Regulamin konkursu

1
Regulamin Konkursu „Popisz się z Cheetos Hashtags!”
zwany dalej „Regulaminem”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa konkursu.
Konkurs „Popisz się z Cheetos Hashtags!”, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”, jest
prowadzony pod nazwą „Popisz się z Cheetos Hashtags!”.
2. Nazwa podmiotu organizującego Konkursu, cel oraz podmioty zaangażowane.
Organizatorem Konkursu, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest Agencja Reklamowa
Avanti sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Sulejówku ul. Reymonta 4a; 05-070 Sulejówek, REGON 366811769, NIP: 8222357971;
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000669005.
Konkurs organizowany jest w celu promocji marki Cheetos wśród konsumentów. Zleceniodawcą Konkursu, zwanym
w dalszej części niniejszego Regulaminu „FLP”, jest Frito Lay Poland sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy
ul. Zachodnia 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000061745,
NIP: 5291347721, REGON: 012688286.
Administratorem Chatbota Cheetos zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Administratorem Chatbota”, jest
Wandlee Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie al. Jerozolimskie 85/21; 02-001 Warszawa, REGON: 363933070, NIP:
7010557972; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000607072.
3. Informacja o formie organizacji Konkursu.
Konkurs nie zależy od przypadku ani nie polega na odgadywaniu i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią
promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888 ze zm.). Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu
art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).
4. Obszar, na którym będzie prowadzony Konkurs.
Konkurs prowadzony będzie w sklepach Żabka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzących sprzedaż produktów
objętych Promocją. Lista sklepów Żabka dostępna jest pod adresem: https://www.zabka.pl/znajdz-sklep. Zgłoszenia do
Konkursu będą przyjmowane za pośrednictwem funkcji wiadomości z wykorzystaniem bota w komunikatorze Messenger
na profilu marki Cheetos znajdującym się w serwisie Facebook pod nazwą CheetosPL, dostępnym pod adresem:
www.facebook.com/cheetospolska, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Profil Cheetos” lub za
pośrednictwem aplikacji Messenger dla użytkownika CheetosPL pod adresem https://m.me/cheetospolska. Konkurs jest
prowadzony w środowisku będącym częścią zautomatyzowanego programu komputerowego Chatbot Messenger
w serwisie Facebook dla profilu CheetosPL pod adresem https://www.facebook.com/cheetospolska lub za
pośrednictwem aplikacji Messenger dla użytkownika CheetosPL pod adresem https://m.me/cheetospolska, zwanym
w dalszej części niniejszego Regulaminu „Chatbot Cheetos”, będącego wirtualną rozmową pomiędzy komputerem
a użytkownikiem, rozgrywającą się w czasie rzeczywistym.
5. Czas trwania Konkursu.
Konkurs trwa od 23.11.2022 roku do 06.12.2022 roku. Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury
reklamacyjnej. Termin rozpatrywania reklamacji trwa do 28.03.2023 roku.
6. Produkty objęte sprzedażą promocyjną.
Sprzedażą promocyjną objęte są oferowane przez sklepy Żabka produkty marki Cheetos firmy Frito Lay Poland Sp. z o.o.,
w tym produkty standardowych serii: Cheetos Spirals Cheese&Ketchup 80g, Cheetos Ketchup 85g, Cheetos Cheese
2
85g, Cheetos Pizzerini 85g oraz produkty limitowanej serii Hashtags: Cheetos Hashtags Ketchup Toast 75g i Cheetos
Hashtag Grilled Cheese Sandwich 75g, firmy Frito Lay Poland Sp. z o.o., zwane dalej łącznie „Produktami
Promocyjnymi”. Dostępność Produktów Promocyjnych może być zmienna w poszczególnych sklepach Żabka.
