Regulamin konkursu

Regulamin konkursu
„Wybierz swój smak i wygrywaj!”
§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady organizacji oraz
prawa i obowiązki Uczestników konkursu pod nazwą „Wybierz swój smak i wygrywaj”
(zwanego dalej: „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu działającym na zlecenie "PODRAVKA POLSKA” sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Cypryjskiej 72, kod pocztowy: 02-761, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000098112
(zwana dalej: „Zleceniodawcą”) jest Kropka Bordo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Św. Bonifacego 150, kod pocztowy 02-909, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179 (zwana dalej:
„Organizatorem”).
3. Czas trwania Konkursu, obejmujący przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie nagród i obsługę
ewentualnych reklamacji, trwa od 15 października 2022 r. do 22 maja 2023 r. (dalej:
„Czas trwania Konkursu”), przy czym zakupu produktu promocyjnego należy dokonać w
dniach od 15 października 2022 roku do 28 lutego 2023 roku, a zgłoszenia do Konkursu
należy dokonać od godz. 0:00:01 w dniu 15 października 2022 r. do godz. 23:59:59 w dniu
28 lutego 2023 r. (dalej: „Czas rejestracji”).
4. Konkurs jest prowadzony w celu promocji następujących marek Zleceniodawcy:
„Podravka” i „Vegeta”.
5. Konkursem objęte są wszelkie produkty marek „Podravka” i „Vegeta”, „Warzywko” i
„Linolada”, których importerem lub dystrybutorem jest Podravka Polska Sp. z o.o. z
siedzibą przy ul. Cypryjska 72, 02-761 Warszawa, dostępne w Czasie rejestracji do
Konkursu w sklepach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej:
„Produkty promocyjne”, a pojedynczo także jako: „Produkt promocyjny”). Produkty
promocyjne mogą, ale nie muszą być oznaczone komunikacją konkursową na
opakowaniu.
6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.
7. Zgłoszenie do udziału w Konkursie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej
znajdującej się pod adresem: www.wybierzswojsmak.pl
8. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik
przystępując do Konkursu poprzez dokonanie Zgłoszenia, potwierdza, że zapoznał się
z zasadami Konkursu, w tym zasadami przetwarzania jego danych osobowych i wyraża
zgodę na treść Regulaminu.
9. W rozumieniu Regulaminu, za „dzień roboczy” uznaje się dni przypadające od
poniedziałku do piątku, niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy.
10. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888).
§2. Uczestnictwo w Konkursie
11. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej: „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie osoby
fizyczne, które ukończyły 18 lat, o pełnej zdolności do czynności prawnych, dokonujące
zakupu Produktu promocyjnego jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu
cywilnego, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i pełnomocnicy
Organizatora, Zleceniodawcy oraz podmioty współpracujące z Organizatorem przy
organizacji Konkursu, jak również najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez „najbliższych
członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w
stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma,
macochę i teściów.
§3. Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy, w dniach od 15 października 2022 r., godz. 0:00:01
do 28 lutego 2023 r., godz. 23:59:59:
a. kupić minimum jeden dowolny Produkt promocyjny w dowolnym sklepie mającym
w swojej ofercie Produkty promocyjne, przy czym zakup Produktów promocyjnych
w większej liczbie, udokumentowany na jednym paragonie fiskalnym lub fakturze
wystawionej na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej uprawnia
do dokonania tylko 1 (jednego) zgłoszenia do Konkursu,
b. zachować czytelny dowód zakupu Produktu promocyjnego nabytego w Czasie
rejestracji do Konkursu; przez dowód zakupu rozumie się oryginalny paragon
fiskalny lub oryginał faktury wystawionej na osobę fizyczną nieprowadzącą
działalności gospodarczej, dokumentujące dokonanie zakupu Produktu
promocyjnego (dalej: „Dowód Zakupu”); data i godzina widniejąca na Dowodzie
Zakupu musi być wcześniejsza niż data i godzina zarejestrowania Zgłoszenia
konkursowego, a numer Dowodu Zakupu można zarejestrować tylko jeden raz
(numer Dowodu Zakupu znajduje się co do zasady w prawym, górnym rogu Dowodu
Zakupu, na linii daty dokonania zakupu Produktu promocyjnego),
c. dokonać rejestracji na stronie internetowej www.wybierzswojsmak.pl poprzez
podanie następujących danych: (i) imię i nazwisko Uczestnika, (ii) numer Dowodu
Zakupu Produktu promocyjnego, (iii) numer kasy fiskalnej wskazany na Dowodzie
Zakupu Produktu Promocyjnego będącym paragonem (dane muszą zawierać pełne
oznakowanie, tj. wraz z literami i cyframi, rozróżniając przy tym wielkość liter)
albo numer NIP sprzedawcy wskazany na Dowodzie Zakupu będącym fakturą
imienna wystawioną na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
(iv) adres email Uczestnika, (v) numer telefonu kontaktowego Uczestnika, (vi)
odpowiedź na pytanie konkursowe: „Który produkt Vegeta/Podravka najczęściej
wybierasz i dlaczego?”, przy czym maksymalna długość odpowiedzi na pytanie
konkursowe nie może wynosić więcej niż 320 znaków wraz ze spacjami i znakami
specjalnymi;
(dalej: „Zgłoszenie”).
