Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Konkurs Tiger w Żabce”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Przed przystąpieniem do konkursu uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu. Przystępując do konkursu uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

1.2 Organizatorem konkursu jest Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi
, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadająca kapitał zakładowy 10.000,00 złotych, NIP: 727-278-80-75, www.smolar.pl, zwana dalej „organizatorem”.

1.3 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej we wszystkich otwartych w czasie trwania konkursu sklepach konkursowych.

1.4 Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 16.11.2022 r. do dnia 13.12.2022 r., przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji zakończą się do dnia 10.03.2023 r.

1.5 Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną czy audioteksową, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 888 ze zm.).

1.6 Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi nie ponosi odpowiedzialności za inne promocje / akcje promocyjne odbywające się w okresie trwania konkursu „Konkurs Tiger w Żabce” w aplikacji żappka, dotyczących produktów marki Tiger, których nie jest organizatorem.

2. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

2.1 Konkurs – konkurs organizowany pod nazwą „Konkurs Tiger w Żabce”opisany
w niniejszym regulaminie;

2.2 Regulamin – niniejszy regulamin konkursu, określający zasady i warunki przebiegu konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników oraz organizatora konkursu;

2.3 Uczestnik – osoba, która dokonała prawidłowego i skutecznego zgłoszenia do konkursu
i która spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie;

2.4 Zgłoszenie – (jako zgłoszenie rozumie się) zaakceptowanie przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, dokonanie zakupu promocyjnego oraz prawidłowe
i skuteczne zgłoszenie do konkursu rozwiązania zadania konkursowego, zgodnie
z postanowieniami niniejszego regulaminu. Do niniejszego konkursu uczestnik może zgłosić się wyłącznie poprzez stronę internetową konkursu. Szczegółowy opis przystąpienia do konkursu przez stronę internetową konkursu wskazany jest w pkt. 4 regulaminu;

2.5 Strona internetowa konkursu – przygotowana dla potrzeb niniejszego konkursu strona internetowa dostępna pod adresem: www.tigerwzabce.pl. Korzystanie ze strony internetowej jest bezpłatne jednak wymaga dostępu do internetu (opłata za transmisję danych przez internet naliczana jest wg taryfy operatora, z którego korzysta uczestnik);

2.6 Zadanie konkursowe – uczestnik przystępując do jednego z trzech etapów konkursu, wypełnia / rozwiązuje odrębne zadanie konkursowe, zgodnie z następującym schematem:

 1. zadanie konkursowe w I etapie konkursu (tzw. „zadanie konkursowe nr 1”), polega na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej odpowiedzi słownej na temat:
  Jak najlepiej bawisz się z Tigerem?”. Odpowiedź słowna na zadanie konkursowe może składać się z maksimum 300 znaków pisarskich włącznie ze „spacjami”. Dopuszcza się użycie małych i wielkich liter,
 2. zadanie konkursowe w II etapie konkursu (tzw. „zadanie konkursowe nr 2”), polega na wykonaniu i przesłaniu własnego autorskiego zdjęcia konkursowego na temat: „Wyślij zdjęcie jak Tiger doładowuje Twoją moc.” (dalej: „zdjęcie konkursowe”). Zdjęcie konkursowe musi być wykonane w formacie: jpg lub png i rozmiarze maksymalnie 5 MB,
 3. zadanie konkursowe w III etapie konkursu (tzw. „zadanie konkursowe nr 3”), polega na wykonaniu i przesłaniu własnego autorskiego zdjęcia konkursowego na temat: „Wyślij zdjęcie jaką budowlę ułożyłeś z puszek Tiger.” (dalej: „zdjęcie konkursowe”). Zdjęcie konkursowe musi być wykonane w formacie: jpg lub png i rozmiarze maksymalnie 5 MB.

Uczestnik zgłaszając się do konkursu sam dokonuje wyboru czy chce przystąpić do rozwiązania zadania konkursowego w tylko I etapie konkursu, tylko w I i/lub II etapie konkursu, czy też w I i/lub II i/lub III etapie konkursu (przystąpienie do każdego z etapów konkursu uwarunkowane jest dokonaniem odpowiedniego zakupu promocyjnego zgodnie ze schematem zakupowym wskazanym w pkt. 2.9 regulaminu).

Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria:

 • zgodność pracy z postanowieniami niniejszego regulaminu;
 • kreatywność;
 • humor i niebanalny dowcip;
 • oryginalność;
 • jakość wykonania.

Rozwiązanie zadania konkursowego w każdym etapie konkursu musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • praca musi być wykonana na zadany temat;
 • autorem pracy musi być uczestnik;
 • praca musi być wynikiem osobistej twórczości uczestnika;
 • na zdjęciu konkursowym może (ale nie musi) znajdować się wizerunek wyłącznie uczestnika (na zdjęciu konkursowym nie może być wizerunku innej osoby/osoby trzeciej);
 • uczestnik musi dysponować autorskimi prawami majątkowymi do zgłaszanego rozwiązania zadania konkursowego.

