Regulamin konkursu

1
REGULAMIN KONKURSU „Włącz wyzwanie #nawadnianie”
(dalej: Regulamin)
I. PODSTAWOWE ZASADY
A. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które są zarejestrowanymi użytkownikami i posiadają
aktywne konto w programie (aplikacji) „Żappka” (dalej: Aplikacja Żappka).
B. Celem konkursu jest promowanie wód Żywiec-Zdrój w butelkach o pojemności mniejszej niż 1 litr
dostępnych w sklepach „Żabka” (dalej: Produkty promocyjne).
C. Konkurs trwa w dniach od 24 maja 2023 r. do 6 czerwca 2023 r.– jest to okres, w którym należy
kupić Produkty promocyjne oraz zgłosić się do konkursu.
D. Aby wziąć udział w konkursie należy w okresie jego trwania:
• kupić w sklepie „Żabka” z użyciem Aplikacji Żappka łącznie 3 Produkty promocyjne; po
spełnieniu warunku zakupowego w Aplikacji Żappka pojawi się specjalny kod niezbędny do
dokonania zgłoszenia udziału w konkursie,
• a następnie wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
www.wyzwanienawadnianie.pl.
E. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Jaki jest Twój sposób/sposoby
na to, żeby pamiętać o piciu wody?”.
F. Uczestnicy, którzy prześlą najciekawsze, najbardziej kreatywne i oryginalne odpowiedzi na pytanie
konkursowe otrzymają vouchery na zakup roweru. Zwycięzców wybierzemy i poinformujemy o
wygranej poprzez wiadomość SMS do 16 czerwca 2023 r.
G. Dodatkowo, pierwsze 3.000 osób, które kupi łącznie 6 Produktów promocyjnych (z użyciem
Aplikacji Żappka) otrzyma kod rabatowy w wysokości 5 zł do wykorzystania na zakupy w sklepach
„Żabka”.
H. Konkurs organizuje agencja Albedo Marketing sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy
Góralskiej 3, 60-623 Poznań, kontakt: [email protected], telefon: +48 61 869 04
30 (dalej: Organizator). Organizator działa na zlecenie Żywiec - Zdrój S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa (dalej: Żywiec-Zdrój S.A.).
II. SZCZEGÓŁOWE ZASADY
Poniżej można zapoznać się ze szczegółowymi zasadami konkursu „Włącz wyzwanie #nawadnianie”
(dalej: Konkurs). Opisane zostały zwłaszcza warunkizgłaszania udziału,specyfikacja nagród, procedura
wyboru zwycięzców, postępowanie reklamacyjne oraz zasady przetwarzania danych osobowych.
1. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE
1.1. Konkurs przeznaczony jest dla:
1.1.1. osób fizycznych, które ukończyły 16-ty rok życia, posiadają co najmniej ograniczoną
zdolność do czynności prawnych i mieszkają w Polsce, które dokonają zakupu Produktów
promocyjnych w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub
zawodową (tj. jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) oraz
1.1.2. które są zarejestrowanymi uczestnikami i posiadają aktywne konto w Aplikacji Żappka -
programie prowadzonym przez Żabka Polska Sp. z o.o., którego regulamin znajduje się
na stronie https://zappka.app/regulamin-zappka
2
(dalej: Uczestnicy). Osoba, która nie posiada konta w Aplikacji Żappka powinna w pierwszej
kolejności dokonać rejestracji w Aplikacji Żappka zgodnie z regulaminem aplikacji.
1.2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie organów oraz osoby zatrudnione (niezależnie od
podstawy prawnej) przez: Organizatora oraz Żywiec-Zdrój S.A., a także członkowie najbliższej
rodziny ww. osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, osoby powinowate w tym samym stopniu, co wymienieni powyżej
krewni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami wskazanymi w zdaniu
pierwszym niniejszego punktu.
2. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU
2.1. W Konkursie uwzględniane są wyłącznie zakupy Produktów promocyjnych dokonane w sklepach
sieci „Żabka” (dalej: Sklepy Żabka) znajdujących się w Polsce. Lista Sklepów Żabka dostępna jest
na stronie pod adresem: https://www.zabka.pl/znajdz-sklep.