2. Każdy z Uczestników może dokonywać Zgłoszenia dowolną liczbę razy pod warunkiem
posiadania odpowiedniej liczby Dowodów Zakupu, odpowiadającej liczbie Zgłoszeń
dokonanych przez Uczestnika, zgodnie z postanowieniem ust. 1 powyżej oraz
zamieszczając za każdym razem inną odpowiedź na Pytanie konkursowe (z tym
zastrzeżeniem, że Uczestnik może w więcej niż jednej odpowiedzi na Pytanie
konkursowe wskazać ten sam produkt marki Vegeta lub Podravka), przy czym Uczestnik
może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę I stopnia i dowolną liczbę Nagród II stopnia,
niezależnie od liczby Zgłoszeń. W celu uniknięcia wątpliwości, wskazuje się, że
niezależnie od liczby Zgłoszeń, przez Uczestnika dokonującego Zgłoszenia w Regulaminie
rozumie się posiadacza tego samego numeru telefonu, adresu email oraz adresu IP.
3. Prawidłowe dokonanie Zgłoszenia zostaje potwierdzone przez komunikat wyświetlony po
dokonaniu Zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w ust. 1 lit. c
powyżej.
4. Niedozwolone jest wskazywanie tego samego Dowodu Zakupu (ten sam numer paragonu
i numer kasy fiskalnej – w przypadku paragonu oraz ten sam numer faktury imiennej oraz
NIP – w przypadku faktury) w dwóch lub więcej różnych Zgłoszeniach, niezależnie od
tego, czy dokonywane są one przez tego samego, czy przez wielu różnych Uczestników.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji oryginałów Dowodów Zakupu
Produktów promocyjnych, których numery Uczestnik zarejestrował w Zgłoszeniu.
Uczestnik jest zobowiązany do zachowania, od chwili dokonania zakupu Produktu
promocyjnego do zakończenia okresu reklamacyjnego tj. dnia 22 maja 2023 r.,
czytelnych i oryginalnych Dowodów Zakupu Produktów promocyjnych, których numery
zarejestrował w Zgłoszeniu. Zakup Produktu promocyjnego musi być dokonany przed
dokonaniem danego Zgłoszenia do Konkursu.
6. Uczestnik musi być jedynym autorem odpowiedzi na Pytanie konkursowe. Poprzez
rejestrację Zgłoszenia, Uczestnik potwierdza, że Zgłoszenie jest wolne od praw osób
trzecich. Zabrania się Uczestnikowi podejmowania działań sprzecznych z prawem lub
dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych w związku z
uczestnictwem w Konkursie w celach niezgodnych z prawem. W szczególności Uczestnik
w treści Zgłoszenia nie może zamieszczać:
a. treści i symboli sprzecznych z przepisami prawa,
b. treści i symboli naruszających prawa osób trzecich, a także Organizatora lub
Zleceniodawcy,
a w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste
osób trzecich, Organizatora lub Zleceniodawcy,
c. treści obscenicznych lub pornograficznych,
d. treści i symboli propagujących przemoc, lub dyskryminację, wzywających do
nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe,
wulgarne,
e. treści naruszających zasady etykiety,
f. danych osobowych innych osób lub ich wizerunków w zakresie niezgodnym z
prawem,
w szczególności niedozwolone jest rejestrowanie się w Konkursie z użyciem
cudzych lub fikcyjnych danych osobowych, w tym w szczególności posługiwanie się
cudzym imieniem i nazwiskiem, w celu podszywania się pod inną osobę.
