Regulamin konkursu

1
Regulamin konkursu
„WYZWANIE CAPTAIN JACK”
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady organizacji oraz prawa i obowiązki
Uczestników konkursu pod nazwą „WYZWANIE CAPTAIN JACK” (dalej: „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu (dalej: „Organizator”) jest ASPE Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy
ul. Żegockiego 10, 61-693 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod
numerem KRS: 0000102235, która działa na zlecenie Kompanii Piwowarskiej S.A. z siedzibą w
Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 11, 61-285 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000086269 (dalej: „Zleceniodawca”).
3. Konkurs realizowany jest we współpracy z Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława
Matyi 8, 61-586 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000636642, NIP: 5223071241, kapitał zakładowy w
wysokości 113.215.000 złotych (dalej: „Sieć Żabka”)
4. Konkurs realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach należących do Sieci
Żabka, których lokalizacje podane są na stronie internetowej https://www.zabka.pl/znajdz-sklep
(dalej: „Sklepy”).
5. Okres trwania Konkursu (dalej: „Okres Trwania Konkursu”) obejmujący przyjmowanie zgłoszeń,
wydawanie nagród i obsługę ewentualnych reklamacji trwa od dnia 10 maja 2023 r. do dnia
8 września 2023 r., przy czym okres, w którym należy dokonać zakupu produktów promocyjnych,
o których mowa w ust. 7 poniżej oraz zgłoszenia do Konkursu (dalej: „Okres Rejestracji”)
rozpoczyna się o godz. 0:00:01 w dniu 10 maja 2023 r., a kończy o godz. 23:59:59 w dniu 16 maja
2023 r.
6. Konkurs jest prowadzony w celu promocji marki piwa Captain Jack produkowanego przez
Kompanię Piwowarską S.A.
7. Konkursem objęte są następujące produkty: piwo marki Captain Jack w dowolnym dostępnym
wariancie oraz opakowaniu (dalej: „Produkty Promocyjne”) dostępne w Okresie Rejestracji w
Sklepach, zgodnie z postanowieniami ust. 4-5 powyżej. Produkty Promocyjne mogą być dostępne
w sprzedaży w Sklepach poza Okresem Rejestracji, a także w innych punktach sprzedaży w Okresie
Rejestracji, jednakże ich zakup nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
8. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.
9. Organizator przeprowadza Konkurs za pośrednictwem aplikacji mobilnej Sieci Żabka pod nazwą
„żappka” (dalej: „Aplikacja”), w której będzie zamieszczone tzw. Wyzwanie, za pośrednictwem
którego Konkurs będzie realizowany (dalej: „Wyzwanie”), a także za pośrednictwem strony
internetowej pod adresem www.wyzwanieCaptainJack.pl (dalej: „Strona Konkursu”).
10. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
11. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2020.2094 t.j.
z dnia 2020.11.26 z późn. zm.)
2
§2 Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które najpóźniej
w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, o pełnej zdolności do czynności prawnych,
dokonujące zakupu Produktów Promocyjnych jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu
cywilnego, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i pełnomocnicy Organizatora i
Zleceniodawcy, bez względu na formę zatrudnienia, jak również najbliżsi członkowie ich rodzin.
Przez „najbliższych członków rodzin” rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
§3 Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w Okresie Rejestracji:
a. mieć zainstalowaną Aplikację w aktualnej wersji na urządzeniu mobilnym z systemem
operacyjnym Android lub iOS i dostępem do internetu oraz mieć zarejestrowane konto
w Aplikacji (w tym podany aktywny adres e-mail);
b. zakupić w sumie 4 (cztery) Produkty Promocyjne w Sklepach posiadających zezwolenie na
sprzedaż alkoholu rejestrując zakup na swoim koncie w Aplikacji, przy czym zakup ten nie
musi być jednorazowy. Rejestracja zakupów obejmujących łącznie 4 Produkty Promocyjne
w Aplikacji oznacza wykonanie Wyzwania. W momencie wykonania Wyzwania Uczestnik
otrzymuje za pośrednictwem Aplikacji unikalny kod dostępu do Strony Konkursu;
c. wejść na Stronę Konkursu (bezpośrednio lub poprzez odpowiedni przycisk w Aplikacji) i
podać kod dostępu, o którym mowa w lit. b powyżej oraz swój aktualny adres e-mail,
potwierdzić zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptować je, udzielić
wymaganych zgód;
d. na Stronie Konkursu dokonać zgłoszenia w Konkursie (dalej: „Zgłoszenie”) poprzez udział
w grze komputerowej, w której zadaniem Uczestnika jest trafienie kapslem jak najbliżej
środka tarczy poprzez odpowiedni dobór siły i kąta strzału.
