Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU
pod nazwą „TURBO SIŁA W TWOJEJ KUCHNI”
§ 1
Zakres przedmiotowy
Niniejszy regulamin konkursu pod nazwą „TURBO SIŁA W TWOJEJ KUCHNI”, zwanego dalej
„Konkursem”, określa warunki uczestnictwa i nagradzania uczestników biorących udział
w Konkursie, a także prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora.
§ 2
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Addicters Sp. z o.o., z siedzibą w Ustanowie, 05-540,
przy ul. Środkowej 24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381434, NIP: 521-359-79-12, REGON:
142867306, kapitał zakładowy 5 000,00 złotych, zwana dalej „Organizatorem”.
Organizator działa w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Velvet CARE sp. z o. o. z siedzibą w Kluczach,
32-310, przy ul. Klucze – Osada 3, kapitał zakładowy 63.736.000,00 złotych w całości
opłacony, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000119906, NIP: 5213207147, REGON: 015199843,
BDO: 000003297.
3. Konkurs dotyczy wszystkich produktów marki Velvet produkowanych przez lub dla Velvet
CARE sp. z o.o., a nabywanych we wskazanych w § 5 ust. 1 ppkt 1) sklepach i marketach
należących do sieci handlowej Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
§ 3
Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
2. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami
w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 tekst jednolity
z dnia 29 czerwca 2022 roku).
3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu przystąpienia do
Konkursu ukończyły 18 lat oraz które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami lub przedstawicielami
Organizatora, pracownikami lub przedstawicielami Velvet CARE sp. z o. o., członkowie
Komisji Konkursowej oraz członkowie najbliższej rodziny wcześniej wymienionych osób.
Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające
w stosunku przysposobienia a także osoby stale zamieszkujące z nimi we wspólnym
gospodarstwie domowym.
5. Ograniczenie, o którym mowa w ustępie poprzednim odnosi się również do
pracowników lub przedstawicieli Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
03-734, przy ul. Targowej 72 wpisanego do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000020710, NIP
9370008168, REGON 070569406, kapitał zakładowy 3.503.718.000,00 zł
6. Przez pracowników ww. podmiotów rozumieć należy również osoby zatrudnione na
podstawie umów cywilnoprawnych.
7. Osoby, które spełniają warunki opisane w § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu, oraz nie podlegają
wykluczeniu na mocy § 3 ust. 4-5 Regulaminu zwane są „Uczestnikami”.
§ 4
Czas trwania i zasięg terytorialny Konkursu
1. Konkurs rozumiany jako okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń
rozpoczyna się 22.11.2022 roku o godz. 00:00:00 i trwa do dnia 03.12.2022 roku do
godz. 23:59:59 (dalej jako „okres trwania Konkursu”).
2. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5
Zasady udziału w Konkursie
1. Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie, powinien:
1) dokonać w okresie trwania Konkursu, a przed dokonaniem zgłoszenia, zakupu
dowolnych produktów marki Velvet za minimum 25 zł, w tym ręcznika papierowego
Turbo, w sklepach i marketach Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express
oraz w sklepie internetowym www.carrefour.pl prowadzonych przez Carrefour
Polska Sp. z o.o. oraz zakup musi być udokumentowany jednym paragonem lub
jedną fakturą;
2) w okresie trwania Konkursu dokonać zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości
tekstowej SMS pod numer 7057, zawierającej słowo VELVET oraz odpowiedź
Uczestnika na pytanie konkursowe „Skąd czerpiesz moc do działania w kuchni
jesienią?” (przykład budowy wiadomości zgłoszeniowej: „VELVET. Odpowiedź na
pytanie”);
3) zachować oryginał paragonu lub faktury dokumentujący dokonanie zakupu,
o którym mowa w § 5 ust. 1 ppkt 1.
2. Koszt jednej wiadomości tekstowej SMS wynosi 0,50 zł (0,62 zł z VAT). Organizator nie
wprowadza limitu znaków dla odpowiedzi na pytanie konkursowe, jednakże w zależności
od operatora i modelu telefonu komórkowego jedna wiadomość tekstowa SMS może
mieć różny limit znaków, w związku z czym odpowiedź może zostać podzielona na kilka
wiadomości. Koszt wysłania wiadomości ponosi Uczestnik Konkursu.
