego cenisz piwo Zatecky?”;
l) Strona internetowa konkursu – strona internetowa pod adresem:
www.konkurszatecky.pl, na której prowadzony jest konkurs. Korzystanie ze strony jest
bezpłatne jednak wymaga dostępu do internetu;
m) Sklep promocyjny – dowolny sklep sieci Żabka na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
w którym można dokonać zakupu promocyjnego;
n) Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.2. Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 26.10.2022 r. do dnia 01.11.2022 r., przy
czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem
reklamacji zakończą się do dnia 30.12.2022 r.
2.3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą,
której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 888 ze zm.).
2.4. Udział w konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do konkursu powinien
zapoznać się z treścią regulaminu. Uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązuje się do
przestrzegania zawartych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie
warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Przesłanie zgłoszenia do konkursu
oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień regulaminu.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1. Z zastrzeżeniem pkt. 3.3 regulaminu, w konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna,
która łącznie spełnia następujące warunki:
a) ma ukończone 18 lat,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego,
d) mieszka na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
e) ma zainstalowaną na swoim urządzeniu mobilnym aktualną aplikację mobilną
żappka, w której potwierdziła swój wiek (pełnoletność),
f) zgłosiła się do konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Przez uczestnika rozumie się daną osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi
się posługuje na potrzeby konkursu. Działania uczestnika, polegające na zmianie danych
identyfikacyjnych celem obejścia postanowień regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych
stanowi podstawę do wykluczenia takiej osoby z konkursu, z uwagi na nieuczciwe
i naruszające postanowienia regulaminu działania.
3.2. Zgłoszenie udziału w konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w regulaminie.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność
zgłoszenia.
3.3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa
Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą
w Łodzi, Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa oraz sklepów promocyjnych
w rozumieniu regulaminu konkursu. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin. Przez
„członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 3
w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma,
macochę i teściów.
4. ZASADY KONKURSU
4.1. Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 3.1 regulaminu, która chce wziąć udział
w konkursie musi:
a) dokonać zakupu promocyjnego (tj. zakupu 4 dowolnych produktów promocyjnych)
w okresie od dnia 26.10.2022 r. do dnia 01.11.2022 r. w dowolnym sklepie
promocyjnym, z użyciem aktualnej aplikacji żappka, tj. przed dokonaniem zapłaty za
zakup produktu promocyjnego w sklepie promocyjnym (w każdym wypadku przed
wydrukowaniem paragonu fiskalnego/dowodu zakupu) uczestnik musi wyświetlić
w aplikacji żappka ID (tj. unikalny kod kreskowy wraz z numerem) i okazać ID w celu
zeskanowania przez kasjera,
b) dokonać płatności za dokonany zakup promocyjny,
c) koniecznie zachować/zapisać wyświetlony w aplikacji żappka kod promocyjny
umożliwiający zgłoszenie się do konkursu. Kod promocyjny zostanie wyświetlony
w aktualnej aplikacji żappka uczestnika (po dokonaniu zakupu promocyjnego),
d) rozwiązać zadanie konkursowe z pkt. 1.1 lit. k) regulaminu,
e) zgłosić się do konkursu poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony
internetowej konkursu, w okresie od dnia 26.10.2022 r. do dnia 01.11.2022 r.
4.2. Uczestnik, który chce wziąć udział w niniejszym konkursie, musi dokonać zgłoszenia za
pośrednictwem umieszczonego na stronie internetowej konkursu formularza zgłoszeniowego
poprzez podanie następujących danych i oświadczeń:
a) numer tel. komórkowego (kontaktowego) uczestnika,
b) adres e-mail uczestnika,
c) kod promocyjny (kod promocyjny wyświetli się uczestnikowi w aktualnej aplikacji żappka
po dokonaniu zakupu promocyjnego),
d) rozwiązać zadanie konkursowe z pkt. 1.1 lit. k) regulaminu,
e) zaznaczyć w formularzu następujące oświadczenia uczestnika konkursu:
 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”
 „Zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu „Konkurs Zatecky” wraz z zawartą w nim
klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego
wszystkie postanowienia.”.
Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego organizator prosi o dokładne sprawdzenie
danych i informacji zamieszczanych ww. formularzu. Organizator nie zapewnia – po wysłaniu
zgłoszenia – możliwości zmiany podanego przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do
konkursu numeru kodu promocyjnego.