7. Wyłączenie odpowiedzialności Facebook.
Organizator informuje, iż Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany lub wspierany przez
właścicieli serwisu Facebook, ani aplikacji Facebook Messenger, którzy nie ponoszą też odpowiedzialności za prawidłowy
przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
UCZESTNICY KONKURSU
8. Uczestnikiem Konkursu, zwanym w niniejszym Regulaminie „Uczestnikiem”, na warunkach określonych
w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.) oraz w chwili przystąpienia do Konkursu spełniająca łącznie poniższe warunki:
- ma ukończone 16 lat,
- ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
- jest zarejestrowanym uczestnikiem, z aktywnym kontem programu „żappka” należącego do Żabka Polska Sp. z o.o.,
którego regulamin znajduje się na stronie dla urządzeń mobilnych https://zappka.app/regulamin-zappka.
Informacje na temat aplikacji mobilnej Żappka (w tym wymogów technicznych, wersji Android/iOS, jakie musi
spełnić urządzenie mobilne, na którym ma być zainstalowana aplikacja) oraz informacje na temat programu żappka
znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://www.zabka.pl/aplikacja-zappka oraz w regulaminie
programu żappka dostępnym również na ww. stronie internetowej. Uczestnik dokonujący zakupu promocyjnego
z użyciem aplikacji Żappka musi posiadać zainstalowaną na urządzeniu mobilnym aktualną wersję aplikacji Żappka;
- na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała w okresie od dnia 23.11.2022 roku do dnia 06.12.2022
roku, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, zakupu co najmniej
dwóch Produktów Promocyjnych (w tym minimum jednego z serii Cheetos Hashtags) w sklepie Żabka objętym
Konkursem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej skanując przy zakupie kod swojego, aktywnego konta aplikacji
Żappka;
- akceptuje i spełnia warunki „Regulaminu Chatbot Cheetos” dostępnego w ramach Chatbot Cheetos, w tym korzysta
z urządzenia z dostępem do sieci Internet, ma aktywne konto w serwisie Facebook zgodne z wymogami zasad
i regulaminu Facebook, korzysta z aplikacji Messenger Facebook zaktualizowanej do najnowszej obecnie wersji
z wykluczeniem aplikacji Messengera Lite;
- nie jest pracownikiem Organizatora, Administratora Chatbot, Żabka Polska Sp. z o.o., ani spółek z grupy PepsiCo
oraz podmiotów działających na ich zlecenie, ani członkiem najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób.
Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo,
przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba
zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej
(w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
W przypadku osoby, która nie ukończyła 18. lat oświadczenie laureata nagrody o którym mowa w pkt 22 Regulaminu
wypełnia przedstawiciel ustawowy, na którego ręce wydawana jest nagroda.
9. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Warunkiem
udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik akceptuje treść
Regulaminu, zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nich zasad.
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
10. Aby wziąć udział w Konkursie należy w następujących po sobie krokach:
a) w dniach od 23.11.2022 roku do 06.12.2022 roku dokonać zakupu co najmniej dwóch Produktów
Promocyjnych (w tym minimum jednego z serii Cheetos Hashtags) w sklepie Żabka, biorącym udział
3
w Konkursie zgodnie z pkt 4 Regulaminu, skanując przy zakupie kod swojego aktywnego konta aplikacji
Żappka.
Zakup objęty promocją może być zrealizowany zarówno jednorazowo, jak i każdy z wymaganych dwóch
Produktów Promocyjnych może być zakupiony oddzielnie w dowolnych odstępach czasu, jednak każda
rejestracja zakupu Produktów Promocyjnych w aplikacji Żappka musi zostać zrealizowana w okresie od
23.11.2022 roku do 06.12.2022 roku włącznie. Rejestracja zakupu objętego promocją w aplikacji Żappka polega
na okazaniu kodu kreskowego dostępnego w Żappce kasjerowi do zeskanowania przed dokonaniem zapłaty za
zakup Produktu Promocyjnego, lub samodzielnym zeskanowaniu tego kodu w przypadku korzystania z kasy
samoobsługowej w Sklepie Żabka.