2.2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie jego trwania, tj. do 24 maja 2023 r. do 6 czerwca
2023 r. (dalej: okres trwania Konkursu) spełnić łącznie następujące warunki:
2.2.1. kupić w Sklepie Żabka z Aplikacją Żappka łącznie 3 Produkty promocyjne (dalej: Zakup);
po spełnieniu warunku zakupowego w Aplikacji Żappka zostanie wygenerowany
specjalny kod do zarejestrowania zgłoszenia w Konkursie (dalej: Kod zgłoszeniowy)
2.2.2. oraz zgłosić się do Konkursu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie internetowej Konkursu www.wyzwanienawadnianie.pl (dalej:
strona internetowa Konkursu).
2.3. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy do Konkursu (dalej: Formularz zgłoszeniowy)
wymaga:
2.3.1. podania numeru telefonu Uczestnika,
2.3.2. podania Kodu zgłoszeniowego wygenerowanego w Aplikacji Żappka,
2.3.3. podania własnej propozycji odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Jaki jest Twój
sposób/sposoby, żeby pamiętać o piciu wody?” (dalej: Odpowiedź konkursowa), z
zastrzeżeniem, że maksymalna długość Odpowiedzi konkursowej może wynieść 500
znaków (włącznie ze spacjami i znakami specjalnymi),
2.3.4. zaznaczenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz akceptacją jego
treści,
2.3.5. dokonania prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez Organizatora mechanizm
zabezpieczający reCAPTCHA, celem którego jest dopuszczenie do przesłania danych
wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to konieczność wykonania zadania, np.
konieczność zaznaczenia pola kontrolnego i/lub przepisanie kodu z obrazka wskazanego
na stronie internetowej konkursu i/lub zaznaczenie konkretnego rodzaju obrazka/
obrazków),
2.3.6. kliknięcia przycisku „Wyślij zgłoszenie” potwierdzającego przesłanie Formularza
zgłoszeniowego do Organizatora.
W ramach Formularza zgłoszeniowego Uczestnik może również wyrazić zgodę na wysyłanie do
niego komunikatów marketingowych (na podany numer telefonu) dotyczących oferty spółek z
Grupy Danone w Polsce, tj. Żywiec-Zdrój S.A., Nutricia Polska sp. z o.o. oraz Danone sp. z o.o.
Wyrażenie tejzgody jest w pełni dobrowolne i nie wpływa na możliwość anizasady uczestnictwa
w Konkursie, w szczególności osoba, która taką zgodę wyraziła nie zwiększa swojej szansy na
otrzymanie nagrody w Konkursie.
3
2.4. Zakup Produktów promocyjnych nie musi być jednorazowy – może nastąpić w ramach kilku
transakcji, przy czym za każdym razem, kiedy Uczestnik kupuje Produkt promocyjny powinien
zeskanować swoją Aplikację Żappka. Produkty promocyjne (ich rodzaje i smaki) mogą być
dowolnie łączone w ramach Zakupu. Uczestnik może na bieżąco śledzić stopień realizacji Zakupu
bezpośrednio w Aplikacji Żappka – na karcie wyzwania widoczny jest pasek postępu.
2.5. Kod zgłoszeniowy jest jednorazowy – Uczestnik na jego podstawie może dokonać tylko jednego
zgłoszenia w Konkursie. Do jednego konta w Aplikacji Żappka może zostać wygenerowany tylko
jeden Kod zgłoszeniowy. Ta sama osoba może zgłosić się do Konkursu tylko jeden raz i wygrać
tylko jedną nagrodę główną.
2.6. Zgłoszenie w Konkursie (Odpowiedź konkursowa):
2.6.1. powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, a więc, np. nie mogą być
wytworzone przez oprogramowanie służące do generowania tekstu podobnego do
tworzonego przez człowieka, oparte na rozwiązaniach tzw. sztucznej inteligencji (AI)
i głębokiego uczenia maszynowego (deep learning);
2.6.2. nie może zawierać treści obraźliwych, rasistowskich, wulgaryzmów;
2.6.3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów trzecich
lub konkurencyjnych wobec Żywiec-Zdrój S.A.;
2.6.4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw
autorskich;
2.6.5. nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu, jak również
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dobrych obyczajów, powszechnie
uznanych norm społecznych.
Organizatorzastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w Konkursie Odpowiedzi konkursowych
niespełniających wszystkich ww. warunków.
2.7. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że:
2.7.1. zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim
zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w Konkursie.
2.7.2. jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, które mogły powstać w związku ze zgłoszeniem jego Odpowiedzi
konkursowej, a utwory te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego
prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz że jego autorskie
prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub
obciążone.
2.8. W przypadku błędnego wypełnienia Formularza zgłoszeniowego (np. niewypełnienia wszystkich
wymaganych pól lub podania nieprawidłowego Kodu zgłoszeniowego) Uczestnikowi zostanie
wyświetlona informacja o powstałych błędach i możliwości ich poprawy, przy czym przesłanie
prawidłowego (poprawionego) zgłoszenia do Konkursu jest możliwe tylko w okresie jego
trwania.
2.9. W odpowiedzi na prawidłowo przesłany Formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej
Konkursu zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem, że zgłoszenie zostało przyjęte do
Konkursu i przekazane do weryfikacji Organizatora. Na podany w Formularzu zgłoszeniowym
numer telefonu Organizator będzie odsyłał również SMS potwierdzający przyjęcie zgłoszenia
udziału w Konkursie. W przypadku, gdyby taki komunikat się nie wyświetlił, a Uczestnik nie
otrzymał wiadomości SMS, wówczas Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się
z Organizatorem pod adresem [email protected] (w temacie maila: Konkurs
4
– Włącz wyzwanie #nawadnianie), gdyż może to oznaczać, że wystąpił błąd techniczny i
zgłoszenie nie zostało zarejestrowane przez serwer teleinformatyczny obsługujący proces
przyjmowania zgłoszeń w Konkursie.
2.10. Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może korzystać wyłącznie z jednego
numeru telefonu. W ramach udziału w Konkursie z jednego, tego samego numeru telefonu nie
może korzystać więcej niżjeden Uczestnik. Jako numer telefonu właściwy dla danego Uczestnika
rozumie się wyłącznie ten numer telefonu, który Uczestnik podał w swoim pierwszym wysłanym
Formularzu zgłoszeniowym. Zgłoszenie udziału w Konkursie przez tego samego Uczestnika
z podaniem innego numeru telefonu lub zgłoszenie udziału przez dwóch lub więcej Uczestników
z wykorzystaniem tego samego numeru telefonu, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i może
być podstawą wykluczenia danej osoby lub osób z udziału w Konkursie i pozbawienia jej/ich
prawa do nagrody.
3. CO MOŻNA WYGRAĆ W KONKURSIE?
3.1. Do wygrania w Konkursie są 22 vouchery do sklepu www.kross.eu (słownie: dwadzieścia dwa)
nagrody główne – pojedynczą nagrodę stanowi voucher o wartości jednostkowej 2700 zł brutto
(słownie: dwa tysiące siedemset złotych (dalej: Nagroda główna).
3.2. Przy okazji rywalizacji o Nagrody głównej Uczestnicy mogą również otrzymać nagrodę
dodatkową, którą stanowi kod rabatowy o wartość 5 zł na zakupy w Sklepach Żabka (dalej:
Nagroda dodatkowa). Do rozdania w Konkursie jest 3.000 (słownie: trzy tysiące) Nagród
dodatkowych. Jeśli pula Nagród dodatkowych zostanie wyczerpana przed zakończeniem okresu
trwania Konkursu, tj. przed dniem 6 czerwca 2023 r. wówczas Nagrody dodatkowe nie będą już
wydawane. Informacja o wyczerpaniu puli Nagród dodatkowych zostanie udostępniona w
Aplikacji Żappka. Wyczerpanie puli Nagród dodatkowych nie wpływa na możliwość realizacji
Zakupu i otrzymania Kodu zgłoszeniowego, z zastrzeżeniem pkt 2.5. Regulaminu.