Rozwiązanie zadania konkursowego w każdym etapie konkursu nie może zawierać wizerunku innych osób/osób trzecich, treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
a w szczególności nie może:

 • zawierać treści o charakterze niemoralnym, nieetycznym, obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, zniesławiającym, pornograficznym, natury politycznej;
 • wzywać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę, wyznanie, orientację seksualną czy poglądy polityczne;
 • stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;
 • wzywać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;
 • zachęcać do popełnienia samobójstwa;
 • promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów;
 • naruszać jakichkolwiek praw do znaków towarowych czy chronionych symboli, praw autorskich czy praw osobistych ani zawierać żadnych marek, z wyłączeniem marki produktów promocyjnych, nazwisk osób znanych publicznie, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej;
 • promować jakichkolwiek produktów lub usług (za wyjątkiem produktów promocyjnych);

oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów;

2.7 Laureat – osoba, która wygrała nagrodę w konkursie;

2.8 Komisja konkursowa – zespół osób powołanych przez organizatora do nadzoru
i organizacji konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organizatora. Do zadań komisji konkursowej należy
w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu, wyłanianie laureatów
w poszczególnych etapach konkursu oraz nadzór nad rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji;

2.9 Zakup promocyjny –  każdy zakup, dokonany z użyciem aktualnej aplikacji żappka, minimum 4 (słownie: czterech) sztuk produktów marki Tiger (tzw. „produktów promocyjnych”). Zakup promocyjny może być dokonany w jednej lub dwóch lub trzech lub czterech transakcjach w ww. okresie (nie musi być dokonany jednorazowo), z tym zastrzeżeniem, że jeśli w ostatniej transakcji uczestnik kupi wraz z czwartym produktem promocyjnym kolejne ww. produkty, kolejne ww. produkty z tej transakcji nie będą brane pod uwagę w konkursie (nie będą zaliczane do następnego zakupu promocyjnego).

Zakup promocyjny musi być dokonany w sklepie konkursowym w okresie trwania sprzedaży promocyjnej, tj. od dnia 16.11.2022 r. do dnia 13.12.2022 r. Uczestnik musi dokonać zakupu promocyjnego na własną rzecz i na własny rachunek oraz musi faktycznie zapłacić za zakup promocyjny. Poza ww. okresem produkty promocyjne są dostępne w sklepach konkursowych, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w konkursie.

Zakupy promocyjne rejestrowane są automatycznie zgodnie z czasem ich realizacji na podstawie następującego schematu zakupowego:

 1. po dokonaniu pierwszego zakupu promocyjnego w aplikacji żappka zostanie wyświetlony uczestnikowi unikatowy kod promocyjny umożliwiający zgłoszenie się do
  I etapu konkursu
  ;
 2. po dokonaniu drugiego zakupu promocyjnego w aplikacji żappka zostanie dodatkowo wyświetlony uczestnikowi unikatowy kod promocyjny umożliwiający zgłoszenie się do II etapu konkursu;
 3. po dokonaniu trzeciego zakupu promocyjnego w aplikacji żappka zostanie dodatkowo wyświetlony uczestnikowi unikatowy kod promocyjny umożliwiający zgłoszenie się do III etapu konkursu.

Opisany powyżej schemat przyznawania unikatowych kodów promocyjnych biorących udział w poszczególnych etapach konkursu (tzw. „schemat zakupowy nr 1”) stosuje się odpowiednio / analogicznie do następnych zakupów promocyjnych dokonanych przez uczestnika w trakcie trwania sprzedaży promocyjnej, tj.:

 • po dokonaniu czwartego zakupu promocyjnego w aplikacji żappka zostanie wyświetlony uczestnikowi unikatowy kod promocyjny umożliwiający zgłoszenie się do I etapu konkursu,
 • po dokonaniu piątego zakupu promocyjnego w aplikacji żappka zostanie dodatkowo wyświetlony uczestnikowi unikatowy kod promocyjny umożliwiający zgłoszenie się do II etapu konkursu,
 • po dokonaniu szóstego zakupu promocyjnego w aplikacji żappka zostanie dodatkowo wyświetlony uczestnikowi unikatowy kod promocyjny umożliwiający zgłoszenie się do III etapu konkursu.

Powyższy schemat przyznawania unikatowych kodów promocyjnych biorących udział
w poszczególnych etapach konkursu (tzw. „schemat zakupowy nr 2”), w związku
z dokonaniem następnych zakupów promocyjnych z użyciem aplikacji żappka (w okresie trwania sprzedaży promocyjnej), jest powtarzalny.

Uczestnik, który podczas jednej transakcji dokonał wielokrotności zakupu promocyjnego, nie ma prawa do otrzymania wielokrotności kodów promocyjnych umożliwiających zgłoszenie się do określonych etapów konkursu, np.:

 • uczestnikowi, który w ramach drugiego zakupu promocyjnego dokonał zakupu 30 szt. produktów promocyjnych, w aplikacji żappka zostanie wyświetlony dodatkowo tylko jeden unikatowy kod promocyjny umożliwiający zgłoszenie się do II etapu konkursu.

Przykładowo:

Numer transakcji  Liczba kupionych produktów promocyjnych podczas danej transakcji Liczba produktów z danej transakcji, które są brane pod uwagę w danym etapie konkursu Liczba zakupów promocyjnych (numer porządkowy zakupu promocyjnego oraz schemat zakupowy) Kod promocyjny w aplikacji żappka
Pierwsza transakcja 3 3 1 zakup promocyjny (pierwszy zakup promocyjny – schemat zakupowy nr 1)  1 kod promocyjny uprawniający do zgłoszenia się do 1 etapu konkursu
Druga transakcja 2 1
Trzecia transakcja 2 2 1 zakup promocyjny (drugi zakup promocyjny – schemat zakupowy nr 1) Dodatkowo: 1 kod promocyjny uprawniający do zgłoszenia się do 2 etapu konkursu
Czwarta transakcja 3 2
Piąta transakcja 5 4 1 zakup promocyjny (trzeci zakup promocyjny – schemat zakupowy nr 1)  Dodatkowo: 1 kod promocyjny uprawniający do zgłoszenia się do 3 etapu konkursu
Szósta transakcja 2 2 1 zakup promocyjny (czwarty zakup promocyjny – schemat zakupowy nr 2) 1 kod promocyjny uprawniający do zgłoszenia się do 1 etapu konkursu
Siódma transakcja 4 2
Ósma transakcja 9 4 1 zakup promocyjny (piąty zakup promocyjny  –  schemat zakupowy nr 2) Dodatkowo: 1 kod promocyjny uprawniający do zgłoszenia się do 2 etapu konkursu
Dziewiąta transakcja 4 4 1 zakup promocyjny (szósty zakup promocyjny – schemat zakupowy nr 2) Dodatkowo: 1 kod promocyjny uprawniający do zgłoszenia się do 3 etapu konkursu
Dziesiąta transakcja 14 4 1 zakup promocyjny (siódmy zakup promocyjny  –  schemat zakupowy nr 3) 1 kod promocyjny uprawniający do zgłoszenia się do 1 etapu konkursu