4.3. Rozwiązanie zadania konkursowego może składać się z maksimum 300 znaków pisarskich
włącznie ze „spacjami”. Dopuszcza się użycie małych i wielkich liter.
4.4. Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia do konkursu uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie
konkursowej. Uczestnik konkursu otrzyma potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia oraz
rejestracji w bazie konkursu, poprzez wyświetlenie informacji o prawidłowym przyjęciu
zgłoszenia na stronie internetowej konkursu oraz dodatkowo poprzez otrzymanie wiadomości
e-mail wysłanej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 4.2
regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system
teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, powyższej informacji
e–mail od organizatora, w kategorii „wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej
uczestnika. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy
wiadomość e-mail od organizatora konkursu nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika
zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”. Uczestnik może
otrzymywać w aplikacji żappka informacje dot. konkursu.
4.5. Uczestnik konkursu musi posiadać urządzenie z dostępem do internetu wyposażone
w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Safari lub Opera.
Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 4
teleinformatycznych i/lub urządzeń od organizatora niezależnych, np. za indywidualną
konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik.
4.6. Kod promocyjny zostanie zweryfikowany przy przyjmowaniu zgłoszeń do konkursu lub przy
wydawaniu nagród. Zgłoszenie udziału w konkursie dopuszczalne jest wyłącznie po
dokonaniu zakupu promocyjnego, tj. czas zakupu nie może być późniejszy niż czas wysłania
zgłoszenia do konkursu. W sytuacji, gdyby okazało się, iż laureat dokonał zgłoszenia zanim
dokonał rzeczywistego zakupu promocyjnego, tj. data i godzina otrzymania zgłoszenia jest
wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu zakupu,
traci on prawo do nagrody.
4.7. Zgłoszenia do konkursu mogą być wysyłane codziennie od godziny 00:00:00 dnia
26.10.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia 01.11.2022 r., wyłącznie po dokonaniu zakupu
promocyjnego.
4.8. Rozwiązanie zadania konkursowego o którym mowa w pkt. 1.1 lit. k) regulaminu:
− jest wynikiem osobistej twórczości uczestnika,
− nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,
− nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw
autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
4.9. W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby dokonać
prawidłowego zgłoszenia do konkursu z tytułu każdego zakupu promocyjnego, należy każdy
z tych zakupów udokumentować odrębnym kodem promocyjnym i odrębnym zgłoszeniem do
konkursu. Organizator ma prawo wezwać uczestnika, który zgłosił się wielokrotnie do
konkursu, do przesłania wszystkich numerów kodów promocyjnych. W przypadku, jeżeli
uczestnik nie będzie posiadał tych numerów może zostać zdyskwalifikowany i wykluczony
z konkursu, z utratą prawa do nagrody przyznanej mu w konkursie włącznie. W takim
przypadku niewydane nagrody pozostają w dyspozycji organizatora.
4.10. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać dowolną liczbę zgłoszeń (pod warunkiem
dokonania, odpowiedniej liczby zakupów promocyjnych i posiadania odpowiedniej liczby
kodów promocyjnych), jednakże jedna osoba oraz osoby z jednego gospodarstwa domowego
(przez termin „gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres zamieszkania,
korespondencyjny lub zameldowania uczestników konkursu), może otrzymać tylko jedną
nagrodę w konkursie. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba, będzie przesyłać
zgłoszenia do konkursu podając różne numery telefoniczne / adresy e-mail, a zakwalifikuje się
do więcej aniżeli jednej nagrody. W takim przypadku niewydane nagrody pozostają
w dyspozycji organizatora. W przypadku stwierdzenia przez organizatora rażącego
naruszenia przez uczestnika (tj. osobę legitymującą się danym adresem e-mail lub numerem
telefonu) postanowień regulaminu, a w szczególności postanowień niniejszego punktu
organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z konkursu, pozbawić go prawa do danej
nagrody, w tym również usunąć wszystkie jego zgłoszenia w konkursie (zarówno te już
przesłane jak i przyszłe).
4.11. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, każdy uczestnik deklaruje przeniesienie
autorskich praw majątkowych do rozwiązania konkursowego, jeżeli rozwiązanie to zostanie
nagrodzone nagrodą. Z chwilą wydania nagrody w konkursie uczestnik przenosi na
organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego rozwiązania zadania
konkursowego, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na:
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video,
dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu,
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 5
wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie
zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo
egzemplarzy,
d) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w lit. a) – c) – publiczne
wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości
nadań i wielkości nakładów,
f) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
h) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
i) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji,
produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.