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie, w tym
również pozbawienia prawa do Nagrody (w znaczeniu zdefiniowanym w § 4 ust. 1
Regulaminu) osób, które wzięły udział w Konkursie i nie spełniają warunków wskazanych
w Regulaminie, a także w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego
Regulaminu.
8. W terminie do 7 dni roboczych od zakończenia każdej z tur Czasu rejestracji określonych
poniżej, spośród Uczestników, którzy poprawnie dokonają Zgłoszenia do Konkursu w
danej turze, w tym odpowiedzą na Pytanie konkursowe, Komisja konkursowa (zwana
dalej: „Komisją”) wybierze po 5 najlepszych odpowiedzi na Pytania konkursowe
zamieszczone w Zgłoszeniach dokonanych w danej turze. Wybór najlepszych Zgłoszeń
przez Komisję odbędzie się kolejno w następujących turach i terminach:
a. I tura (zgłoszenia od 15 października 2022 r. do 28 października 2022 r.) –
do 9 listopada 2022 r.;
b. II tura (zgłoszenia dokonane od 29 października 2022 r. do 11 listopada 2022 r.) –
do 22 listopada 2022 r.;
c. III tura (zgłoszenia dokonane od 12 listopada 2022 r. do 25 listopada 2022 r.) –
do 6 grudnia 2022 r.;
d. IV tura (zgłoszenia dokonane od 26 listopada 2022 r. do 9 grudnia 2022 r.) –
do 20 grudnia 2022 r.;
e. V tura (zgłoszenia dokonane od 10 grudnia 2022 r. do 23 grudnia 2022 r.) –
do 4 stycznia 2023 r.;
f. VI tura (zgłoszenia dokonane od 24 grudnia 2022 r. do 6 stycznia 2023 r.) –
do 17 stycznia 2023 r.;
g. VII tura (zgłoszenia dokonane od 7 stycznia 2023 r. do 20 stycznia 2023 r.) –
do 31 stycznia 2023 r.;
h. VIII tura (zgłoszenia dokonane od 21 stycznia 2023 r. do 3 lutego 2023 r.) –
do 14 lutego 2023 r.;
i. IX tura (zgłoszenia dokonane od 4 lutego 2023 r. do 17 lutego 2023 r.) –
do 28 lutego 2023 r.;
j. X tura (zgłoszenia dokonane od 18 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.) –
do 9 marca 2023 r.
9. Zamieszczone w Zgłoszeniach dokonanych w danej turze Czasu rejestracji do Konkursu
odpowiedzi na Pytanie konkursowe zostaną każdorazowo uszeregowane przez komisję
konkursową („Komisja”) od najbardziej do najmniej spełniającej kryteria wskazane w
ust. 10 poniżej, a następnie najlepszym 5 Zgłoszeniom dokonanym w danej turze Czasu
rejestracji zostaną przyporządkowane Nagrody II Stopnia, zgodnie z postanowieniami § 4
poniżej.
10. Komisja konkursowa przy wyborze Zgłoszeń będzie kierowała się poniższymi kryteriami:
a. oryginalność,
b. pomysłowość i kreatywność,
c. poczucie humoru.
11. Zgłoszenia niezawierające odpowiedzi na Pytanie konkursowe lub przekraczające
maksymalną długość odpowiedzi na pytanie konkursowe, o której mowa w ust. 1 lit. c
powyżej zostaną odrzucone przez Komisję.
12. W Czasie trwania Konkursu, w sumie Organizator wybierze 50 Zgłoszeń konkursowych, na
podstawie kryteriów wskazanych w ust. 10 powyżej.
13. Niezależnie od wyboru najlepszych Zgłoszeń w poszczególnych turach Czasu rejestracji,
w myśl ust. 8-9 powyżej, w terminie do 10 dni roboczych od dnia zakończenia Czasu
rejestracji do Konkursu, Komisja uszereguje odpowiedzi zwycięzców Nagród II Stopnia
na Pytanie konkursowe od najbardziej do najmniej spełniającej kryteria wskazane w
ust. 10 powyżej, a następnie Uczestnikowi, który dokonał najlepszego Zgłoszeniu
zostanie przyznana Nagroda I Stopnia, o czym zwycięzca Nagrody I Stopnia zostanie
poinformowany w terminie do 7 dni roboczych od dnia wyboru przez Komisję, za
pomocą danych kontaktowych wskazanych w Zgłoszeniu.