b) odebrać w aplikacji Żappka unikalny kod do zgłoszenia w Konkursie, zwany w niniejszym Regulaminie
„Kodem”. Uczestnik po spełnieniu warunków pkt 10a) otrzyma Kod w kuponach w aplikacji Żappka. Kody będą
dostępne do odbioru w terminie do 06.12.2022 roku. Jeden Kod uprawnia do jednego zgłoszenia do Konkursu.
c) w dniach od 23.11.2022 roku do 06.12.2022 roku wejść do Chatbot Cheetos, rozpocząć rozmowę z botem
i wybrać opcję „Gram o nagrody”;
d) zapoznać się i zaakceptować regulamin Chatbot Cheetos, politykę prywatności Cheetos oraz Regulamin
Konkursu wraz z oświadczeniem o ukończeniu 16 lat (tylko przy pierwszej wizycie),
e) wprowadzić unikalny Kod z aplikacji Żappka, o którym mowa w pkt 10 b);
f) wybrać opcję „Pytanie konkursowe”;
g) wykonać zadanie konkursowe poprzez kreatywną odpowiedź tekstową na zadanie: „Wymyśl 4 chrupaśne #
i używając ich napisz za co lubisz Cheetos.”, zwane dalej „Pracą Konkursową”. Praca Konkursowa nie może
przekroczyć 300 znaków wraz ze znakami interpunkcyjnymi i odstępami;
h) podać adres e-mail do kontaktu i/lub wydania nagrody w przypadku wygranej;
Zgłoszenie jest kompletne po poprawnym wykonaniu powyższych kroków i pojawieniu się komunikatu „Dzięki!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane, damy Ci znać w wiadomości e-mail, jeśli wygrasz”.
11. Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego samodzielnie, we własnym imieniu. Każdy Uczestnik biorąc udział
w Konkursie wyraża zgodę, pod zawieszającym warunkiem zdobycia nagrody w Konkursie, na przeniesienie na rzecz FLP,
na zasadach określonych w punkcie 24 Regulaminu, wszystkich autorskich praw majątkowych do nadesłanej Pracy
Konkursowej w tym wykonywania praw zależnych, a także zobowiązuje się do niewykonywania praw autorskich
osobistych do Pracy Konkursowej, poza prawem do autorstwa.
12. Organizator dokona weryfikacji zgłoszonych Prac Konkursowych i zakwalifikuje, jako niepoprawne zgłoszenia,
w przypadku, gdy Praca Konkursowa nie odpowiada na zadanie konkursowe, Praca Konkursowa ma dyskryminujący
charakter, obraża uczucia religijne, zawiera treści obsceniczne lub inne treści niezgodne z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa bądź zasadami współżycia społecznego, nawiązuje do alkoholu lub innych używek, zawiera treści
reklamowe bądź znaki towarowe innych marek niż marki FLP i Żabka.
13. Poprzez fakt dokonania zgłoszenia, o którym mowa powyżej w punkcie 10 Regulaminu, zawierającego Pracę
Konkursową Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że do przesłanej Pracy Konkursowej przysługują mu wszelkie prawa,
w tym zwłaszcza prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające
reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz, że przesłana Praca Konkursowa nie narusza w żaden sposób praw
autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich i jest wyłącznie efektem osobistej działalności
Uczestnika i nie została uprzednio nigdzie opublikowana. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione
przez FLP, Organizatora lub osoby trzecie współpracujące z Organizatorem lub FLP, spowodowane opublikowaniem
Pracy Konkursowej zawierającej wady prawne i zobowiązany jest każdorazowo zwolnić FLP, Organizatora i takie osoby
trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają
odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich określonej przepisami prawa, w szczególności Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4
Uczestnik nie nabywa prawa do nagrody w razie, gdy przesłana przez niego Praca Konkursowa narusza prawo lub prawa,
o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, osób trzecich.
14. Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego samodzielnie, we własnym imieniu. Każdy Uczestnik może wziąć udział
w Konkursie wielokrotnie według procedury przedstawionej w punkcie 10 Regulaminu, każdorazowo zgłaszając nową
Pracę Konkursową.
15. Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać od 23.11.2022 roku do 06.12.2022 roku. Przyjęcie zgłoszenia przez
system rejestracyjny Chatbot Cheetos jest potwierdzone informacją zwrotną w Chatbot Cheetos o treści „Dzięki! Twoje
zgłoszenie zostało wysłane, damy Ci znać w wiadomości e-mail, jeśli wygrasz”. Informacje zwrotne nie potwierdzają
poprawności zgłoszenia z treścią Regulaminu, a tylko fakt zarejestrowania zgłoszenia w systemie teleinformatycznym.
NAGRODY W KONKURSIE
16. Dla laureatów Konkursu ufundowano nagrody w postaci tabletu Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T220NZAAEUE
o wartości 604,86 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 67 zł, przy czym kwota dodatkowej
nagrody pieniężnej w wysokości 67 zł nie jest wypłacana bezpośrednio laureatowi, lecz jest potrącana przez
Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych i wpłacana właściwemu organowi podatkowemu.
Łącznie ufundowano 100 nagród o łącznej wartości 67 186 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sto
osiemdziesiąt sześć złotych brutto).
Wartość puli nagród wynosi 67 186 zł brutto.
17. Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę, ani wartość pieniężną. Prawo do nagrody nie może być
przeniesione na rzecz osób trzecich.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
18. Organizator oświadcza, iż nagrody w ramach niniejszego Konkursu są przekazywane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.).
MIEJSCE I TERMINY WYŁONIENIA LAUREATÓW
19. Wszystkie nagrody w Konkursie zostaną przyznane przez Komisję, zwaną dalej „Komisją”, powołaną przez
Organizatora. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora i Frito Lay Poland Sp. z o.o w liczbie
2 przedstawicieli Organizatora i 1 przedstawiciel Frito Lay Poland Sp. z o.o.
Do 7 dni roboczych po zakończeniu trwania Konkursu Komisja wybierze 100 (słownie: stu) laureatów nagrody, spośród
Uczestników, którzy dokonali poprawnych zgłoszeń do Konkursu.
Posiedzenia Komisji będą odbywały się w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.
20. Komisja oceni całokształt zgłoszonych Prac Konkursowych oceniając kreatywność, merytoryczne dopasowanie
przesłanej treści do przedmiotu zadania konkursowego, oryginalność i styl Pracy Konkursowej. Komisja przyzna nagrody
jedynie Uczestnikom będącym autorami tych Prac Konkursowych, które w opinii Komisji są najlepsze pod względem
ww. kryteriów.
21. O przyznaniu nagrody i jej rodzaju laureat zostanie powiadomiony poprzez wysłanie przez organizatora w ciągu 5 dni
roboczych od momentu przyznania nagrody, czyli nie później niż do dnia 22.12.2022 roku, wiadomości e-mail na adres
e-mail podany przez laureata w trakcie zgłoszenia do Konkursu.
5
22. Laureat nagrody w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail z informacją o wygranej
zobowiązany jest przesłać Organizatorowi przesyłką rejestrowaną na adres: Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k.,
ul. Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Popisz się z Cheetos Hashtags!” oświadczenie w postaci odręcznie
podpisanego dokumentu zawierające dane osobowe laureata, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail
oraz numer telefonu kontaktowego; oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych
laureata w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodę na przekazanie praw autorskich na rzecz FLP oraz oświadczenie
o spełnieniu warunków pkt 8 Regulaminu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Laureat
może złożyć oświadczenie na wyżej wspomnianym wzorze lub poprzez własne pismo, które będzie zawierało dane
określone we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1.