2. W ramach jednego Zgłoszenia Uczestnik bierze trzykrotnie udział w grze, o której mowa w ust. 1d
powyżej. Za każdym razem Uczestnik otrzymuje automatycznie wynik punktowy uzależniony od
celności strzału. Suma wyników punktowych wszystkich trzech rozgrywek stanowi wynik Uczestnika
w tym Zgłoszeniu (dalej: „Wynik”).
3. Każdy z Uczestników może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń pod warunkiem wykonania za każdym
razem oddzielnego Wyzwania i oddzielnej rozgrywki zgodnie z zapisami ust. 1 b-d powyżej.
4. System do obsługi Konkursu na Stronie Konkursu działa w Okresie Rejestracji, tj. od o godz. 0:00:01
w dniu 10 maja 2023 r. do godz. 23:59:59 w dniu 16 maja 2023 r. (liczony jest czas rejestracji w
systemie Organizatora). Dokonanie Zgłoszenia skutkuje wyświetleniem na ekranie komunikatu
potwierdzającego udział w Konkursie oraz wysłaniem potwierdzenia na podany w Zgłoszeniu adres
e-mail.
5. Okres Rejestracji podzielony jest na 7 jednodniowych etapów konkursowych (dalej: „Etapy”)
odpowiadających kolejnym dniom kalendarzowym, od godz. 0:00:00 do godz. 23:59:59 każdego
dnia. W każdym Etapie warunki gry, o której mowa w ust. 1 d powyżej są odmienne. O przypisaniu
Zgłoszenia do danego Etapu decyduje data jego rejestracji w systemie Organizatora, o którym mowa
w ust. 4 powyżej.
6. W każdym z Etapów przewidziana jest odrębna pula nagród, zgodnie z §6 ust. 1. Zgłoszenia
z każdego Etapu podlegają odrębnej kwalifikacji, zgodnie z §5 ust. 3-4.
7. Zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz złożenie oświadczeń i udzielenie
zgód przewidzianych na Stronie Konkursu, zgodnie z ust. 1c powyżej jest całkowicie dobrowolne,
jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
3
8. Zabronione jest korzystanie z technik informatycznych i organizacyjnych mających na celu:
a. wpływanie na wynik gry w inny sposób niż manualna rozgrywka,
b. złamanie lub pozyskanie kodu dostępu o którym mowa w ust. 1b powyżej w inny sposób
niż wykonanie Wyzwania w Aplikacji,
c. wykorzystanie luk w Stronie Konkursowej w celu wpłynięcia na jej działanie lub na Wynik.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, co do którego Zgłoszenia
podejmie uzasadnione podejrzenia, że zostało dokonane w niedozwolony sposób opisany powyżej.
Żadne Zgłoszenia tak wykluczonego Uczestnika nie będą uwzględniane przez Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, w
tym również pozbawienia prawa do nagrody osób, których działania są sprzeczne z prawem lub
Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
a. korzystają z konta utworzonego niezgodnie z zasadami Aplikacji;
b. korzystają z konta osób trzecich w Aplikacji;
c. tworzą fikcyjne konta w Aplikacji;
d. nie spełnią któregokolwiek z wymogów uczestnictwa wskazanych w Regulaminie, lub w
inny sposób naruszą warunki Regulaminu.
10.Organizator zapewnia Uczestnikom Konkursu możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu
Konkursu, w szczególności Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla
Uczestników Konkursu i wszystkich zainteresowanych na Stronie Konkursu oraz w Aplikacji.
