Regulamin konkursu

1
REGULAMIN PROMOCJI – SPRZEDAŻ PREMIOWA
„KUP ŻUBRÓWKĘ CZARNĄ WEJDŹ NA STRONĘ WWW.CZARNAPOLANA.PL
I ODBIERZ 10 ZŁOTYCH DO SKLEPU MERLIN.PL”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Program sprzedaży premiowej pod nazwą „KUP ŻUBRÓWKĘ CZARNĄ WEJDŹ NA STRONĘ
WWW.CZARNAPOLANA.PL I ODBIERZ 10 ZŁOTYCH DO SKLEPU MERLIN.PL”, jest prowadzony na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”).
2. Organizatorem akcji promocyjnej polegającej na sprzedaży premiowej (dalej: „Promocja”) jest
GoldenSubmarine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu,
ul. Szelągowska 18, 61-626 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000489569, NIP: 779-232-38-33,
REGON: 300684897 (dalej: „Organizator”).
3. Promocja zostanie przeprowadzona przez Organizatora na zlecenie CEDC International sp. z o.o., z
siedzibą w Obornikach, ul. Kowanowska 48, 64-600 Oborniki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000051098, NIP
526-020-93-95, REGON 002160096, o kapitale zakładowym w wysokości 1.199.367.000,00 zł (dalej:
„Podmiot zlecający”).
4. Celem Promocji jest zwiększenie sprzedaży produktu Żubrówka Czarna.
5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności
prawnych, którzy dokonają zakupów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej:
„Uczestnik Promocji”).
6. Promocja odbywa się na stronie internetowej www.czarnapolana.pl (dalej: „Strona Promocji”).
7. Produktami biorącymi udział w Promocji są produkty Żubrówka Czarna w butelkach o dowolnej
pojemości (dalej: „Produkty Promocyjne” lub każdy z osobna „Produkt Promocyjny”), z zastrzeżeniem,
że do wzięcia udziału w Promocji niezbędny jest zakup minimum jednego Produktu Promocyjnego.
8. Premią w Promocji za zakup Produktu Promocyjnego jest karta podarunkowa do sklepu internetowego
www.merlin.pl o wartości 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych 00/100) brutto („Premia”). Promocja
trwa od dnia 2 listopada 2022 roku od godziny 12:00 do dnia 13 grudnia 2022 roku do godziny 23:59 (6
Tygodni), przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem Premii oraz rozpatrywaniem
reklamacji zakończą się do dnia 24 stycznia 2023 r.
9. Treść Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Promocji na stronie internetowej
www.czarnapolana.pl
2
10. Niniejsza Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą,
której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (t.j. Dz.U.2022.888 z późn. zm.).
11. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego (t.j.
Dz.U.2022.1360 z późn. zm.).
12. Niniejsza Promocja przeprowadzona będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2021.1119487 z późn.
zm.), w szczególności art. 21
ust. 1 pkt. 2-3 w związku z art. 131
ust. 9.
13. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik Promocji przystępując do Promocji powinien zapoznać się z
treścią Regulaminu. Uczestnik Promocji, przystępując do Promocji, zobowiązuje się do przestrzegania
zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają
go do udziału w Promocji.
14. W przypadku wykrycia przez Organizatora działań Uczestnika Promocji niezgodnych z Regulaminem,
mają oni prawo do niedopuszczenia Uczestnika Promocji do wzięcia udziału w Promocji.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu
cywilnego (t.j. Dz.U.2022.1360 z późn. zm.), która podczas trwania Promocji spełnia następujące warunki:
a)jest osobą pełnoletnią;
b)posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
c)zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu;
d)posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
e)wyraża zainteresowanie treściami alkoholowymi.
