Regulamin konkursu

1
REGULAMIN KONKURSU W SIECI E.LECLERC
„MAGICZNE ŚWIĘTA Z E.WEDEL”
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci
E.LECLERC prowadzonym pod nazwą „MAGICZNE ŚWIĘTA Z E.WEDEL” (zwanym dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu i przyrzekającym nagrodę zgodnie z art. 919 oraz art. 921 kodeksu cywilnego
jest „PMICOMBERA” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-952 przy ul. Wiertniczej 39A, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000050276, NIP 952-00-13-172, BDO
000505096, kapitał zakładowy 104.000,00 zł, adres strony internetowej www.pmi.pl, adres e-mail
[email protected] (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Konkurs jest prowadzony na terenie całej Polski w placówkach handlowych sieci E.LECLERC (zwanych
dalej „Sklepami”).
4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zamieszkała na terenie
Polski, dokonująca w Sklepach zakupu produktów uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie i
określonych w pkt 8 poniżej (zwana dalej „Uczestnikiem”), jako konsument w rozumieniu art. 22¹
kodeksu cywilnego. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy LOTTE
Wedel sp. z o.o., Sklepów oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez „członków najbliższej rodziny”
rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku
przysposobienia. Przez „pracowników” rozumie się także osoby wykonujące usługi na rzecz ww.
podmiotów na podstawie umowy cywilnoprawnej.
5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 22.11.2022 roku, a kończy w dniu 14.03.2023 roku (który jest ostatnim
dniem postępowania reklamacyjnego).
6. Sprzedaż towarów objętych Konkursem odbywać się będzie w dniach od 22.11.2022 roku do 16.12.2022
roku w Sklepach („Okres Promocji”) w dniach i godzinach otwarcia Sklepów.
7. Zgłoszenia do Konkursu Uczestnicy mogą dokonywać w dniach od 22.11.2022 roku do 16.12.2022 roku,
do godziny 23:59:59 („Termin Zgłoszeń”).
8. Konkurs obejmuje wszystkie produkty marki E. Wedel nabyte w Sklepach, za wyjątkiem cukierków
sprzedawanych luzem, to jest na wagę (zwane dalej „Produkty Promocyjne”). Zakup Produktów
Promocyjnych w innym terminie, niż określony w pkt 6 powyżej oraz w innych punktach sprzedaży, niż
Sklepy, nie upoważnia do uczestnictwa w Konkursie.
§ 2
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Aby zostać Uczestnikiem, należy łącznie spełnić następujące warunki:
a) dokonać w Okresie Promocji zakupu dowolnego Produktu Promocyjnego lub Produktów
Promocyjnych w kwocie minimum 15,00 (piętnaście) PLN brutto jednorazowo (to jest
potwierdzonego jednym dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT
wystawionej na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej (zwany dalej „Dowód
Zakupu”) i zachować oryginał tego Dowodu Zakupu.
Za Dowód Zakupu nie zostaną uznane faktury VAT wystawione na osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, spółki lub inne podmioty prawne lub podmioty nie posiadające
osobowości prawnej,
b) wykonać zadanie konkursowe polegające na odpowiedzi na pytanie: „MAGICZNE, RODZINNE
ŚWIĘTA TO…?” (zwane dalej „Zadaniem Konkursowym”). Odpowiedź na pytanie, powinna być
kreatywna i ciekawa, w formie słownej, zgodnie z pkt 2 poniżej i w języku polskim,
c) dokonać w Terminie Zgłoszeń prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie, w sposób określony
w pkt 2 oraz zgodnie z pkt 7 i 8 poniżej.
2. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie polega na:
2
a) wysłaniu przez Uczestnika z telefonu komórkowego pod numer 4321 w Terminie Zgłoszeń SMS-a
zaczynającego się od słowa „WEDEL” oraz zawierającego numer Dowodu Zakupu
potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych oraz zawierającego odpowiedź na pytanie
„MAGICZNE, RODZINNE ŚWIĘTA TO:…?”; przy czym słowo „WEDEL”, numer Dowodu Zakupu
oraz odpowiedź na pytanie muszą być oddzielone znakiem kropki; przykład SMS-a dla Uczestnika,
który dokonał zakupu Produktu Promocyjnego potwierdzonego Dowodem Zakupu o numerze
12345678: „WEDEL.12345678.TWOJA ODPOWIEDŹ NA PYTANIE”
albo
b) rejestracji w Terminie Zgłoszeń na internetowej stronie promocyjnej WWW.CZASNAWEDEL.PL
przez: wpisanie numeru telefonu komórkowego Uczestnika, wpisanie numeru Dowodu Zakupu
potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych oraz odpowiedzi na pytanie „MAGICZNE,
RODZINNE ŚWIĘTA TO:…?”,
zwane dalej: „Zgłoszenie udziału w Konkursie”.
Numer paragonu fiskalnego znajduje się przeważnie w prawej górnej części paragonu fiskalnego, na linii
daty dokonania zakupu.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest prawidłowe, jeżeli zostanie zarejestrowane przez system
teleinformatyczny Organizatora w Terminie Zgłoszeń, to jest od godziny 00:00:00 dnia 22.11.2022 roku
do godziny 23:59:59 dnia 16.12.2022 roku.
