Regulamin konkursu

Strona | 1
REGULAMIN KONKURSU
POD NAZWĄ „Wygraj z Prince Polo”
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady Konkursu prowadzonego pod nazwą
„Wygraj z Prince Polo” ("Konkurs"). Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu
art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
2. Organizatorem Konkursu jest Karlsbad Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy
03-680), ul. Wolbromska 38, NIP: 118-16-62-282, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000140411, wysokość
kapitału zakładowego: 100 000,00 zł ("Organizator”). Sponsorem Nagród w Konkursie jest
Mondelez Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
3. Konkurs trwa od dnia 01.05.2023 r. do dnia 01.06.2023 r.
4. Sprzedaż promocyjna Produktów objętych Konkursem trwa od dnia 01.05.2023 r. do dnia
01.06.2023 r. („Sprzedaż Promocyjna”).
5. Zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonać w okresie od dnia 01.05.2023 r. do
dnia 01.06.2023 r.
6. Sprzedaż Promocyjna objęta niniejszym Konkursem dotyczy dowolnych produktów marki
Prince Polo wprowadzanych do sklepów sieci Lewiatan przez Mondelez Polska sp. z o.o.
(„Produkty”).
7. Konkurs jest prowadzony na terenie całej Polski, w sklepach sieci Lewiatan ("Sklepy"). Lista
Sklepów dostępna jest na www.lewiatan.pl oraz w Załączniku nr 3 do niniejszego
Regulaminu (Sklepy). Wszystkie nowo otwarte Sklepy w terminie od 01.05.2023 r. do
01.06.2023 r. będą objęte Sprzedażą Promocyjną. Jeśli w dostępnej w formularzu
zgłoszeniowym rozwijanej liście adres Sklepu nie będzie widoczny, Uczestnik może zgłosić
ten fakt poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.wygrajzprincepolo.pl
(„Strona Internetowa Konkursu” lub „www.wygrajzprincepolo.pl ”) lub na adres
[email protected].
8. Konkurs jest przeznaczony dla pełnoletnich osób fizycznych - konsumentów w rozumieniu
art. 221 kodeksu cywilnego, spełniających warunki określone w pkt. 9 i pkt. 10 niniejszego
Regulaminu ("Uczestnik").
9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i sponsora Nagród oraz
członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
10. Aby zostać Uczestnikiem Konkursu należy spełnić łącznie następujące warunki:
a) w czasie Sprzedaży Promocyjnej zakupić w sklepach sieci Lewiatan, wskazanych w
Załączniku nr 3, jednorazowo dowolny/-e Produkt/-y Prince Polo
b) zachować oryginał dowodu zakupu Produktu/-ów (np. paragon fiskalny),
c) dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie na stronie internetowej
www.wygrajzprincepolo.pl,
d) wykonać zadanie konkursowe – zgodnie z opisem w pkt. 11 niniejszego Regulaminu.
11. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie i wykonanie zadania konkursowego przez
Uczestnika oraz odebranie zgłoszenia przez Organizatora odbywa się w ten sposób, iż
Uczestnik powinien zarejestrować się w interaktywnym formularzu dostępnym na stronie
internetowej www.wygrajzprincepolo.pl przez łączne wykonanie poniższych czynności
(„Zgłoszenie”):
Strona | 2
a) Wpisanie w odpowiednie pola formularza numeru telefonu kontaktowego oraz adresu email Uczestnika,
b) Wykonanie zadania konkursowego: Opisz swój ulubiony moment dnia.
c) Wybranie z dostępnej w formularzu listy rozwijanej: miejscowości oraz ulicy, przy której
znajduje się Sklep, w którym dokonano zakupu, daty zakupu oraz numeru transakcji
uwidocznionego na paragonie (umiejscowienie wskazuje Załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu), a następnie
d) Potwierdzenie zgód na postanowienia Regulaminu Konkursu i przetwarzanie danych
osobowych w celach związanych z Konkursem przez zaznaczenie właściwych pól w
formularzu oraz
e) Zapisanie Zgłoszenia w systemie informatycznym przez kliknięcie na przycisk „wyślij”.
12. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być przesłane od godz. 00:00 dnia 01.05.2023 r.do
godz. 23:59 dnia 01.06.2023 r. Data i godzina rejestracji na Stronie Internetowej Konkursu
nie może być wcześniejsza, niż data i godzina zakupu Produktu/-ów.
13.W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia zarejestrowane w terminach innych niż
określone w pkt. 12 oraz Zgłoszenia zarejestrowane inaczej niż przez Stronę Internetową
Konkursu.
14.Dokonanie prawidłowego Zgłoszenia udziału w Konkursie będzie potwierdzane poprzez
przesłanie przez Organizatora zwrotnej wiadomości e-mail na adres, którego użyto przy
rejestracji.
15.Maksymalna długość wypowiedzi stanowiącej wykonanie zadania konkursowego, będącej
Zgłoszeniem udziału w Konkursie wynosi 400 znaków.
16. Uczestnik dokonujący Zgłoszenia jest zobowiązany do zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (np. paragonu fiskalnego lub faktury imiennej tj. faktury wystawionej na osobę
fizyczną będącą konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego)
poświadczającego zakup Produktu/-ów w celu potwierdzenia uprawnień do Nagrody.
17. Uczestnik Konkursu może wielokrotnie wysyłać Zgłoszenia udziału w Konkursie, jednakże
każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki zawarte w tym Regulaminie, w szczególności
przed dokonaniem Zgłoszenia dokonać zakupu dowolnego Produktu/-ów objętych
Sprzedażą Promocyjną, w myśl zasady, że każdy zakup Produktu/-ów uprawnia do
wysłania jednego Zgłoszenia w Konkursie. Zgłoszenie tego samego dowodu zakupu
wielokrotnie, będzie skutkowało odrzuceniem Zgłoszeń opartych na tym samym dowodzie
zakupu, poza pierwszym zarejestrowanym.
18. Nagrodami w Konkursie są :
• Nagroda 1-go stopnia w postaci ekspresu do kawy Siemens EQ700 wartości 4999 zł. Do
Nagrody przewidziano dodatkowe świadczenie pieniężne o wartości 555 zł. Łączna
wartość Nagrody 1-go stopnia wynosi 5554 zł (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery
złote). Przewidziano jedną Nagrodę 1-go stopnia.
• Nagrody 2-go stopnia w postaci kart przedpłaconych zasilonych środkami pieniężnymi
o wartości 300 zł każda. Do Nagrody przewidziano dodatkowe świadczenie pieniężne w
wysokości 33 zł. Łączna wartość jednej Nagrody 2-go stopnia wynosi 333 zł (trzysta
trzydzieści trzy złote). Codziennie jest do wygrania 5 kart przedpłaconych. Łącznie
przewidziano 160 Nagród 2-go stopnia.
19. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi:
a) Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega
opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości Nagrody, zgodnie z art. 30
ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Strona | 3
b) Płatnikiem podatku wymienionego w pkt. 19 lit. a jest Organizator. Przed wydaniem
Nagrody Organizator pobierze od każdego laureata kwotę podatku i odprowadzi ją na
konto właściwego urzędu skarbowego. Kwota podatku zostanie pobrana z dodatkowego
świadczenia pieniężnego, o którym mowa w pkt. 18.
20. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w
zamian za Nagrodę.
21. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę, przy czym będzie on
identyfikowany na podstawie podanych przez siebie danych osobowych.
22. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
Wyłonienie laureatów Konkursu nastąpi w trakcie niepublicznych obrad Komisji
Konkursowej dnia 16.06.2023 r. w siedzibie Organizatora Konkursu.
23. Kryterium przyznania Nagród będzie swobodna ocena przez Komisję Konkursową
przysłanych odpowiedzi na zadanie konkursowe pozwalająca uznać je za pomysłowe,
oryginalne i nietuzinkowe.