3. Odpowiedzi o charakterze powszechnie uznawanym za wulgarne lub obraźliwe,
sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszające prawa osób
trzecich podlegają dyskwalifikacji i nie są brane pod uwagę przez Komisję Konkursową,
o której mowa w § 6 Regulaminu.
4. Dopuszcza się możliwość, aby jeden Uczestnik dokonał więcej niż jednego zgłoszenia
w czasie trwania Konkursu. Wyłączone jest jednak dokonanie więcej niż jednego
zgłoszenia na podstawie tego samego paragonu albo faktury niż zgłoszenia dokonane
poprzednio.
5. Niespełnienie przez Uczestnika choćby jednego z warunków wskazanych powyżej
skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
6. Odpowiedź na pytanie konkursowe powinna stanowić przejaw osobistej twórczości
Uczestnika. Uczestnikowi muszą przysługiwać autorskie prawa majątkowe do przesłanej
odpowiedzi, o której mowa w zdaniu pierwszym, a która nie może naruszać praw osób
trzecich; Uczestnik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność z tego tytułu.
7. W odpowiedzi na zgłoszenie, Uczestnik otrzyma bezpłatną zwrotną wiadomość SMS
potwierdzającą wpłynięcie zgłoszenia oraz informującą o zasadach przetwarzania
danych osobowych.
§ 6
Komisja Konkursowa
1. Do oceny zgłoszeń nadesłanych przez Uczestników i wyłonienia laureatów Konkursu,
Organizator powołał komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją Konkursową”.
2. Dodatkowo, do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowym
przebiegiem Konkursu.
3. Komisja Konkursowa składa się z 3 (trzech) osób.
4. Komisja Konkursowa pracuje pod przewodnictwem przewodniczącego wybranego przez
Organizatora spośród członków Komisji Konkursowej.
5. Organizator oświadcza, iż zostaną sporządzone protokoły z powołania Komisji
Konkursowej oraz jej posiedzenia.
§ 7
Nagrody
1. Komisja Konkursowa spośród wszystkich zgłoszeń dopuszczonych do udziału
w Konkursie wybiera laureatów, którzy w ocenie Komisji Konkursowej udzielili:
1) trzech najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe zasługujących na
przyznanie nagrody I stopnia,
2) pięciu na tyle ciekawych odpowiedzi zasługujących na wyróżnienie nagrodą
II stopnia,
3) piętnastu wystarczająco ciekawych odpowiedzi zasługujących na nagrodzenie
nagrodą III stopnia.
2. W Konkursie przewidziane są następujące rodzaje nagród:
1) trzy nagrody I stopnia w postaci urządzenia wielofunkcyjnego Tefal Cook4Me
TOUCH WI-FI 6L CY9128 wartości 2299 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące
dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) oraz dodatkowa nagroda pieniężna, o której
mowa w § 7 ust. 6 Regulaminu, w wysokości 255 zł (słownie złotych: dwieście
pięćdziesiąt pięć). Łączna wartość nagrody wynosi 2554 zł (słownie złotych: dwa
tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery),
2) pięć nagród II stopnia w postaci wypiekacza do chleba TEFAL BREAD OF THE
WORLD PF6118 wartości 1199 zł brutto (słownie złotych: jeden tysiąc sto
dziewięćdziesiąt dziewięć) oraz dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa
w § 7 ust. 6 Regulaminu, w wysokości 133 zł (słownie złotych: sto trzydzieści trzy).
Łączna wartość nagrody wynosi 1332 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta
trzydzieści dwa),
3) piętnaście nagród III stopnia każda w postaci bonu na zakupy w sieci sklepów
i marketów Carrefour o wartości 100 zł brutto (słownie złotych: sto) oraz dodatkowa
nagroda pieniężna, o której mowa w § 7 ust. 6 Regulaminu, w wysokości 11 zł
(słownie złotych: jedenaście). Łączna wartość każdej tej nagrody wynosi 111 zł
(słownie złotych: sto jedenaście).