4. Po dokonaniu Zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik otrzyma:
a) w przypadku Zgłoszenia udziału w Konkursie przez SMS - potwierdzenie przesłania zgłoszenia w
formie zwrotnej bezpłatnej wiadomości SMS na numer telefonu, z którego zostało wysłane
zgłoszenie,
lub
b) w przypadku Zgłoszenia udziału w Konkursie przez rejestrację na internetowej stronie
promocyjnej - potwierdzenie w formie komunikatu wyświetlonego na tej stronie, bezpośrednio po
dokonaniu zgłoszenia.
Dokonując Zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza jednocześnie, że jest świadomy iż
numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia udziału w Konkursie przez SMS albo który został
wskazany w treści Zgłoszenia udziału w Konkursie przez rejestrację na internetowej stronie promocyjnej,
będzie wykorzystany do wysyłania bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących udziału w
Konkursie, tj. dotyczących przyjęcia zgłoszenia, powiadomienia o wygranej, weryfikacji prawa do
nagrody, w tym powiadomienia o otrzymaniu przez Organizatora przesyłki, o której mowa w § 3 pkt 14
oraz 19 oraz o wynikach weryfikacji, a także dla Zwycięzcy o terminie wysłania nagrody i szczegółach
realizacji nagrody. Uczestnik oświadcza również, iż jest świadomy, iż numer telefonu, o którym mowa
powyżej, może zostać wykorzystany do otrzymywania bezpłatnych przychodzących połączeń
telefonicznych, inicjowanych przez Organizatora, dotyczących powiadomienia o wygranej w Konkursie lub
weryfikacji prawa do nagrody.
Numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia udziału w Konkursie przez SMS albo który został
wskazany w treści Zgłoszenia udziału w Konkursie przez rejestrację na internetowej stronie promocyjnej,
określony jest dalej jako: „Zgłoszony numer telefonu Uczestnika”.
5. Numer 4321 jest numerem dostępnym dla wszystkich użytkowników telefonów komórkowych, we
wszystkich sieciach Operatorów Telefonii Komórkowej działających na polskim rynku. Koszt wysłania
jednej wiadomości SMS jest zgodny z cennikiem Operatora Telefonii Komórkowej, z której korzysta dany
Uczestnik. Uczestnik będzie obciążony kosztem wysłania SMS-a niezależnie od tego, czy Zgłoszenie udziału
w Konkursie jest prawidłowe.
6. W przypadku Zgłoszenia udziału w Konkursie przez SMS będą uwzględnione jedynie SMS-y wysłane za
pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci Operatorów Telefonii Komórkowych,
korzystających z polskich zasobów numeracji z możliwością identyfikacji numeru; w Konkursie nie biorą
zaś udziału komunikaty wysłane za pośrednictwem bramek oraz komunikatorów internetowych, a także
stacjonarnych aparatów telefonicznych. W przypadku Zgłoszenia udziału w Konkursie przez rejestrację na
internetowej stronie promocyjnej będą uwzględnione tylko te zgłoszenia, w których został wskazany
numer telefonu korzystający z polskich zasobów numeracji.
7. W treści Zgłoszenia udziału w Konkursie Organizator dopuszcza użycie małych oraz wielkich liter. Treść
3
Zgłoszenia udziału w Konkursie nie powinna zawierać polskich znaków, w przypadku Zgłoszenia udziału w
Konkursie przez SMS może to powodować błędy w odczycie, w tym skrócenie lub wydłużenie wiadomości
SMS.
8. Ilość znaków w treści Zgłoszenia udziału w Konkursie, dokonanego zarówno przez SMS jak i przez
rejestrację na internetowej stronie promocyjnej, nie powinna przekraczać 160 znaków (łącznie ze słowem
„WEDEL”, numerem Dowodu Zakupu, ze spacjami oraz znakami interpunkcyjnymi). W przypadku
zgłoszenia przez rejestrację na internetowej stronie promocyjnej słowo „WEDEL” pojawi się automatycznie
w polu zgłoszenia. Nadwyżka znaków w treści Zgłoszenia udziału w Konkursie ponad limit 160 znaków nie
będzie podlegała ocenie w Konkursie. Zastrzeżenie dla Zgłoszenia udziału w Konkursie dokonanego przez
SMS: w zależności od parametrów aparatu telefonicznego oraz warunków świadczenia usług przez
Operatora Telefonii Komórkowej, faktyczna ilość znaków w treści wiadomości SMS może być różna,
dotyczy to w szczególności wiadomości SMS zawierających znaki tzw. diaktryczne (czyli umieszczane nad
lub pod literą), w związku z czym Uczestnik powinien upewnić się przed wysłaniem wiadomości SMS, iż
treść Zgłoszenia udziału w Konkursie mieści się w limicie 160 znaków.
9. Uczestnik Konkursu ma prawo do dowolnej ilości Zgłoszeń udziału w Konkursie. Podstawą dokonania
każdego kolejnego zgłoszenia udziału w Konkursie jest kolejny zakup dowolnego Produktu Promocyjnego
lub dowolnych Produktów Promocyjnych na warunkach określonych w pkt 1 a) niniejszego paragrafu, to
jest potwierdzony kolejnym Dowodem Zakupu, chyba że zakup Produktów Promocyjnych jest na kwotę
stanowiącą wielokrotność kwoty 15,00 PLN, w tym wypadku stosujemy zasady opisane w pkt 12 poniżej.