24. Nadesłane Zgłoszenia zostaną podzielone na 32 zbiory odpowiadające każdemu z dni
Sprzedaży Promocyjnej. Z każdego zbioru Komisja Konkursowa dokona wyboru pięciu
zadań konkursowych, których autorzy otrzymają Nagrodę 2-go stopnia, a następnie
spośród wszystkich nadesłanych Zgłoszeń zostanie wybrane jedno najlepsze Zgłoszenie,
którego autor otrzyma nagrodę 1-go stopnia.
25. Organizator może opublikować na stronie internetowej www.karlsbad.pl oraz
www.wygrajzprincepolo.pl : imię i pierwszą literę nazwiska każdego laureata oraz nazwę
miejscowości i ulicy, przy której znajduje się Sklep, w którym dokonano zakupu
Produktu/-ów zgłoszonego do Konkursu.
26. Weryfikacja prawa do Nagrody będzie prowadzona w następujący sposób:
a) W ciągu 10 dni roboczych od dnia wyłonienia laureata przedstawiciel Organizatora
skontaktuje się z laureatem na numer telefonu podany przy rejestracji, dzwoniąc lub
wysyłając wiadomość sms, lub wysyłając wiadomość email na podany przy rejestracji
adres mailowy i powiadomi go o decyzji Komisji Konkursowej dotyczącej przyznania
Nagrody.
b) Laureat w rozmowie telefonicznej, w treści wiadomości SMS lub w wiadomości
mailowej zostanie poproszony o potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie i posiadania
dowodu zakupu Produktu/-ów, a także poinformowany o konieczności przesłania
Organizatorowi, na własny koszt, oryginału paragonu wraz z oświadczeniem
stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
c) W celu przeprowadzenia powyższej rozmowy telefonicznej Organizator podejmie pięć
prób połączenia telefonicznego z laureatem. Przez nieudaną próbę połączenia z
laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów,
włączenie się poczty głosowej lub brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu
(np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
d) Oryginały dowodu zakupu Produktu/-ów objętych Konkursem wraz z imieniem,
nazwiskiem i adresem nadawcy (ulica, numer domu i mieszkania, miasto, kod
pocztowy) powinny być wysłane w terminie 3 dni od daty powiadomienia za pomocą
przesyłki pocztowej poleconej lub kurierskiej na adres Karlsbad Sp. z o.o., ul.
Wolbromska 38, 03-680 Warszawa, z dopiskiem „Wygraj z Prince Polo”. O zachowaniu
terminu decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki kurierskiej, z
zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego
/ nadania zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora nie
później niż w ciągu 21 dni od daty powiadomienia. Dopuszcza się również osobiste
dostarczenie materiałów do siedziby Organizatora w dni powszednie w godzinach 9.00 –
17.00, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty powiadomienia.
e) Organizator zastrzega sobie możliwość potwierdzania oryginalności przesłanych
dowodów zakupu w Sklepach.
Strona | 4
27. Laureat Konkursu utraci prawo do otrzymania Nagrody jeżeli:
a) nie dopełni któregoś z warunków wskazanych w pkt. 8, 9, 10, 11, 12 niniejszego
Regulaminu, lub
b) nie dostarczy dowodu zakupu Produktu/-ów w terminie określonym w pkt. 26 lit. d,
lub
c) zaprzeczy posiadaniu dowodów zakupu Produktu/-ów objętych Konkursem, lub
d) dostarczony dowód zakupu będzie nieoryginalny, podrobiony lub uszkodzony w sposób
uniemożliwiający jego odczytanie, lub
e) Organizatorowi nie uda się połączyć telefonicznie z laureatem w trybie określonym w
pkt. 26 lit. c, lub
f) nadesłany dowód zakupu nie będzie dotyczył zakupu Produktu/-ów objętych
Konkursem, lub
g) nadesłany dowód zakupu będzie poświadczał zakupy w sklepie innym niż w przesłanym
Zgłoszeniu, lub
h) nadesłany dowód zakupu będzie miał inny numer transakcji niż podany w przesłanym
Zgłoszeniu, lub
i) nadesłany dowód zakupu będzie stwierdzał dokonanie zakupu po wysłaniu Zgłoszenia
na stronie internetowej www.wygrajzprincepolo.pl, lub
j) sklep określony na dowodzie zakupu nie będzie należał do Sklepów uczestniczących w
Konkursie, lub
k) Laureat odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania Nagrody, lub
l) podczas rozmowy z przedstawicielem Organizatora laureat zaprzeczy uczestnictwu w
Konkursie.