Ponadto uczestnik upoważnia organizatora bez dodatkowego wynagrodzenia do wykonywania
praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na
powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go
z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.
4.12. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik / laureat spełnia warunki
określone w niniejszym regulaminie. W tym celu organizator może żądać (żądaniem
skierowanym za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail, który uczestnik / laureat
podał w formularzu zgłoszeniowym do konkursu lub formularzu dla laureatów) od uczestnika /
laureata złożenia / przesłania dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych
danych bądź przedłożenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa
w konkursie, w tym wskazania wszystkich kodów promocyjnych, których numery
zostały podane w formularzach zgłoszeniowych do konkursu. Uczestnicy / laureaci mogą
zostać zobowiązani przez organizatora do przesłania ww. dodatkowych informacji,
dokumentów na adres siedziby organizatora lub na adres poczty elektronicznej organizatora
wskazany przez niego w żądaniu. Brak możliwości kontaktu z uczestnikiem / laureatem
skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego zgłoszenia / podejrzanych
zgłoszeń uczestnika / laureata do konkursu. Każdy uczestnik / laureat konkursu zobowiązany
jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora nie trafiła do skrzynki
mailowej uczestnika / laureata zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości
śmieci” / „spam”. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji – niespełnienia warunków
wynikających z niniejszego regulaminu lub niespełnienia wszystkich żądań organizatora,
w terminie wyznaczonym przez organizatora (nie dłuższym niż 5 dni od daty wysłania żądania
przez organizatora) lub próby naruszenia przez uczestnika / laureata regulaminu lub
przepisów powszechnie obowiązujących, organizator może (po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego) wykluczyć danego uczestnika / laureata z konkursu, w tym
mogą zostać usunięte wszystkie zgłoszenia uczestnika / laureata do konkursu, uczestnik /
laureat może zostać pozbawiony prawa do nagrody w konkursie. W takim przypadku
określona nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.
W przypadku stwierdzenia nieuczciwej ingerencji w systemy organizatora bądź nieuczciwego
lub niezgodnego z regulaminem i przepisami prawa wpływu na przebieg konkursu, organizator
może zgłosić ww. praktykę do odpowiednich organów ścigania.
4.13. Wielokrotne przesłanie zgłoszenia do konkursu na podstawie jednego kodu promocyjnego,
wysłane przez tego samego uczestnika lub przez kilku uczestników nie zwiększa szansy
wygrania nagród – będzie traktowane jako duplikat i zostanie usunięte z bazy zgłoszeń
(w bazie pozostanie pierwsze prawidłowe zgłoszenie).
5. WYŁANIANIE LAUREATÓW NAGRÓD
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 6
5.1. W celu wyłonienia laureatów nagród w konkursie oraz w celu zapewnienia nadzoru nad
prawidłowym przebiegiem konkursu, organizator powoła komisję konkursową, o której mowa
w pkt. 7 niniejszego regulaminu.
5.2 Weryfikacja poprawności zgłoszeń do konkursu będzie dokonywana za pomocą systemu
teleinformatycznego obsługującego konkurs. Czas nadesłania zgłoszenia będzie rejestrowany
przez centralny komputer organizatora.
5.3 Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 07.11.2022 r. i polegać będzie na wyłonieniu,
przez komisję konkursową spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń
w konkursie, najlepszych rozwiązań zadania konkursowego. Komisja konkursowa oceni
według własnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane w konkursie zgłoszenia,
uwzględniając ich jakość, oryginalność, kreatywność oraz walory artystyczne każdego
zgłoszonego rozwiązania zadania konkursowego i wybierze w kolejności od najlepszych:
− 100 (słownie: stu) laureatów nagród I-go stopnia w konkursie, tj. nagród wskazanych
w pkt. 6.1 regulaminu,
− 200 (słownie: dwustu) laureatów nagród II-go stopnia w konkursie, tj. nagród wskazanych
w pkt. 6.2 regulaminu.
