Regulamin konkursu

1
Regulamin konkursu „Piłkarski konkurs Lay’s 2023”
zwany dalej „Regulaminem”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa konkursu.
Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”, jest prowadzony pod nazwą „Piłkarski konkurs
Lay’s 2023”.
2. Nazwa podmiotu organizującego Konkursu oraz cel Konkursu.
Organizatorem Konkursu, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest Agencja Reklamowa
Avanti sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Sulejówku ul. Reymonta 4a; 05-070 Sulejówek, REGON 366811769, NIP: 8222357971;
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000669005.
Konkurs organizowany jest w celu promocji produktów marki Lay’s wśród konsumentów. Fundatorem nagród
w Konkursie, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „FLP”, jest Frito Lay Poland sp. z o.o. z siedzibą
w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Zachodnia 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000061745, NIP 5291347721, REGON 012688286.
3. Informacja o formie organizacji Konkursu.
Konkurs nie zależy od przypadku ani nie polega na odgadywaniu i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią
promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888 ze zm.). Organizator składa przyrzeczenie publiczne
w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740,
z późn. zm.).
4. Obszar, na którym będzie prowadzony Konkurs.
Konkurs prowadzony będzie w sklepach detalicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia do Konkursu będą
przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet na stronie internetowej www.kibicujzlays.lays.pl, zwanej dalej „Stroną
Konkursową”.
5. Czas trwania Konkursu.
Konkurs trwa od 03.04.2023 roku do 28.05.2023 roku. Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury
reklamacyjnej. Termin rozpatrywania reklamacji trwa do 31.08.2023 roku.
6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej oraz produkty objęte.
Promocyjna sprzedaż produktów promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie rozpoczyna się w dniu
03.04.2023 roku i kończy w dniu 28.05.2023 roku. Sprzedażą promocyjną objęte są dystrybuowane przez Frito Lay
Poland sp. z o.o. i oferowane przez sklepy detaliczne produkty marki Lay’s (wszystkie dostępne opakowania/gramatury
i warianty smakowe), zwane dalej łącznie „Produktami Promocyjnymi”.
7. Podział Konkursu na etapy i zadania.
Konkurs podzielony jest na 8 tygodni zwanych „Etapami”: Etap I 03.04.2023 – 09.04.2023, Etap II 10.04.2023 –
16.04.2023, Etap III 17.04.2023 – 23.04.2023, Etap IV 24.04.2023 – 30.04.2023, Etap V 01.05.2023 – 07.05.2023,
Etap VI 08.05.2023 – 14.05.2023, Etap VII 15.05.2023 – 21.05.2023, Etap VIII 22.05.2023 – 28.05.2023.
2
UCZESTNICY KONKURSU
8. Uczestnikiem Konkursu, zwanym w niniejszym Regulaminie „Uczestnikiem”, na warunkach określonych
w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.) oraz w chwili przystąpienia do Konkursu spełniająca łącznie poniższe warunki:
- ma ukończone 16 lat i posiada zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie;
- ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
- na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała w okresie od dnia 03.04.2023 roku do dnia 28.05.2023
roku, w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, zakupu co najmniej jednego
Produktu Promocyjnego w sklepie detalicznym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- nie jest pracownikiem Organizatora, spółek z grupy PepsiCo oraz podmiotów działających na ich zlecenie, ani
członkiem najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego
Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem
w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba
współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy
zlecenia).
W przypadku osoby, która nie ukończyła 18 lat oświadczenie laureata nagrody, o którym mowa w pkt 21 a) Regulaminu,
wypełnia przedstawiciel ustawowy laureata, na którego ręce wydawana jest nagroda.
9. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się
z Regulaminem Konkursu. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu. Poprzez wzięcie udziału
w Konkursie Uczestnik akceptuje treść Regulaminu, zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nich zasad.
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
10. Aby wziąć udział w Konkursie należy w następujących po sobie krokach:
a) w dniach od 03.04.2023 roku do 28.05.2023 roku dokonać zakupu co najmniej jednego Produktu
Promocyjnego w sklepie detalicznym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zachować dowód zakupu (dowód
zakupu należy zachować do zakończenia okresu reklamacji w Konkursie). Przez dowód zakupu rozumie się
oryginał paragonu fiskalnego lub imiennej faktury. Jeden dowód zakupu można wykorzystać tylko jeden raz do
zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie.