W przypadku laureata nagrody, który nie ukończył 18 lat, oświadczenie wypełnia przedstawiciel ustawowy, na którego
ręce wydawana jest nagroda.
23. Prawo laureata do nagrody wygasa, jeśli w terminie ostatecznym do dnia 20.01.2023 roku nie doręczy
Organizatorowi wszystkich wymaganych dokumentów i/albo nie przekaże wszystkich wymaganych danych zgodnie z pkt
22 Regulaminu. W takim wypadku nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością FLP.
24. FLP nabywa autorskie prawa majątkowe do Prac Konkursowych laureatów z chwilą podpisania przez laureata,
a w przypadku laureata mającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych przez przedstawiciela ustawowego
laureata, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie na FLP całości autorskich praw majątkowych laureata do
Pracy Konkursowej w zamian za wydanie nagrody. Nabycie praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji
wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 90
poz. 631, 2006 r. ze zmianami), a w szczególności:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w szczególności drukiem, techniką cyfrową, techniką
reprograficzną,
b) wprowadzenie do obrotu,
c) wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego pamięci,
d) wprowadzenie do sieci Internet,
e) trwałe i czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
techniką cyfrową, techniką reprograficzną,
f) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
g) wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji FLP, jego publikacji i innych przejawów
jego działalności, a także przedmiotów jego własności; obejmuje to także utrwalanie i zwielokrotnianie
poligraficzne, na płytach CD, kasetach oraz wykonywanie uprawnień zgodnie z punktami od a) do f),
h) wykonywanie praw zależnych do Pracy Konkursowej o których mowa w art. 46 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
WYDAWANIE NAGRÓD
25. Organizator po doręczeniu mu danych i dokumentów, o których mowa w pkt 22 Regulaminu, przystępuje do
weryfikacji ich zgodności z wymogami niniejszego Regulaminu.
Po pozytywnej weryfikacji Organizator wysyła laureatowi nagrodę przesyłką kurierską lub pocztową, na podany przez
niego adres korespondencyjny, w terminie do dnia 28.02.2023 roku.
Koszt przesyłki kurierskiej lub pocztowej ponosi Organizator, dostarczenie nagród jest możliwe jedynie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących
po stronie laureata Konkursu.
W przypadku ograniczeń w realizacji usług kurierskich lub pocztowych i innych niezbędnych do wysyłki nagród,
w związku z sytuacją epidemiologiczną, czas wysyłki nagrody może ulec zmianie, o czym Organizator poinformuje
laureata w wiadomości e-mail na adres podany w oświadczeniu zgodnie z pkt 21 Regulaminu.
6
W przypadku laureata, który nie ukończył 18 lat, nagroda zostanie wydana jego przedstawicielowi ustawowemu.
OGŁASZANIE WYNIKÓW
26. Lista laureatów w postaci imienia (pierwszego członu Nick Facebook) i pierwszej litery nazwiska (pierwszej litery
drugiego członu Nick Facebook) dostępna jest w siedzibie Organizatora.
DANE OSOBOWE
27. Przetwarzanie danych osobowych
27.1. Przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursie oraz prowadzenie przez
Współadministratorów działań promocyjnych, w tym marketingu bezpośredniego produktów i profilowania
użytkowników.
Przystępując do Konkursu Uczestnik udostępnia następujące dane osobowe: nick Facebook (pod warunkiem, iż jest
dostępny publicznie), ID usera Facebook, adres e-mail, strefa czasowa, potwierdza brak powiązania z Organizatorem,
Administratorem Chatbot, Żabka Polska Sp. z o.o., spółkami z grupy PepsiCo i podmiotami działającymi na ich zlecenie;
fakt ukończenie 16 lat; laureat nagrody podaje dodatkowo imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer
telefonu, w przypadku laureata nagrody, który nie ukończył 18 lat podaje się dane przedstawiciela ustawowego: imię,
nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, fakt bycia przedstawicielem ustawowym laureata, który nie
ukończył 18 lat, brak powiązania z Organizatorem, Administratorem Chatbot, Żabka Polska Sp. z o.o., spółkami z grupy
PepsiCo i podmiotami działającymi na ich zlecenie; które będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania
nagród, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników oraz przeprowadzania działań promocyjnych.