3. Całkowita wartość puli nagród wynosi 15987 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy
dziewięćset osiemdziesiąt siedem).
4. Laureatowi, któremu została przyznana nagroda, nie przysługuje prawo do zamiany
nagrody na inną rzecz, ekwiwalent pieniężny lub świadczenie.
5. Laureatowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią.
6. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021.1128 tekst jednolity z dnia 24 czerwca
2021 roku) wydanie nagród, o których mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu, podlega
opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych
w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator konkursu, jako płatnik
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagród
laureatom obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego
zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu zostanie
przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej
zryczałtowanemu podatkowymi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej
w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody. Laureat przyjmuje
do wiadomości, iż kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego
rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej
w Konkursie.
7. Celem otrzymania nagrody niezbędne jest spełnienie warunków formalnych wskazanych
w § 9 Regulaminu.
§ 8
Przebieg Konkursu
1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową podczas jej
posiedzenia w terminie do 12.12.2022 roku.
2. W trakcie posiedzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Komisja Konkursowa, mając
na uwadze kryteria opisane w § 7 ust. 1 Regulaminu, wybierze również
23 (słownie: dwudziestu trzech) laureatów rezerwowych do nagrody I, II i III stopnia,
określając ich kolejność w prawie do uzyskania nagrody.
3. Laureatowi rezerwowemu przysługuje prawo do nagrody w sytuacji, gdy zajdą
przyczyny, dla których nie jest możliwe otrzymanie nagrody przez laureata.
§ 9
Przekazanie nagrody
1. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu mu nagrody nie później niż do
dnia 16.12.2022 roku. Powiadomienie to nastąpi w formie bezpłatnej wiadomości SMS
wysłanej na numer, z którego zostało nadesłane zgłoszenie laureata, w godzinach 9.00
– 17.00.
2. Laureat, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.12.2022 roku, zobowiązany jest do
wysłania Organizatorowi na adres e-mail: [email protected]:
1) skanu lub zdjęcia podpisanego przez laureata oświadczenia, w którym oświadcza
on, że jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych
oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek § 3 ust. 4 i 5
Regulaminu. W oświadczeniu, o którym mowa powyżej laureat podaje również
dane niezbędne do wydania nagrody, tj. imię, nazwisko oraz adres, na który
zostanie wysłana nagroda, a nadto wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu;
2) skanu lub zdjęcia paragonu lub faktury, na podstawie którego dokonano
nagrodzonego zgłoszenia.
3. Niedochowanie terminu wskazanego w § 9 ust. 2 Regulaminu lub nieprzesłanie
kompletnych informacji lub przesłania zdjęcia paragonu lub faktury, o której mowa w § 9
ust. 4 Regulaminu i ich nieuzupełnienie w terminie wskazanym w § 9 ust. 2 Regulaminu
powoduje utratę prawa do otrzymania przez laureata nagrody. Organizator kontaktuje
się z laureatem informując o wyniku weryfikacji.
4. Paragony lub faktury nieczytelne, zniszczone bądź uszkodzone w stopniu
uniemożliwiającym ich weryfikację oraz takie, z których nie wynika w sposób niebudzący
wątpliwości zakup produktów, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu na zasadach
określonych Regulaminem, nie stanowią podstawy do przyznania przez Organizatora
nagrody.
5. Organizator zastrzega sobie prawo żądania okazania przez laureata oryginału paragonu
albo faktury dokumentującej zakup najpóźniej w dniu wydania nagrody.
6. W przypadku niespełnienia przez laureata warunków formalnych uprawniających do
otrzymania nagrody, Organizator skontaktuje się w sposób opisany w § 9 ust. 1
Regulaminu w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od daty stwierdzenia tej okoliczności
z laureatem rezerwowym, który poinformowany zostanie o przyznaniu mu nagrody.