b) Po dokonaniu zakupu, o którym mowa w pkt 10 a), w dniach od 03.04.2023 roku do 28.05.2023 roku, wejść na
Stronę Konkursową www.kibicujzlays.lays.pl i dokonać zgłoszenia do Konkursu poprzez wypełnienie i wysłanie
formularza zgłoszeniowego dostępnego w sekcji „weź udział”, zawierającego następujące pola obowiązkowe:
- wykonanie pracy konkursowej poprzez kreatywną, tekstową odpowiedź na zadanie konkursowe: „Skomentuj
po mistrzowsku akcję z meczu piłki nożnej, która wywarła na Tobie wrażenie. Daj nam poczuć te emocje!”,
wykorzystując maksymalnie 500 znaków wraz ze znakami interpunkcyjnymi i odstępami, zwane dalej „Pracą
Konkursową”. Odpowiedź na zadanie konkursowe może dotyczyć dowolnego meczu piłki nożnej;
- numer dowodu zakupu, o którym mowa w pkt 10 a);
- numer NIP sklepu z dowodu zakupu, o którym mowa w pkt 10 a);
- imię i nazwisko;
- numer telefonu kontaktowego;
- adres e-mailowy;
- datę urodzenia;
- oświadczenie, iż Uczestnik ma ukończone 16 lat, zapoznał się z Regulaminem i z polityką prywatności;
- pole captcha opcjonalnie (Strona korzysta z reCAPTCHA działającego w tle, jednak w wybranych przypadkach,
Uczestnik może zostać poproszony o wykonanie standardowego testu captcha).
W trakcie zgłoszenia Uczestnik może opcjonalnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych
w zakresie i od podmiotów wskazanych w formularzu zgód. Wyrażenie zgód nie jest warunkiem uczestnictwa
w Konkursie.
3
Zgłoszenie jest kompletne po poprawnym wykonaniu powyższych kroków i pojawieniu się komunikatu „Dzięki! Twoje
zgłoszenie zostało wysłane, damy Ci znać w wiadomości e-mail jeśli wygrasz”.
Ewentualne trudności dotyczące wysłania zgłoszenia do Konkursu należy zgłaszać niezwłocznie w wiadomości e-mail na
adres: [email protected], nie później niż w dniu następującym po dniu wystąpienia trudności.
11. W Konkursie udział biorą jedynie prace zgłoszone według procedury przedstawionej w pkt 10 Regulaminu na stronie
www.kibicujzlays.lays.pl. Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego samodzielnie, we własnym imieniu. Każdy
Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, według procedury przedstawionej w pkt 10 Regulaminu,
każdorazowo zgłaszając nową Pracę Konkursową oraz nowy dowód zakupu. Organizator może dokonywać weryfikacji
dowodów zakupu pod kątem ich zgodności z Regulaminem, zgodnie z pkt 33 niniejszego Regulaminu.
12. Organizator dokona weryfikacji zgłoszonych Prac Konkursowych i zakwalifikuje, jako niepoprawne zgłoszenia
w przypadku, gdy Praca Konkursowa nie odpowiada na zadanie konkursowe, Praca Konkursowa ma dyskryminujący
charakter, obraża uczucia religijne, zawiera treści wulgarne lub słowa powszechnie uznawane za obraźliwe, zawiera
treści obsceniczne lub inne treści niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź zasadami współżycia
społecznego, nawiązuje do treści pornograficznych, alkoholu lub innych używek, zawiera treści reklamowe bądź znaki
towarowe innych marek niż marki FLP.
13. Każdy Uczestnik, biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę, pod zawieszającym warunkiem zdobycia nagrody
w Konkursie, na przeniesienie na rzecz FLP, na zasadach określonych w punkcie 23 Regulaminu, wszystkich autorskich
praw majątkowych do nadesłanej Pracy Konkursowej w tym wykonywania praw zależnych, a także zobowiązuje się do
niewykonywania praw autorskich osobistych do Pracy Konkursowej, poza prawem do autorstwa. Poprzez fakt dokonania
zgłoszenia, o którym mowa powyżej w punkcie 10 Regulaminu, zawierającego Pracę Konkursową, Uczestnik oświadcza
i gwarantuje, że do przesłanej Pracy Konkursowej przysługują mu wszelkie prawa, w tym zwłaszcza prawa własności
intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie
i publikowanie oraz, że przesłana Praca Konkursowa nie narusza w żaden sposób praw autorskich bądź innych praw czy
dóbr prawnie chronionych osób trzecich i jest wyłącznie efektem osobistej działalności Uczestnika i nie została
uprzednio nigdzie opublikowana. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez FLP,
Organizatora lub osoby trzecie współpracujące z Organizatorem lub FLP, spowodowane opublikowaniem Pracy
Konkursowej zawierającej wady prawne i zobowiązany jest każdorazowo zwolnić FLP, Organizatora i takie osoby trzecie
od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają
odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich określonej przepisami prawa, w szczególności Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Uczestnik nie nabywa prawa do nagrody w razie, gdy przesłana przez niego Praca Konkursowa narusza prawo lub prawa,
o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, osób trzecich.
14. Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać od 03.04.2023 roku do 28.05.2023 roku. Przyjęcie Zgłoszenia przez
system rejestracyjny Strony Konkursowej jest potwierdzone informacją zwrotną na Stronie Konkursowej o treści „Dzięki!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane, damy Ci znać w wiadomości e-mail jeśli wygrasz”. Informacja zwrotna na Stronie
Konkursowej nie potwierdza poprawności Zgłoszenia z treścią Regulaminu, a tylko fakt zarejestrowania Zgłoszenia
w systemie teleinformatycznym.