3.3. Zwycięzcy Nagród głównych nie są zobowiązani do dokonywania samodzielnych rozliczeń
podatkowych w związku z otrzymanymi Nagrodami. Do każdej Nagrody głównej w Konkursie
przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna obliczona według wzoru [Wartość nagrody * 10/9
– Wartość nagrody] izaokrąglona do pełnejzłotówki. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega
wydaniu zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i wraz z potrąconą sumą z
Nagrody Głównej przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób
fizycznych od wygranej w Konkursie zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3.4. Nagrody dodatkowe jako nagrody przyznawane za zakupy Produktów promocyjnych (tj. na
zasadach sprzedaży premiowej) podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. W JAKI SPOŚÓB WYŁONIMY ZWYCIĘCÓW I WYDAMY NAGRODY
4.1. Zwycięzców Nagród głównych wyłoni jury powołane przez Organizatora, składające się
przedstawicieli Żywiec-Zdrój S.A. oraz Organizatora (dalej: Jury). Jury dokona wyboru
zwycięzców według własnego uznania, biorąc zwłaszcza pod uwagę kryteria określone w lit. F.
Regulaminu oraz styl wypowiedzi, dobór słownictwa i pomysłowość Uczestników.
4.2. Jury wybierze zwycięzców Nagród głównych do dnia 13 czerwca 2023 r. W przypadku, gdy
spośród przesłanych zgłoszeń (Odpowiedzi konkursowych) nie będzie możliwe wyłonienie liczby
zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród (np.z uwagi na zbyt niską
liczbę zgłoszeń lub ich niedostateczną jakość w świetle kryteriów wskazanych w Regulaminie),
może zostać przyznana niższa liczba Nagród głównych.
4.3. Ta sama Odpowiedź konkursowa może zostać zgłoszona tylko jeden raz. W przypadku, gdy
Uczestnicy zgłoszą takie same lub istotnie podobne Odpowiedzi konkursowe, które mogłyby
5
zostać wybrane jako zwycięskie, nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi, którego
zgłoszenie zostało wcześniej nadesłane do Organizatora (decyduje czas wpływu zgłoszenia na
serwer teleinformatyczny wykorzystywany przez Organizatora do rejestrowania zgłoszeń). Nie
wyklucza to jednak prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody na podstawie tej
Odpowiedzi konkursowej do dochodzenia autorstwa swojego zgłoszenia (Odpowiedzi
konkursowej) przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.
4.4. W terminie do dnia 16 czerwca 2023 r. Organizator powiadomi zwycięzców Nagród głównych
o wygranej wysyłając wiadomość SMS na numer telefonu podany przez zwycięzców w
Formularzu zgłoszeniowy. W związku z tym Uczestnicy powinni utrzymywać podany numer
telefonu w zasięgu sieci telekomunikacyjnej, jak również monitorować skrzynkę odbiorczą
podanego adresu e-mail (w tym również folder SPAM).
4.5. W nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych r. Organizator powiadomi zwycięzców
Konkursu o wygranej wysyłając wiadomość SMS na numer telefonu podany przezzwycięzców w
Formularzu zgłoszeniowym. W związku z tym Uczestnicy powinni utrzymywać podany numer
telefonu w zasięgu sieci telekomunikacyjnej.
4.6. Aby utrzymać Nagrodę dodatkową należy w okresie trwania Konkursu kupić łącznie 6
Produktów promocyjnych w Sklepie Żabka z użyciem Aplikacji Żappka. Nagrody dodatkowe
przyznawane są Uczestnikom zgodnie z kolejnością realizowania przez nich ww. warunku
zakupowego. Do jednego konta w Aplikacji Żappka może zostać wydana tylko jedna Nagroda
dodatkowa.
4.7. Nagroda dodatkowa zostanie udostępniona Uczestnikowi w Aplikacji Żappka od razu po
dokonaniu Zakupu. Szczegółowe zasady korzystania z Nagrody dodatkowej (kodów w Aplikacji
Żappka) znajdują się w regulaminie na:
https://media.zabka.pl/uploads/media/5c753b7b7ebef/regulamin-programu-zappka.pdf.