Dane osobowe Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału
w Konkursie i wydania nagród.
Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych są Frito Lay Poland
Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Zachodnia 1 oraz PepsiCo
Consulting Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-736 Warszawa, Plac Konesera 12
(„Współadministratorzy”). Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami jest dostępna pod adresem:
https://www.pepsicopoland.com/ochrona-danych-osobowych.
Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14
RODO jest dostępna pod adresem: https://cheetos.pl/docs/polityka-prywatnosci.pdf.
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu zostało powierzone spółce Agencja Reklamowa Avanti
sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A oraz zostało powierzone spółce Wandlee Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie al. Jerozolimskie 85/21; 02-001 Warszawa, na podstawie zawartych umów o powierzeniu
przetwarzania danych osobowych.
Celem przetwarzania danych podawanych przez Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych jest
umożliwienie uczestnictwa w Konkursie „Popisz się z Cheetos Hashtags!”, w tym umożliwienie wydania nagród
w konkursie oraz wypełnienie obowiązków podatkowych i rachunkowych związanych z przyznaniem nagród, a także
prowadzenie przez Współadministratorów działań promocyjnych produktów snackowych (przekąskowych),
w szczególności produktów pod marką Cheetos, w tym marketingu bezpośredniego tych produktów. Działania
marketingowe mogą być dostosowywane do odbiorcy za pomocą profilowania danych osobowych osób odwiedzających
Profil Cheetos, takich jak wiek, płeć lub miejsce zamieszkania, a także personalizowane w oparciu o dane od dostawców
zewnętrznych, takich jak portal Facebook, w celach jak najlepszego dopasowania przesyłanych informacji handlowych
do oczekiwań i preferencji ich odbiorców. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo sprzeciwu na wykorzystanie ich
danych osobowych w celu profilowania. Więcej informacji na temat profilowania znajduje się w polityce prywatności
pod adresem: https://cheetos.pl/docs/polityka-prywatnosci.pdf
7
Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, uzupełniania,
poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W celu uzyskania
informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej,
każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Współadministratorów drogą korespondencyjną pod
adresem Plac Konesera 12, 03-736 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe - przekąski”, wysłać wiadomość e-mail na
adres [email protected] lub zadzwonić pod numer infolinii 801-102-060 (opłata zgodnie z taryfą operatora).
Dane osobowe osób kupujących Produkty Promocyjne i odbierających Kody zgodnie z niniejszym Regulaminem
przetwarzane są przez Żabka Polska Sp. z o.o. zgodnie z regulaminem aplikacji Żappka dostępnym na stronie:
https://www.zabka.pl/aplikacja-zappka oraz polityką prywatności dostępną na stronie: https://www.zabka.pl, po
wyrażeniu odpowiednich zgód w procesie rejestracji.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
28. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Konkursu na piśmie na adres: Agencja Reklamowa Avanti
sp. z o.o. sp.k., Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Popisz się z Cheetos Hashtags! – reklamacja” lub e-mailem
na adres: [email protected] z dopiskiem w tytule „Popisz się z Cheetos Hashtags! – reklamacja”, najpóźniej do dnia
14.03.2023 roku (data nadania – stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji pocztą albo data wprowadzenia
wiadomości e-mail przez Uczestnika do systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający dotarcie wiadomości
e-mail do Organizatora w wypadku złożenia reklamacji e-mailem), z zastrzeżeniem, iż reklamacje dotyczące wydawania
Kodów w aplikacji Żappka i/lub trudności z wysłaniem zgłoszenia do Konkursu należy zgłaszać niezwłocznie
w wiadomości e-mail na adres: [email protected], nie później niż w dniu następującym po dniu wystąpienia
trudności.