2. W celu wzięcia udziału w Promocji, Uczestnik Promocji powinien w czasie jej trwania spełnić łącznie
warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
a) dokonać zakupu Żubrówki Czarnej o dowolnej pojemności w dowolnym sklepie stacjonarnym na
terenie całej Polski i zachować Dowód Zakupu, przy czym Dowód Zakupu w rozumieniu niniejszego
Regulaminu oznacza oryginał paragonu fiskalnego lub faktury VAT (faktura VAT może być
wystawiona tylko na osobę fizyczną bez związku z prowadzeniem działalności gospodarczej),
potwierdzający dokonanie zakupu Żubrówki Czarnej o dowolnej pojemności w dowolnym sklepie
stacjonarnym na terenie całej Polski. Paragon fiskalny posiadający NIP osoby dokonującej zakupu
Żubrówki Czarnej albo faktura VAT lub faktura VAT marża wystawiona na osobę fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą, nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji. W rozumieniu
3
niniejszego Regulaminu, Dowodem Zakupu nie są w szczególności paragony niefiskalne oraz
potwierdzenia płatności kartą płatniczą;
b) uzupełnić formularz zgłoszeniowy do Promocji na Stronie Promocji, podając swoje imię, adres email do korespondencji, potwierdzić ukończenie 18 roku życia, wgrać czytelne zdjęcie Dowodu
Zakupu, podać numer Dowodu Zakupu, NIP wystawcy Dowodu Zakupu i data zakupu. Zdjęcie
Dowodu Zakupu musi umożliwić odczytanie daty zakupu, zakupionego produktu i danych sklepu w
którym dokonano zakupu;
c) wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu zaznaczając odpowiedni check – box w formularzu
zgłoszeniowym na Stronie Promocji;
d) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. imię i adres email Uczestnika na potrzeby
realizacji jego udziału w Promocji zaznaczając odpowiedni check – box w formularzu
zgłoszeniowym na Stronie Promocji.
3. Każdy Uczestnik Promocji może nadesłać dowolną ilość zgłoszeń do Promocji z zastrzeżeniem, że
każde zgłoszenie musi zawierać odrębny Dowód Zakupu.
4. W Promocji można brać udział wyłącznie osobiście po przejściu bramki wiekowej na Stronie
Promocji. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń do Promocji w imieniu osób trzecich, ani z
użyciem ich adresów e-mailowych. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach
Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika Promocji i odmowy przyznania mu
Premii.
5. Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia do Promocji Uczestnik Promocji otrzymuje potwierdzenie
prawidłowego zgłoszenia do Promocji na podany podczas zgłoszenia adres email.
6. Uczestnik Promocji na każdym jej kroku powinien posiadać urządzenie z dostępem do Internetu
wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Internet Explorer, Chrome, Firefox lub
Safari. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych
i/lub urządzeń od Organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację czy legalność
oprogramowania lub sprzętu z którego korzysta Uczestnik Promocji.
7. Zgłoszenia do Promocji mogą być wysyłane codziennie od dnia 2 listopada 2022 r. od godziny
12:00 do dnia 13 grudnia 2022 r. do godziny 23:59.
8. Uczestnicy Promocji mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Promocji oraz jej przebiegu
wysyłając e-mail pod adres [email protected]
9. Wielokrotne przesłanie identycznego zgłoszenia do Promocji, z tym samym Dowodem Zakupu,
będzie traktowane jako duplikat i zostanie usunięte z bazy zgłoszeń (w bazie pozostanie pierwsze
prawidłowe zgłoszenie).
10. Weryfikacja poprawności zgłoszeń do Promocji będzie dokonywana za pomocą systemu
teleinformatycznego obsługującego Promocję. Czas nadesłania zgłoszenia będzie rejestrowany
przez centralny komputer Organizatora.
11. Powiadomienie Uczestnika Promocji o otrzymaniu Premii nastąpi w formie wiadomości mailowej
wysyłanej do Uczestnika Promocji przez Organizatora w terminie 5 dni roboczych od dnia
4
przesłania przez Uczestnika Promocji zgłoszenia do Promocji spełniającego warunki zgłoszenia do
Promocji zgodnie z niniejszym Regulaminem.
12. W wiadomości mailowej, o której mowa w ust. 12 Uczestnik Promocji otrzyma kod
alfanumeryczny o wartości 10 zł do sklepu merlin.pl
13. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo wymiany Premii na gotówkę, ani na produkt innego
rodzaju. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje również prawo do zastrzegania szczególnych cech
Premii.
14. Uczestnicy Promocji, którzy dokonali zwrotu Produktów Promocyjnych w sklepie stacjonarnym,
w którym dokonali zakupu, wraz ze zwrotem zobowiązani są do zwrotu Premii bądź jej
równowartości. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy zwrotu Produktów Promocyjnych w ramach
procedury reklamacyjnej związanej z ewentualnymi wadami Produktów Promocyjnych.
§3
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w ciągu trwania Promocji oraz w ciągu 14
dni od daty zakończenia Promocji listownie pod adres Organizatora: ul. Szelągowska 18, 61-626 Poznań, z
dopiskiem: Promocja „KUP ŻUBRÓWKĘ CZARNĄ, WEJDŹ NA STRONĘ WWW.CZARNAPOLANA.PL I
ODBIERZ 10 ZŁOTYCH DO SKLEPU MERLIN.PL”. Uczestnik Promocji zgłaszając reklamację do Organizatora
powinien podać w zgłoszeniu swoje imię i nazwisko oraz adres mailowy lub adres pocztowy, na który to
adres zostanie przesłana decyzja rozstrzygająca reklamację przez Organizatora.