10. Uczestnik może korzystać wyłącznie z jednego Zgłoszonego numeru telefonu Uczestnika. Za Zgłoszony
numer telefonu Uczestnika, uważa się numer, z którego Uczestnik dokonał pierwszego Zgłoszenia udziału
w Konkursie przez SMS lub który Uczestnik wskazał w pierwszym Zgłoszeniu udziału w Konkursie
dokonanym przez rejestrację na internetowej stronie promocyjnej. Uczestnik, który dokona Zgłoszenia
udziału w Konkursie z dwóch różnych numerów telefonów może być pozbawiony prawa do nagrody.
11. Na jeden Dowód Zakupu na kwotę stanowiącą jednokrotność 15,00 PLN można dokonać wyłącznie
jednego Zgłoszenia udziału w Konkursie bądź przez wysłanie SMS-a, bądź przez rejestrację na
internetowej stronie promocyjnej. Data Dowodu Zakupu nie może być późniejsza, niż data dokonania
Zgłoszenia udziału w Konkursie.
12. Zakup Produktów Promocyjnych za kwotę stanowiącą wielokrotność kwoty 15,00 PLN na jednym
Dowodzie Zakupu uprawnia do dokonania Zgłoszeń udziału w Konkursie w ilości stanowiącej wielokrotność
kwoty 15,00 PLN. Dokonanie Zgłoszeń udziału w Konkursie w ilości większej, niż to możliwe do
udokumentowania posiadanymi Dowodami Zakupu, pozbawia Uczestnika prawa do nagrody.
13. Zakupy z różnych Dowodów Zakupu nie sumują się.
14. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał Dowodu Zakupu Produktów Promocyjnych, a w przypadku
dokonania kilku Zgłoszeń udziału w Konkursie wszystkie Dowody Zakupu wymienione w Zgłoszeniach, do
zakończenia procedury reklamacyjnej, czyli do dnia 14.03.2023 roku. Dowód Zakupu powinien być
czytelny, zawierający nazwę Sklepu, w którym został dokonany zakup Produktu lub Produktów
Promocyjnych oraz powinien zawierać słowo, skrót bądź inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż Dowód
Zakupu dotyczy Produktów Promocyjnych. W przypadku, gdy powyższe dane nie będą wyraźnie określone
w treści Dowodu Zakupu, Uczestnik jest zobowiązany potwierdzić to w Sklepie odrębnym oświadczeniem
lub dokumentem z pieczątką Sklepu.
15. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia udziału w Konkursie:
a) zawierające nieprawidłowy lub niepełny numer Dowodu Zakupu,
b) nie spełniające warunków opisanych w pkt 2, 3 oraz 6-13 powyżej,
c) wysyłane z numeru telefonu lub zawierające w treści numer telefonu nieobsługiwany przez
polskiego Operatora Telefonii Komórkowej.
16. Organizator jest uprawniony do przeprowadzenia na każdym etapie Konkursu, w szczególności gdy
zachodzi podejrzenie, iż Uczestnik narusza zasady niniejszego Regulaminu, postępowania weryfikującego
spełnienie przez Uczestnika warunków określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu, w szczególności
zażądać od Uczestnika przedłożenia określonych dokumentów, w tym Dowodów Zakupu lub złożenia
wyjaśnień.
17. Treść Zadania Konkursowego musi być rezultatem osobistej twórczości Uczestnika, nie może być
sprzeczna z prawem lub z dobrymi obyczajami, w tym nie może:
4
a) zawierać treści obscenicznych lub wulgarnych,
b) nawoływać do nienawiści – w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, pochodzenie
etniczne, przynależność państwową, orientację seksualną,
c) obrażać uczuć religijnych lub bezwyznaniowości,
d) propagować ideologii narodowego socjalizmu, faszyzmu, komunizmu lub innej ideologii
totalitarnej,
e) godzić w dobra osobiste Organizatora, LOTTE Wedel sp. z o.o. lub jakichkolwiek osób trzecich,
f) naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw
pokrewnych,
g) naruszać praw do wizerunku lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich,
h) promować, zachęcać lub instruować w zakresie działań przestępczych,
i) być spreparowana w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania
systemu teleinformatycznego Organizatora lub LOTTE Wedel sp. z o.o.,
j) promować produktów lub usług innych, niż oferowane przez LOTTE Wedel sp. z o.o.,
k) zawierać bezpośrednio lub pośrednio antyreklamy marki E.Wedel, produktów lub usług
oferowanych przez LOTTE Wedel sp. z o.o.
Zgłoszenia udziału w Konkursie nie spełniające opisanych w zdaniu pierwszym warunków będą odrzucane.
18. Dokonując Zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu zapewnia, iż:
a) jest autorem Zadania Konkursowego (to jest wymyślonej odpowiedzi na pytanie), rozumianego
jako utwór na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. z dnia 14 czerwca 2021 r. Dz.U. z 2021 poz. 1062) oraz iż posiada do niego
wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, oraz iż prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani
obciążone,
b) Zadanie Konkursowe nie narusza przepisów obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw osób
trzecich, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej lub
dóbr osobistych osób trzecich.
19. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaznajomieniem się przez Uczestnika z Regulaminem.
Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad.
20. Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w
Konkursie, w tym prawa do nagrody.
