Regulamin konkursu

REGULAMIN
KONKURSU POD NAZWĄ „KUJAWSKI Z RZEPAKU”
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Kujawski z rzepaku” zwany dalej „Konkurs”.
2. Organizatorem Konkursu jest Sarigato Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Biała Droga 13, 30-327 Kraków, zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000399231, NIP: 6762449931, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Niniejszy Konkurs organizowany jest przez Organizatora na zlecenie Bunge Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Kruszwicy, 88-150
Kruszwica, ul. Niepodległości 42, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie
Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 00000228312, NIP 5562534695, kapitał
zakładowy 321.914.400,00 PLN w całości opłacony zwanej dalej „Bunge”.
4. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 15.05.2023 r. i trwa do 04.06.2023 r. (dalej „Czas trwania”).
7. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu
następuje poprzez przesłanie zgłoszenia zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 Regulaminu.
8. Przystąpienie do Konkursu możliwe jest wyłącznie wraz z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określnych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Konkursie.
9. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że jest twórcą wskazanego w Zgłoszeniu hasła reklamowego stanowiącego
rozwiązanie zadania konkursowego oraz, że przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do
rozwiązania zadania konkursowego. Dodatkowo Uczestnik zapewnia, że rozwiązanie zadania konkursowego nie narusza w żaden
sposób praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich i jest wyłącznie efektem osobistej
działalności Uczestnika i nie zostało uprzednio nigdzie opublikowane.
10. Uczestnictwo w Konkursie i podanie związanych z tym danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne,
niemniej jest ono niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie.
11. Uczestnik Konkursu może zgłosić wyłącznie swój udział w Konkursie.
12. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje komisja konkursowa, powołana przez
Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji konkursowej (dalej „Komisja”).
13. Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu, w szczególności zasad, przebiegu Konkursu, wydania nagród czy postanowień
Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
14. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145)
§2 Uczestnicy
1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Uczestnikiem Konkursu jest podmiot spełniający wymagania określone w Regulaminie, który dokonana prawidłowego zgłoszenia
do Konkursu zgodnie z §3 (dalej „Uczestnik”).
3. Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie
rodziny pracowników BUNGE. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i
zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
§3 Zasady konkursu – dokonywanie zgłoszeń
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
1. dokonać prawidłowego zgłoszenia w Konkursie poprzez formularz konkursowy dostępny na
https://kujawski.pl/konkurs-kujawski-z-polskiego-rzepaku. Prawidłowe zgłoszenie wymaga podania imienia, nazwiska
oraz adresu email;
2. wykonać zadanie konkursowe brzmiące: „Dlaczgo wybierasz Kujawski z rzepaku?”; (dalej „Zgłoszenie”).
2. W Konkursie uwzględniane są ̨
jedynie Zgłoszenia wysyłane za pośrednictwem formularza konkursowego. Wszystkie Zgłoszenia
niepełne, z błędami lub przesłane po terminach przewidzianych w Regulaminie nie będą rozpatrywane. Datą zgłoszenia
przyjmowaną przez Organizatora jest data wprowadzenia prawidłowo wypełnionego formularza Zgłoszenia do sieci
teleinformatycznej w taki sposób, by Organizator mógł się ze Zgłoszeniem zapoznać.
3. Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w
Regulaminie oraz z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną oraz 1
(słownie: jedna) Nagrodę niższego stopnia.
4. Niedopuszczalne jest Zgłoszenie, które:
1. narusza Regulamin;
2. narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i prawa pokrewne, dobra osobiste oraz prawa
własności intelektualnej;
3. zawiera w swojej treści wulgaryzmy, treści obraźliwe, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle,
treści o charakterze erotycznym, propagujących przemoc, sprzecznych z prawem lub przyjętymi za obowiązujące
normami obyczajowymi lub naruszających prawa osób trzecich, w szczególności zawierają treści nawiązujące w
negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia
etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;
4. w jakikolwiek sposób uwłaczają kulturze słowa i powszechnie akceptowanym moralnym wartościom.
5. Organizator, działając na podstawie art. 921 §3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, zastrzega, że z chwilą wydania
Nagrody, nabywa autorskie prawa majątkowe do każdego nagrodzonego rozwiązania zadania konkursowego na następujących
polach eksploatacji:
1. wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub
teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter) w
taki sposób, aby dostęp do utworów przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;
2. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;
3. wykorzystywanie (w całości lub w części) w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, w szczególności
poprzez umieszczenie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych.