§4. Nagrody
1. W Konkursie przewidziano przyznanie 50 nagród pieniężnych o wartości 1000 zł (słownie:
jeden tysiąc złotych 00/100) każda („Nagrody II Stopnia” lub pojedynczo „Nagroda II
Stopnia”) oraz 1 nagrodę pieniężną o wartości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych
00/100) (dalej: „Nagroda I Stopnia”); dalej łącznie zwane „Nagrodami” lub pojedynczo
„Nagrodą”.
2. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości
11,11%, przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w
Konkursie zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128). Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej
nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę
podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
3. Całkowita wartość puli Nagród w Konkursie wynosi 166 665 zł (słownie: sto sześćdziesiąt
sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100).
4. Zwycięzcy Nagrody w Konkursie (dalej: „Zwycięzca”) nie przysługuje prawo do
zastrzeżenia szczególnych właściwości wygranej Nagrody. Zwycięzcy Nagrody w
Konkursie nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu rzeczowego w zamian za
Nagrodę.
5. Zwycięzca traci prawo do Nagrody i przechodzi ona do dyspozycji Organizatora, jeśli:
a. nie spełni lub naruszy jakikolwiek z warunków Regulaminu,
b. nie odbierze Nagrody w terminie określonym w Regulaminie,
c. nie będzie posiadać aktywnego numeru telefonu lub adresu e-mail, co uniemożliwi
kontakt i powiadomienie Zwycięzcy o wygranej Nagrodzie,
d. nie odeśle lub odeśle niekompletne lub nieoryginalne dokumenty opisane w § 6
ust. 2 Regulaminu;
e. Dowód Zakupu będzie uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie,
będzie nieczytelny, będzie nosił znamiona podrabiania, nie będzie oryginalny, nie
będzie dotyczył zakupu Produktów promocyjnych lub będzie identyczny jak Dowód
zakupu przesłany przez innego Zwycięzcę.
§5. Komisja konkursowa
1. Organizator Konkursu powołuje Komisję, która sprawuje nadzór nad przebiegiem
Konkursu. W skład Komisji wchodzą pracownicy Organizatora oraz Zleceniodawcy.
2. Do zadań Komisji należy:
a. rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami
pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
b. zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowo
dokonanym Zgłoszeniom,
c. prowadzenie ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
3. Organizator zapewnia Uczestnikom Konkursu możliwość zapoznania się z treścią
Regulaminu Konkursu, w szczególności Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny
do wglądu dla Uczestników Konkursu i wszystkich zainteresowanych na stronie
internetowej Konkursu: www.wybierzswojsmak.pl.
§6. Ogłoszenie wyników, odbiór Nagród
1. Zwycięzcy Nagród powiadamiani są o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej,
na adres email podany w Zgłoszeniu, z adresu [email protected].
Powiadomienie o wygranej następuje w następujących terminach:
a. Zwycięzcy Nagrody II Stopnia - w terminie 7 dni roboczych od dnia wyłonienia
danego Zwycięzcy Nagrody II Stopnia w Konkursie przez Komisję, zgodnie z
postanowieniami § 3 Regulaminu;
b. Zwycięzca Nagrody I Stopnia – w terminie do 7 dni roboczych od dnia wyboru
Zwycięzcy Nagrody I Stopnia, w myśl § 3 ust. 13 Regulaminu.
2. Zwycięzcy Nagród, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania przez Organizatora
wiadomości email z informacją o wygranej, są zobowiązani do przesłania oryginału
wypełnionego i podpisanego oświadczenia którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu (zwane dalej: „Oświadczeniem”) oraz oryginałów wszystkich Dowodów
Zakupu zgłoszonych do Konkursu, na adres Organizatora: Kropka Bordo Sp. z o.o., ul. Św.
Bonifacego 150, 02-909 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs – Wybierz swój smak
i wygrywaj!”. Organizator uwzględnia jedynie oświadczenia, które wpłynęły do niego
w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia nadania wiadomości email, o której mowa
w niniejszym postanowieniu, z datą stempla pocztowego wskazującego na zachowanie
ww. 7-dniowego terminu na wysłanie Oświadczenia i pozostałych dokumentów.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 powyżej powinny zostać przesłane listem
poleconym lub przesyłką kurierską.
4. W przypadku braku otrzymania przez Organizatora dokumentów potwierdzających prawo
do Nagrody, o których mowa w ust. 2 powyżej, Zwycięzca traci prawo do Nagrody, a
Nagroda przepada na rzecz Organizatora.
5. Nagrody wydawane są Zwycięzcom Nagród za pomocą przelewów bankowych, na numer
rachunku bankowego Zwycięzcy podany w Oświadczeniu, w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora kompletnych i poprawnie
wypełnionych dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej.