§4 Sprzedaż Premiowa
1. Pierwsze 2 000 Osób, które w Okresie Rejestracji wykonają Wyzwanie zgodnie z warunkami
opisanymi w §3 ust. 1b, dodatkowo bierze udział w sprzedaży premiowej. Oznacza to, że osoby te
otrzymują za pośrednictwem Aplikacji 1 (słownie: jeden) elektroniczny kupon uprawniający do
odbioru w Sklepie jednej sztuki piwa Jack (o smaku do wyboru: Blue Lagoon lub Santo Libre) w
butelce o pojemności 400ml po wydaniu jednego punktu funkcjonującego w Aplikacji – „żappsa”
(dalej: „Kupon”). Termin ważności kuponu mija 22 maja 2023 r. Po upływie tego terminu Kupon
zostanie automatycznie usunięty z Aplikacji.
2. Jeśli konsument wykona Wyzwanie w Okresie Rejestracji, ale po wyczerpaniu limitu Kuponów, o
którym mowa w ust. 1 powyżej, nie otrzymuje Kuponu, może jednak nadal wziąć udział w
Konkursie po spełnieniu innych warunków uczestnictwa opisanych w §3 ust. 1.
3. Kupony nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną lub inne świadczenia. Nie jest możliwe
zastrzeżenie szczególnych właściwości Kuponu, ani przeniesienie prawa do Kuponu na rzecz osób
trzecich.
4. Wartość Kuponu nie przekracza 2 000,00 zł, w związku z czym konsument otrzymujący Kupon
zwolniony jest z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagrody.
5. Każda osoba może uzyskać w Okresie Rejestracji tylko jeden Kupon.
§5 Komisja konkursowa
1. Organizator Konkursu powołuje Komisję konkursową (dalej: „Komisja”), która sprawuje nadzór
nad przebiegiem Konkursu. W skład Komisji wchodzą dwaj przedstawiciele Organizatora.
2. Do zadań Komisji należy:
a. rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami pełnej
rzetelności przeprowadzonych czynności,
b. formalna weryfikacja nadesłanych Zgłoszeń,
c. prowadzenie ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
4
3. Ze wszystkich Zgłoszeń dokonanych w każdym z Etapów Komisja tworzy ranking uporządkowany
od najwyższego do najniższego Wyniku. Następnie Komisja weryfikuje Zgłoszenia pod względem
zgodności z Regulaminem, a w szczególności §6 ust. 5.
4. W każdym z Etapów, na podstawie rankingu Zgłoszeń zweryfikowanego zgodnie z ust. 3 powyżej,
Komisja w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia danego Etapu wyznaczy Zgłoszenia, do
których zostaną przypisane nagrody zgodnie z zapisami §6.
§6 Nagrody
1. W Konkursie dla każdego z Etapów przewidziano następujące nagrody (dalej: „Nagrody”). Zostaną
one przypisane do Zgłoszeń w rankingu, o którym mowa w §5.ust 3-4, powyżej rozpoczynając od
Zgłoszenia o najwyższym Wyniku:
a. 1 (jedna) Nagroda I Stopnia w postaci nagrody pieniężnej o wartości jednostkowej 5 000
zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
b. 2 (dwie) Nagrody II Stopnia w postaci elektronicznego vouchera na bilet „cały dzień na trzy
strefy” dla dwóch osób dorosłych do parku wodnego Suntago, ul. Nowy Świat 1, 96-300
Wręcza o wartości jednostkowej 368 PLN brutto. Voucher musi być wykorzystany zgodnie
z zasadami i regulaminem parku wodnego Suntago, w terminie do 31 grudnia 2023 r.
c. 30 (trzydzieści) Nagród III Stopnia w postaci koszulki o wartości jednostkowej 69,62 zł
(słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych 62/100) brutto
d. 30 (trzydzieści) Nagrody IV Stopnia w postaci worka o wartości jednostkowej 19,68 zł
(słownie: dziewiętnaście złotych 68/100) brutto.
2. Do każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości
tej Nagrody (zaokrąglone do pełnych złotych) przeznaczona na pokrycie należnego podatku
dochodowego od wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych; ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.). Organizator,
jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, odprowadzi do
właściwego Urzędu Skarbowego kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego należnego
z tytułu wygranej.