6. Przeniesienie praw w zakresie określonym powyżej następuje wraz z udzieleniem na rzecz
Organizatora:
1. upoważnienia do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonego do Konkursu hasła
(będącego rozwiązaniem zadania konkursowego);
2. wyłącznego uprawnienia w zakresie prowadzenia nadzoru autorskiego; oraz zgodą na rozpowszechnienie bez
podania autorstwa.
§4 Nagrody
1. Całkowita wartość puli nagród w Konkursie na wygrane wynosi 22 075,35 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemdziesiąt
pięć złotych 35/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 80 (słownie: osiemmdziesiąt) sztuk.
2. Nagrodami w Konkursie są:
1. Nagroda Główna (5 sztuk): Rower Cruiser SUNRISE żółty o wartości 2 199 zł brutto,
2. Nagroda niższego stopnia (75 sztuk):
25x zestaw patelni TEFAL L925S414 Ingenio Emotion – 4 elementy o wartości 299 zł brutto oraz 50x zestaw Oleju
Kujawskiego o wartości brutto 31,97 zł.
3. Do każdej nagrody w Konkursie przyznawana jest dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości należnego podatku dochodowego.
4. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagród na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwa zamiana Nagród na ekwiwalent
pieniężny. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagród, zaś rezygnacja z części nagród jest równoznaczna z rezygnacją z całości.
5. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§5 Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia
laureatów Konkursu, oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z
tytułu udziału w Konkursie. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą ponadto przetwarzane w celu wydania nagrody i
udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości oraz w celu wypełnienia
wskazanych w ust. 3 poniżej, obowiązków nałożonych na Organizatora obowiązującymi przepisami prawa.
3. Administratorem danych osobowych jest:
1. w odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym
weryfikacji i wyłonienia laureatów Konkursu – Bunge Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kruszwicy, 88-150 Kruszwica, ul.
Niepodległości 42, e-mail: BEU.ZT[email protected]. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu BUNGE, jakim jest
realizacja Konkursu służącej promowaniu marek należących do BUNGE. BUNGE powierzyła przetwarzanie danych
osobowych Uczestników w związku z Konkursem Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu
w imieniu BUNGE
2. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i
ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Sarigato Sp. z o.o., ul. Biała Droga 13, 30-327
Kraków, e-mail: [email protected]). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w
tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, jakim jest prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu, w tym postępowań reklamacyjnych z nim związanych.
3. W odniesieniu do danych osobowych laureatów Konkursu przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym
udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator
(Sarigato Sp. z o.o., ul. Biała Droga 13, 30-327 Kraków, e-mail: [email protected]). Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest
wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Konkursu oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby
podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania
obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości,
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.
4. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Kruszwica danych lub
związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Bunge Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kruszwicy, 88-150 Kruszwica,
ul. Niepodległości 42 lub mailem na adres: [email protected].
5. Z Organizatorem (Sarigato Sp. z o.o., ul. Biała Droga 13, 30-327 Kraków, e-mail: [email protected]) można się
kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych
kontaktowych: adres e-mail: [email protected].
6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich
poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach
marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia
zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za
dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do
realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty,
którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub
organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
8. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursu oraz (w
odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia
reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku
laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia
reklamacji.
9. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w
celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym
wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych
oraz obowiązującymi przepisami prawa.
10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję
Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
11. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu
Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez
odpowiedniego administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem i do czasu
przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie. W przypadkach, w których
przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim administratorze
danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego administratora danych w tych celach tak
długo, jak wymagają tego od danego administratora danych przepisy prawa.
§6 Przyznanie Nagród
1. Wyboru zwycięskich Zgłoszeń dokonuje Komisja. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i
atrakcyjności prac konkursowych (kryteria oceny konkursowej). W sytuacji, gdy zostanie nadesłanych więcej Zgłoszeń
zawierających hasło o identycznym brzmieniu, Komisja weźmie pod uwagę Zgłoszenie, które nadeszło najwcześniej.
2. W skład Komisji wchodzą osoby:
- Marta Danielak (BUNGE)
- Sławomir Kozłowski (BUNGE)
- Łukasz Jakubowski (Sarigato)
3. Komisja wybiera 57 zgłoszeń, które po pozytywnej weryfikacji otrzymają Nagrodę niższego stopnia oraz 5 zgłoszeń, które po
pozytywnej weryfikacji otrzymają Nagrodę Główną. Komisja dokona wyboru Zgłoszeń do dnia 28.062023 r. Komisja wybiera
również po jednym Zgłoszeniu rezerwowym do każdej Nagrody opisanej w §4 , pkt 2 oraz pkt 3 Regulaminu.