Przed dokonaniem każdego zakupu promocyjnego wskazanego powyżej, każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest zachować / zapisać każdorazowo otrzymany kod promocyjny w aplikacji żappka przyporządkowany do danego etapu konkursu.

Po każdorazowym rozpoczęciu nowego schematu przyznawania kodów promocyjnych, ww. kody za poprzednie schematy zakupowe mogą zostać / zostaną usunięte z aplikacji żappka (stąd też wynika konieczność wcześniejszego zapisania przez uczestnika otrzymanych kodów promocyjnych, przed rozpoczęciem każdego nowego schematu zakupowego).

2.10 Aplikacja żappka – aplikacja mobilna pod nazwą żappka, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, za pomocą której można uczestniczyć w Programie żappka (tj. programie organizowanym
i zarządzany przez Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu). Program żappka prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązuje w sklepach działających pod oznaczeniem Żabka. Informacje na temat aplikacji mobilnej żappka (w tym wymogów technicznych, wersji Android/iOS, jakie musi spełnić urządzenie mobilne, na którym ma być zainstalowana aplikacja) oraz informacje na temat Programu żappka znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://www.zabka.pl/aplikacja-zappka oraz w Regulaminie Programu żappka dostępnym na powyższej stronie internetowej. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w tym
o przysługujących prawach osobom, których dane są przetwarzane, znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej https://www.zabka.pl/polityka-prywatnosci-regulamin.

Uczestnik dokonujący zakupu promocyjnego z użyciem aplikacji żappka i biorąc udział
w konkursie (aż do jego zakończenia) musi posiadać zainstalowaną na urządzeniu mobilnym aktualną wersje aplikacji żappka. Organizator nie odpowiada za brak możliwości pobrania aplikacji żappka lub aktualizacji aplikacji żappka przez uczestnika na jego urządzenie mobilne z uwagi na niespełnienie wymogów technicznych przez urządzenie mobilne, w tym nieposiadanie odpowiedniej wersji Android/iOS oraz za nieprawidłowe wyświetlanie się treści dot. konkursu w aplikacji żappka z uwagi na niezaktualizowanie przez uczestnika aplikacji żappka. Uczestnik może otrzymywać w aplikacji żappka informacje dot. konkursu;

2.11 ID / ID w aplikacji żappka – unikalny kod kreskowy wraz z numerem, przypisany do uczestnika Programu żappka od chwili rejestracji w aplikacji żappka. Uczestnik, w tym samym czasie, może posiadać w Programie żappka tylko jedno ID.ID służy do identyfikacji uczestnika w ramach ww. Programu. Uczestnik może posługiwać się wyłącznie swoim ID. Numer ID w aplikacji żappka znajduje się pod unikalnym kodem kreskowym w aplikacji żappka;

2.12 Kod promocyjny – unikatowy kod alfanumeryczny umożliwiający zgłoszenie się do określonego etapu konkursu. Odpowiedni kod promocyjny zostanie wyświetlony uczestnikowi w aplikacji żappka po dokonaniu zakupu promocyjnego zgodnie ze schematem zakupowym wskazanym w pkt. 2.9 regulaminu;

2.13 Sklep konkursowy – dowolny sklep sieci Żabka na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w którym można dokonać zakupu promocyjnego;

2.14 Dzień roboczy  każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

2.15 Dane osobowe –dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu znajdują się w załączniku nr 1 do regulaminu, który stanowi, wraz z pozostałymi załącznikami, integralną część regulaminu.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1 Z zastrzeżeniem pkt. 3.7 regulaminu,uczestnikiem niniejszego konkursu może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupu jako konsument w rozumieniu art. 22ustawy
z dnia 22.04.1964 r. Kodeks cywilny, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która w dniu zgłoszenia do konkursu spełnia łącznie następujące warunki:

a) ma zainstalowaną na swoim urządzeniu mobilnym aktualną aplikację mobilną żappka;

b) posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (konkurs przeznaczony jest tylko dla osób zamieszkujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej);

c) jest osobą pełnoletnią oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

d) zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała go.

Przez uczestnika rozumie się daną osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby konkursu. Działania uczestnika, polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień regulaminu i ograniczeń
w nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia takiej osoby z konkursu, z uwagi na nieuczciwe i naruszające postanowienia regulaminu działania.

3.2 Zgłoszenie w każdym etapie konkursu musi być dokonane w sposób wskazany
w regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia spowoduje jego nieważność.