6. Zwycięzcom Nagród nie przysługuje prawo cesji prawa do Nagrody na osoby trzecie ani
prawo zamiany Nagrody na jakiekolwiek inne nagrody.
7. Zwycięzcy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości
Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie Organizatora oraz
podać nowe dane osobowe najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu wydania Nagród.
8. Ostateczny termin wydania Nagród w Konkursie upływa z dniem 20 kwietnia 2023 r.
9. Nagrody wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
§7. Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje dotyczące Konkursu powinny być kierowane na piśmie i przesłane przesyłką
pocztową poleconą lub kurierską na adres: Kropka Bordo Sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego
150, 02-909 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Wybierz swój smak i
wygrywaj!” – reklamacja oraz drogą elektroniczną, na adres e-mail:
[email protected].
2. Reklamacje można nadsyłać od dnia rozpoczęcia Konkursu, ale nie później niż w
terminie do 14 dni kalendarzowych od ostatecznej daty wydania Nagród tj. do dnia 4
maja 2023 r. Reklamacje przesłane z datą stempla pocztowego późniejszą niż 4 maja
2023 r. oraz elektroniczne, które wpłynęły po tej dacie, nie są uwzględniane.
Organizator nie uwzględnia reklamacji przesłanych pocztą tradycyjną, które wpłynęły
do niego po dniu 11 maja 2023 r.
3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia doręczenia
Organizatorowi.
4. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia
i kierowana na adres podany w reklamacji przesyłką pocztową poleconą lub drogą
elektroniczną.
5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do
niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
6. Bieżące zapytania dotyczące Konkursu można również kierować za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: [email protected] oraz infolinii
działającej od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych i świąt) w godzinach
10:00 – 17:00 pod numerem 22 750 70 59 (koszt połączenia – wg standardowego cennika
operatora).
§8. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Zleceniodawca,
tj. „PODRAVKA POLSKA” sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cypryjskiej 72, kod
pocztowy: 02-761, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000098112.
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:
a. jego dane osobowe (tj. imię, numer telefonu, adres email, a w przypadku
Zwycięzców również nazwisko, adres korespondencyjny, numer rachunku
bankowego i data urodzenia) w Konkursie przetwarzane są przez Administratora
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych
osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – dalej: „RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781);
b. dane osobowe Uczestnika podawane w Konkursie będą przetwarzane:
i. w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w Konkursie, w tym
w szczególności w celu wyłonienia Zwycięzców i wydania Nagród
(podstawa przetwarzania będzie realizacja prawnie uzasadnionych
interesów administratora w postaci zorganizowania i przeprowadzenia
Konkursu, w którym Uczestnik bierze udział zgodnie z regulaminem - art.
6 ust. 1 lit. f RODO);
ii. dla celów rozpatrywania reklamacji i dla celów związanych z
dochodzeniem roszczeń wynikających z Konkursu (podstawa
przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów
administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
iii. w przypadku zwycięzców Nagród - dla celów wykonania obowiązków
wynikających z przepisów prawa ciążących na Zleceniodawcy w związku z
organizacją Konkursu (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków
prawnych administratora przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1
lit. c RODO);
3. Uczestnik może skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych
Zleceniodawcy pod adresem e-mail: [email protected]
4. Odbiorcami podawanych danych osobowych mogą być osoby i podmioty współpracujące
ze Zleceniodawcą przy organizacji Konkursu oraz w zakresie przewidzianym
obowiązującym prawem kompetentne organy administracji państwowej.
5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez Czas trwania Konkursu (w tym
postępowań reklamacyjnych) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających
z Konkursu, a w zakresie danych osobowych zwycięzców Nagród także przez okres
wymagany przepisami obowiązującego prawa.
6. Uczestnik ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji przez administratora jego
prawnie uzasadnionych interesów. W celu skorzystania z powyższych praw należy
skontaktować się na adres e-mail: [email protected] dzwoniąc pod numer +48 22 427-
30-10 lub pisząc listownie na adres: ul. Cypryjska 72, 02-761 Warszawa, Polska.
7. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem
koniecznym udziału w Konkursie; Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych jest wyłączenie Uczestnika z udziału w
Konkursie, w tym pozbawienie prawa do Nagrody.
9. Dane osobowe w Konkursie nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się
w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
10. Dane osobowe w Konkursie nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny
sposób istotnie na niego wpływa.