29. Reklamacje rozpatruje Komisja, której skład zostanie wyłoniony przez Organizatora.
30. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji
do Organizatora włączając dzień wysłania zawiadomienia o wyniku reklamacji (w przypadku zgłoszenia reklamacji
poprzez e-mail, odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez osobę składającą reklamację, chyba że
zostaną wskazane innego rodzaju dane kontaktowe). Rozpatrywanie reklamacji trwa najpóźniej do dnia 28.03.2023 roku
włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. Fakt skorzystania lub nieskorzystania z trybu
postępowania reklamacyjnego ani wynik rozpoznania reklamacji w żaden sposób nie ograniczają prawa do dochodzenia
nie zaspokojonych roszczeń w drodze postępowania sądowego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
31. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora, w trakcie trwania
zgłoszeń w serwisie Chatbot Cheetos. Na pisemne życzenie Uczestnika Konkursu, otrzyma on kopię Regulaminu po
przesłaniu przez niego zaadresowanej opłaconej koperty zwrotnej na adres: Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o.
sp.k., Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Popisz się z Cheetos Hashtags! - Regulamin”.
32. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu tych Uczestników Konkursu, którzy naruszyli
postanowienia Regulaminu, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Konkursu
w sposób nieuprawniony poprzez użycie narzędzi programistycznych lub inne działania ingerujące w bezpieczeństwo,
budowę lub funkcjonowanie Chatbot Cheetos, narusza zasady i regulamin Facebook i/lub Messenger. W takim
przypadku dokonane przez Uczestnika zgłoszenia nie są uwzględniane w Konkursie, a prawo do nagrody wygasa.
33. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń do Konkursu
w imieniu osób trzecich ze stworzonych kont e-mail lub Facebook, ani za pośrednictwem ich kont e-mail lub Facebook.
W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych kont e-mail
8
lub Facebook, Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i pozbawienia Uczestnika prawa do
nagrody w Konkursie.
34. Infolinia dotycząca Konkursu czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00 (z wyłączeniem dni
wolnych od pracy i świątecznych) pod numerem telefonu (22) 378-25-12 – opłata według stawki operatora. Pytania
dotyczące Konkursu można kierować mailem na adres: [email protected]
35. Roszczenia Uczestnika wynikające z udziału w Konkursie lub oparte na postanowieniach Regulaminu mogą być
kierowane wyłącznie wobec Organizatora.
36. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
37. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Załącznik nr 1.
9
Załącznik nr 1
Oświadczenie dla laureata nagrody Konkursu „Popisz się z Cheetos Hashtags!”
Imię i nazwisko laureata:…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego (jeśli laureat nie ukończył 18 lat):…………..…………………………………………………..………………
Adres korespondencyjny: …………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu kontaktowego:……………………………………… Adres e-mail :………………………………………………………..…………………………………
Oświadczenia laureata Konkursu:
Oświadczam, iż jako laureat mam ukończone 18 lat lub jestem przedstawicielem ustawowym wyżej wymienionego laureata nagrody i zapoznałem się
z pkt 27 Regulaminu Konkursu „Popisz się z Cheetos Hashtags!” i zasadami wyrażania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.
Data…………………………………………………………………. Podpis…………………………………………………………………………….
Oświadczenia laureata Konkursu lub przedstawiciela ustawowego laureata Konkursu o spełnieniu warunków pkt 8 Regulaminu:
Oświadczam, iż nie jestem pracownikiem Organizatora, Administratora Chatbot, Żabka Polska Sp. z o.o., ani spółek z grupy PepsiCo oraz podmiotów działających na
ich zlecenie, ani członkiem ich najbliższej rodziny w rozumieniu pkt 8 Regulaminu.
Data…………………………………………………………………. Podpis…………………………………………………………………………….