NAGRODY W KONKURSIE
15. Dla laureatów Konkursu ufundowano następujące nagrody:
a) Nagroda główna, w postaci nagrody pieniężnej o wartości 10 000 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną
w wysokości 1111 zł, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 1111 zł nie jest wypłacana
bezpośrednio laureatowi, lecz jest potrącana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku
dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
i wpłacana właściwemu organowi podatkowemu.
4
Łącznie ufundowano 8 nagród głównych o łącznej wartości 88 888 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt osiem
tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych brutto, 0/100).
b) Nagroda I stopnia, w postaci składanego stołu do piłkarzyków Hop-Sport Sector o wartości 687,50 zł brutto wraz
z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 76 zł, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej
w wysokości 76 zł nie jest wypłacana bezpośrednio laureatowi, lecz jest potrącana przez Organizatora na poczet
zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych i wpłacana właściwemu organowi podatkowemu.
Łącznie ufundowano 40 nagród I stopnia o łącznej wartości 30 540 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset
czterdzieści złotych brutto, 80/100).
c) Nagroda II stopnia, w postaci vouchera na zakupy w sklepie internetowym www.adidas.pl o wartości 250 zł
brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 28 zł, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej
w wysokości 28 zł nie jest wypłacana bezpośrednio laureatowi, lecz jest potrącana przez Organizatora na poczet
zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych i wpłacana właściwemu organowi podatkowemu.
Łącznie ufundowano 800 nagród II stopnia o łącznej wartości 222 400 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia
dwa tysiące czterysta złotych brutto, 0/100).
Wartość puli nagród wynosi 341 828 zł brutto.
16. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inną nagrodę. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na
rzecz osób trzecich.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
17. Organizator oświadcza, iż nagrody w ramach niniejszego Konkursu są przekazywane zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.).
MIEJSCE I TERMINY WYŁONIENIA LAUREATÓW
18. Konkurs podzielony jest na 8 Etapów zgodnie z pkt 7 Regulaminu. Wszystkie nagrody w Konkursie zostaną przyznane
przez komisję, zwaną dalej „Komisją”, powołaną przez Organizatora. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele
Organizatora i Frito Lay Poland Sp. z o.o w liczbie 2 przedstawicieli Organizatora i 1 przedstawiciel Frito Lay Poland
Sp. z o.o.
Do 10 dni roboczych po zakończeniu trwania każdego Etapu Konkursu Komisja wybierze:
- 1 (słownie: jednego) laureata nagrody głównej, spośród Uczestników, którzy dokonali poprawnych zgłoszeń do
Konkursu w danym Etapie,
- 5 (słownie: pięciu) laureatów nagrody I stopnia, spośród Uczestników, którzy dokonali poprawnych zgłoszeń do
Konkursu w danym Etapie,
- 100 (słownie: stu) laureatów nagrody II stopnia, spośród Uczestników, którzy dokonali poprawnych zgłoszeń do
Konkursu w danym Etapie.
Posiedzenia Komisji będą odbywały się w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.
19. Komisja oceni całokształt zgłoszonych Prac Konkursowych oceniając kreatywność, unikalność, merytoryczne
dopasowanie przesłanej treści do przedmiotu zadania konkursowego, oryginalność i styl Pracy Konkursowej. Komisja
przyzna nagrody jedynie Uczestnikom będącym autorami tych Prac Konkursowych, które w opinii Komisji są najlepsze
pod względem ww. kryteriów. Komisja zastrzega sobie prawo do wyboru mniejszej liczby laureatów niż przewidziana
pula nagród, w przypadku, gdy Prace Konkursowe nie będą spełniały kryteriów oceny na poziomie wystarczającym do
przyznania nagród w ocenie Komisji.
5
20. O przyznaniu nagrody i jej rodzaju laureat zostanie powiadomiony poprzez wysłanie przez Organizatora, na adres
e-mail podany w trakcie zgłoszenia do Konkursu, wiadomości e-mail w ciągu 5 dni roboczych od momentu przyznania
nagrody, czyli nie później niż do dnia 19.06.2023 roku.
21. Laureat nagrody głównej w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail z informacją o wygranej
zobowiązany jest przesłać Organizatorowi przesyłką rejestrowaną na adres: Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k.,
ul. Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Piłkarski konkurs Lay’s 2023” następujące dokumenty:
a) Oświadczenie w postaci odręcznie podpisanego dokumentu, zawierające dane osobowe laureata zgodne z danymi
podanymi w formularzu zgłoszeniowym, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu
kontaktowego oraz indywidualny numer konta bankowego; potwierdzenie zapoznania się z zasadami
przetwarzania danych osobowych laureata w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodę na przekazanie praw
autorskich na rzecz FLP oraz oświadczenie o spełnieniu warunków pkt 8 Regulaminu. Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Laureat może złożyć oświadczenie na wyżej wspomnianym wzorze lub
poprzez własne pismo, które będzie zawierało dane określone we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1.
W przypadku laureata nagrody, który nie ukończył 18. lat, oświadczenie wypełnia przedstawiciel ustawowy
laureata, na którego ręce wydawana jest nagroda;
b) Dowód zakupu, potwierdzający zakup Produktu Promocyjnego uprawniający do udziału w Konkursie zgodnie
z Regulaminem, o numerze zgodnym z numerem podanym w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 10 b) Regulaminu.