Uczestnik przed skorzystaniem z Nagrody dodatkowej zobowiązany jest zapoznać się z
regulaminem jego korzystania
4.8. Nagrody główne zostaną wydane zwycięzcom za pośrednictwem wiadomości SMS na numer
podany w formularzu zgłoszeniowym do konkursu . Nagrody zostaną ostatecznie wydane do 7
lipca 2023 r. Odebranie przesyłkiz nagrodą przez osobę zamieszkującą pod adresem wskazanym
przez zwycięzcę uznaje się za skuteczne wydanie nagrody zwycięzcy.
4.9. Uczestnikom, którzy otrzymają nagrody w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia
szczególnych ich właściwości ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego, jak również
zastrzeżenia odmiennego sposobu ich wydania.
5. REKLAMACJE
5.1. Wszelkie reklamacje Uczestnicy mogą zgłaszać Organizatorowi do dnia 21 lipca 2023 r. (decyduje
data wpływu do Organizatora).
5.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora (Albedo
Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań) z dopiskiem „Reklamacja – Włącz wyzwanie
#nawadnianie” lub wysłać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres:
uwagi.pro[email protected] (w temacie: Reklamacja – Włącz wyzwanie
#nawadnianie).
5.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko Uczestnika (w przypadku reklamacji
wysłanych drogą pocztową również dokładny adres korespondencyjny Uczestnika) oraz numer
telefonu, który Uczestnik podał w Formularzu zgłoszeniowym do Konkursu, jak również
wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
6
5.4. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w
analogiczny sposób, w jaki złożyła reklamację, w terminie 7 dni od daty dostarczenia reklamacji
Organizatorowi.
5.5. Decyzje w sprawie reklamacji są ostateczne. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie
wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia
roszczeń na drodze postępowania sądowego.
6. LICENCJA DO NAGRODZONYCH ZGŁOSZEŃ
6.1. Zwycięzca Nagrody głównej udziela Organizatorowi i Żywiec – Zdrój S.A. w zamian za przyznaną
nagrodę niewyłącznej licencji na wykorzystanie nagrodzonej w Konkursie Odpowiedzi
konkursowej jako utworu w celu prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych, w
tym zwłaszcza działań promocyjnych na rzecz Żywiec-Zdrój S.A., na następujących polach
eksploatacji:
6.1.1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na:
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
6.1.2. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video,
dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
6.1.3. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt 6.1.1.-6.1.2. Regulaminu
– publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych, w
social mediach prowadzonych przez Żywiec-Zdrój S.A.;
6.1.4. wykorzystanie w utworach multimedialnych;
6.1.5. wykorzystanie utworu w całości lub jego fragmentów;
6.1.6. sporządzania obcojęzycznej wersji utworu;
6.1.7. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
6.1.8. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości
nadań i wielkości nakładów;
6.1.9. wykorzystanie utworu dla celów związanych z innymi przejawami działalności
gospodarczej Organizatora i Żywiec – Zdrój S.A.
6.2. Licencja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych na okres 3 lat. Termin obowiązywania
licencji rozpoczyna bieg począwszy od dnia wydania zwycięzcy nagrody w Konkursie.
6.3. Organizator i Żywiec – Zdrój S.A. uprawnieni są do udzielenia sublicencji na warunkach
określonych w pkt 6 Regulaminu.
6.4. Ponadto,zwycięzca uprawnia Organizatora i Żywiec – Zdrój S.A. do wykonywania praw zależnych
do nagrodzonej Odpowiedzi konkursowej jako utworu w zakresie uzasadnionym
wykorzystywaniem ich na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji,
łączenia ich z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.
Dodatkowo, zwycięzca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw
osobistych jako twórcy w okresie trwania licencji, w tym szczególnie zezwala na nieoznaczanie
7
nagrodzonej w Konkursie Odpowiedzi konkursowej swoim imieniem, nazwiskiem czy
pseudonimem oraz na udostępnianie ich anonimowo.