6. NAGRODY
6.1 Nagrodą I-go stopnia w konkursie jest e-Voucher Eventim o wartości 200,00 zł (słownie:
dwieście złotych 00/100) brutto. Dodatkowo do nagrody I-go stopnia organizator
przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 22,22 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote
22/100). Łączna całkowita wartość nagrody I-go stopnia wynosi 222,22 zł (słownie: dwieście
dwadzieścia dwa złote 22/100) brutto, przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 22,22
zł (słownie: dwadzieścia dwa złote 22/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego
podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator
odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży
stosowną deklarację PIT.
Ww. voucher należy zrealizować najpóźniej do dnia 30.11.2023 r., podczas zakupów na
stronie www.eventim.pl. Należy znaleźć interesujące wydarzenie na stronie eventim.pl i dodać
bilety do koszyka. Wprowadzić kod vouchera w odpowiednie pole i nacisnąć przycisk strzałki.
Wartość vouchera zostanie pobrana na poczet zakupu. Jeżeli wartość vouchera przekracza
wartość wybranych biletów to pozostałe środki można wykorzystać podczas ponownych
zakupów. Jeżeli wartość vouchera nie jest wystarczająca do zakupu wybranych biletów, to
różnicę należy uiścić przechodząc do sposobów płatności. Voucherów nie można łączyć
celem zapłaty za zamówione bilety. Regulamin zakupu biletów oraz korzystania z voucherów
dostępny jest na stronie www.eventim.pl. Voucher można wykorzystać na wszystkie
wydarzenia dostępne w sprzedaży na stronie www.eventim.pl (poza zakupem vouchera
Eventim).
Łączna liczba nagród I-go stopnia w konkursie wynosi 100 (słownie: sto) sztuk.
Łączna wartość nagród I-go stopnia w konkursie wynosi 22.222,00 zł (słownie: dwadzieścia
dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 00100) brutto.
6.2 Nagrodą II-go stopnia w konkursie jest e-bon Żabka o wartości 50,00 zł (słownie:
pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. Dodatkowo do nagrody II-go stopnia organizator
przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 5,56 zł (słownie: pięć złotych 56/100).
Łączna całkowita wartość nagrody II-go stopnia wynosi 55,56 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć
złotych 56/100) brutto, przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 5,56 zł (słownie: pięć
złotych 56/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od
wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek
dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.
Ww. bon należy zrealizować najpóźniej do dnia 30.11.2023 r. w dowolnym sklepie sieci
Żabka.
Łączna liczba nagród II-go stopnia w konkursie wynosi 200 (słownie: dwieście) sztuk.
Łączna wartość nagród II-go stopnia w konkursie wynosi 11.112,00 zł (słownie: jedenaście
tysięcy sto dwanaście złotych 00100) brutto.
6.3 Łączna liczba wszystkich nagród w konkursie wynosi 300 (słownie: trzysta) sztuk.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 7
6.4 Łączna wartość wszystkich nagród w konkursie wynosi 33.334,00 zł (słownie: trzydzieści trzy
tysiące trzysta trzydzieści cztery złote 00100) brutto.
6.5 Laureaci konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Nie
przysługuje im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani do
otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne
nagrody rzeczowe.
7 NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
7.1 Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród,
o których mowa w pkt. 6.1 i pkt. 6.2 regulaminu będzie komisja konkursowa. W skład komisji
wejdą minimum dwaj przedstawiciele organizatora.
7.2 Komisja konkursowa dokonując wyboru najlepszych rozwiązań zadania konkursowego,
weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszeń zgodnie z pkt. 3 i pkt. 4 regulaminu oraz
najciekawsze rozwiązania zadania konkursowego przy uwzględnieniu kryterium jakości,
oryginalności i walory artystyczne każdego rozwiązania zadania konkursowego.
8 POWIADOMIENIE O WYGRANEJ ORAZ SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW
8.1 Wszyscy laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej, najpóźniej w ciągu 7 dni od
dnia rozstrzygnięcia konkursu za pośrednictwem wysłania na koszt organizatora wiadomości
SMS, na numer telefonu, który podano w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 4.2
regulaminu.
Organizator w treści wiadomości SMS poinformuje o sposobie i terminie przekazania /
zamieszczenia przez laureata kompletu niezbędnych danych, informacji i oświadczeń
laureata, o których mowa w pkt. 8.4 regulaminu, które umożliwią przekazanie określonej
nagrody.
8.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata
o wygranej z powodu podania przez uczestnika błędnego numeru telefonu lub zmiany numeru
telefonu w czasie trwania konkursu lub posiadania przez uczestnika włączonej w telefonie
komórkowym blokady SMS Premium.