Organizator jest zobowiązany do zwrotu dowodu zakupu Uczestnikowi, o ile Uczestnik prześle Organizatorowi
zaadresowaną, opłaconą kopertę zwrotną, pozwalającą na nadanie przesyłki rejestrowanej na wskazany adres.
Organizator zobowiązany jest do nadania przesyłki z dowodem zakupu niezwłocznie, nie później niż do dnia
14.07.2023 roku.
Laureat nagrody I stopnia oraz laureat nagrody II stopnia w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości
e-mail z informacją o wygranej zobowiązany jest przesłać Organizatorowi za pomocą formularza dostępnego pod
indywidualnym linkiem przesłanym przez Organizatora w wiadomości e-mail z informacją o wygranej (link kieruje do
dedykowanej dla laureata podstrony w domenie www.kibicujzlays.lays.pl i tylko w tej domenie laureat powinien
przekazywać dane poprzez wypełnienie i wysłanie formularza) następujące dokumenty:
a) Oświadczenie w formie elektronicznej, zawierające dane osobowe laureata zgodne z danymi podanymi
w formularzu zgłoszeniowym, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu
kontaktowego; potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych laureata w celu
przeprowadzenia Konkursu, zgodę na przekazanie praw autorskich na rzecz FLP oraz oświadczenie o spełnieniu
warunków pkt 8 Regulaminu.
W przypadku laureata nagrody, który nie ukończył 18. lat, oświadczenie wypełnia przedstawiciel ustawowy
laureata, na którego ręce wydawana jest nagroda;
b) Dowód zakupu w postaci skanu lub zdjęcia dowodu zakupu, potwierdzający zakup Produktu Promocyjnego
uprawniający do udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem, o numerze zgodnym z numerem podanym
w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 10 b) Regulaminu. Wielkość wgrywanego pliku nie może przekraczać 5 MB.
Przyjęcie powyższych dokumentów przez system rejestracyjny laureatów Strony Konkursowej jest potwierdzone
informacją zwrotną na Stronie Konkursowej o treści „Dzięki! Twoje oświadczenie laureata zostało wysłane”. Informacja
zwrotna na Stronie Konkursowej nie potwierdza poprawności przesłanych dokumentów z treścią Regulaminu, a tylko
fakt zarejestrowania dokumentów w systemie teleinformatycznym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zespół
obsługi Konkursu skontaktuje się niezwłocznie z laureatem.
22. Prawo laureata do nagrody wygasa, jeśli w terminie ostatecznym, do dnia 10.07.2023 roku, nie doręczy
Organizatorowi wszystkich wymaganych dokumentów i/albo nie przekaże wszystkich wymaganych danych zgodnie
z pkt 21 Regulaminu. W takim wypadku nagroda nie jest wydawana.
6
23. FLP nabywa autorskie prawa majątkowe do Prac Konkursowych laureatów z chwilą podpisania przez laureata,
a w przypadku laureata, który nie ukończył 18. roku życia przez przedstawiciela ustawowego laureata, oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przeniesienie na FLP całości autorskich praw majątkowych laureata do Pracy Konkursowej
w zamian za wydanie nagrody. Nabycie praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione
w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 90 poz. 631,
2006 r. ze zmianami), a w szczególności:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w szczególności drukiem, techniką cyfrową, techniką
reprograficzną,
b) wprowadzenie do obrotu,
c) wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego pamięci,
d) wprowadzenie do sieci Internet,
e) trwałe i czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
techniką cyfrową, techniką reprograficzną,
f) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
g) wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji FLP, jego publikacji i innych przejawów
jego działalności, a także przedmiotów jego własności; obejmuje to także utrwalanie i zwielokrotnianie
poligraficzne, na płytach CD, kasetach oraz wykonywanie uprawnień zgodnie z punktami od a) do f),
h) wykonywanie praw zależnych do Pracy Konkursowej o których mowa w art. 46 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
WYDAWANIE NAGRÓD
24. Organizator po doręczeniu mu danych i dokumentów, o których mowa w pkt 21 Regulaminu, przystępuje do
weryfikacji ich zgodności z wymogami niniejszego Regulaminu.
Po pozytywnej weryfikacji zgodności dokumentów, o których mowa w pkt 21 Regulaminu, Organizator wysyła
laureatowi nagrodę główną przelewem bankowym na konto bankowe wskazane przez laureata lub przedstawiciela
ustawowego laureata zgodnie z pkt 21 Regulaminu, w terminie do dnia 03.08.2023 roku.
Po pozytywnej weryfikacji zgodności dokumentów, o których mowa w pkt 21 Regulaminu, Organizator wysyła
laureatowi nagrodę I stopnia przesyłką kurierską lub pocztową na adres wskazany przez laureata lub przedstawiciela
ustawowego laureata zgodnie z pkt 21 Regulaminu, w terminie do dnia 03.08.2023 roku.