§ 3
Nagrody i zasady przyznawania Nagród
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) 1 (jedna) nagroda główna I stopnia w postaci Vouchera Turystycznego stanowiącego Kartę
Podarunkową Travelplanet.pl o wartości 10 000,00 PLN brutto wraz z dodatkową kwotą
pieniężną w wysokości 1 111,00 PLN, która zostanie potrącona przy wydaniu nagrody i
przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, zwana dalej
„Nagrodą Główną I stopnia”. Karta Podarunkowa Travelplanet.pl może być wykorzystana do
dnia 31 grudnia 2023 roku, zgodnie z zasadami opisanymi na stronie
https://www.travelplanet.pl/karty-podarunkowe/. Karta Podarunkowa Travelplanet.pl uprawnia
do zakupu wycieczki dostępnej w Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.
Legnickiej 48-50 bud. G, 54-202 Wrocław. Karta Podarunkowa Travelplanet.pl nie podlega
wymianie na środki pieniężne. Nie jest również możliwa wymiana na środki pieniężne
niewykorzystanej wartości Karty Podarunkowej, gdy wartość Karty opiewa na kwotę wyższą niż
wartość rezerwowanej z wykorzystaniem Karty wycieczki.
Regulamin Sprzedaży i Realizacji Kart Podarunkowych Travelplanet.pl dostępny jest na stronie:
https://www.travelplanet.pl/karty-podarunkowe/ oraz będzie dodatkowo załączony do Karty
Podarunkowej Travelplanet.pl wysłanej do Zwycięzcy Nagrody Głównej I stopnia.
5
b) 10 (dziesięć) nagród II stopnia o łącznej wartości 16 660,00 PLN brutto w postaci ekspresu do
kawy marki SMEG o wartości 1 499,00 PLN brutto każdy, wraz z dodatkową kwotą pieniężną w
wysokości 167,00 PLN, która zostanie potrącona przy wydaniu nagrody i przeznaczona na
zapłatę podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, zwane dalej „Nagrodami II
stopnia”,
c) 40 (czterdzieści) nagród III stopnia o łącznej wartości 22 240,00 PLN brutto w postaci nagrody
pieniężnej o wartości 500,00 PLN brutto każda, wraz z dodatkową kwotą pieniężną w
wysokości 56,00 PLN, która zostanie potrącona przy wydaniu nagrody i przeznaczona na
zapłatę podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, zwane dalej „Nagrodami III
stopnia”,
łącznie zwane „Nagrodami”, a każda z osobna „Nagrodą”.
2. Zwycięzców Konkursu wyłoni komisja, składająca się z 3 osób powołanych przez Organizatora spośród
przedstawicieli Organizatora i LOTTE Wedel sp. z o.o. oraz osoby zaufania publicznego (zwana dalej
„Komisja Konkursowa”), która dokona wyboru najbardziej kreatywnych i najciekawszych Zadań
Konkursowych. Do zadań Komisji Konkursowej należy również:
a) dokonanie oceny prawidłowości Zgłoszeń udziału w Konkursie,
b) prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
3. Kryterium wyboru przez Komisję Konkursową najbardziej kreatywnych i najciekawszych Zadań
Konkursowych będzie również oryginalność i poprawność językowa.
4. Nagrody będą przyznawane w następujący sposób:
a) Nagroda Główna I stopnia będzie przyznana Uczestnikowi, będącemu autorem Zadania
Konkursowego najlepiej ocenionego spośród wszystkich Zadań Konkursowych zgłoszonych w
Konkursie,
b) Nagrody II stopnia będą przyznane Uczestnikom, będącym autorami następnych najlepiej
ocenionych Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zadań Konkursowych zgłoszonych w
Konkursie,
c) Nagrody III stopnia będą przyznane Uczestnikom, będącym autorami następnych najlepiej
ocenionych Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zadań Konkursowych zgłoszonych w
Konkursie.
5. Zwycięzców Nagrody Głównej I stopnia oraz Nagród II i III stopnia Komisja Konkursowa wyłoni na
posiedzeniu Komisji Konkursowej dnia 20.12.2022 roku. Dodatkowo Komisja Konkursowa dokona wyboru
5 (pięciu) Zadań Konkursowych, które zostaną umieszczone w kolejności ich oceny na liście rezerwowej.
6. Z posiedzenia Komisja Konkursowa sporządzi protokół z podaniem wyników.
7. Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę. Uczestnik będzie identyfikowany najpierw na podstawie
Zgłoszonego numeru telefonu Uczestnika, a po wysłaniu przez Uczestnika danych zgodnie z pkt 12 i 17
poniżej, również na podstawie pozostałych podanych danych osobowych.
8. Jedno gospodarstwo domowe definiowane jako ten sam adres zamieszkania, korespondencyjny lub
zameldowania może otrzymać w Konkursie tylko jedną Nagrodę. W przypadku, gdy na jedno
gospodarstwo domowe przypadnie kilka Nagród różnych stopni, wydana zostanie Nagroda wyższego
stopnia. W przypadku, gdy na jedno gospodarstwo domowe przypadnie kilka Nagród tego samego
stopnia, Nagroda zostanie przyznana za najlepiej ocenione Zadanie Konkursowe. Niewydana Nagroda
pozostaje w dyspozycji Organizatora.
9. Zwycięzca Nagrody Głównej I stopnia zostanie o tym powiadomiony w terminie 4 dni roboczych od daty
posiedzenia Komisji Konkursowej poprzez otrzymanie telefonu na Zgłoszony numer telefonu Uczestnika.