Laureat rezerwowy obowiązany będzie dostarczyć dokumenty wskazane w § 9 ust. 2
Regulaminu w sposób opisany w tym ustępie w nieprzekraczalnym terminie 3 (trzech)
dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu mu nagrody.
7. W przypadku niespełnienia przez laureata rezerwowego warunków formalnych
uprawniających do otrzymania nagrody, Organizator skontaktuje się w ciągu 2 (dwóch)
dni roboczych od daty stwierdzenia tej okoliczności z kolejnym laureatem rezerwowym.
Postanowienia § 9 ust. 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
8. W razie wyczerpania laureatów rezerwowych do danej nagrody, nieprzyznana nagroda
pozostaje w dyspozycji Organizatora.
9. Nagroda zostanie wysłana laureatowi albo laureatowi rezerwowemu w formie przesyłki
kurierskiej na adres przez niego wskazany maksymalnie w ciągu 30 (trzydziestu) dni
roboczych od daty otrzymania przez Organizatora dokumentów wskazanych w § 9 ust.
2 Regulaminu, pod warunkiem przejścia pozytywnej weryfikacji spełnienia przez laureata
lub laureata rezerwowego warunków formalnych.
10. W przypadku niespełnienia przez laureata lub laureatów rezerwowych warunków
formalnych uprawniających do otrzymania nagrody bądź zgłoszenia się do Konkursu
mniejszej ilości osób niż przewidziana pula nagród, nagroda odpowiednio niedoręczona
lub nieprzyznana pozostaje w dyspozycji Organizatora.
§ 10
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu
jest Addicters Sp. z o.o., z siedzibą w Ustanowie, 05-540, przy ul. Środkowej 24, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000381434 („Administrator”).
2. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu,
oraz dane osobowe zawarte w wiadomości otrzymanej od laureata, w tym jego
oświadczeniu, o których mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu, a także zawarte w ewentualnej
reklamacji, o której mowa w § 11 ust. 2 Regulaminu, będą przetwarzane przez
Administratora wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym na
potrzeby przyznania i wydania nagrody, rozpatrzenia reklamacji oraz w celach
sprawozdawczości księgowej, na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich brak uniemożliwi
uczestnictwo w Konkursie, wydanie nagrody i rozpatrzenie reklamacji.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z Konkursem jest prawnie
uzasadniony interes Organizatora w postaci organizacji i przeprowadzenia Konkursu,
realizacji zobowiązań Organizatora, w tym wydania nagród, a także rozpatrzenia żądań
reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym i ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami
lub innymi organami i w związku tym archiwizacji i zabezpieczenia informacji na wypadek
prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), oraz obowiązki
prawne Organizatora związane z wydaniem i rozliczeniem nagród, w tym na potrzeby
kontroli celno-skarbowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane zgodnie z poniższym zasadami:
a) w przypadku, w którym w Konkursie dojdzie do wydania nagrody - dane
osobowe Uczestników zamieszczone w zgłoszeniu (których zakres określa § 5
ust. 1 pkt 1 Regulaminu) oraz wiadomości od laureata w tym jego oświadczeniu
(których zakres określa § 9 ust. 2 Regulaminu) przechowywane są przez okres
5 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym wydano
nagrodę, na potrzeby wydania nagrody oraz ewentualnej kontroli podatkowej i
sprawozdawczości zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego;
b) w przypadku, w którym w Konkursie zgłoszenie nie zostało nagrodzone – dane
osobowe Uczestników zamieszczone w zgłoszeniu (których zakres określa § 5
ust. 1 pkt 1 Regulaminu oraz ewentualnej wiadomości od laureata w tym jego
oświadczeniu (których zakres określa § 9 ust. 2 Regulaminu) są usuwane lub
anonimizowane w terminie 2 (dwóch) miesięcy od zakończenia Konkursu;
c) dane osobowe podawane przez osoby wnoszące reklamacje do Konkursu:
i. jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie tj. zakończy się
wydaniem nagrody – dane zamieszczone w reklamacji (których zakres
określa § 11 ust. 2 Regulaminu) i reklamacyjnej korespondencji
Organizatora, są przechowywane przez okres do chwili wydania
nagrody (na potrzeby jej wydania), a następnie po wydaniu nagrody
dane takie oraz dane zawarte w korespondencji reklamacyjnej
Organizatora przechowywane są przez okres 5 (pięć) lat liczony od
początku roku następującego po roku, w którym wydano nagrodę, na
potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa podatkowego;
ii. jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie tj. zakończy się
odmową wydania nagrody – dane zamieszczone w reklamacji (których
zakres określa § 11 ust. 2 Regulaminu) i reklamacyjnej korespondencji
Organizatora, są przechowywane w celu obrony przed ewentualnymi
roszczeniami cywilnoprawnymi kierowanymi do Organizatora, to jest
przez okres 6 (sześciu) lat, jednakże koniec tego terminu, zgodnie z art.