3.3 Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do każdego etapu konkursu oświadcza, że:

a) jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zgłasza w rozwiązaniu zadania konkursowego i dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do utworów zgłaszanych w rozwiązaniu zadania konkursowego;

b) powstałe w związku z niniejszym konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich
i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;

c) udziela, a organizator, MWS Sp. z o.o.  z siedzibą w Tychach oraz Grupa Maspex Sp.
z o.o. z siedzibą w Wadowicach 
nabywają prawo do nieodpłatnego korzystania
z majątkowych praw autorskich do utworów powstałych w ramach rozwiązania zadania konkursowego, w zakresie w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem, w tym dokonania weryfikacji zgłoszenia do każdego etapu konkursu, wyłonienia laureatów, ogłoszenia wyników każdego etapu konkursu;

d) w przypadku, nagrodzenia rozwiązania zadania konkursowego – wyraża bezpłatną zgodę na rozpowszechnienie/opublikowanie rozwiązania zadania konkursowego, w tym swojego wizerunku utrwalonego w rozwiązaniu zadania konkursowego (jeśli wizerunek znajduje się na nagrodzonym zdjęciu konkursowym), a także swoich danych, tj. imienia na: stronie internetowej konkursu pod adresem: www.tigerwzabce.pl lubstronach internetowych lub social mediach zarządzanych i administrowanych przez MWS Sp. z o.o. z siedzibą
w Tychach lub Grupa Maspex Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach 
najdalej do dnia 10.03.2023 r. Powyższe w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji założeń i celów konkursu, w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania ich opracowania w stopniu jaki organizator lub MWS Sp. z o.o. z siedzibą
w Tychach lub Grupa Maspex Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach uznają za stosowny
i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń i celów konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia konkursowego do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji;

e) upoważnia organizatora, MWS Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach oraz Grupa Maspex Sp.
z o.o. z siedzibą w Wadowicach do decydowania o sposobie oznaczenia (i podpisywania) nadesłanego przez uczestnika rozwiązania zadania konkursowego podanymi przez uczestnika danymi w celu ewentualnego opisania zwycięskiego rozwiązania zadania konkursowego lub do decydowania o pominięciu takiego oznaczenia;

f) ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec: organizatora, MWS Sp. z o.o.  z siedzibą
w Tychach oraz Grupa Maspex Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, za niezgodność
z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zwalnia organizatora, MWS Sp. z o.o.
z siedzibą w Tychach oraz Grupa Maspex Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach 
od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności
w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

3.4 Laureat z chwilą otrzymania nagrody przenosi bez dodatkowego wynagrodzenia na organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego rozwiązania zadania konkursowego, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych, z prawem ich dalszego przeniesienia na inne podmioty, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;

b) wprowadzania do obrotu;

c) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych;

d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów
i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);

e) publicznego wykonania;

f) publicznego odtwarzania;

g) wystawiania;

h) wyświetlania;

i) użyczania lub najmu;

j) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.;

k) reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu).

3.5 Laureat konkursu wyraża zgodę na dokonywanie zmian, przeróbek i modyfikacji
o charakterze twórczym i nietwórczym w utworze oraz na wykorzystanie tak zmodyfikowanego utworu na polach eksploatacji określonych powyżej bez nadzoru autorskiego. Laureat konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie rozwiązania zadania konkursowego bez oznaczania na ich egzemplarzach autorstwa laureata.

3.6 Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik (w tym laureat) spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik konkursu narusza zasady gry określone w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu organizator może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w konkursie, w tym m. in. podania wszystkich numerów telefonów/adresów e-mail zgłoszonych do konkursu, podania wszystkich numerów kodów promocyjnych zgłoszonych do konkursu.

Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu w terminie wskazanym przez organizatora (nie dłuższym niż 7 dni od daty wysłania wiadomości e-mail do uczestnika z żądaniem) lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań lub brak kontaktu z uczestnikiem lub próba naruszenia postanowień regulaminu przez uczestnika, może spowodować – po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego – wykluczenie danego uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody wymienionej w pkt. 7.1, pkt. 7.2 i pkt. 7.3 regulaminu. W takim przypadku niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.

W szczególności przyczyną wykluczenia uczestnika z konkursu może być:

a) naruszenie praw osób trzecich,

b) zawarcie w rozwiązaniu zadania konkursowego treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, które szczegółowo wymienione zostały w pkt. 2.6 regulaminu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, informacji e–mail od organizatora,
w kategorii „wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”.

W przypadku stwierdzenia nieuczciwej ingerencji w systemy organizatora bądź nieuczciwego lub niezgodnego z regulaminem i przepisami prawa wpływu na przebieg konkursu, organizator może zgłosić ww. praktykę do odpowiednich organów ścigania.

3.7 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, MWS Sp. z o.o.  z siedzibą w Tychach oraz sklepów konkursowych
w rozumieniu regulaminu konkursu. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

3.8 Wyniki poszczególnych etapów konkursu, tj. nagrodzone rozwiązania zadania konkursowego nr 1, nr 2 i nr 3 wraz z imionami laureatów lub bez ww. oznaczenia, mogą (nie muszą) zostać opublikowane na stronie internetowej konkursu lubnastronach internetowych oraz social mediach zarządzanych i administrowanych przez MWS Sp. z o.o. z siedzibą
w Tychach oraz Grupa Maspex Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach. Laureatowi nie przysługuje wynagrodzenie za publikację tych danych.

3.9 Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczestnik przed przystąpieniem do konkursu powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Uczestnik, przystępując do poszczególnych etapów konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych
w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Przesłanie zgłoszenia do konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień regulaminu.

