Regulamin konkursu

Regulamin konkursu
„Spełniaj świąteczne marzenia z Sodexo”
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady organizacji oraz prawa
i obowiązki Uczestników konkursu pod nazwą „Spełniaj świąteczne marzenia z Sodexo”
(zwanego dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu działającym na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services
Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 53, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033826
posiadająca NIP 522-23-57-343 numer REGON 013055815 (dalej „Zleceniodawca”) jest
AdConcept s.c. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sarmackiej 6 lok 77F, 02-972 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców REGON: 363014073, NIP: 951-240-12-67 (zwana dalej
„Organizatorem”).
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Czas trwania Konkursu, obejmujący przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie nagród i obsługę
ewentualnych reklamacji trwa od 15.11.2022 r. do 11.04.2023 r. (dalej „Czas trwania
Konkursu”) jest przy czym czas zgłoszenia do Konkursu (dalej „Czas rejestracji”) należy
dokonać od godz. 0:00:01 w dniu 15.11.2022 r. do godz. 23:59:59 w dniu 15.01.2023 r.
5. Konkurs jest organizowany w celu promocji produktów płatniczych firmy Sodexo Benefits and
Rewards Services Polska Sp. z o. o.:
a. Kart Podarunkowych
b. Kart Premiowych
c. Kart Lunch Pass
(zwane dalej łącznie „Karty”)
6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.
7. Udział w Konkursie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej pod adresem:
www.swietazsodexo.pl (dalej „Strona Konkursu”).
8. Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik przystępując do
Konkursu, potwierdza, że zapoznał się z zasadami Konkursu i wyraża zgodę na treść
i postanowienia Regulaminu.
9. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t.
Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie pod
warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a zmiany
nie będą dotyczyć istotnych aspektów uczestnictwa w Konkursie. Wszelkie zmiany
w Regulaminie będą ogłaszane z trzydniowym wyprzedzeniem na Stronie Konkursu
www.swietazsodexo.pl.
§2. Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne,
które ukończyły 18 lat, mające pełną zdolność do czynności prawnych, które są
jednocześnie posiadaczami minimum jednej z Kart wymienionych par. 1 pkt 5;
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i pełnomocnicy
Organizatora, Zleceniodawcy oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem przy
organizacji Konkursu, jak również najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez „najbliższych
członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające
w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma,
macochę i teściów.
§3. Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od godz. 0:00:01 dnia 15.11.2022 r. do godz.
23:59:59 dnia 15.01.2023 r. spełnić łącznie niżej podane warunki :
a. być posiadaczem minimum jednej aktywnej Karty wymienionej w par. 1 pkt 5;
b. założyć konto lub już posiadać konto w serwisie DlaCiebie.sodexo.pl lub w aplikacji
Sodexo Dla Ciebie lub na wirtualna.sodexo.pl oraz dodać kartę wymienioną w par. 1
pkt 5 ;
c. zarejestrować udział w Konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do
Konkursu znajdującego się na Stronie Konkursu www.swietazsodexo.pl podając imię,
nazwisko, telefon komórkowy, nazwę firmy, od której otrzymało się kartę oraz adres
e-mail, przy czym adres e-mail podany przy rejestracji do Konkursu musi być zgodny
z adresem e-mail podanym podczas rejestracji w serwisie DlaCiebie.sodexo.pl lub
w aplikacji Sodexo Dla Ciebie lub na wirtualna.sodexo.pl;
d. na Stronie Konkursu potwierdzić zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu,
udzielić wymaganych zgód i złożyć wymagane oświadczenia;
e. wykonać zadanie konkursowe polegające na odpowiedzi na pytanie:
Jakie marzenie spełnisz z Kartą Marzeń Sodexo? (zwane dalej „Zadanie konkursowe”)
(czynności wymienione wyżej w pkt c-e łącznie zwane dalej: „Zgłoszenie”).