3. Całkowita wartość puli nagród w Konkursie wynosi 67 653 PLN brutto.
4. Jeden Uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę danego Stopnia w Konkursie
niezależnie od liczby zarejestrowanych Zgłoszeń.
§7 Powiadomienie Laureatów i przekazanie Nagród
1. Uczestnicy, którzy nadesłali Zgłoszenia, do których przypisano Nagrody zgodnie zapisami §5 ust.
3-4 i §6 ust. 1 (dalej: „Laureaci”) powiadamiani są o wygranej za pomocą wiadomości e-mail na
adres podany przy dokonywaniu Zgłoszenia w terminie do 10 dni roboczych od dnia wyłonienia
Laureatów w danym Etapie.
2. W treści wiadomości, o której mowa w ust. 1. powyżej, Organizator prosi Laureata o wejście
w ciągu 10 dni kalendarzowych od wysłania wiadomości na dedykowaną podstronę internetową
za pośrednictwem linku podanego w wiadomości i wypełnienie oświadczenia Laureata w formie
elektronicznej, według wzoru stanowiącego Załącznik do Regulaminu. Laureat jest zobowiązany
podać w oświadczeniu prawidłowe i kompletne dane na potrzeby wysyłki Nagrody.
3. W przypadku Nagród – koszulek w oświadczeniu Laureat powinien dodatkowo podać preferowany
rozmiar koszulki, jednak Organizator nie gwarantuje pełnej dostępności wszystkich rozmiarów. W
przypadku braku dostępności preferowanego rozmiaru lub niepodania go przez Laureata w
oświadczeniu, Laureat otrzyma koszulkę innego rozmiaru.
5
4. Nagrody przekazywane są Laureatom po spełnieniu przez nich warunków, o których mowa
w ust. 2 powyżej i prawidłowej weryfikacji Laureata nie później niż do dnia 31 lipca 2023 r.:
a. Nagrody I Stopnia – przelewem na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu,
o którym mowa w ust. 2 powyżej;
b. Nagrody II Stopnia – za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres wskazany
w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej;
c. Nagrody III i IV Stopnia – przesyłką kurierską na adres podany w oświadczeniu,
o którym mowa w ust. 2 powyżej. Odbiór Nagrody Laureat potwierdza odbierając
przesyłkę od kuriera; doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem
wskazanym przez Laureata i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne
wydanie Nagrody.
5. Dodatkowe nagrody pieniężne, o których mowa w §6 ust. 2 przekazywane są na konto właściwego
Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
6. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody.
7. Laureat ma prawo zrezygnować z Nagrody przesyłając stosowne oświadczenie pocztą e-mail na
adres [email protected].
8. Laureat traci prawo do Nagrody, jeśli:
a. nie spełni lub naruszy jakikolwiek z warunków Regulaminu,
b. zrezygnuje z Nagrody,
c. z jego oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wyniknie naruszenie §6 ust. 4,
d. nie wypełni kompletnie w wymaganym terminie oświadczenia w formie elektronicznej
zgodnie z zapisami ust. 2 powyżej,
e. poda nieprawidłowe dane kontaktowe, co uniemożliwi kontakt i przekazanie Nagrody,
f. okaże się osobą niepełnoletnią lub niezamieszkującą na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
9. W przypadku, kiedy zgodnie z postanowieniami Regulaminu Laureat Nagrody I Stopnia straci
prawo do Nagrody lub z niej zrezygnuje, prawo to przechodzi na pierwszego w kolejności Laureata
Nagrody II Stopnia wg rankingu danego Etapu, o którym mowa w §5 ust. 3-4, który w wymaganym
terminie dochował warunków określonych w ust. 2 powyżej. Organizator skontaktuje się z tym
Laureatem najpóźniej 2 dni robocze po stwierdzeniu przez Komisję utraty prawa do Nagrody przez
pierwotnego Laureata i zwróci się do niego o uzupełnienie wymaganych danych w oświadczeniu,
o którym mowa w ust. 2 w ciągu 7 dni kalendarzowych. Jednocześnie Laureat ten traci prawo do
przyznanej mu Nagrody II Stopnia, a prawo to przechodzi na pierwszego w kolejności Laureata
Nagrody III Stopnia wg rankingu danego Etapu, o którym mowa w §45ust. 3-4, który w wymaganym
terminie dochował warunków określonych w ust. 2 powyżej. Organizator skontaktuje się z tym
Laureatem najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po stwierdzeniu przez Komisję utraty prawa do
Nagrody przez pierwotnego Laureata. Jednocześnie Laureat ten traci prawo do przyznanej mu
Nagrody III Stopnia.
10. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.
11. Nagrody niewydane przechodzą na rzecz Organizatora.
§8 Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje dotyczące Konkursu powinny być kierowane pocztą e-mail na adres
[email protected] z tematem wiadomości „WYZWANIE CAPTAIN JACK - REKLAMACJA” od dnia
rozpoczęcia Konkursu w terminie 30 dni od wydania nagród tj., do dnia 30 sierpnia 2023 r.
Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą uwzględniane.
2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Organizatorowi.
3. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o decyzji Komisji za pomocą poczty
elektronicznej w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail nadawcy reklamacji w terminie
2 dni roboczych od daty jej rozpatrzenia.
6
4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od
postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
5. Bieżące zapytania dotyczące Konkursu można również kierować za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres wyzwaniecj@aspe.pl oraz infolinii działającej od poniedziałku do piątku (z
wyjątkiem dni wolnych i świąt) w godzinach 9:30 – 16:00 pod numerem 608 410 713 (koszt
połączenia – wg standardowego cennika operatora).
§9 Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego
prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –
dalej „RODO”).
2. Administratorami danych osobowych Uczestników Konkursu są:
a. Organizator - ASPE Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Żegockiego 10, 61-693 Poznań,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000102235,
b. Sieć Żabka - Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem KRS 0000636642.
3. Dane osobowe w Konkursie w szczególności imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail i nazwa
profilu w Aplikacji będą przetwarzane przez Sieć Żabka: w celu dostarczenia i zarządzania Aplikacją
– szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Aplikacji dostępne są w
Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://www.zabka.pl/polityka-prywatnosciregulamin.
4. Organizator przetwarzać będzie dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie adresu e-mail.
5. Dodatkowo Organizator przetwarzać będzie dane osobowe Laureatów Konkursu w następującym
zakresie:
a. imię,
b. nazwisko,
c. data urodzenia,
d. nr rachunku bankowego (tylko laureaci Nagród I Stopnia),
e. adres korespondencyjny (tylko laureaci Nagród III i IV Stopnia),
f. numer telefonu.
6. Organizator przetwarzać będzie dane osobowe osób składających reklamacje w następującym
zakresie:
a. imię,
b. nazwisko,
c. adres e-mail,
d. numer telefonu.
7. Dane osobowe podawane w Konkursie będą przetwarzane przez Organizatora:
a. w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w Konkursie, w tym w szczególności
w celu wyłonienia Laureatów i wydania Nagród (podstawa przetwarzania: realizacja
prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci zorganizowania
i przeprowadzenia Konkursu, w którym Uczestnik bierze udział zgodnie z regulaminem -
art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7
b. dla celów rozpatrywania reklamacji i dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń
wynikających z Konkursu (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych
interesów administratora - art. 6 ust.1 lit. f RODO);
c. w przypadku Laureatów - dla celów wykonania obowiązków związanych z podatkiem od
wygranej oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na
Organizatorze w związku z organizacją Konkursu (podstawa przetwarzania: wypełnienie
obowiązków prawnych administratora przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit.
c RODO).
8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym
udziału w Konkursie; Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania
danych osobowych jest wyłączenie Uczestnika z udziału w Konkursie, w tym pozbawienie prawa
do Nagrody.
9. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez Okres Trwania Konkursu (w tym
postępowań reklamacyjnych) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu,
a w zakresie danych osobowych Laureatów także przez okres wymagany przepisami
obowiązującego prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego.
10. Uczestnik ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych
interesów. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się na adres e-mail:
a. [email protected], jeżeli dotyczy przetwarzania danych osobowych Uczestników
Konkursu i osób, które wniosły reklamację,
b. [email protected] - w pozostałych przypadkach, w tym w zakresie przetwarzania danych
osobowych w Aplikacji.