3.10 W przypadku wykrycia działań uczestnika niezgodnych z regulaminem, próby wpływania na przyznanie nagrody w sposób niedozwolony, dany uczestnik będzie pomijany w procesie przyznawania nagrody. Osoby wykluczone zostaną poinformowane o takich decyzjach.

4. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

4.1 W celu wzięcia udziału w określonym etapie konkursu, każdy uczestnik musi zastosować się do następującej procedury:

 1. zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu;
 2. dokonać zakupu promocyjnego zgodnie ze schematem zakupowym wskazanym w pkt. 2.9 regulaminu, z użyciem aktualnej aplikacji żappka, tj. przed dokonaniem zapłaty za zakup promocyjny / produkt promocyjny w sklepie konkursowym (w każdym wypadku przed wydrukowaniem paragonu fiskalnego/dowodu zakupu) uczestnik musi wyświetlić
  w aplikacji żappka ID (tj. unikalny kod kreskowy wraz z numerem) i okazać ID w celu zeskanowania przez kasjera;
 3. koniecznie zachować / zapisać każdorazowo otrzymany kod promocyjny w aplikacji żappka przyporządkowany do danego etapu konkursu (po każdorazowym rozpoczęciu nowego schematu zakupowego, otrzymane kody promocyjne za poprzedni schemat zakupowy mogą zostać / zostaną usunięte z aplikacji żappka);
 4. wykonać zadanie konkursowe przyporządkowane do danego etapu konkursu, zgodnie
  z postanowieniami niniejszego regulaminu (w tym w szczególności w pkt. 2.6 regulaminu);
 5. zgłosić się do danego etapu konkursu poprzez stronę internetową konkursu, zgodnie
  z pkt. 4.3 regulaminu, w terminie od godziny 00:00:00 dnia 16.11.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia 13.12.2022 r.

4.2 Każdy uczestnik konkursu może nadesłać dowolną liczbę zgłoszeń do poszczególnych etapów konkursu (pod warunkiem dokonania, odpowiedniej liczby zakupów promocyjnych
i posiadania odpowiedniej liczby kodów promocyjnych zgodnie ze schematem wskazanym
w pkt. 2.9 regulaminu), jednakże jedna osoba, może otrzymać tylko jedną nagrodę w jednym etapie konkursu. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba, będzie przesyłać zgłoszenia do poszczególnych etapów konkursu podając różne numery telefoniczne / adresy e-mail, a zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej nagrody w jednym etapie konkursu.
W takim przypadku niewydane nagrody pozostają w dyspozycji organizatora.

W przypadku stwierdzenia przez organizatora rażącego naruszenia przez uczestnika
(tj. osobę legitymującą się danym adresem e-mail lub numerem telefonu) postanowień regulaminu, a w szczególności postanowień niniejszego punktu organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z konkursu, pozbawić go prawa do danej nagrody, w tym również usunąć wszystkie jego zgłoszenia w konkursie (zarówno te już przesłane jak i przyszłe).

4.3 W celu zgłoszenia się do danego etapu konkursu, uczestnik musi każdorazowo wejść na stronę internetową konkursu i dokonać zgłoszenia odrębnie do każdego etapu konkursu za pośrednictwem umieszczonego tam formularza zgłoszeniowego poprzez podanie następujących danych i oświadczeń:

 1. numer telefonu komórkowego uczestnika;
 2. adres poczty elektronicznej, tzw. adres e-mail uczestnika;
 3. kod promocyjny (odpowiedni kod promocyjny przyporządkowany do określonego etapu konkursu, wyświetli się uczestnikowi w aktualnej aplikacji żaapka po dokonaniu zakupu promocyjnego, zgodnie ze schematem zakupowym wskazanym w pkt. 2.9 regulaminu);
 • zaznaczyć następujące oświadczenia przez uczestnika:
 • rozwiązać zadanie konkursowe przyporządkowane do określonego etapu konkursu, zgodnie z pkt. 2.6 regulaminu.

Uczestnik może zostać poproszony o dokonanie prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez organizatora mechanizm zabezpieczający reCAPTCHA celem, którego jest dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to konieczność wykonania zadania, np. konieczność zaznaczenia pola kontrolnego i/lub przepisanie kodu z obrazka wskazanego na stronie internetowej konkursu i/lub zaznaczenie konkretnego rodzaju obrazka / obrazków).

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego organizator prosi o dokładne sprawdzenie danych i informacji zamieszczanych w ww. formularzu.

4.4 Po przesłaniu zgłoszenia, uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie zgłoszeń do danego etapu konkursu. Uczestnik konkursu otrzyma potwierdzenie zgłoszenia oraz rejestracji
w bazie zgłoszeń do danego etapu konkursu, poprzez wyświetlenie informacji o przyjęciu ww. zgłoszenia na stronie internetowej konkursu oraz dodatkowo poprzez otrzymanie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 4.3 regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, powyższej informacji e-mail od organizatora, w kategorii „wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość email od organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”.

4.5 Uczestnik konkursu musi posiadać urządzenie z dostępem do internetu wyposażone
w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od organizatora niezależnych, np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik.

4.6 Kod promocyjny zostanie zweryfikowany przy przyjmowaniu zgłoszeń do danego etapu konkursu lub przy wydawaniu nagród. Zgłoszenie udziału do danego etapu konkursu dopuszczalne jest wyłącznie po dokonaniu odpowiedniego zakupu promocyjnego zgodnie ze schematem zakupowym wskazanym w pkt. 2.9 regulaminu (tj. czas ww. zakupu nie może być późniejszy niż czas wysłania zgłoszenia do danego etapu konkursu). W sytuacji, gdyby okazało się, iż laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu promocyjnego, tj. data i godzina otrzymania zgłoszenia jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, traci on prawo do danej nagrody.