Po pozytywnej weryfikacji zgodności dokumentów, o których mowa w pkt 21 Regulaminu, Organizator wysyła
laureatowi nagrodę II stopnia w wiadomości e-mail (w formie kodu) na adres e-mail wskazany przez laureata lub
przedstawiciela ustawowego laureata zgodnie z pkt 21 Regulaminu, w terminie do dnia 03.08.2023 roku. Realizacja
voucherów wydawanych w formie kodów możliwa jest na zakupy wyłącznie w sklepie internetowym dostępnym pod
adresem www.adidas.pl w terminie do dnia 31.12.2023 roku (w koszyku należy dodać „Kod promocyjny” i wybrać
„Zastosuj”). Podany jednorazowy kod vouchera jest ważny wyłącznie w przypadku zamówień składanych przez (stronę
internetową i/lub aplikację) adidas.pl. Kod vouchera nie obejmuje kosztów dostawy, nie dotyczy uprzednio zakupionych
produktów, nie łączy się z jakimikolwiek innymi promocjami lub rabatami i nie podlega wymianie na równowartość
w gotówce. Inne wyłączenia, które mogą obowiązywać w przypadku voucherów wydawanych w formie kodów zostaną
opisane na stronie internetowej adidas.pl. Po wykorzystaniu vouchera niewykorzystana kwota przepada. W przypadku
zwrotu lub anulowania zamówienia należy pamiętać, że zniżki na produkty są udzielane proporcjonalnie do
zamówionych produktów. Oznacza to, że w przypadku (częściowego) zwrotu lub anulowania zamówienia zniżka nie
zostanie (w pełni) wykorzystana. W takiej sytuacji można skontaktować się z działem obsługi klienta adidas.pl, aby
uzyskać nowy voucher na pozostałą kwotę. Więcej informacji w sekcji „Odesłanie rzeczy i zwrot pieniędzy” w zakładce
Pomoc pod adresem https://www.adidas.pl/pomoc. Vouchery realizowane są zgodnie z regulaminem sklepu dostępnym
na stronie https://www.adidas.pl/terms_and_conditions. Vouchery nie sumują się i nie łączą się z innymi promocjami.
W przypadku pytań / trudności dotyczących realizacji voucherów należy kontaktować się z obsługą sklepu
www.adidas.pl, dane kontaktowe dostępne są na stronie https://www.adidas.pl/pomoc.
7
Koszt przesyłki kurierskiej, pocztowej, wysłania przelewu lub wiadomości e-mail ponosi Organizator. Dostarczenie
nagród jest możliwe jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu. W przypadku ograniczeń w realizacji
usług kurierskich lub pocztowych i innych niezbędnych do wysyłki nagród, w związku z sytuacją epidemiologiczną, czas
wysyłki nagrody może ulec zmianie, o czym Organizator poinformuje laureata w wiadomości e-mail na adres podany
w oświadczeniu zgodnie z pkt 21 Regulaminu.
OGŁASZANIE WYNIKÓW
25. Lista laureatów (w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska) jest publikowana sukcesywnie na Stronie Konkursowej
www.kibicujzlays.lays.pl.
USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
26. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na stronach
związanych z udziałem w Konkursie. Usługi opisane w niniejszym punkcie świadczone są nieodpłatnie. Użytkownik może
skorzystać z usługi wielokrotnie z ograniczeniami wynikającymi z treści Regulaminu. Użytkownik może skontaktować się
z Organizatorem pod adresem e-mail: [email protected].
26.1. Korzystanie z usługi elektronicznej dostępu do stron internetowych związanych z udziałem w Konkursie wymaga
sprzętu z dostępem do sieci Internet; z aktualnym systemem Windows, Mac OS na komputerach, Android, iOS na
urządzeniach mobilnych i przeglądarką internetową Chrome w wersji min. 98, FireFox min. 93, Safari min. 14 lub
Android, iOS, włączonej obsługi plików cookie i JavaScript. Za dostęp do sieci Internet operator, z usług którego korzysta
Użytkownik może pobrać opłatę zgodnie z taryfą. Organizator informuje, że z uwagi na publiczny charakter sieci
Internet, korzystanie ze stron internetowych związanych z udziałem w Konkursie może wiązać się z zagrożeniem
pozyskania danych przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne,
które zminimalizują takie zagrożenia, w szczególności poprzez stosowanie oprogramowania antywirusowego i zapory
sieciowej.
26.2. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji, co do sposobu realizacji usługi opisanej w punkcie
powyżej, w sposób wskazany w pkt 28 Regulaminu. Organizator rozstrzyga reklamację w sposób i w terminie wskazanym
w pkt 29 i 30 Regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem usługi, opisanej w punkcie 26
powyżej, treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik może wypowiedzieć usługi elektroniczne, wskazane w punkcie
26 powyżej, w każdym czasie przed ich realizacją (przed wysłaniem zgłoszenia do Konkursu).
DANE OSOBOWE
27. Przetwarzanie danych osobowych
27.1. Przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursie oraz prowadzenie przez
współadministratorów działań promocyjnych, w tym marketingu bezpośredniego produktów i profilowania
Użytkowników.