2. Każdy z Uczestników może zgłosić się do Konkursu tylko raz niezależnie od ilości
zarejestrowanych Kart w serwisach wymienionych w pkt 1 lit. b. Przy weryfikacji Organizator
bierze pod uwagę unikalność adresu e-mail podanego w trakcie rejestracji z zastrzeżeniem
zapisów pkt. 4 poniżej oraz par. 4 pkt 7 lit.e..
3. Serwis na Stronie Konkursu do obsługi Konkursu jest czynny w Czasie rejestracji, tj. od godz.
0:00:01 w dniu 15.11.2022 r. do godz. 23:59:59 w dniu 15.01.2023 r. (liczony jest czas
rejestracji w systemie Organizatora). Dokonanie Zgłoszenia skutkuje wyświetleniem na
ekranie komunikatu potwierdzającego rejestrację Zgłoszenia w Konkursie.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych adresów e-mail zgodnie
z zasadą, iż jeden Uczestnik powinien mieć tylko jedno konto w serwisach DlaCiebie.sodexo.pl
lub w aplikacji Sodexo Dla Ciebie.
5. Zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz złożenie oświadczeń
i udzielenie zgód przewidzianych na Stronie Konkursu, zgodnie z ust. 1 lit. d) jest całkowicie
dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
6. Podczas wykonywania Zadania konkursowego Uczestnik może zgłosić pracę konkursową
wyłącznie własnego autorstwa, ponadto zabrania się Uczestnikowi podejmowania działań
sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych
w związku z uczestnictwem w Konkursie w celach niezgodnych z prawem. Praca konkursowa
wykonana jako Zadanie konkursowe nie może zawierać:
a. treści i symboli sprzecznych z przepisami prawa,
b. treści i symboli naruszających prawa osób trzecich, a także Organizatora,
a w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste
osób trzecich, Organizatora lub Zleceniodawcy,
c. treści obscenicznych lub pornograficznych,
d. treści i symboli propagujących przemoc, lub dyskryminację, wzywających do
nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe,
wulgarne,
e. danych osobowych innych osób lub ich wizerunków w zakresie niezgodnym z prawem,
w szczególności niedozwolone jest rejestrowanie się w Konkursie z użyciem cudzych
lub fikcyjnych danych osobowych, w tym w szczególności posługiwanie się cudzym
imieniem i nazwiskiem, w celu podszywania się pod konkretną inną osobę.
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie, w tym
również pozbawienia prawa do Nagrody osób, które wzięły udział w Konkursie i nie spełniają
warunków wskazanych w Regulaminie, a także w przypadku naruszenia przez Uczestnika
zasad niniejszego Regulaminu.
8. Spośród Uczestników, którzy poprawnie dokonają Zgłoszenia do Konkursu, w tym wykonają
Zadanie konkursowe komisja konkursowa (zwana dalej „Komisją”) w terminie do 11.02.2023
r. wybierze 403 najlepszych Zgłoszeń konkursowych na podstawie poniższych kryteriów:
a. oryginalność,
b. pomysłowość i kreatywność,
c. poczucie humoru.
9. Odpowiedzi na Pytanie konkursowe zostaną uszeregowane od najbardziej do najmniej
spełniającej kryteria wskazane w ust. 9 powyżej i najlepszym 403 zostaną przyporządkowane
nagrody, zgodnie z zapisem §4 poniżej. Organizator wybierze najpierw 1 najlepsze
Zgłoszenie, które nagrodzi Nagrodą główną, następnie 2 Zgłoszenia, którym zostaną
przyznane Nagrody II stopnia oraz 400 Zgłoszeń, którym zostaną przyznane Nagrody III
stopnia.
10. Organizator w trakcie procedury przyznawania nagród zweryfikuje listę zwycięskich Zgłoszeń
tak, by na liście znajdowały się 403 unikatowe Zgłoszenia zgodnie z zapisami §4 pkt 4.