4. Decyzja dotycząca wyboru zwycięskich Zgłoszeń (prac konkursowych) podjęta przez Komisję jest ostateczna, co jednak nie
wyłącza prawa Uczestnika do zgłoszenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
5. Lista zwycięzców udostępniona zostanie na stronie https://kujawski.pl/konkurs-kujawski-z- polskiego-rzepaku - z podaniem
imienia i pierwszej litery nazwiska. Lista opublikowana zostanie po przeprowadzeniu procedury weryfikacji i przyznaniu
zwycięzcy prawa do Nagrody, nie później niż do dnia 28.06 2023 r.
6. W przypadku, w którym dojdzie do:
1. rezygnacji z Nagród;
2. wykluczenia uczestnika, po ogłoszeniu listy opisanej powyżej, niezależnie od powodu i czasu tego wykluczenia;
7. Komisja dokona wyboru uzupełniającego. Jeśli laureat wybrany przez Komisję w ramach wyboru uzupełniającego także dokona
rezygnacji lub dojdzie do jego wykluczenia dana nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
§7 Warunki wydania Nagród
1. Laureaci informowani w formie wiadomości email o okoliczności wyłonienia ich Zgłoszenia w dniu wyboru zwycięskich Zgłoszeń
lub w następnym dniu roboczym.
2. Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z laureatem na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu. Jeżeli:
1. w terminie 5 dni roboczych Organizator nie otrzyma wiadomości umożliwiającej wysyłkę Nagrody;
2. Organizator otrzyma wiadomość z błędem doręczenia;
Organizator wysyła kolejną wiadomość mailowa. Wiadomość ta zostanie wysłana najpóźniej 6. dnia od dnia wysyłki pierwszej
wiadomości. Jeżeli i tym razem nie powiedzie się próba kontaktu, laureat traci prawo do Nagrody, zaś Komisja wyłoni kolejnego
laureata w ramach wyboru uzupełniającego.
3. W treści wiadomości e-mail, o której mowa powyżej uczestnik informowany jest o konieczności przekazania do Organizatora
swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody, tj.: adresu zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu,
kod pocztowy, miejscowość), wraz z własnoręcznie podpisanym oświadczeniem, iż laureat spełnia warunki uczestnictwa w
Konkursie, zgodnie ze wzorem „Oświadczenia”, stanowiącym Załącznik nr 1 do regulaminu.
4. Laureaci są zobowiązani do przesłania na swój koszt, listem poleconym lub do osobistego doręczenia na adres Organizatora, w
ciągu 3 dni roboczych od nawiązania kontaktu mailowego, danych i dokumentu niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o
których mowa w pkt 3. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data nadania (stempla
pocztowego).
5. Dane i dokument muszą wpłynąć do Organizatora najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od przekazania laureatowi informacji o
wyłonieniu jego Zgłoszenia. W razie uzasadnionych okoliczności Organizator może zmienić sposób wysyłki dokumentu, o którym
mowa w pkt 3 powyżej i poprosić Laureata o wysłanie zdjęcia lub skanu ww. dokumentu na podany przez Organizatora adres emailowy.
6. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości laureata, jego wieku bądź podejrzenia naruszenia zasad uczestnictwa w
Konkursie, oprócz dokumentów wskazanych powyżej, Organizator może wezwać o przesłanie listem poleconym, osobiste
doręczenie lub przesłanie skanem, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystąpienia z tym roszczeniem (data nadania),
kserokopii/skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość laureata (dowodu osobistego albo paszportu) w zakresie danych
potwierdzających tożsamość i wiek (pozostałe dane mogą zostać zakryte), z zastrzeżeniem, że muszą one wpłynąć do
Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od wystąpienia z tym roszczeniem przez Organizatora. Z roszczeniem tym
Organizator może wystąpić najpóźniej do 14 lipca 2021 roku.
§8 Prawa autorskie
1. Zgłoszone prace konkursowe mogą być opublikowane na stronie www.kujawski.pl/konkurs oraz
www.facebook.com/OlejeKujawski w celu ekspozycji zgłoszeń i podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach
Konkursu, a także w czasie po zakończeniu Konkursu w celach promowania BUNGE oraz produktów BUNGE. W celu
opublikowania pracy w ww. sposób, Uczestnik udziela Organizatorowi oraz BUNGE (każdemu z osobna) bezterminowej,
nieodpłatnej niegraniczonej terytorialnie licencji do swojej pracy konkursowej do realizacji ww. celu. Udzielenie tej licencji w
zakresie określonym powyżej następuje wraz z udzieleniem na rzecz BUNGE:
1. upoważnienia do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu;
2. wyłącznego uprawnienia w zakresie prowadzenia nadzoru autorskiego; oraz zgodą na rozpowszechnienie bez
podania autorstwa.