Przystępując do Konkursu Uczestnik podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
datę urodzenia, fakt ukończenia 16. roku życia, adres IP urządzenia za pomocą którego wysyłane jest zgłoszenie do
Konkursu, poprzez akceptację Regulaminu potwierdza brak powiązania z Organizatorem, spółkami z grupy PepsiCo
i podmiotami działającymi na ich zlecenie; laureat Konkursu podaje dodatkowo adres korespondencyjny, laureat
nagrody głównej podaje dodatkowo numer konta bankowego; w przypadku laureata nagrody, który nie ukończył 18
roku życia podaje się dane przedstawiciela ustawowego laureata: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail,
numer telefonu, a w przypadku przedstawiciela ustawowego laureata nagrody głównej również numer konta
bankowego; fakt bycia przedstawicielem ustawowym laureata, który nie ukończył 18. roku życia, brak powiązania z
Organizatorem, spółkami z grupy PepsiCo i podmiotami działającymi na ich zlecenie w rozumieniu punktu 8 niniejszego
Regulaminu; które będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród, a także w celu rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji Uczestników oraz przeprowadzania działań promocyjnych.
Dane osobowe Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
8
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
Podanie przez Uczestnika Konkursu i jego przedstawiciela ustawowego danych osobowych ma charakter dobrowolny,
lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody.
Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych są:
a) Frito Lay Poland sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
ul. Zachodnia 1 (zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000061745, NIP: 5291347721, REGON: 012688286),
b) PepsiCo Consulting Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-736 Warszawa, Plac Konesera 12
(zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, pod numerem KRS: 0000369379, NIP: 0000369379, REGON: 142654177),
(określani w niniejszym Regulaminie jako „Współadministratorzy”).
Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami jest dostępna pod adresem:
https://www.pepsicopoland.com/ochrona-danych-osobowych.
Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14
RODO jest dostępna pod adresem: https://www.lays.pl/polityka-prywatnosci-dzialan-marketingowych-i-promocyjnych
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych zostało powierzone spółce
Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A na podstawie zawartej
umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Uczestników mogą zostać ujawnione przez
Współadministratorów i Organizatora podmiotom i organom, którym Współadministratorzy i Organizator są
zobowiązani lub upoważnieni udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
jak również producentom nagród i podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe celem wydania nagród
i doręczenia odpowiedzi na reklamacje. Do danych osobowych Uczestników mogą też mieć dostęp podmioty
przetwarzające dane osobowe na zlecenie Współadministratorów i Organizatora, w tym agencje marketingowe,
podmioty księgowe lub informatyczne.
Celem przetwarzania danych podawanych przez Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych jest
umożliwienie uczestnictwa w Konkursie „Piłkarski konkurs Lay’s 2023”, w tym umożliwienie wydania nagród
w Konkursie, wypełnienie obowiązków podatkowych i rachunkowych związanych z przyznaniem nagród, a także
prowadzenie przez Współadministratorów działań promocyjnych produktów snackowych (przekąskowych),
w szczególności produktów pod marką Lay’s, w tym marketingu bezpośredniego tych produktów. Działania
marketingowe mogą być dostosowywane do odbiorcy za pomocą profilowania danych osobowych osób odwiedzających
stronę Konkursu, takich jak wiek, płeć lub miejsce zamieszkania, a także personalizowane w oparciu
o dane od dostawców zewnętrznych, takich jak portal Facebook, w celach jak najlepszego dopasowania przesyłanych
informacji handlowych do oczekiwań i preferencji ich odbiorców. Uczestnikom Konkursu i ich przedstawicielom
ustawowym przysługuje prawo sprzeciwu na wykorzystanie ich danych osobowych w celu profilowania. Więcej
informacji na temat profilowania znajduje się w polityce prywatności pod adresem: https://www.lays.pl/politykaprywatnosci-dzialan-marketingowych-i-promocyjnych
Niewyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych nie oznacza braku możliwości wzięcia udziału
w Konkursie.
Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, uzupełniania,
poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W celu uzyskania
informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej,
każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Współadministratora drogą korespondencyjną pod
adresem Plac Konesera 12, 03-736 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe – przekąski”, wysłać wiadomość e-mail na
adres: [email protected] lub zadzwonić pod numer infolinii 801-102-060 (opłata zgodnie z taryfą operatora).
9
27.2. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.
Uczestnicy Konkursu przystępując do Konkursu mogą opcjonalnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji
marketingowych w zakresie i od podmiotów wskazanych w formularzu zgód. Wyrażenie zgód nie jest warunkiem
uczestnictwa w Konkursie.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
28. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Konkursu na piśmie na adres: Agencja Reklamowa
Avanti sp. z o.o. sp.k., Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Piłkarski konkurs Lay’s 2023 – reklamacja” lub
e-mailem na adres: [email protected] dopiskiem w tytule „Piłkarski konkurs Lay’s 2023 – reklamacja”, najpóźniej do
dnia 17.08.2023 roku (data nadania – stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji pocztą albo data
wprowadzenia wiadomości e-mail przez Uczestnika do systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający dotarcie
wiadomości e-mail do Organizatora w wypadku złożenia reklamacji e-mailem), z zastrzeżeniem, iż reklamacje dotyczące
trudności z wysłaniem zgłoszenia do Konkursu należy zgłaszać niezwłocznie w wiadomości e-mail na adres:
[email protected], nie później niż w dniu następującym po dniu wystąpienia trudności.