§9. Prawa autorskie
1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą
odpowiedzi na Pytanie konkursowe, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 655 ze
zm., dalej: „Ustawa”) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do
odpowiedzi na Pytanie konkursowe. W przypadku, gdyby takie zapewnienie okazało się
nieprawdziwe, Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu.
2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie nabywa od Uczestnika na
okres 12 miesięcy, liczony od chwili nadesłania Zgłoszenia do zakończenia Konkursu
prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej uprawniającej Organizatora do
udzielenia sublicencji na rzecz Zleceniodawcy, bez ograniczeń terytorialnych, z
odpowiedzi na Pytanie konkursowe zgłoszonych do Konkursu, będące utworami w
rozumieniu Ustawy na następujących polach eksploatacji:
a. zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką, dla celów opisanych w lit. b, c i d
poniżej;
b. wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowych, w tym w szczególności
Internetu lub baz danych;
c. rozpowszechnianie poprzez umieszczanie na fanpage marek Zleceniodawcy
(Vegeta, Podravka) w serwisie społecznościowym Facebook i udostępnianie
użytkownikom tych stron, w miejscu i czasie przez nich wybranym;
d. rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w lit. c powyżej poprzez publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego
nadesłane odpowiedzi na Pytanie Konkursowe zostaną wykorzystane przez Organizatora
lub Zleceniodawcę.
4. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi
Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji nie
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
5. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania jego autorskich praw osobistych
w zakresie decydowania o pierwszym udostępnieniu odpowiedzi na Pytanie konkursowe
publiczności, decydowania o jego integralności, oznaczania odpowiedzi na Pytanie
konkursowe imieniem i nazwiskiem twórcy oraz do nadzoru autorskiego,
z poszanowaniem tychże praw, dla celów określonych Regulaminem.
§10. Postanowienia końcowe
1. Wysłanie Zgłoszenia na zasadach określonych w Regulaminie uznaje się za równoznaczne
z potwierdzeniem, że osoba, która wysłała Zgłoszenie zapoznała się z treścią
Regulaminu oraz akceptuje Regulamin w całości.
2. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, z następujących
ważnych przyczyn:
a. wprowadzenie zmiany mających na celu uniemożliwienie udziału w Konkursie w
sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym
Regulaminem;
b. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca wpływa na Konkurs
lub treść Regulaminu;
c. wykonanie obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa,
prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji; z zastrzeżeniem
jednak, iż przedmiotowa zmiana nie może naruszać praw nabytych Uczestników.
4. O zamiarze zmiany Regulaminu Organizator powiadomi za pośrednictwem strony
internetowej: www.wybierzswojsmak.pl.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia.
Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE Zwycięzcy Nagrody
w Konkursie „Wybierz swój smak i wygrywaj!”
_____________________________________________________________
imię i nazwisko
___________________
data urodzenia
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
adres korespondencyjny
_________________________________________________________________________________________
adres e-mail i numer telefonu podane w zgłoszeniu
_________________________________________________________________________________________
numer rachunku bankowego Zwycięzcy
_________________________________________________________________________________________
liczba załączonych Dowodów Zakupu
Wszystkie poniższe zgody są obowiązkowe. W przypadku braku akceptacji nagroda nie może zostać wydana.
 Zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu „Wybierz swój smak i wygrywaj!” i akceptuję w pełni jego treść.
 Wyrażam zgodę na prowadzenie ze mną komunikacji w związku z Konkursem za pomocą środków komunikacji
elektronicznej/telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem (tj. wiadomości
tekstowych sms; urządzeń przypisanych do numeru telefonu, z którego korzystam, wiadomości email) na zasadach
opisanych w Regulaminie, w celu przesyłania wiadomości związanych z moim udziałem w Konkursie, w tym w celu
przekazywania bezpłatnych informacji dotyczących udziału w Konkursie w zakresie opisanym w Regulaminie.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa przez firmę „PODRAVKA POLSKA” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-761, ul. Cypryjska 72 dla celów
związanych z organizacją konkursu „Wybierz swój smak i wygrywaj!”. Moje dane osobowe udostępniam
dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a
także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie,
co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie
udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.
 Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, oraz byłam/-em osobą pełnoletnią w momencie przystąpienia do
Konkursu.
_______________________ _______________________
czytelny podpis miejscowość, data

Organizator konkursu

Kropka Bordo sp. z o.o.

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki Vegeta.