4.7 W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia do danego etapu konkursu z tytułu każdego kolejnego zakupu promocyjnego, należy każdy z tych zakupów udokumentować odrębnym kodem promocyjnym przypisanym do określonego etapu konkursu i odrębnym zgłoszeniem do określonego etapu konkursu, zgodnie ze schematem zakupowym wskazanym w pkt. 2.9 regulaminu. Organizator ma prawo wezwać uczestnika, który zgłosił się wielokrotnie do poszczególnych etapów konkursu, do przesłania wszystkich numerów kodów promocyjnych. W przypadku, jeżeli uczestnik nie będzie posiadał tych numerów kodów promocyjnych może zostać zdyskwalifikowany i wykluczony z konkursu, z utratą prawa do nagrody przyznanej mu w konkursie włącznie. W takim przypadku niewydane nagrody pozostają w dyspozycji organizatora.

4.8 Przystąpienie do konkursu i dokonanie zgłoszenia do konkursu za pośrednictwem strony internetowej konkursu oznacza, że uczestnik zaakceptował wszystkie warunki niniejszego regulaminu oraz składa oświadczenia, o których mowa w pkt. 3.3. i pkt. 3.4 regulaminu.

5. WYŁANIANIE LAUREATÓW NAGRÓD

5.1 W celu wyłonienia laureatów nagród w konkursie oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem konkursu, organizator powoła komisję konkursową, o której mowa w pkt. 8 regulaminu.

5.2 Weryfikacja poprawności przesyłanych zgłoszeń do konkursu będzie dokonywana za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego konkurs. Czas nadesłania zgłoszenia będzie rejestrowany przez centralny komputer organizatora. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w regulaminie nie będą brały udziału w konkursie.

5.3 Rozstrzygniecie każdego z etapów konkursu nastąpi w dniu 20.12.2022 r. i polegać będzie na wyłonieniu, przez komisję konkursową spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w danym etapie konkursu, najlepszych rozwiązań zadania konkursowego. Komisja konkursowa oceni według własnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane do danego etapu zgłoszenia, uwzględniając kryteria wskazane w pkt. 2.6 regulaminu i wybierze w całym konkursie w kolejności od najlepszych:

 • 250 (słownie: dwustu pięćdziesięciu) laureatów nagród II-go stopnia z pkt. 7.2 regulaminu, spośród zgłoszeń dokonanych w II etapie konkursu,
 • 100 (słownie: stu) laureatów nagród I-go stopnia z pkt. 7.1 regulaminu, spośród zgłoszeń dokonanych w III etapie konkursu.

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD

6.1 Każdy laureat zostanie powiadomiony o wygranej przez organizatora, w terminie maksymalnie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu, za pośrednictwem wysłania przez organizatora i na jego koszt wiadomości SMS, na numer telefonu, który podano w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 4.3 regulaminu. Organizator w treści wiadomości SMS, poinformuje o wygranej nagrodzie, sposobie i terminie przekazania / zamieszczenia kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt. 6.4 regulaminu, które umożliwią przekazanie danej nagrody.

6.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata o wygranej z powodu podania przez uczestnika błędnego numeru telefonu lub zmiany numeru telefonu w czasie trwania konkursu lub posiadania przez uczestnika włączonej w telefonie komórkowym blokady SMS Premium lub w sytuacji kiedy telefon uczestnika jest wyłączony.

6.3 Dodatkowo niezależnie od powiadomienia laureata, o którym mowa w pkt. 6.1 regulaminu, wyniki niniejszego konkursu każdy uczestnik może również sprawdzić na stronie internetowej pod adresem: www.wyniki.smolar.pl, wpisując dane podane w zgłoszeniu do danego etapu konkursu, tj. kod promocyjny oraz nr telefonu.

6.4 Warunkiem wydania każdej nagrody w konkursie jest prawidłowe wypełnienie
i wysłanie formularza dla laureatów nagród, który będzie dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości SMS informującej o wygranej, o której mowa w pkt. 6.1 regulaminu. Każdy laureat nagrody w konkursie zobowiązany będzie podać w tym formularzu następujące dane i oświadczenia:

 • zaznaczenie oświadczeń przez laureata o następującej treści:
 • „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
 • „Zapoznałam/-em się z regulaminem konkursu „Konkurs Tiger w Żabce” wraz z zawartą
  w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”.
 • „Wyrażam zgodę na wykorzystanie rozwiązania zadania konkursowego zgodnie
  z postanowieniami regulaminu konkursu 
  Konkurs Tiger w Żabce”.”.

 „Oświadczam, że jestem jedynym/-ą autorem/autorką wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zostały przeze mnie nadesłane
w związku z rozwiązaniem zadania konkursowego w konkursie „Konkurs Tiger w Żabce”.”.

 „Przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do rozwiązania zadania konkursowego nadesłanego w konkursie „Konkurs Tiger w Żabce”. Treści te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem/-am żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zadania konkursowego, posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań rozwiązania zadania konkursowego.”.