10. W celu powiadomienia o wygranej Organizator podejmie trzy próby połączenia telefonicznego ze
Zwycięzcą. Za nieudaną próbę połączenia ze Zwycięzcą przyjmuje się: nieodebrane połączenie przez
minimum 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, niemożliwość połączenia z użytkownikiem telefonu
(np. wyłączony aparat telefoniczny, informacja o przebywaniu użytkownika poza zasięgiem). Połączenia
telefoniczne są wykonywane w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 18:00.
11. W dniu powiadomienia o wygranej zgodnie z pkt 9-10 powyżej, Zwycięzca Nagrody Głównej I stopnia
otrzyma na Zgłoszony numer telefonu Uczestnika bezpłatną wiadomość SMS, w treści której zostanie
podany indywidulany kod weryfikacyjny przypisany Zwycięzcy oraz adres strony internetowej z
6
informacją, że Zwycięzca powinien wejść na ten adres strony internetowej oraz wypełnić znajdujący się
tam Formularz on-line.
12. Po wejściu na stronę internetową Uczestnik powinien, w celu prawidłowej identyfikacji Zwycięzcy, wpisać
indywidualny kod weryfikacyjny przypisany Zwycięzcy podany w wiadomości SMS oraz Zgłoszony numer
telefonu Uczestnika. Po poprawnej weryfikacji Zwycięzcy na ekranie wyświetli się Formularz, który
Uczestnik jest zobowiązany wypełnić on-line. Do Formularza on-line Zwycięzca powinien dołączyć
czytelne zdjęcia lub skany wszystkich Dowodów Zakupu wskazanych w dokonanych przez Uczestnika
Zgłoszeniach udziału w Konkursie, potwierdzających zakup Produktów Promocyjnych, na kwotę
odpowiadającą wszystkim Zgłoszeniom udziału w Konkursie, zgodnie z zasadami określonymi w § 2 pkt
11-13.
Każde pojedyncze zdjęcie lub skan powinno być w formacie JPG lub PDF i nie powinno zajmować więcej
niż 3 MB.
Formularz on-line zawiera: dane do wypełnienia przez Uczestnika, tj. dane osobowe konieczne do
weryfikacji i realizacji prawa do Nagrody: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wraz z ulicą i numerem
domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością, adres korespondencyjny do wysłania nagrody, a
także numery wszystkich Dowodów Zakupu zgłoszonych przez Uczestnika w Konkursie, które Uczestnik
powinien dołączyć do Formularza on–line, ponadto oświadczenia Uczestnika oraz informację dotyczącą
przetwarzania danych osobowych Uczestnika i o Administratorze.
Schemat i treść Formularza on-line stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
13. Uczestnik powinien wypełnić Formularz on-line oraz dołączyć do niego zdjęcia lub skany Dowodu
Zakupu/Dowodów Zakupu potwierdzających zakup Produktów Promocyjnych, zgodnie z pkt 12 powyżej,
w terminie 4 dni kalendarzowych od daty otrzymania wiadomości SMS.
14. Zwycięzca Nagrody Głównej I stopnia może zostać poproszony przez Organizatora, telefonicznie na
Zgłoszony numer telefonu Uczestnika o wysłanie oryginałów Dowodu Zakupu/Dowodów Zakupu na adres
Organizatora podany w § 1 pkt 2 Regulaminu, w terminie 4 dni roboczych od daty rozmowy telefonicznej
(za dzień wysłania ww. przesyłki uznaje się datę stempla pocztowego w przypadku listu poleconego lub
datę na dowodzie nadania przesyłki kurierskiej). Uczestnik w celu identyfikacji powinien podać na
kopercie swoje imię i nazwisko.
15. W przypadku nieudanej próby kontaktu, zgodnie z pkt 10 powyżej lub w przypadku gdy Uczestnik nie
wypełni prawidłowo Formularza on-line i/lub nie dołączy do Formularza on-line zdjęć lub skanów
Dowodów Zakupów zgodnie z pkt 12 oraz w terminie, o którym mowa w pkt 13 powyżej lub gdy
Organizator nie otrzyma oryginałów Dowodu Zakupu/Dowodów Zakupu, zgodnie z żądaniem o którym
mowa w pkt 14 powyżej w terminie 8 dni roboczych liczonych od wymaganego dnia nadania przesyłki
określonego w pkt 14, uprawnienie do Nagrody Głównej I stopnia przechodzi na Zwycięzcę Nagrody II
stopnia kolejno według miejsca na liście (co powoduje odpowiednie przejście uprawnienia do Nagrody II
stopnia na Zwycięzcę Nagrody III stopnia oraz odpowiednio przejście uprawnienia do Nagrody III stopnia
na Zwycięzcę rezerwowego, na zasadach określonych w pkt 20 poniżej). Uczestnik, który zdobędzie
Nagrodę w trybie niniejszego postanowienia, zostanie o tym powiadomiony przez Organizatora
telefonicznie, na Zgłoszony numer telefonu Uczestnika w terminie 4 dni roboczych liczonych od
ostatniego dnia, w którym:
− nie udała się trzecia próba kontaktu telefonicznego z poprzednio weryfikowanym
Uczestnikiem,
− powinien zostać wypełniony przez poprzednio weryfikowanego Uczestnika Formularz on-line
wraz z dołączonymi zdjęciami lub skanami Dowodu Zakupu/Dowodów Zakupu,
− powinna wpłynąć od poprzednio weryfikowanego Uczestnika przesyłka z oryginałem Dowodu
Zakupu/Dowodów Zakupu (8 dni roboczych od wymaganego dnia nadania przesyłki).