11. W przypadku jeśli Zwycięzca Nagrody głównej lub Nagrody II stopnia nie potwierdzi prawa do
nagrody lub nie zostanie pozytywnie zweryfikowany przez Organizatora zgodnie z zapisami
§6 pkt 2 - 3 lub utraci prawo do nagrody zgodnie z zapisami §4 pkt 7. Organizator przydzieli
wówczas Nagrodę pierwszej, kolejnej osobie z listy zwycięzców. Tym samym lista zwycięzców
Nagród III stopnia zostanie pomniejszona.
§4. Nagrody
1. W Konkursie przewidziano:
a. 1 Nagrodę główną I stopnia w postaci Karty przedpłaconej Sodexo o wartości 30 000
zł brutto plus nagrodę pieniężną w wysokości 3 333,00 zł z zastrzeżeniem zapisów pkt
2 poniżej,
b. 2 Nagrody II stopnia w postaci Karty przedpłaconej Sodexo o wartości 5 000 zł brutto
plus nagrodę pieniężną w wysokości 555,50 zł z zastrzeżeniem zapisów pkt 2 poniżej.
c. 400 Nagród III stopnia w postaci open eVouchera Sodexo do 38 sieci o wartości 100
zł brutto plus nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 zł z zastrzeżeniem zapisów pkt 2
poniżej. (dalej łącznie zwane „Nagrody”)
2. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości
11,11% przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie
zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; ustawa z dnia 26 lipca
1991 r.; Dz. U. z 2020 r., poz. 1426). Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody
pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku
należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
3. Całkowita wartość puli nagród w Konkursie wynosi 88 888,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem
tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych) brutto.
4. Uczestnik Konkursu, może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
5. Zwycięzcy Nagrody w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości wygranej Nagrody.
6. Zwycięzcy Nagrody w Konkursie nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu rzeczowego
bądź pieniężnego w zamian za nagrodę.
7. Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody i przechodzi ona do dyspozycji Organizatora,
jeśli:
a. nie spełni lub naruszy jakikolwiek z warunków niniejszego Regulaminu,
b. nie odbierze Nagrody,
c. adres e-mail podany w Zgłoszeniu nie będzie aktywny, co uniemożliwi kontakt
i powiadomienie o wygranej,
d. odeśle na adres Organizatora niekompletnie lub niewypełnione Oświadczenie,
e. Organizator stwierdzi, iż jeden Uczestnik dokonał więcej niż jednego Zgłoszenia
z jednego konta e-mail lub dokonał więcej niż jednego Zgłoszenia z więcej niż jednego
konta e-mail,
f. nie spełni warunków przewidzianych procedurą weryfikacji określoną w §6 pkt 2 i 3.
§5. Komisja konkursowa
1. Organizator Konkursu powołuje Komisję, która sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu.
W skład Komisji wchodzą pracownicy Organizatora.
2. Do zadań Komisji należy:
a. rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz
zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
b. zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym
Zgłoszeniom,
c. prowadzenie ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
3. Organizator zapewnia Uczestnikom Konkursu możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu
Konkursu, w szczególności Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla
Uczestników Konkursu i wszystkich zainteresowanych na Stronie Konkursu.
§6. Ogłoszenie wyników, wydanie nagród
1. Zwycięzcy Nagród powiadamiani są o wygranej na adres e-mail, podany przy dokonywaniu
Zgłoszenia konkursowego, w terminie do 18.02.2023 r. z adresu [email protected]
2. Zwycięzcy Nagród zobowiązani do przesłania poprawnie wypełnionego Oświadczenia
stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej” Oświadczenie”) listem poleconym lub
przesyłką kurierską na adres Organizatora AdConcept s.c., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909
Warszawa, z dopiskiem „Spełniaj świąteczne marzenia z Sodexo” w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia powiadomienia, o którym mowa w pkt 1 powyżej z zastrzeżeniem,
że termin ten odnosi się do dostarczenia przesyłki do Organizatora.