2. Decyzja zostanie przesłana do Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamacje w ciągu 14 dni od daty
otrzymania reklamacji, w formie elektronicznej, w formie zwrotnej wiadomości mailowej lub pocztą na
wskazany adres korespondencyjny.
3. Decyzja rozstrzygająca reklamację jest ostateczna w postępowaniu reklamacyjnym.
4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika Promocji
do niezależnego dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
§4
DANE OSOBOWE
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CEDC International sp. z o.o. z siedzibą w
Obornikach, ul. Kowanowska 48, 64-600 Oborniki (dalej jako „CEDC”).
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez CEDC
prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: [email protected] lub
listownie na adres wymieniony w pkt. 1 z dopiskiem „Dane osobowe – KUP ŻUBRÓWKĘ CZARNĄ
WEJDŹ NA STRONĘ WWW.CZARNAPOLANA.PL I ODBIERZ 10 ZŁOTYCH DO SKLEPU MERLIN.PL”.
3. W związku z Państwa uczestnictwem w Promocji zbieramy następujące Państwa dane osobowe:
a. imię, adres mailowy,
b. nazwisko, adres pocztowy – w przypadku zgłaszania reklamacji.
5
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. zgłoszenia i udziału w Promocji oraz wydania Premii – na podstawie zgody;
b. obsługi zgłaszanych reklamacji – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
a. spółki powiązane kapitałowo z CEDC tj.: spółki należące do Grupy Maspex;
b. agencja marketingowa będąca Organizatorem Promocji działająca na zlecenie CEDC;
c. dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających CEDC w dochodzeniu należytych
roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, firmy windykacyjne);
d. dostawcy usług zaopatrujących CEDC w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne;
e. organy władzy sadowniczej i administracji publicznej.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w czasie trwania Promocji oraz po jej zakończeniu,
w okresie niezbędnym do zakończenia czynności związanych z wydaniem Premii. Po upływie tych
terminów Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
7. W każdym momencie możecie Państwo dokonać wycofania złożonej wcześniej zgody poprzez
przesłanie stosownego oświadczenia na adres email: [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na jej podstawie przed jej
wycofaniem.
8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych, ich sprostowania, żądania ich
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o
kontakt podany w pkt 2.
9. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (https://uodo.gov.pl).
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do celu
związanego z wzięciem udziału w Promocji.
11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
12. Państwa dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
13. Organizator jest administratorem danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji
poniższych celów, w ramach Promocji:
1) rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną oraz wykonania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art.
6 ust. 1 lit. c RODO);
2) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami co stanowi
prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
14. W związku z realizacją celów, o których mowa w pkt. 14 powyżej, Organizator informuje
Uczestników Promocji, iż:
6
1) odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w powyższych celach, mogą być, w
szczególności, następujące podmioty: podmioty świadczące usługi z zakresu księgowości i
rachunkowości, dostawcy usługi poczty e-mail, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi
kurierskie i pocztowe, kancelarie prawne. Dane osobowe mogą być także przekazane organom
wymiaru sprawiedliwości, a także organom władzy publicznej oraz podmiotom publicznym
uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa;
2) dane osobowe będą przetwarzane do momentu upływu terminów na zgłoszenie roszczeń
związanych z przetwarzaniem danych w powyższych celach, i/lub do upływu terminów
wynikających z przepisów prawa;
3) w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w powyższych celach, Uczestnikom przysługuje
prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach
określonych w RODO;
4) w przypadku uznania, że Organizator przetwarza dane osobowe, w powyższych celach, w sposób
sprzeczny z prawem, Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
5) dane osobowe Uczestników zostały zebrane w Promocji;
6) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
7) Organizator zasadniczo nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ale może
zlecać wykonanie określonych usług podwykonawcom mającym siedzibę poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym np. w zakresie korzystania z usług IT. W takim przypadku dane osobowe
będą przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji
Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub z wykorzystaniem
standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
8) Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w
sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych
osobowych, w powyższych celach, kierując wiadomość e-mail na adres:
[email protected]
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków
Uczestnika Promocji oraz zasad uczestnictwa w Promocji. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o
zmianie oraz nowy Regulamin zostaną̨
zamieszczone na Stronie Promocji.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨
przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.11.2022 r.
7

Organizator konkursu

GoldenSubmarine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki Żubrówka.