28. Nagrody niewydane w ramach opisanej powyżej procedury pozostają własnością
Organizatora.
29. Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską lub pocztową poleconą od Organizatora do
laureata w terminie do 11.08.2023 r.
30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn
leżących po stronie laureata.
31. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie lub pocztą elektroniczną w terminie nie później niż do 25.08.2023 r. O
prawidłowym terminie wniesienia reklamacji, wniesionej na piśmie, decyduje data stempla
pocztowego. Organizator zastrzega, iż reklamację, składaną na piśmie, uważa się za
wniesioną w terminie, jeśli dotrze ona na niżej wymieniony adres korespondencyjny w
terminie do 08.09.2023 r.
32. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Uczestnika [imię, nazwisko, dokładny
adres zamieszkania Uczestnika (w przypadku zgłaszania reklamacji pisemnie), adres email (w przypadku zgłaszania reklamacji w formie elektronicznej)], dokładny opis i
uzasadnienie reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie
związane z udziałem w Konkursie, a także treść żądania. Reklamację, składaną na piśmie,
należy wysłać listem poleconym na adres siedziby Organizatora - Karlsbad Sp. z o.o., ul.
Wolbromska 38, 03-680 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja – Wygraj z Prince Polo”, zaś
reklamację składaną za pomocą środka komunikacji elektronicznej należy wysłać na
adres e-mail: milk[email protected], wpisując w temacie: „Reklamacja – Konkurs
Wygraj z Prince Polo”.
33. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie
przesłana do Uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni od daty
otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listownie (listem
poleconym) lub pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
Strona | 5
Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza
możliwości dochodzenia roszczeń od Organizatora na drodze postępowania sądowego,
przed właściwym sądem powszechnym.
34. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej
„RODO” – Organizator informuje, że:
a) Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników i laureatów
Nagród w formularzach przewidzianych Regulaminem oraz przy składaniu reklamacji
jest Mondelez Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Domaniewska
49, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533161 NIP 521 01
22 798 (dalej: „Mondelez” lub „Administrator”).
b) Mondelez wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony
danych Mondelez możliwy jest e-mailowo pod adresem:
[email protected].
c) Dane osobowe są przetwarzane przez Mondelez: (i) w celu organizacji i przeprowadzenia
Konkursu, w tym celem wyłonienia zwycięzców Konkursu, przyznania Nagród i ich
doręczenia zwycięzcom oraz ogłoszenia wyników Konkursu, na podstawie zgody
Uczestnika lub laureata Nagrody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), (ii) w celu
rozpatrzenia i obsługi złożonych reklamacji przez Uczestników, co stanowi realizację
prawnie uzasadnionego interesu Mondelez polegającego na należytym rozpatrzeniu i
obsłudze zgłoszonych roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (iii) w celu
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących
realizacją prawnie uzasadnionego interesu Mondelez (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO ), (iv) w celu wypełnienia prawnie ciążących na Mondelez obowiązków (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
d) W każdej chwili Uczestnikowi lub laureatowi przysługuje prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w zakresie w jakim podstawą
ich przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w
stanie wykazać, że w stosunku do danych osobowych istnieją dla niego ważne prawnie
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności
Uczestnika lub laureata Nagrody, bądź dane osobowe będą niezbędne administratorowi
do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
e) Dane osobowe Uczestników lub laureatów mogą zostać ujawnione przez Mondelez
podmiotom i organom, którym Mondelez jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić
dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane
osobowe laureatów zostaną udostępnione podmiotom świadczącym usługi kurierskie
lub pocztowe na potrzeby doręczenia odpowiedzi na wniesione reklamacje lub wydania
Nagród. Do danych osobowych Uczestników lub laureatów mogą też mieć dostęp
podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym agencje
marketingowe, podmioty księgowe lub informatyczne. W szczególności, Mondelez
powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników i laureatów Organizatorowi w
zakresie niezbędnym do zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu, w tym do
rozpatrzenia i obsługi złożonych reklamacji.