 „Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego w rozwiązaniu zadania konkursowego (na zdjęciu konkursowym), a także danych (tj. imienia) podanych przeze mnie w związku z uczestnictwem w konkursie „Konkurs Tiger w Żabce” na podstawie, których moja osoba może być zidentyfikowane – poprzez upublicznienie wyżej wymienionych na: stronie internetowej konkursu pod adresem: www.tigerwzabce.pl lub na: stronach internetowych oraz social mediach zarządzanych i administrowanych przez MWS Sp. z o.o.  z siedzibą w Tychach oraz Grupa Maspex Sp. z o.o. z siedzibą
w Wadowicach 
najdalej do dnia 10.03.2023 r. Powyższe w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji założeń i celów konkursu „Konkurs Tiger w Żabce” przez Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. w Łodzi, MWS Sp. z o.o. z siedzibą
w Tychach, Grupa Maspex Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach oraz dokonywania opracowania rozwiązania zadania konkursowego w stopniu, jaki Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi lub MWS Sp. z o.o.  z siedzibą
w Tychach lub Grupa Maspex Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, uznają za stosowny
i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń i celów konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania rozwiązania zadania konkursowego do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji.”.

„Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą wydania nagrody w konkursie „Konkurs Tiger w Żabce” zgodnie z pkt. 3.4 regulaminu przenoszę na Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi autorskie prawa majątkowe do mojego rozwiązania zadania konkursowego na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 3.4 regulaminu konkursu.”.

 • „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp.
  z o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski
  w Łodzi, MWS Sp. z o.o.  z siedzibą w Tychach oraz sklepów konkursowych w rozumieniu regulaminu konkursu. Oświadczam również, że nie jestem członkiem ich rodzin (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające
  w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.

 „Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. w Łodzi oraz MWS Sp. z o.o.  z siedzibą w Tychach oraz Grupa Maspex Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń złożonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić ww. podmioty od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.”.

Przed wysłaniem formularza dla laureatów nagród prosimy o dokładne sprawdzenie danych zamieszczanych w formularzu.

Laureaci nagród są zobowiązani do zachowania każdego numeru kodu promocyjnego, który został zgłoszony do konkursu (zgodnie z zastrzeżeniami wskazanymi w pkt. 2.9 regulaminu). W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że ww. laureat nagrody naruszył zasady konkursu określone w regulaminie lub naruszył przepisy powszechnie obowiązującego prawa, organizator może zobowiązać ww. laureata (żądaniem skierowanym za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał w formularzu dla laureatów nagród, o którym mowa w pkt. 6.4 regulaminu) do przesłania danych, oświadczeń oraz kodów promocyjnych wskazanych w pkt. 6.4 regulaminu na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp.  z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania żądania (decyduje data otrzymania przez organizatora). Niedotrzymanie ww. warunków przez laureata oznacza, że laureat traci prawo do określonej nagrody.

6.5 W przypadku niedoręczenia wymaganych danych i oświadczeń przez laureatów nagród zgodnie z postanowieniami pkt. 6.4 regulaminu w terminie wskazanym w pkt. 6.6 regulaminu lub niespełnienia warunków przez laureata ww. nagrody przewidzianych w pkt. 3 i pkt. 4 regulaminu, niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.

6.6 Laureaci nagród muszą podać wymagane dane i oświadczenia w formularzu dla
laureatów na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl, zgodnie z pkt. 6.4 regulaminu, w terminie wynikającym z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 03.01.2023 r. O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od laureatów ww. nagród, decyduje data ich otrzymania przez organizatora, nie później niż do dnia 03.01.2023 r.

6.7 Podanie danych i złożenie oświadczeń, o których mowa w pkt. 6.4 regulaminu jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym otrzymania określonej nagrody.

6.8 Warunkiem odebrania każdej nagrody w konkursie jest zamieszczenie kompletu wymaganych danych, informacji i oświadczeń, wskazanych w nagrodzonym zgłoszeniu na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl (zgodnie z zapisami pkt. 6.1, pkt. 6.4 i pkt. 6.6 regulaminu).

6.9 Nagrodyzostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej w terminie nie później niż do dnia 03.02.2023 r. W przypadku nieobecności laureata nagrody w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, pod którym będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Laureat może odebrać przesyłkę z nagrodą do dnia 10.02.2023 r.

6.10 Każda nagroda nieodebrana albo niewydana z winy lub przyczyny leżącej po stronie laureata do dnia 10.02.2023 r. pozostaje w dyspozycji organizatora.

7. NAGRODY

7.1 Nagrodą I-go stopnia za III etap konkursu jest bluza Tiger o wartości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. Dodatkowo do ww. nagrody organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 16,67 zł (słownie: szesnaście złotych 67/100). Łączna całkowita wartość nagrody I-go stopnia wynosi 166,67 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt sześć złotych 67/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 16,67 zł (słownie: szesnaście złotych 67/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez organizatora.

Łączna liczba nagród I-go stopnia w III etapie konkursu wynosi 100 (słownie: sto) sztuk.

Łączna wartość nagród I-go stopnia w III etapie konkursu wynosi 16.667,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) brutto.

7.2 Nagrodą II-go stopnia za II etap konkursu jest koszulka z długim rękawem Tiger typu Longsleeve o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto. Dodatkowo do ww. nagrody organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 11,11 zł (słownie: jedenaście złotych 11/100). Łączna całkowita wartość nagrody II-go stopnia wynosi 111,11 zł brutto (słownie: sto jedenaście złotych 11/100), przy czym część pieniężna nagrody
w wysokości 11,11 zł (słownie: jedenaście złotych 11/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez organizatora.

Łączna liczba nagród II-go stopnia w II etapie konkursu wynosi 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) sztuk.

Łączna wartość nagród II-go stopnia w II etapie konkursu wynosi 27.777,50 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 50/100) brutto.