W stosunku do Uczestnika, któremu przyznano prawo do Nagrody wyższego stopnia zgodnie z treścią
niniejszego punktu, stosuje się procedurę weryfikacji prawa do Nagrody, określoną w pkt 10-15 powyżej.
Uczestnik taki traci prawo do Nagrody niższego stopnia, chyba że odmówił przyjęcia Nagrody wyższego
stopnia. Organizator może uznać procedurę weryfikacyjną przeprowadzoną dla Nagrody niższego stopnia.
Jeżeli Zwycięzca, na którego przeszło prawo do Nagrody, nie spełni warunków opisanych powyżej,
ponawia się procedurę weryfikacyjną w stosunku do Zwycięzcy kolejnego na liście, na takich samych
zasadach, z uwzględnieniem pkt 21 poniżej.
16. Zwycięzcy Nagród II stopnia oraz Nagród III stopnia zostaną o tym powiadomieni przez Organizatora w
terminie 7 dni roboczych od daty posiedzenia Komisji Konkursowej za pośrednictwem bezpłatnej
7
wiadomości SMS wysłanej na Zgłoszony numer telefonu Uczestnika, w treści której zostanie podany
indywidulany kod weryfikacyjny przypisany Zwycięzcy oraz adres strony internetowej z informacją, że
Zwycięzca powinien wejść na ten adres strony internetowej oraz wypełnić znajdujący się tam Formularz
on-line.
17. Po wejściu na stronę internetową Uczestnik powinien w celu prawidłowej identyfikacji Zwycięzcy wpisać
indywidualny kod weryfikacyjny przypisany Zwycięzcy podany w wiadomości SMS oraz Zgłoszony numer
telefonu Uczestnika. Po poprawnej weryfikacji Zwycięzcy na ekranie wyświetli się Formularz, który
Uczestnik jest zobowiązany wypełnić on-line. Do Formularza on-line Zwycięzca powinien dołączyć
czytelne zdjęcia lub skany wszystkich Dowodów Zakupu wskazanych w dokonanych przez Uczestnika
Zgłoszeniach udziału w Konkursie, potwierdzających zakup Produktów Promocyjnych na kwotę
odpowiadającą wszystkim Zgłoszeniom udziału w Konkursie, zgodnie z zasadami określonymi w § 2 pkt
11-13.
Każde pojedyncze zdjęcie lub skan powinno być w formacie JPG lub PDF i nie powinno zajmować więcej
niż 3 MB.
Formularz on-line zawiera: dane do wypełnienia przez Uczestnika, tj. dane osobowe konieczne do
weryfikacji i realizacji prawa do Nagrody: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wraz z ulicą i numerem
domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością, adres korespondencyjny do wysłania nagrody, a
także numery wszystkich Dowodów Zakupu zgłoszonych przez Uczestnika w Konkursie, które Uczestnik
powinien dołączyć do Formularza on–line, dodatkowo oświadczenia Uczestnika oraz informację dotyczącą
przetwarzania danych osobowych Uczestnika i o Administratorze. Laureaci Nagrody III stopnia muszą
podać dodatkowo numer swojego rachunku bankowego prowadzonego przez bank z siedzibą na terenie
Polski, na który ma zostać przekazana nagroda – wykonany przelew. Schemat i treść Formularza on-line
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
18. Uczestnik powinien wypełnić Formularz on-line oraz dołączyć do niego zdjęcia lub skany Dowodu
Zakupu/Dowodów Zakupu potwierdzających zakup Produktów Promocyjnych, zgodnie z pkt 17 powyżej w
terminie 4 dni kalendarzowych od daty otrzymania wiadomości SMS.
19. W każdym przypadku, w tym także, gdy dołączone zdjęcia lub skany Dowodu Zakupu/Dowodów Zakupu
są nieczytelne lub nie są Dowodami Zakupu wskazanymi w Zgłoszeniach udziału w Konkursie lub kwota
tych Dowodów Zakupu nie odpowiada wszystkim Zgłoszeniom udziału w Konkursie, Organizator może
poprosić Uczestnika, telefonicznie na Zgłoszony numer telefonu Uczestnika o wysłanie oryginałów
Dowodu Zakupu/Dowodów Zakupu na adres Organizatora podany w § 1 pkt 2 Regulaminu w terminie 4
dni roboczych od daty rozmowy telefonicznej (za dzień wysłania ww. przesyłki uznaje się datę stempla
pocztowego w przypadku listu poleconego lub datę na dowodzie nadania przesyłki kurierskiej). Uczestnik
w celu identyfikacji powinien podać na kopercie swoje imię i nazwisko.