118 Kodeksu cywilnego przypada na ostatni dzień roku
kalendarzowego.
6. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu i wglądu do treści
podanych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia,
oraz ograniczenia ich przetwarzania. Osobom takim przysługuje również prawo
zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych wówczas, gdy
przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu,
7. Osoba, której dane są przetwarzane, przysługuje skarga do organu nadzorczego.
8. Organizator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państw trzecich ani
organizacji międzynarodowych, w rozumieniu przepisów RODO; w oparciu o dane
osobowe Organizator nie będzie również podejmować zautomatyzowanych decyzji,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
9. Celem uzyskania informacji lub złożenia oświadczeń na temat przetwarzania danych
osobowych, osoba której dane są przetwarzane może zwrócić się ze stosownym
zapytaniem do Administratora. Korespondencję należy kierować na adres: Addicters Sp.
z o.o. ul. Środkowej 24, 05-540 Ustanów z dopiskiem „Dane osobowe – konkurs Velvet”
lub poprzez e-mail [email protected]
§ 11
Postępowanie reklamacyjne
1. Zaleca się, aby wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu były zgłaszane
w postaci wiadomości e-mail wysłanej na adres Organizatora: [email protected]
w terminie do 28.02.2023 roku.
2. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego reklamacja powinna zawierać
następujące dane: nazwę Konkursu, imię i nazwisko osoby składającej reklamację,
adres do korespondencji zgłaszającego reklamację, dokładny opis nieprawidłowości
przebiegu Konkursu oraz żądanie.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania
reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana listownie na adres, z którego
została zgłoszona, albo w drodze wiadomości e-mail, jeśli została przesłana w formie
korespondencji e-mailowej.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.carrefour.pl na
stronie internetowej organizatora www.promocjeaddicters.pl
2. Regulamin podlega prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie
zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
3. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, wszelkie ewentualne spory wynikające
z Regulaminu podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
4. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
5. Stosowany w Regulaminie termin „paragon” oznacza „paragon fiskalny” w rozumieniu
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas
rejestrujących (Dz.U. 2021.1625 tekst jednolity z dnia 06 września 2021 roku).
6. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu pod nazwą „Turbo siła w Twojej kuchni”
Wzór oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Konkursu
..........................................................
miejscowość i data
..........................................................
imię i nazwisko
..........................................................
ulica, numer domu i mieszkania
..........................................................
kod i miejscowość
...................................................
numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenia
Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, iż ani ja ani członkowie mojej najbliższej rodziny (wstępni, zstępni,
rodzeństwo, małżonek, małżonkowie rodzeństwa, rodzice małżonka, osoby pozostające w stosunku
przysposobienia, osoby stale zamieszkujące ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym) nie
jesteśmy pracownikami i/lub przedstawicielami Organizatora, pracownikami i/lub przedstawicielami
Velvet CARE sp. z o. o., Carrefour Polska Sp. z o.o., członkami Komisji Konkursowej oraz członkami
ich najbliższej rodziny.
Równocześnie oświadczam, że jestem osobą, która ukończyła 18 lat i posiadam pełną zdolność
do czynności prawnych.
............................................................. czytelny podpis

Organizator konkursu

Addicters Sp. z o.o.

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki Velvet.