6.5. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi lub Żywiec – Zdrój S.A. przez osobę trzecią
z roszczeniami wynikającymi z naruszeniem jej ewentualnych praw do nagrodzonej w Konkursie
Odpowiedzi konkursowej, zwycięzca zobowiązuję się do ich pełnego zaspokojenia i zwolnienia
Organizatora i Żywiec – Zdrój S.A. z odpowiedzialności w tym zakresie. W przypadku
dochodzenia na drodze sądowej roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, zwycięzca
zobowiązuje się do przystąpienia w procesie po stronie pozwanego i podjęcia wszelkich
czynności w celu zwolnienia Organizatora i Żywiec – Zdrój S.A. z udziału w sprawie.
7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
7.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
7.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Żywiec - Zdrój S.A. z siedzibą w
Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa ([email protected]).
7.3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym zebrania zgłoszeń
oraz ich analizy i oceny, wyłonienia zwycięzców, wydania nagród, rozliczenia ewentualnych
należności podatkowych od nagród, a także rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora).
7.4. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych,
ograniczenia ich przetwarzania w określonych sytuacjach, przenoszenia danych, sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, a także do złożenia skargi na przetwarzanie danych.
7.5. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia
Konkursu znajduje się w załączniku do Regulaminu.
7.6. Niezależnie od powyższego, dane osobowe osób korzystających z aplikacji „Żappka”
przetwarzane są przez Żabka Polska Sp. z o. o. zgodnie z regulaminem aplikacji „Żappka”
dostępnym na stronie: https://www.zabka.pl/aplikacja-zappka oraz polityką prywatności
dostępną na stronie: https://www.zabka.pl po wyrażeniu odpowiednich zgód w procesie
rejestracji.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Konkurs organizowany jest na terenie Polski.
8.2. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w
Konkursie i w tym celu powinien przesłać na adres Organizatora – Albedo Marketing sp. z o.o.,
ul. Góralska 3, 60-623 Poznań własnoręcznie podpisane oświadczenie o rezygnacji z udziału w
Konkursie lub skan/czytelne zdjęcie takiego oświadczenia wysłać na adres e-mail Organizatora:
[email protected] w temacie podając: „Rezygnacja – konkurs Włącz
wyzwanie #nawadnianie”.
8.3. Organizator ma prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W
tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania
określonych danych, przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego
uczestnictwa w Konkursie, a także zweryfikowania treści zgłoszonych do konkursu pod kątem
tego, czy nie zostały wytworzone przez oprogramowanie służące do generowania tekstu
podobnego do tworzonego przez człowieka, oparte na rozwiązaniach tzw. sztucznej inteligencji
8
(AI) i głębokiego uczenia maszynowego (deep learning). Niespełnienie warunków wynikających
z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z
jednoczesnym pozbawieniem go prawa do nagrody.
8.4. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator
uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia
z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:
8.4.1. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych lub danych innej
osoby;
8.4.2. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym
zachowaniem w interesy Organizatora, Żywiec-Zdrój S.A. lub osób trzecich;
8.4.3. prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub
zabezpieczeń zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.
8.5. Nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora.
8.6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora oraz Żywiec-Zdrój S.A. z
tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt 2.7.2. Regulaminu i zobowiązany
jest zwolnić Organizatora oraz Żywiec-Zdrój S.A. od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie
objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze
sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, a
także naprawić szkody i zwrócić koszty poniesione przez Organizatora oraz Żywiec-Zdrój S.A. w
związku z takimi roszczeniami osób trzecich.
8.7. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których
wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych.
8.8. Konkursrealizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-
921 Kodeksu cywilnego.
8.9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Konkursu oraz w siedzibie Organizatora.
8.10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w trakcie trwania
Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków
uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez
Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez
informację opublikowaną na stronie internetowej Konkursu oraz wiadomość SMS wysłaną na
numer telefonu podany w Formularzu zgłoszeniowym.
8.11. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika
na osobę trzecią.
8.12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
9
ZAŁĄCZNIK
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY PRZEPROWADZANIU KONKURSU PRZEZ
ŻYWIEC ZDRÓJ S.A.
„Włącz wyzwanie #nawadnianie.”
(dalej: Konkurs)
1. Administratorem Twoich danych osobowych jako Uczestnika Konkursu jest Żywiec - Zdrój S.A. z
siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000027034, kapitał zakładowy w wysokości 18.337.000 zł, NIP 553-001-67-38
(dalej: Administrator).