29. Reklamacje rozpatruje Komisja, której skład zostanie wyłoniony przez Organizatora.
30. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji
do Organizatora włączając dzień wysłania zawiadomienia o wyniku reklamacji (w przypadku zgłoszenia reklamacji
poprzez e-mail, odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez osobę składającą reklamację, chyba że
zostaną wskazane innego rodzaju dane kontaktowe). Rozpatrywanie reklamacji trwa najpóźniej do dnia 31.08.2023 roku
włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. Fakt skorzystania lub nieskorzystania z trybu
postępowania reklamacyjnego ani wynik rozpoznania reklamacji w żaden sposób nie ograniczają prawa do dochodzenia
nie zaspokojonych roszczeń w drodze postępowania sądowego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
31. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.kibicujzlays.lays.pl. Na pisemne życzenie Uczestnika Konkursu, otrzyma on kopię Regulaminu po przesłaniu przez
niego zaadresowanej opłacone koperty zwrotnej na adres: Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k., Reymonta 4A,
05-070 Sulejówek z dopiskiem „Piłkarski konkurs Lay’s 2023 - Regulamin”.
32. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń do Konkursu
w imieniu osób trzecich ze stworzonych kont e-mail, ani za pośrednictwem ich kont e-mail. Organizator zastrzega sobie
prawo do wykluczenia z Konkursu tych Uczestników Konkursu, którzy naruszyli postanowienia Regulaminu,
w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych kont e-mail oraz w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na
przebieg Konkursu w sposób nieuprawniony poprzez użycie narzędzi programistycznych lub inne działania ingerujące
w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie strony zgłoszeń do Konkursu. W takim przypadku wszystkie dokonane
przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu zgłoszenia nie są uwzględniane w Konkursie (są anulowane), a w przypadku
wygrania nagrody/nagród prawo do nagród wygasa. Niewydane nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora.
33. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników, w stosunku do których Organizator
stwierdził, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu, w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że
Uczestnik pozyskał dowód/dowody zakupu w sposób niezgodny z zasadami Regulaminu. W takim przypadku wszystkie
dokonane przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu zgłoszenia nie są uwzględniane w Konkursie, a prawo do nagród
wygasa. Niewydane nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora.
Organizator może dokonywać weryfikacji dowodów zakupu pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności
czy zostały wystawione przez punkt sprzedaży detalicznej, którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu i czy
nie są sfałszowane. Dowód zakupu na potrzeby niniejszego Konkursu powinien być czytelny. Otrzymana informacja
z punktu sprzedaży detalicznej, którego nazwa znajduje się na dowodzie zakupu, iż wskazany dowód zakupu nie został
10
wystawiony przez ten punkt/jest sfałszowany, jest podstawą wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Konkursie.
W takim przypadku wszystkie dokonane przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu zgłoszenia nie są uwzględniane
w Konkursie (są anulowane), a w przypadku wygrania nagrody/nagród prawo do nagród wygasa. Niewydane nagrody
pozostają w dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega, iż wszelkie uzasadnione podejrzenia naruszenia prawa
Organizator może zgłaszać właściwym organom państwowym, w tym Policji, Prokuraturze i administracji skarbowej.
34. Infolinia dotycząca Konkursu czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00 (z wyłączeniem dni
wolnych od pracy i świątecznych) pod numerem telefonu (22) 378-25-12 – opłata według stawki operatora. Pytania
dotyczące Konkursu można kierować mailem na adres: [email protected].
35. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
36. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Załącznik nr 1.
11
Załącznik nr 1 Oświadczenie dla laureata nagrody głównej Konkursu „Piłkarski konkurs Lay’s 2023”
Dane adresowe laureata Konkursu (zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym) *:
Imię i nazwisko laureata:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego laureata (w przypadku, gdy laureat nie ma ukończonych 18 lat):
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..….…………………………
Adres korespondencyjny (ulica, numer budynku, mieszkania) …………………………………………………………………………………………………...….…
Kod pocztowy:…………………………………………………….. Miejscowość:………………………………………………………………..……….………...….…………….
Telefon kontaktowy:…………………………………………… E-mail: ………………………………………………………………….………….……..………..……….………
Numer rachunku bankowego IBAN (należącego do laureata)……………………………………………………………………………………..…………………….
Oświadczenia laureata Konkursu:
Oświadczam, iż jako laureat mam ukończone 18 lat lub jestem przedstawicielem ustawowym wyżej wymienionego laureata nagrody i zapoznałem się z pkt 27
Regulaminu Konkursu „Piłkarski konkurs Lay’s 2023” i zasadami wyrażania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.
Data*…………………………………………………………………. Podpis*…………………………………………………………………………….