f) Czas, przez jaki Administrator będzie przechowywać dane osobowe, zależy od tego, w
jakim celu je przetwarza: (i) w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych,
której udzielił Uczestnik lub laureat – do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania,
w zależności od tego co nastąpi wcześniej, (ii) w przypadku złożenia reklamacji przez
Uczestnika lub laureata – do czasu przedawnienia roszczeń majątkowych związanych z
Konkursem, (iii) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń Administratora
lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do czasu przedawnienia potencjalnych
roszczeń, (iv) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie
dokumentacji i wypełnianie względem Uczestnika lub laureata Nagrody obowiązków z
Strona | 6
nich wynikających. Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Uczestnika
lub laureata dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.
g) Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do tych danych
oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania)
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, żądania ich przeniesienia, prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy
Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym
momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, a także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
h) Podanie danych osobowych, w szczególności kompletne wypełnienie Formularza
Zgłoszeniowego, oświadczenia laureata lub reklamacji jest dobrowolne, aczkolwiek
konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i wydania Nagrody laureatowi
lub rozpatrzenia reklamacji Uczestnika lub laureata.
i) W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane wobec Uczestnika ani laureata
zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.
j) Dane osobowe w Konkursie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
k) Uczestnik w Konkursie zobowiązany jest podawać wyłącznie dane prawdziwe i
aktualne.
35. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za całość działań związanych z
Konkursem, tj. w szczególności za treść Regulaminu, przebieg Konkursu, wydanie Nagród
oraz rozpatrzenie reklamacji.
36. Konkurs którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie nie jest loterią
promocyjną ani audioteksową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach
hazardowych (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 227).
37. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w czasie trwania Konkursu w siedzibie
Organizatora oraz na stronie internetowej www.wygrajzprincepolo.pl .
38. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem mailowym
[email protected].
39. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 1360, ze zm.).
40. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści
zawartych na Stronie Internetowej Konkursu, przesyłania Zgłoszeń do Konkursu oraz
uzupełnienia formularza zgłoszeniowego zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie.
Usługi opisane w niniejszym punkcie świadczone są nieodpłatnie przez okres trwania
Konkursu. Uczestnik może skorzystać z usługi wielokrotnie do czasu zakończenia
przyjmowania Zgłoszeń w Konkursie z ograniczeniami wynikającymi z treści Regulaminu.
41. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji, co do sposobu realizacji usługi
opisanej w punkcie powyżej, w sposób wskazany w punkcie 32 Regulaminu. Komisja
rozstrzyga reklamacje w sposób i terminie wskazanym w punkcie 33 Regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem usługi, opisanej w punkcie 40
powyżej, treści o charakterze bezprawnym. Uczestnik może wypowiedzieć usługi
elektroniczne, wskazane w punkcie 40 powyżej, w każdym czasie przed ich realizacją (przed
wysłaniem Zgłoszenia). Korzystanie z usługi elektronicznej dostępu do Strony Internetowej
Konkursu, formularza zgłoszeniowego wymaga dostępu do sieci Internet, urządzenia z
dowolną przeglądarką internetową. Za dostęp do sieci Internet operator, z usług którego
korzysta Uczestnik, może pobrać opłatę zgodnie z taryfą.
Strona | 7
ZAŁĄCZNIK NR 1
Oświadczenie Laureata Konkursu promocyjnego „Wygraj z Prince Polo”
Prosimy o czytelne i staranne wypełnienie formularza DRUKOWANYMI literami. Wszystkie
pola w formularzu są obowiązkowe. Nieczytelne lub niekompletne wypełnienie formularza
skutkuje utratą prawa do Nagrody.