3. W przypadku braku otrzymania Oświadczenia potwierdzającego prawo do Nagrody Zwycięzcy
tracą prawo do Nagrody i w przypadku Nagrody głównej oraz Nagród II stopnia przechodzą
one na pierwszego, kolejnego zwycięzcę na liście zwycięzców, który przesłał poprawnie
wypełnione Oświadczenie.
4. Nagrody III stopnia, z wyłączeniem nagród pieniężnych stanowiących część nagród,
przesyłane są Zwycięzcom po wypełnieniu poprawnie i odesłaniu Oświadczenia, o którym
mowa w ust. 2 powyżej i prawidłowej weryfikacji. Zwycięzcy otrzymują Nagrody pocztą
elektroniczną na adres e-mail podany w Zgłoszeniu i potwierdzony w Oświadczeniu najpóźniej
do dnia 31.03.2023 r. Nagrody pieniężne, o których mowa w § 4 pkt 2 przesyłane są na konto
właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
Uczestnik ma prawo zrezygnować z nagrody bez prawa do ekwiwalentu pieniężnego.
5. Nagrody I i II stopnia, z wyłączeniem nagród pieniężnych stanowiących część nagród,
przesyłane są Zwycięzcom po wypełnieniu poprawnie i odesłaniu Oświadczenia, o którym
mowa w ust. 2 powyżej i prawidłowej weryfikacji. Zwycięzcy otrzymują Nagrody za
pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres podany w Oświadczeniu, o którym mowa
w ust. 2 powyżej najpóźniej do dnia 31.03.2023 r. Nagrody pieniężne, o których mowa
w § 4 pkt 2 przesyłane są na konto właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie
z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Uczestnik ma prawo zrezygnować z nagrody
bez prawa do ekwiwalentu pieniężnego.
6. Organizator jest uprawniony do zorganizowania wydarzenia związanego z wynikami
Konkursu, w którym udział wezmą Zwycięzcy Nagród I i II stopnia (dalej: “Wydarzenie”).
Zwycięzcy Nagród I i II stopnia wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalenie ich wizerunku w
ramach relacji fotograficznej z Wydarzenia i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na
fotografiach w związku z Konkursem przez Organizatora i Zleceniodawcę, w szczególności
poprzez udostępnienie fotografii, na których utrwalono wizerunek w mediach
społecznościowych, kanałach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Organizatora lub
Zleceniodawcy. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form przetwarzania obrazu,
kadrowania i kompozycji oraz włączany do innych materiałów, bez obowiązku akceptacji
materiału końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub naruszających dobra osobiste
Zwycięzców Nagród I i II stopnia. Zwycięzcy Nagród I i II stopnia zobowiązują się nie podnosić
żadnych roszczeń związanych z eksploatacją ich wizerunku. Powyższa zgoda nie jest
ograniczona czasowo ani terytorialnie. Nagrody nieodebrane w terminie przechodzą na rzecz
Organizatora.
§7. Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje dotyczące Konkursu powinny być kierowane na piśmie na adres Organizatora
AdConcept s.c., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa, z dopiskiem „Spełniaj świąteczne
marzenia z Sodexo – reklamacja” od dnia rozpoczęcia Konkursu w terminie do 30 dni od daty
wydania nagród tj. do dnia 30.04.2023 r. Reklamacje przesłane z datą stempla pocztowego
późniejszą niż 30.04.2023 r. nie są uwzględniane.
2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Organizatorowi
oraz kierowane na adres zwrotny podany przez Uczestnika w przesyłanej przez niego
reklamacji.
3. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym,
wysłanym na adres podany w reklamacji nadanym w terminie 2 dni roboczych od daty
rozpatrzenia reklamacji.
4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego
od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
5. Bieżące zapytania dotyczące Konkursu można również kierować za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: [email protected] oraz infolinii działającej od poniedziałku
do piątku (z wyjątkiem dni wolnych i świąt) w godzinach 10:00 – 16:00 pod numerem 22 750
70 59 (koszt połączenia – wg standardowego cennika operatora).