Oświadczenia laureata Konkursu o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na FLP całości praw majątkowych do Pracy Konkursowej:
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Frito Lay Poland sp. z o.o. całości autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej stanowiącej wykonanie
zadania konkursowego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 90 poz. 631, 2006 r. ze
zmianami) w zamian za wydanie nagrody. Nabycie praw autorskich przez FLP obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 wyżej wymienionej ustawy,
a w szczególności pola doprecyzowane w pkt. 24 Regulaminu Konkursu, w tym wykonywania praw zależnych. Jako laureat nagrody nie jestem uprawniony/a do
otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.
Data…………………………………………………………………. Podpis…………………………………………………………………………….
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU I ICH PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH
Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych są Frito Lay Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku
Mazowieckim, pod adresem 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Zachodnia 1 oraz PepsiCo Consulting Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-736
Warszawa, Plac Konesera 12 („Współadministratorzy”). Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami jest dostępna pod adresem:
https://www.pepsicopoland.com/ochrona-danych-osobowych.
Dane osobowe Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Podanie przez
Uczestnika Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagród.
Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem:
https://cheetos.pl/docs/polityka-prywatnosci.pdf .
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu zostało powierzone spółce Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy
ul. Reymonta 4A oraz zostało powierzone spółce Wandlee Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie al. Jerozolimskie 85/21; 02-001 Warszawa, na podstawie zawartych
umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: nick Facebook (pod warunkiem, iż jest dostępny publicznie), ID usera Facebook, adres e-mail, strefa czasowa,
potwierdza brak powiązania z Organizatorem, Administratorem Chatbot, Żabka Polska Sp. z o.o., spółkami z grupy PepsiCo i podmiotami działającymi na ich zlecenie,
fakt ukończenia 16 lat; laureat nagrody podaje dodatkowo imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu; w przypadku laureata nagrody, który
nie ukończył 18 lat podaje się dane przedstawiciela ustawowego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego, fakt
bycia przedstawicielem ustawowym laureata, który nie ukończył 18 lat, brak powiązania z Organizatorem, Administratorem Chatbot, Żabka Polska Sp. z o.o., spółkami
z grupy PepsiCo i podmiotami działającymi na ich zlecenie; które będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród, a także w celu rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji Uczestników oraz przeprowadzania działań promocyjnych.
Celem przetwarzania danych podawanych przez Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych jest umożliwienie uczestnictwa w Konkursie „Popisz się
z Cheetos Hashtags!”, w tym umożliwienie wydania nagród w konkursie oraz wypełnienie obowiązków podatkowych i rachunkowych związanych z przyznaniem
nagród, a także prowadzenie przez Współadministratorów działań promocyjnych produktów snackowych (przekąskowych), w szczególności produktów pod marką
Cheetos, w tym marketingu bezpośredniego tych produktów. Działania marketingowe mogą być dostosowywane do odbiorcy za pomocą profilowania danych
osobowych osób odwiedzających Profil Cheetos, takich jak wiek, płeć lub miejsce zamieszkania, a także personalizowane w oparciu o dane od dostawców
zewnętrznych, takich jak portal Facebook, w celach jak najlepszego dopasowania przesyłanych informacji handlowych do oczekiwań i preferencji ich odbiorców.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo sprzeciwu na wykorzystanie ich danych osobowych w celu profilowania. Więcej informacji na temat profilowania znajduje
się w polityce prywatności pod adresem: https://cheetos.pl/docs/polityka-prywatnosci.pdf
Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia
sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W celu uzyskania informacji na temat
przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do
Współadministratorów drogą korespondencyjną pod adresem ul. Zamoyskiego 24/26, 03-801 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe - przekąski”, wysłać wiadomość
e-mail na adres [email protected] lub zadzwonić pod numer infolinii 801-102-060 (opłata zgodnie z taryfą operatora).

Organizator konkursu

Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k.

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki Cheetos.