Oświadczenie laureata Konkursu o wyrażeniu zgody na przeniesienie na FLP całości autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej:
Wyrażam zgodę na przeniesienie na Frito Lay Poland Sp. z o.o. całości autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej stanowiącej wykonanie zadania
konkursowego w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 90 poz. 631, 2006 r. ze zmianami)
w zamian za wydanie nagrody. Nabycie praw autorskich przez FLP obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 wyżej wymienionej ustawy,
a w szczególności pola doprecyzowane w pkt. 23 Regulaminu Konkursu, w tym wykonywania praw zależnych. Jako laureat nagrody nie jestem uprawniony(-a) do
otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.
Data*…………………………………………………………………. Podpis*…………………………………………………………………………….
Oświadczenie laureata Konkursu o spełnieniu warunków pkt 8 Regulaminu:
Oświadczam, iż nie jestem pracownikiem Organizatora, spółek z grupy PepsiCo oraz podmiotów działających na ich zlecenie ani członkiem ich najbliższej rodziny
w rozumieniu pkt 8 Regulaminu.
Data*…………………………………………………………………. Podpis*…………………………………………………………………………….
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU I ICH PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH
Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych są: Frito Lay Poland sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem 05-825
Grodzisk Mazowiecki, ul. Zachodnia 1 oraz PepsiCo Consulting Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-736 Warszawa, Plac Konesera 12 („Współadministratorzy”).
Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami jest dostępna pod adresem: https://www.pepsicopoland.com/ochrona-danych-osobowych.
Dane osobowe Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Pełna treść polityki prywatności Współadministrat orów, zawierająca
informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem: https://www.lays.pl/polityka-prywatnosci-dzialan-marketingowych-i-promocyjnych
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych zostało powierzone spółce Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k.
z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A na podstawie zawartej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Uczestników mogą zostać ujawnione
przez Współadministratorów i Organizatora podmiotom i organom, którym Współadministratorzy i Organizator są zobowiązani lub upoważnieni udostępnić dane osobowe na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również producentom nagród i podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe celem wydania nagród i doręczenia odpowiedzi
na reklamacje. Do danych osobowych Uczestników mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Współadministratorów i Organizatora, w tym agencje
marketingowe, podmioty księgowe lub informatyczne. Podanie przez Uczestnika Konkursu i jego przedstawiciela ustawowego danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny
do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody.
Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, fakt ukończenia 16 roku życia, adres IP urządzenia za pomocą którego
wysyłane jest zgłoszenie do Konkursu, brak powiązania z Organizatorem, spółkami z grupy PepsiCo i podmiotami działającymi na ich zlecenie; laureat Konkursu podaje dodatkowo adres
korespondencyjny, laureat nagrody głównej podaje dodatkowo numer konta bankowego; w przypadku laureata nagrody, który nie ukończył 18 roku życia podaje się dane przedstawiciela
ustawowego laureata: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przedstawiciela ustawowego laureata nagrody głównej również numer konta
bankowego, fakt bycia przedstawicielem ustawowym laureata, który nie ukończył 18 roku życia, brak powiązania z Organizatorem, spółkami z grupy PepsiCo i podmiotami działającymi na ich
zlecenie w rozumieniu punktu 8 Regulaminu; które będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji
Uczestników oraz przeprowadzania działań promocyjnych.
Celem przetwarzania danych podawanych przez Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych jest umożliwienie uczestnictwa w Konkursie „Piłkarski konkurs Lay’s 2023”, w tym
umożliwienie wydania nagród w Konkursie, wypełnienie obowiązków podatkowych i rachunkowych związanych z przyznaniem nagród, a także oraz prowadzenie przez
Współadministratorów działań promocyjnych produktów snackowych (przekąskowych), w szczególności produktów pod marką Lay’s, w tym marketingu bezpośredniego tych produktów.
Działania marketingowe mogą być dostosowywane do odbiorcy za pomocą profilowania danych osobowych osób odwiedzających stronę Konkursu, takich jak wiek, płeć lub miejsce
zamieszkania, a także personalizowane w oparciu o dane od dostawców zewnętrznych, takich jak portal Facebook, w celach jak najlepszego dopasowania przesyłanych informacji
handlowych do oczekiwań i preferencji ich odbiorców. Uczestnikom Konkursu i ich przedstawicielom ustawowym przysługuje prawo sprzeciwu na wykorzystanie ich danych osobowych w
celu profilowania. Więcej informacji na temat profilowania znajduje się w polityce prywatności pod adresem: https://www.lays.pl/polityka-prywatnosci-dzialan-marketingowych-ipromocyjnych
Niewyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych nie oznacza braku możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z
praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Współadministratora drogą korespondencyjną pod adresem Plac Konesera 12, 03-736
Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe – przekąski”, wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected] lub zadzwonić pod numer infolinii 801-102-060 (opłata zgodnie z taryfą
operatora).
* UWAGA: W przypadku wygrania nagrody przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, oświadczenie wypełnia przedstawiciel ustawowy.

Organizator konkursu

Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k.

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki Lays.