7.3 Nagrodą III-go stopnia za I etap konkursu są skarpety Tiger o wartości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) brutto. Dodatkowo do ww. nagrody organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 1,11 zł (słownie: jeden złoty 11/100). Łączna całkowita wartość nagrody III-go stopnia wynosi 11,11 zł brutto (słownie: jedenaście złotych 11/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 1,11 zł (słownie: jeden złoty 11/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez organizatora.

Łączna liczba nagród III-go stopnia w I etapie konkursu wynosi 1.000 (słownie: jeden tysiąc) sztuk.

Łączna wartość nagród III-go stopnia w I etapie konkursu wynosi 11.110,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto dziesięć złotych 00/100) brutto.

7.4 Łączna liczba wszystkich nagród w konkursie wynosi 1.350 (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt) sztuk.

7.5 Łączna wartość wszystkich nagród w konkursie wynosi 55.554,50 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 50/100) brutto.

7.6 Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

8. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

8.1 Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagrody jest komisja konkursowa.

8.2 Komisja konkursowa rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym konkursem.

9. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9.1 Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres organizatora (Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15). O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 24.02.2023 r.

9.2 Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu podany w zgłoszeniu do konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

9.3 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez organizatora, nie później jednak niż do dnia 10.03.2023 r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). Organizator rozpatrywać będzie reklamacje uczestników, złożone wyłącznie w formie pisemnej, na podstawie regulaminu. O decyzji organizatora uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

9.4 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Organizator kontaktuje się z uczestnikami tylko na potrzeby konkursu.

10.2 Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej konkursu pod adresem: www.tigerwzabce.pl, na stronie internetowej organizatora: www.smolar.pl/konkurs-tiger-w-zabce, a także w biurze organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.,
ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź.

10.3 Zasady przeprowadzenia konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin.

10.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • indywidualne ustawienia (konfiguracje sprzętowe i konfiguracje oprogramowania) urządzeń, przy pomocy których uczestnicy biorą udział w konkursie;
 • za treść rozwiązania zadania konkursowego przesłanego przez uczestnika w danym etapie konkursu;
 • prawdziwość wszelkich oświadczeń składanych przez uczestników konkursu.

10.5 Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z regulaminem jest prawo polskie. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

10.6 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z konkursem mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub też dzwoniąc pod numerem telefonu (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora).

ORGANIZATOR

ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu konkursu „Konkurs Tiger w Żabce

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU

„Konkurs Tiger w Żabce”

1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119
z 04.05.2016 str.1), organizator konkursu informuje, że administratorami danych osobowych uczestników konkursu są:

 1. organizator konkursu, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą
  w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadająca kapitał zakładowy 10.000,00 złotych, NIP: 727-278-80-75. Dane kontaktowe e-mail: [email protected], adres do korespondencji: ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź,
 2. spółka będąca właścicielem marki Tiger, na rzecz której organizowany jest konkurs: Grupa Maspex Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37. 34-100 Wadowice. Osobą kontaktową wskazaną przez Administratora Danych Osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych: adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, adres
  e-mail: [email protected].

2.  Dane osobowe uczestnika są przetwarzane w następujących celach:

1) przez Administratora danych osobowych – Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa
Sp. z o.o.:

a) w celu związanym z organizacją przedmiotowego konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do konkursu, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dot. konkursu oraz wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem konkursu, w tym obowiązków podatkowych i sprawozdawczych wobec organów Państwa – tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);

b) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

2) przez Administratora danych osobowych – Grupa Maspex Sp. z o.o.:

a) w celu marketingu bezpośredniego jakim jest prowadzenie działań promocyjnych na rzecz marki Tiger, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);

b) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu odbywa się zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami.

4.  Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożnością wzięcia udziału w konkursie.

5. Uczestnikowi przysługuje:

 • prawo dostępu do podanych danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

6. Uczestnik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego do Administratora danych osobowych – Grupa Maspex Sp. z o.o., na adres mailowy: [email protected] lub na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 1 lit. b).

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego dane osobowe uczestnika nie będą przetwarzane w tym celu.

7. Uczestnik może, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych osobowych jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami – bezpośrednio do administratora danych osobowych – Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. na adres mailowy: [email protected] lub na adres korespondencyjny: ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź. W takim przypadku administrator danych osobowych nie będzie dalej przetwarzał danych objętych sprzeciwem, chyba, że zaistnieją inne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności składającego sprzeciw lub dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane
z naruszeniem przepisów.

9. Dane osobowe uczestnika mogą być przekazane / udostępnione przez administratora danych osobowych – Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. podmiotom współpracującym z nim w zakresie realizacji jego ww. celów, w tym świadczącym dla niego usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników konkursu, podmiotom realizującym wydanie / wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie, a także podmiotom obsługującym organizatora konkursu prawnie
i księgowo.

10. Dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych – Grupa Maspex Sp. z o.o. podmiotom świadczących dla niego usługi,
tj. organizatorowi konkursu, podmiotom świadczącym usługi IT oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze w zakresie obrony przed roszczeniami, w szczególności kancelariom prawnym, podatkowym, firmom windykacyjnym, audytorom, ubezpieczycielom, brokerom ubezpieczeniowym.

11. Dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z konkursem, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

12. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

13. Administrator danych osobowych – Grupa Maspex Sp. z o.o. informuje jednocześnie, że w związku z możliwością opublikowania danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach serwisów społecznościowych (social media), mogą być one również przetwarzane przez właścicieli tych serwisów (w tym w szczególności Facebook, Instagram) na zasadach wskazanych w ich Politykach prywatności oraz regulaminach, dostępnych m.in. pod linkiem: Zasady ochrony prywatności w firmie Meta.

14. Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

Organizator konkursu

Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki Tiger.