§8. Przetwarzanie danych osobowych
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:
1. jego dane osobowe w Konkursie przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa
w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781);
2. administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest AdConcept s.c. z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Sarmackiej 6 lok 77F, 02-972 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców REGON: 363014073, NIP: 951-240-12-67;
3. Uczestnik może skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem
e-mail: [email protected]
4. Dane osobowe Uczestnika podawane w Konkursie będą przetwarzane:
a. w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w Konkursie, w tym w szczególności
w celu wyłonienia Zwycięzców i wydania Nagród (podstawą przetwarzania będzie
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci zorganizowania
i przeprowadzenia Konkursu, w którym Uczestnik bierze udział zgodnie z regulaminem
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b. dla celów rozpatrywania reklamacji i dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń
wynikających z Konkursu (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych
interesów administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c. w przypadku zwycięzców Nagród - dla celów wykonania obowiązków związanych
z podatkiem od wygranej oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa
ciążących na Organizatorze w związku z organizacją Konkursu (podstawa
przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych administratora przewidzianych
przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
5. odbiorcami podawanych danych osobowych mogą być osoby i podmioty współpracujące
z administratorem przy organizacji Konkursu oraz w zakresie przewidzianym obowiązującym
prawem kompetentne organy administracji państwowej;
6. dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez Czas trwania Konkursu (w tym
postępowań reklamacyjnych) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających
z Konkursu, a w zakresie danych osobowych zwycięzców Nagród także przez okres wymagany
przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego;
7. Uczestnik ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie
uzasadnionych interesów. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się
na adres e-mail: [email protected], dzwoniąc pod numer 22 750 70 59 lub pisząc
listownie na adres AdConcept s.c., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa;
8. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym
udziału w Konkursie; Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania
danych osobowych jest wyłączenie Uczestnika z udziału w Konkursie, w tym pozbawienie
prawa do Nagrody;
10. dane osobowe w Konkursie nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się
w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
11. dane osobowe w Konkursie nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie
na niego wpływa.
§9. Prawa autorskie
1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą dzieła
wykonanego w ramach Zadania konkursowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm., dalej:
„Ustawa”) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi na Pytanie
konkursowe. W przypadku, gdyby takie zapewnienie okazało się nieprawdziwe, Uczestnik
ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu.
2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie nabywa od Uczestnika na okres
12 miesięcy, liczony od chwili nadesłania Zgłoszenia do zakończenia Konkursu prawo do
korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych, z dzieła
wykonanego na Zadanie konkursowe zgłoszone do Konkursu, będące utworami w rozumieniu
Ustawy na następujących polach eksploatacji:
a. zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką, dla celów opisanych w lit. b i c poniżej;
b. wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowych, w tym w szczególności
Internetu lub baz danych;
c. rozpowszechnianie poprzez umieszczanie w serwisie społecznościowym Facebook
i udostępnianie użytkownikom tych stron, w miejscu i czasie przez nich wybranym.
3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego
nadesłane Prace Konkursowe zostaną wykorzystane przez Organizatora lub Zleceniodawcę.
4. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi nagrody
na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji nie przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie.
5. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania jego autorskich praw osobistych
w zakresie decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła wykonanego na Zadanie
konkursowe publiczności, decydowania o jego integralności, oznaczania dzieła wykonanego
na Zadanie konkursowe imieniem i nazwiskiem twórcy oraz do nadzoru autorskiego,
z poszanowaniem tychże praw, dla celów określonych Regulaminem.