20. W przypadku, gdy Uczestnik nie wypełni prawidłowo Formularza on-line i/lub nie dołączy do Formularza
on-line zdjęć lub skanów Dowodów Zakupów zgodnie z pkt 17 oraz w terminie, o którym mowa w pkt 18
powyżej lub gdy Organizator nie otrzyma oryginałów Dowodu Zakupu/Dowodów Zakupu, zgodnie z
żądaniem o którym mowa w pkt 19 powyżej, w terminie 8 dni roboczych liczonych od wymaganego dnia
nadania przesyłki określonego w pkt 19, uprawnienie do Nagrody II stopnia przechodzi na Zwycięzcę
Nagrody III stopnia, kolejno według miejsca na liście zaś uprawnienie do Nagrody III stopnia przechodzi
na Zwycięzców na liście rezerwowej, kolejno według miejsca na liście rezerwowej. Uczestnicy, którzy
zdobędą Nagrody w trybie niniejszego postanowienia, zostaną o tym powiadomieni przez otrzymanie
bezpłatnej wiadomości SMS na Zgłoszony numer telefonu Uczestnika, w terminie 7 dni roboczych
liczonych od ostatniego dnia, w którym:
− powinien zostać wypełniony przez poprzednio weryfikowanego Uczestnika Formularz on-line
wraz z dołączonymi zdjęciami lub skanami Dowodu Zakupu/Dowodów Zakupu,
− powinna wpłynąć od poprzednio weryfikowanego Uczestnika przesyłka z oryginałem Dowodu
Zakupu/Dowodów Zakupu (8 dni roboczych od wymaganego dnia nadania przesyłki).
W stosunku do Uczestników, na których przeszło prawo do Nagrody, zgodnie z treścią niniejszego
punktu, stosuje się procedurę weryfikacyjną, określoną w pkt 16-20 powyżej. Uczestnik taki traci prawo
do Nagrody niższego stopnia, chyba że odmówił przyjęcia Nagrody wyższego stopnia.
Jeżeli Zwycięzca, na którego przeszło prawo do Nagrody nie spełni warunków opisanych powyżej,
ponawia się procedurę weryfikacyjną w stosunku do Zwycięzcy kolejnego według miejsca na liście lub
liście rezerwowej, na takich samych zasadach, z uwzględnieniem pkt 21 poniżej.
21. Weryfikacja Zwycięzców, zgodnie z postanowieniami określonymi powyżej, będzie prowadzona do
rozdysponowania Nagród przewidzianych w Konkursie lub do końca listy rezerwowej, ale nie później niż
8
do dnia 10.02.2023 roku. Nagrody, które nie zostaną przyznane do tego dnia w trybie określonym w
niniejszym paragrafie, pozostają do dyspozycji Organizatora.
22. Uczestnik, który utracił prawo do Nagrody zgodnie z pkt 15 oraz 20, nie jest uwzględniany w procesie
przejścia prawa do Nagrody w trybie pkt 15 oraz 20 powyżej.
23. Lista Zwycięzców Konkursu zawierająca imię, pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość zamieszkania
zostanie ogłoszona na stronie internetowej WWW.CZASNAWEDEL.PL do dnia 10.02.2023 roku.
Organizator nie ujawnia treści zwycięskich Zadań Konkursowych.
§ 4
Odbiór Nagród
1. Nagrody będą wysłane najpóźniej do dnia 10.02.2023 roku.
2. Nagroda Główna I oraz Nagrody II stopnia będą wysłane za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej na
adresy Zwycięzców podane przez Uczestników w Formularzu on-line, na koszt Organizatora, Nagrody III
stopnia będą wysłane na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w Formularzu on-line.
3. Nieodebranie Nagrody przez Zwycięzcę oznacza rezygnację z niej. W takim wypadku Nagroda pozostaje
w dyspozycji Organizatora.
4. Nagrody zostaną wydane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych. Zwycięzca, który
otrzyma Nagrodę zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku dochodowego od wygranej w
Konkursie w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
jednolity z dnia 24 czerwca 2021 r. - Dz.U. z 2021 r. poz. 1128). Dodatkowe kwoty pieniężne przyznane
w ramach Nagrody w wysokości odpowiednio 1 111,00 PLN, 167,00 PLN i 56,00 PLN zostaną w związku z
tym potrącone przez Organizatora przy wydaniu Nagrody i przeznaczone na zapłatę podatku
dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie.
5. Poza przypadkami szczegółowo określonymi w treści Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do
Nagrody w następujących przypadkach:
a) niespełnienia warunków Regulaminu weryfikujących prawo do Nagrody lub koniecznych do
odbioru Nagrody, określonych w szczególności w § 3 pkt 12-19, lub
b) uznania przez Organizatora przesłanego przez Uczestnika Dowodu Zakupu za nieprawidłowy z
powodu podrobienia, zniszczenia w stopniu uniemożliwiającym jego odczytanie, nieprawidłowej
daty (to jest późniejszej, niż data Zgłoszenia udziału w Konkursie, daty spoza Okresu Promocji),
zakupu Produktów Promocyjnych w placówce handlowej nienależącej do sieci E.LECLERC, tj.
spoza Sklepów, lub
c) gdy przesłany Dowód Zakupu będzie dotyczył innego produktu, niż Produkt Promocyjny, który
upoważnia do dokonania Zgłoszenia udziału w Konkursie, lub
d) gdy nie zostaną przesłane wszystkie Dowody Zakupu potwierdzające wszystkie Zgłoszenia
udziału w Konkursie dokonane przez Uczestnika, zgodnie z § 3 pkt 12 - 14 oraz pkt 17 - 19
powyżej.
§ 5
Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, jednak najpóźniej do dnia 28.02.2023 roku.
Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego (w przypadku listu poleconego) lub
datę na dowodzie nadania przesyłki kurierskiej.