11. Odbiorcami podawanych danych osobowych mogą być osoby i podmioty współpracujące
z administratorem przy organizacji Konkursu oraz w zakresie przewidzianym obowiązującym
prawem kompetentne organy administracji państwowej. Dane osobowe mogą zostać
udostępnione przez Organizatora podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne,
prawnicze, księgowe, pocztowe i kurierskie. Dane osobowe będą również udostępniane pomiędzy
Organizatorem a Siecią Żabka na potrzeby rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
12. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Dane osobowe w Konkursie nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
14. Dane osobowe w Konkursie nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na
niego wpływa.
15. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik przyjmuje do wiadomości zapisy niniejszego paragrafu.
§10 Postanowienia końcowe
1. Wysłanie Zgłoszenia na zasadach określonych w Regulaminie uznaje się za równoznaczne
z potwierdzeniem, że osoba, która wysłała Zgłoszenie zapoznała się z treścią Regulaminu oraz
akceptuje Regulamin w całości.
2. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
3. Informacje na temat Aplikacji mobilnej żappka (w tym wymogów technicznych, wersji Android/iOS,
jakie musi spełnić urządzenie mobilne, na którym ma być zainstalowana Aplikacja) oraz informacje
na temat Programu żappka znajdują się na stronie internetowej pod adresem
https://www.zabka.pl/aplikacja-zappka.
4. Organizator, Zleceniodawca ani Sieć Żabka nie ponoszą odpowiedzialności za:
a. indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń Uczestników,
8
b. ustawienia i ewentualne zakłócenia występujące u dostawców Internetu i operatorów
telekomunikacyjnych, z usług których korzystają Uczestnicy,
c. brak możliwości pobrania, instalacji lub aktualizacji Aplikacji przez Uczestnika z uwagi na
niespełnienie wymogów technicznych przez urządzenie mobilne Uczestnika, w
szczególności za nieposiadanie odpowiedniej wersji systemu operacyjnego oraz za
nieprawidłowe wyświetlanie się treści dotyczących Akcji Promocyjnej w Aplikacji z uwagi
na niezaktualizowanie przez Uczestnika Aplikacji.
5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, z następujących ważnych
przyczyn:
a. uniemożliwienie udziału w Konkursie w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa lub Regulaminem;
b. zmiana sytuacji społecznej na terenie Polski, w szczególności wprowadzane ograniczenia
i zasady bezpieczeństwa zdrowotnego;
c. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca wpływ na Konkurs lub treść
Regulaminu;
d. wykonanie obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego
orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji; z zastrzeżeniem jednak,
iż przedmiotowa zmiana nie może naruszać praw nabytych Uczestników.
O zamiarze zmiany Regulaminu Organizator powiadomi za pośrednictwem Strony Konkursu.
6. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały promocyjnoreklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Zdjęcia nagród przedstawione na tych
materiałach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu.
9
Załącznik: Oświadczenie Laureata
DANE LAUREATA:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail podany
w zgłoszeniu:
Numer telefonu:
Data urodzenia:
NR RACHUNKU BANKOWEGO (TYLKO LAUREACI NAGRODY I STOPNIA):
- - - - - -
ADRES KORESPONDENCYJNY DO WYSYŁKI NAGRODY (TYLKO LAUREACI NAGRODY III i IV STOPNIA):
Ulica, nr:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Preferowany rozmiar koszulki
(S-XL):
• Oświadczam, że mam ukończone 18 lat.
• Oświadczam, że Regulamin Konkursu „WYZWANIE CAPTAIN JACK” jest mi znany i akceptuję jego
treść.
• Oświadczam, że spełniam warunki przewidziane w §2 Regulaminu Konkursu.
• Oświadczam, iż zostałem poinformowany o zasadach przetwarzania moich danych osobowych,
określonych Regulaminem Konkursu „WYZWANIE CAPTAIN JACK”.
…………………………………………………………………………………………………………
Miejscowość, data, podpis

Organizator konkursu

ASPE Sp. z o. o.

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki Captain Jack.