§10. Postanowienia końcowe
1. Wysłanie Zgłoszenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie uznaje się za
równoznaczne z potwierdzeniem, że osoba, która wysłała Zgłoszenie zapoznała się z treścią
Regulaminu oraz akceptuje Regulamin w całości.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, z następujących ważnych
przyczyn:
a) wprowadzenie zmiany mających na celu uniemożliwienie udziału w Konkursie w sposób
sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem;
b) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca wpływ na Konkurs lub treść
Regulaminu;
c) wykonanie obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego
orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji z zastrzeżeniem jednak, iż przedmiotowa
zmiana nie może naruszać praw nabytych Uczestników.
4. O zamiarze zmiany Regulaminu Organizator powiadomi za pośrednictwem Strony Konkursu.
Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE Zwycięzcy Nagrody
Imię i nazwisko Nr telefonu
Adres zamieszkania (ulica nr domu/nr mieszkania)
kod pocztowy, miejscowość
Adres email podany w Zgłoszeniu:
Data urodzenia
Adres do wysyłki
Nagrody (jeśli inny niż
adres powyżej) :
 Zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu „Spełniaj świąteczne marzenia z Sodexo” (dalej:
“Regulamin”)i akceptuję w pełni jego treść.
 Wyrażam zgodę na prowadzenie ze mną komunikacji w związku z Konkursem za pomocą środków
komunikacji elektronicznej/telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem
użytkownikiem (tj. wiadomości e-mail i sms; urządzeń przypisanych do numeru telefonu,
z którego korzystam oraz adresu e-mail) na zasadach opisanych w Regulaminie, w celu
przesyłania wiadomości związanych z moim udziałem w Konkursie, w tym w celu przekazywania
bezpłatnych informacji dotyczących udziału w Konkursie w zakresie opisanym w Regulaminie.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa przez firmę AdConcept s.c. z siedzibą w Warszawie 02-909,
ul. Św. Bonifacego 150 dla celów związanych z organizacją konkursu „Spełniaj świąteczne
marzenia z Sodexo” (dalej: Administrator”). Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz
wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w
Konkursie i otrzymania nagrody.
 *Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych w postaci:
imienia i nazwiska oraz wizerunku utrwalonego na fotografiach podczas wydarzenia, zgodnie z
§6 ust. 6 Regulaminu, w celu informowania o Konkursie, jego wynikach oraz działalności
Administratora i Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
(dalej: “Sodexo”) poprzez rozpowszechnianie moich danych osobowych w mediach
społecznościowych, kanałach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Administratora i Sodexo
oraz wyrażam zgodę na udostępnienie przez Administratora moich danych osobowych Sodexo.
W związku z powyższym, wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych do państw
trzecich, tj. państw niebędących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w
szczególności do Stanów Zjednoczonych będących siedzibą Meta Platforms, Inc. oraz LinkedIn
Corporation. Przyjmuję do wiadomości i godzę się na to, iż ochrona zgodna z przepisami
obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej, a także dochodzenie roszczeń związanych z ochroną
przekazanych danych osobowych może być utrudnione lub niemożliwe.
 Ja niżej podpisana/-y oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, oraz byłam/-em osobą pełnoletnią
w momencie przystąpienia do Konkursu.
 Chcę otrzymywać informacje o produktach, usługach oraz ofertach promocyjnych od Sodexo BRS
oraz jego partnerów za pośrednictwem połączeń telefonicznych i wiadomości SMS wysyłanych
pod numer telefonu podany w formularzu i wyrażam zgodę na udostępnienie im moich danych
osobowych w celu przesyłania przez nich informacji marketingowych oraz chcę otrzymywać
informacje o produktach, usługach oraz ofertach promocyjnych od Sodexo BRS oraz jego
partnerów za pośrednictwem adresu e-mail podanego w formularzu i wyrażam zgodę na
udostępnienie im moich danych osobowych w celu przesyłania przez nich informacji
marketingowych1
.
…………………………………………………… ………………………………………………
Czytelny podpis Miejscowość, data
1 pole nieobowiązkowe.

Organizator konkursu

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o. o.

 

 

 

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki Sodexo.