Numer telefonu podany w zgłoszeniu :
Imię i nazwisko:
Ulica, nr budynku i mieszkania:
Kod pocztowy: Miejscowość
̶
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* (proszę skreślić niepotrzebne) na przetwarzanie
przez Mondelez Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Domaniewska 49,
02-672 Warszawa, moich danych osobowych, podanych przeze mnie w niniejszym
Oświadczeniu Laureata, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu
promocyjnego „Wygraj z Prince Polo”, w szczególności w celu wydania i doręczenia mi Nagrody
oraz ogłoszenia wyników tego Konkursu.* niepotrzebne skreślić
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych, podanych przeze
mnie w niniejszym Oświadczeniu Laureata jest Mondelez Polska sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa), która wyznaczyła inspektora ochrony
danych, z którym można się skontaktować e-mailowo pod adresem:
MDLZDataProtecti[email protected]. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione
podmiotom i organom, którym Mondelez Polska sp. z o.o. jest zobowiązany lub upoważniony
udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak
również podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe na potrzeby wydania Nagrody
w Konkursie promocyjnym „Wygraj z Prince Polo”, a także mogą zostać powierzone podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Mondelez Polska sp. z o.o., w tym agencjom
marketingowym, podmiotom księgowym lub informatycznym.
Podstawą przetwarzania podanych przeze mnie danych jest dobrowolna zgoda, której brak
uniemożliwia jednak wydanie mi Nagrody i ogłoszenie wyników (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Podstawą przetwarzania moich danych w celu rozpatrzenia i obsługi złożonej przeze mnie
reklamacji jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO). Podstawą przetwarzania moich danych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podstawą przetwarzania moich danych osobowych w celu
prowadzenia ewidencji wydanych i wypłaconych wygranych, na potrzeby kontroli celnoskarbowej oraz rozpatrzenia reklamacji jest konieczność wypełnienia prawnie ciążących na
administratorze obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Strona | 8
Przetwarzanie moich danych osobowych wykonywane na podstawie udzielonej przeze mnie
zgody będzie następować do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego,
co nastąpi wcześniej. Przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie rozpatrzenia złożonej
przeze mnie reklamacji będzie następować do czasu przedawnienia roszczeń majątkowych
związanych z Konkursem. Przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie ustalenia i
dochodzenia własnych roszczeń administratora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami
będzie następować do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń, natomiast w zakresie
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - przez okres w jakim
przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem mnie
obowiązków z nich wynikających. Po upływie tych okresów podane przeze mnie dane osobowe
będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
W zakresie przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody przysługuje mi prawo dostępu
do podanych danych, otrzymania ich kopii oraz prawo żądania ich sprostowania, poprawiania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, jak również prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W
zakresie przetwarzania, którego podstawą jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu
administratora przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych, otrzymania ich kopii oraz
prawo żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również skarga do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W oparciu o podane przeze mnie dane osobowe nie będą podejmowane wobec mnie
zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.
Ja, niżej podpisany(-a) niniejszym oświadczam, że (proszę zaznaczyć wszystkie
zgody):
❑ 1) Zapoznałem (-am) się z Regulaminem Konkursu promocyjnego „Wygraj z Prince Polo” i
akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń. Do niniejszego oświadczenia dołączam
oryginał dowodu zakupu produktu objętego Konkursem.
❑ 2) Zapoznałem (-am) się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych
osobowych w Konkursie promocyjnym „Wygraj z Prince Polo” przez Mondelez Polska sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, zawartym w pkt. 34
Regulaminu Konkursu promocyjnego „Wygraj z Prince Polo”.
❑ 3) Nie należę do grona osób wykluczonych z udziału w Konkursie wymienionych w pkt. 9
tego Regulaminu1.
❑ 4) Jestem autorem nagrodzonej Pracy Konkursowej i przysługuje mi pełnia praw
autorskich osobistych i majątkowych do niniejszej Pracy Konkursowej.
Data: __________________ Podpis Laureata: ______________________________
____________________________________________________
1 Treść punktu 9. Regulaminu Konkursu „Wygraj z Prince Polo”.
9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i członkowie ich rodzin.
Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
ZAŁĄCZNIK NR 2
Strona | 9
Umiejscowienie numeru transakcji na paragonie

Organizator konkursu

Karlsbad Sp. z o.o.

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki Prince Polo.