2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje w formie
pisemnej przesłane na adres Organizatora określony w § 1 pkt 2. Na kopercie należy napisać
„Reklamacja” - jednakże ten dopisek nie jest obowiązkowy.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni, liczonych od dnia jej otrzymania przez Organizatora,
jednak nie później niż do dnia 14.03.2023 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku
reklamacji).
4. Skorzystanie z powyższego postępowania reklamacyjnego jest dobrowolne. Niezależnie od postępowania
reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem
powszechnym.
9
§ 6
Postanowienia końcowe
1. Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia
szczególnych właściwości Nagrody.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na internetowej stronie promocyjnej WWW.CZASNAWEDEL.PL oraz w
siedzibie Organizatora od poniedziałku do piątku (poza dniami wolnymi od pracy oraz świętami) w
godzinach od 9.00 – 16.00.
3. Odrębnym administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu dla celów związanych z
przeprowadzeniem i organizacją Konkursu jest LOTTE Wedel sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zamoyskiego
28/30, 03-801 Warszawa. W sprawach dotyczących danych osobowych należy się kontaktować na adres:
[email protected]
a) „PMICOMBERA” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiertniczej 39A, 02-952 Warszawa przetwarza dane
osobowe dla celów związanych z przeprowadzeniem i organizacją Konkursu, w tym prawidłowego
rozstrzygnięcia Konkursu i wydania Nagród, jako podmiot przetwarzający, na podstawie umowy o
powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej z LOTTE Wedel sp. z o.o. Ponadto, dane
osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom w celu realizacji obowiązków
związanych z organizacją Konkursu wynikających z Regulaminu, to jest: firmie hostingowej, dostawcy
systemu do wysyłki wiadomości sms, w ramach obsługi wysyłki nagród firmie kurierskiej lub
operatorom pocztowym, bankom oraz dodatkowo doradcom prawnym i księgowym.
b) Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia i organizacji Konkursu, prawidłowego
rozstrzygnięcia Konkursu, wydania nagród oraz promowania produktów Administratora, co stanowi
jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz. Urz. UE L z 2016 119 s.1, dalej RODO), a także w celu
udokumentowania wyników Konkursu jako obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art.
6 ust. 1 lit. c RODO).
c) Uczestnikowi przysługuje prawo:
- dostępu do podanych danych osobowych,
- zażądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, w
stosownych przypadkach,
- ograniczenia bądź wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
d) Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować, wysyłając swoje żądanie na adres e-mail –
[email protected], za wyjątkiem skargi do organu nadzoru, którą należy skierować wprost do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na wskazany powyżej adres korespondencyjny.
e) Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz dodatkowo przez okres
niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń, to jest okres 6 lat. Dane Zwycięzców Konkursu będą
przetwarzane przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym Konkurs zakończył się, w celu
udokumentowania wyników Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
f) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla potrzeb udziału w Konkursie i
jego rozstrzygnięcia. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości udziału w Konkursie
i przyznania nagrody.
g) Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą
profilowane.
h) Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, ani odbiorców
znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
4. Niezależnie od powyższego, odrębnym administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu dla
celów związanych z obroną przed roszczeniami oraz dla celów rozliczeń podatkowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, jest „PMICOMBERA” sp. z o.o., ul. Wiertnicza 39A, 02-952 Warszawa.
„PMICOMBERA” sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
poprzez stronę internetową www.pmi.pl w zakładce „Kontakt”.
a) „PMICOMBERA” sp. z o.o., jako Administrator, przetwarza dane osobowe w celu realizacji swojego
prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest obrona przed roszczeniami,
jak również w celu udokumentowania wyników Konkursu oraz rozliczeń podatkowych zgodnie z
10
obowiązującymi przepisami prawa podatkowego jako obowiązek prawny spoczywający na
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
b) Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom w celu realizacji obowiązków
związanych z organizacją Konkursu wynikających z Regulaminu oraz z przepisów prawa, to jest:
firmie hostingowej, dostawcy systemu do wysyłki wiadomości sms, w ramach obsługi wysyłki nagród
firmie kurierskiej lub operatorom pocztowym, bankom oraz dodatkowo doradcom prawnym i
księgowym. Dodatkowo lista Zwycięzców w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miasta
zamieszkania publikowana jest na stronie: WWW.CZASNAWEDEL.PL i dostępna jest dla bliżej
nieokreślonego kręgu osób odwiedzających stronę.
c) Uczestnikowi przysługuje prawo:
- dostępu do podanych danych osobowych,
- zażądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
- żądania przenoszenia podanych danych osobowych, względem danych przetwarzanych w
stosownym przypadku,
- ograniczenia bądź wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
d) Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować, wysyłając swoje żądanie poprzez stronę
internetową www.pmi.pl w zakładce „Kontakt”. W przypadku zamiaru złożenia skargi do organu
nadzoru, należy ją skierować wprost do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na wskazany
powyżej adres korespondencyjny.
e) Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz dodatkowo przez
okres niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń, to jest okres 6 lat. Dane Zwycięzców Konkursu
będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym Konkurs zakończył się, w celu
udokumentowania wyników Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
f) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla potrzeb udziału w Konkursie i
jego rozstrzygnięcia. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości udziału w Konkursie
i przyznania nagrody.
g) Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą
profilowane.
h) Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, ani odbiorców
znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
11
Załącznik nr 1

Organizator konkursu

„PMICOMBERA” sp. z o.o.

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki Wedel.