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod
adresem: [email protected].
2. Dane będą przetwarzane przez Administratora w celu:
a) organizacji i realizacji Konkursu (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes
administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b) rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, tj.
art. ust. 1 lit. f RODO);
c) ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony
interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również dla naszych celów marketingowych, co
oznacza w szczególności promowanie oferty naszych produktów. W ramach takiego marketingu
chcemy prezentować Ci oferty i promocje dopasowane do Twoich zainteresowań i potrzeb. W tym
celu możemy dokonywać profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu
na Twoje prawa lub wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób na Ciebie wpływać.
Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych odbywa się na podstawie uzasadnionego
interesu administratora danych osobowych, określonego wprost w przepisach dotyczących ochrony
danych osobowych.
4. Jeśli wyrazisz na to zgodę, będziemy również kontaktować się z Tobą na podany przez Ciebie numer
telefonu w celach marketingowych, np. wysyłając do Ciebie wiadomości z ofertą produktową spółek
z Grupy Danone w Polsce. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę możesz wycofać w
dowolnej chwili, pisząc na adres e-mail [email protected] lub pisemnie na ww. adres
siedziby Administratora. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz (w
odniesieniu do zwycięzców) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających
reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości
uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku zwycięzców) brakiem możliwości otrzymania nagrody
lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
6. Odbiorcami Twoich danych są: agencja Albedo Marketing sp. z o.o., której zlecono organizację
Konkursu, a także inne podmioty, przy pomocy których administrator przeprowadza Konkurs i
wydaje przewidziane w nim nagrody, np. podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe i
prawne, właściciel serwisu „wakacje.pl” oraz pozostałe podmioty wchodzące w skład Grupy Danone
w Polsce, do której należy Administrator, tj. Nutricia Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz
Danone sp. o.o. z siedzibą w Warszawie (w celach marketingowych – jeżeli wyraziłaś/-eś na to
10
zgodę) . Administrator udostępni Twoje dane osobowe organom publicznym, na podstawie
wymogów ustawowych.
Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do
przeprowadzenia Konkursu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom,
dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje
dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i
organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego RODO.
7. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowujemy przez okres przedawnienia roszczeń w
związku z udziałem w Konkursie (okres ten trwa maksymalnie do końca roku, w którym upłynie 6
lat od powstania roszczeń). W przypadku zgłoszenia roszczenia przez Uczestnika, okres
przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to
niezbędne dla rozpatrzenie roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem. Okres
przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy otrzymali nagrodę w Konkursie zakończy się
z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania
Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych, Twoje dane przetwarzamy
do czasu wycofania tej zgody.
8. Prawo ochrony danych osobowych daje szereg praw, z których można skorzystać w dowolnej chwili.
Prawa te obejmują:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do usunięcia danych,
c) prawo do poprawiania danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do żądania usunięcia danych.
Ponadto, masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych związanego
z przeprowadzeniem Konkursu oraz realizowanego w prawnie uzasadnionym interesie, o ile
znajdujesz się w szczególnej sytuacji i nie chcesz, aby Twoje dane były przetwarzane w ww. celu.
W niektórych sytuacjach możemy mieć jednak ważne, prawnie uzasadnione podstawy do
przetwarzania danych, które będą miały pierwszeństwo wobec Twoich interesów, praw i wolności.
W niektórych sytuacjach przetwarzanie Twoich danych może być również niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń. W takich przypadkach nie będziemy mogli uwzględnić sprzeciwu.
Wszelkie żądania dotyczące realizacji Twoich praw możesz zgłaszać do Administratora przy
wykorzystaniu danych wskazanych w pkt 1 niniejszej informacji (mailowo lub listownie).
9. Masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, www.uodo.gov.pl ). W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis
zaistniałej sytuacji, wskazać, jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz
czego się w związku z tym domagasz. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru: ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Administrator oświadcza, że dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania. Administrator nie zamierza również przekazywać
danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji
międzynarodowej.

Organizator konkursu

Albedo Marketing sp. z o.o.

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki Żywiec Zdrój.