2. Organizator ma prawo zweryfikować w każdym czasie fakt posiadania przez Uczestnika pełni praw do Zgłoszenia.
§9 Termin wydania Nagród
Nagrody są wysyłane zwycięzcom przesyłką pocztową lub kurierską na koszt Organizatora, na adres wskazany w Oświadczeniu.
Nagrody wysyłane są do 31.07 2023 roku, przez co rozumie się maksymalną datę nadania. Nagrody wydawane są tylko na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§10 Opodatkowanie Nagród
Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z ustawą z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, ze zm.). Oznacza to, iż od wartości
Nagrody (z części stanowiącej dodatkową wartość pieniężną) Organizator pobiera kwotę na poczet należnego zryczałtowanego
podatku od nagród w wysokości 10% Nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę.
§11 Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do 30 sierpnia 2021 roku, przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do
złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Sarigato Sp. z o.o., ul. Biała Droga 13, 30-
327 Kraków, z dopiskiem „Kujawski z rzepaku” i powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika, datę i miejsce
zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję.
4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w
terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
§12 Postanowienia końcowe
1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora. Regulamin
dostępny jest także https://kujawski.pl/konkurs-kujawski-z- polskiego-rzepaku.
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
3. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt Organizatora w związku z realizacją Konkursu po przez wiadomości wysyłane na wskazany
przez laureata adres e-mail
4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.
5. W Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.
Załączniki:
Załącznik nr 1 Oświadczenie
Załącznik nr 1 Oświadczenie
OŚWIADCZENIE LAUREATA KONKURSU POD NAZWĄ „KUJAWSKI Z RZEPAKU”
Podaję moje dane osobowe w celu wydania nagrody.
Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, i zamieszkuje na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 2 pkt 3 Regulaminu.
Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie.
Wraz z wydaniem Nagrody przenoszę prawa autorskie w zakresie przewidzianym regulaminem Konkursu
____________________________________________________________ NUMER TELEFONU
____________________________________________________________ IMIĘ I NAZWISKO
____________________________________________________________ (ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)
____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)
______________________________________ PODPIS I DATA
Prosimy o czytelne wypełnienie Oświadczenia.
Klauzula informacyjna dot. Laureatów Konkursu
Kto jest Administratorem moich danych podanych w formularzu?
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich
danych osobowych jest SARIGATO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Biała Droga 13, 30-327,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000399231, NIP: 6762449931 („Administrator”).
Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?
Z Administratorem skontaktować się można za pośrednictwem wiadomości mailowej kierowanej na adres e – mail:
[email protected]
Jaki jest cel przetwarzania moich danych?
Dane podane w formularzu przetwarzane są w celu wydania nagród, a także obrony przed ewentualnymi roszczenniami. Przetwarzanie
danych jest niezbędne do przeprowadzenia elementów Konkursu i odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych
nałożonych na Administratora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność do wykonania takich obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?
Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane w formularzu dane osobowe.
Komu przekazywane są moje dane?
W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:
• świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,
• świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
• organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.
Jak długo moje dane będą przechowywane?
Twoje dane będą przetwarzane w celach wymienionych powyżej do chwili ustania uzasadnionego interesu. Uzasadniony interes
związany z wydaniem nagród ustanie wraz z zakończeniem Konkursu oraz przekazaniem tych nagród. Uzasadniony interes
związany z zabezpieczeniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń trwa do czasu ich przedawnienia. Przedawnienie następuje
po sześciu latach, z końcem ostatniego roku kalendarzowego. W zakresie danych niezbędnych dla wypełnienia obowiązków
wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości – do czasu dokonania rozliczeń i ich wykazania. Trwa to pięć lat.
Jakie mam prawa?
Jako Administrator Twoich danych zapewniamy Ci:
• prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO);
• prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO);
• prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO);
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO);
• możliwość przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO);
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) Skorzystanie z
powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e – mail:
[email protected]. Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?
Uczestnictwo w Konkursie oraz odbiór nagrody są dobrowolne. Podanie danych osobowych jest jednak wymogiem stawianym
wszystkim uczestniczkom Konkursu, zaś ich niepodanie uniemożliwi wydanie nagrody.

Organizator konkursu

Bunge Polska Sp. z o.o.

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki Kujawski.