8.3 Dodatkowo niezależnie od powiadomienia laureatów, o którym mowa w pkt. 8.1 regulaminu,
wyniki niniejszego konkursu każdy uczestnik może również sprawdzić na stronie internetowej
pod adresem: www.wyniki.smolar.pl wpisując numer kodu promocyjnego oraz numer telefonu
podane w zgłoszeniu do konkursu.
8.4 Warunkiem wydania każdej nagrody w konkursie jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie
formularza dla laureatów ww. nagród, który będzie dostępny na stronie internetowej pod
adresem: www.laureaci.smolar.pl, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania
przez organizatora wiadomości SMS informującej o wygranej, o której mowa w pkt. 8.1
regulaminu. Każdy laureat nagrody w konkursie zobowiązany będzie podać w tym formularzu
następujące dane i oświadczenia:
a) kod promocyjny podany w formularzu zgłoszeniowym do konkursu (o którym mowa
w pkt. 4.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,
b) numer telefonu laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do konkursu (o którym mowa
w pkt. 4.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,
c) adres e-mail laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do konkursu (o którym mowa
w pkt. 4.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu – na podany adres e-mail zostanie wysłana
nagroda I-go lub II-go stopnia,
d) imię i nazwisko laureata,
e) pełen adres zameldowania laureata (jeżeli laureat posiada),
f) pełen adres zamieszkania laureata,
g) zaznaczenie oświadczeń laureata o następującej treści:
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 8
 „Zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu „Konkurs Zatecky”, w tym z zawartą w nim
klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego
wszystkie postanowienia.”.
 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
 „Jestem autorem wszelkich treści, utworów – w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych – jakie powstały w związku z wykonaniem ww. zadania
konkursowego w konkursie „Konkurs Zatecky”, polegającego na wymyśleniu i przesłaniu
własnej autorskiej propozycji odpowiedzi na pytanie konkursowe.”.
 „Przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do ww. zadania
konkursowego, powstałe w związku z wykonaniem zadania konkursowego w konkursie
„Konkurs Zatecky” polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej propozycji
odpowiedzi na pytanie konkursowe. Treści te nie naruszają w żaden sposób przepisów
obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz
przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek
zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem/-am żadnej osobie licencji
uprawniającej do korzystania z zadania konkursowego, posiadam wyłączne prawo do
udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zadania
konkursowego.”.
 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa
Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz sklepów
promocyjnych w rozumieniu regulaminu konkursu. Oświadczam również, że nie jestem
członkiem ich rodzin (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych,
wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia,
synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.
 „Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec: Smolar Agencja Promocyjno –
Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi oraz Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej
i zobowiązuję się zwolnić: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski
w Łodzi oraz Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od jakiejkolwiek
odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku
wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi
z naruszenia przysługujących im praw.”.
 „Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą wydania nagrody w konkursie
zgodnie z pkt. 4.11 regulaminu przenoszę na Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa
Robert Wojkowski w Łodzi autorskie prawa majątkowe do mojego rozwiązania zadania
konkursowego na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 4.11 regulaminu konkursu.”.
W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że laureat nagrody narusza zasady
konkursu określone w regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
organizator konkursu może zobowiązać ww. laureata (żądaniem skierowanym za
pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał formularzu dla
laureatów ww. nagród zgodnie z pkt. 8.4 regulaminu), do przesłania własnoręcznie
podpisanych ww. wymaganych danych, informacji i oświadczeń na adres biura organizatora:
Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, w terminie 7 dni
od daty otrzymania żądania od organizatora. Niedotrzymanie ww. warunków przez laureata
oznacza, że laureat traci prawo do danej nagrody.
8.5 W przypadku niepodania wymaganych danych i oświadczeń przez laureatów zgodnie
z postanowieniami pkt. 8.4 regulaminu w terminie wskazanym w pkt. 8.6 regulaminu lub
niespełnienia warunków przez laureata nagrody przewidzianych w pkt. 3 i pkt. 4 regulaminu,
niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.
8.6 Laureaci nagród muszą podać wymagane dane i oświadczenia w formularzu dla ww.
laureatów na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl, zgodnie z pkt. 8.4
regulaminu, w terminie wynikającym z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia
21.11.2022 r. O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od laureatów ww.
nagród, decyduje data ich otrzymania przez organizatora, nie później niż do dnia
21.11.2022 r.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 9
9. WYDANIE NAGRÓD
9.1 Warunkiem odebrania każdej nagrody w konkursie jest zamieszczenie kompletu wymaganych
danych, informacji i oświadczeń, wskazanych w nagrodzonym zgłoszeniu pod adresem:
www.laureaci.smolar.pl (zgodnie z zapisami pkt. 8.1, pkt. 8.4 i pkt. 8.6 regulaminu).
9.2 Nagrody zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem wiadomości e-mail na adresy
e-mail podane w formularzu dla laureatów nagród zgodnie z pkt. 8.4 regulaminu, nie później
niż do dnia 02.12.2022 r.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych lub
urządzeń od organizatora niezależnych, leżących po stronie laureata nagrody w konkursie,
np. za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego
korzysta laureat, wiadomości e–mail od organizatora z ww. nagrodą, w kategorii „wiadomości
śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej laureata konkursu. Każdy laureat nagrody
zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail z ww. nagrodą od
organizatora konkursu nie trafiła do skrzynki mailowej ww. laureata zawierającej wiadomości
zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”.
9.3 Nagrody nieodebrane z winy laureatów lub z przyczyny leżącej po stronie laureatów
do dnia 02.12.2022 r. pozostają w dyspozycji organizatora.
10. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
10.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały
czas trwania konkursu wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty
kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja
Promocyjno – Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź. O zachowaniu terminu do
wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do
dnia 16.12.2022 r.
10.2 Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również
dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
10.3 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez organizatora,
nie później jednak niż do dnia 30.12.2022 r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla
pocztowego). Uczestnik zostanie o decyzji organizatora powiadomiony listem poleconym
wysłanym na adres podany w reklamacji.
10.4 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego
od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
11. PRAWA AUTORSKIE
11.1 Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że jest autorem wszelkich
utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać
w związku z rozwiązaniem zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 1.1. lit. k)
regulaminu.
11.2 Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że powstałe w związku
z niniejszym konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego
prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa
majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.
12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1 Administratorem danych osobowych w konkursie jest Smolar Agencja Promocyjno –
Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź.
12.2 Administrator danych osobowych informuje, że:
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 10
a) dane osobowe uczestnika konkursu pozyskane przez organizatora jako administratora
danych osobowych są przetwarzane przez administratora zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją
przedmiotowego konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do konkursu, ustalenia prawa
danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dot. konkursu, ustalenia i dochodzenia lub
obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników w postępowaniu przed sądami lub
innymi organami oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na
organizatorze w związku z organizacją konkursu,
b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do konkursu na
podstawie: uzasadnionego interesu organizatora w postaci przeprowadzenia konkursu
i wykonania jego zobowiązań związanych z konkursem, rozpatrzenia żądań reklamacyjnych
w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym i ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi organami i w związku
z tym archiwizacji i zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania
faktów - art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r.
Nr 119 (RODO) oraz obowiązków prawnych organizatora związanych z wydaniem
i rozliczeniem zwrotów - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz przepisów powszechnie
obowiązujących,
c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do
wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie,
d) uczestnikowi przysługuje:
− prawo dostępu do podanych danych osobowych,
− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych
danych osobowych,
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres
organizatora, tj. Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski,
ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź lub na adres e-mail: [email protected],
e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są
przetwarzane z naruszeniem przepisów,
f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane / udostępnione przez administratora innym
podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora konkursu wynikających
z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom
świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów
informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników
konkursu, podmiotom uczestniczącym w wydawaniu / realizacji nagród, operatorom
pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie
i księgowo,
g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych
roszczeń uczestników, które są związane z konkursem, dane osobowe laureatów mogą być
jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej
przepisami prawa,
h) dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych,
i) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
12.3 Regulamin konkursu jest jawny i powszechnie dostępny. Pełna treść regulaminu będzie
dostępna na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl/konkurs-zatecky,
na stronie internetowej konkursu pod adresem: www.konkurszatecky.pl, a także w biurze
organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 11
12.4 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w tym w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
12.5 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z konkursem mogą
kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail [email protected] lub też
telefonicznie pod numerem telefonu (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93, w dni robocze, tj. od
poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik
zgodnie z taryfą operatora).
ORGANIZATOR

Organizator konkursu

Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki Žatecký.