Regulamin konkursu

~ 1 ~
REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ:
„Kibicuj z Coca-Cola w Lidl”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Kibicuj z Coca-Cola w Lidl” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul.
Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).
3. Konkurs organizowany jest na zlecenie Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092),
przy ul. Żwirki i Wigury16, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Warszawie, nr KRS: 0000015664, NIP: 524-21-06-963 („CCHBC”).
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w sklepach Lidl sp. z o.o. sp. k. pełna lista sklepów dostępna jest na
https://www.lidl.pl/
5. Konkurs trwa od 21.11.2022 do 04.12.2022 roku na terenie Polski.
6. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski,
dokonująca zakupu w sklepach prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem na terenie Polski,
będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
7. Udział w konkursie jest dobrowolny.
8. W Konkursie udział biorą wszystkie produkty Coca-Cola Zero Cukru, Fanta Zero i Sprite Zero
dystrybułowane przez Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. , dostępne w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci
handlowej LIDL. (zwane dalej Produktami Konkursowymi)
9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy sieci handlowej LIDL,
pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także ich
małżonkowie i krewni w linii prostej.
10. Zakup Produktów konkursowych przed 21.11.2022 lub po terminie 04.12.2022 roku nie uprawnia do
wzięcia udziału w Konkursie.
11. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania konkursu na stronie
www.pilkarskagra.pl
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 21.11.2022 r. do 04.12.2022 r.:
• W terminie trwania akcji dokonać zakupu dowolnego napoju Coca-Cola Zero Cukru, Fanta Zero
Cukru, Sprite Zero Cukru dostępnego w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci handlowej LIDL
zgodnie z załącznikiem 1.
• Zarejestrować się na stronie www.pilkarskagra.pl podając: imię nazwisko nr telefonu
kontaktowego oraz mail i nr dowodu zakupu.
• Rozwiązać zadnie konkursowe – odpowiedz na pytanie: Napisz jak jesteś przygotowany na
kibicowanie w czasie Mistrzostw?
• Odpowiedź należy przesłać w formularzu zgłoszeniowym na www.pilkarskagra.pl w formie
pisemnej wpisując treść w formularzy nieprzekraczającą 1200 znaków.
• Zachować paragon z dowodem zakupu Produktów konkursowych.
~ 2 ~
2. Nabycie jednego napoju Coca-Cola Zero Cukru w terminie od 21.11.2022 do 04.12.2022 upoważnia do
wysłania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez wysłanie
zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że
ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych Produktów Konkursowych zgodnie z §2 pkt 1.
W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego z Produktów Konkursowych na jednym
paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z
zasadą, że do wysłania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu minimum jednego Produktu
Konkursowego Coca-Cola Zero Cukru, Fanta Zero Cukru, Sprite Zero Cukru zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.
3. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków wymienionych w pkt 1 tego
paragrafu.
§3
NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
1. W Konkursie przewidziane zostały nagrody:
Nagroda 1 stopnia w postaci 10 Telewizorów Hisense 65 cali o wartości 4000 zł. Brutto oraz nagrody
dodatkowej w wysokości 444 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku.
Nagroda 2 stopnia w postaci 10 Soundbar Hisense o wartości 1700 zł brutto oraz nagrody dodatkowej
w wysokości 189 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku.
Nagroda 3 stopnia w postaci 50 Piłek Rihla FIFA 2022 trainnig o wartości 110 zł brutto oraz nagrody
dodatkowej w wysokości 12 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku.
Nagroda 4 stopnia w postaci 100 Kart Podarunkowych Lidl o wartości 100 zł brutto oraz nagrody
dodatkowej w wysokości 11 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku.
Dodatkowe nagrody pieniężne będące częścią ww. nagród zostaną przeznaczone na zapłatę stosownego
podatku od nagrody w Konkursach (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz 176, z późn. zm.), Organizator
potrąci te kwoty przy wydaniu nagród.
2. Wszystkie prawidłowe zgłoszenia konkursowe dokonane od 21.11.2022 roku do 04.12.2022 roku będą
brały udział w konkursie.
3. Nagrodami 1 stopnia zostaną nagrodzone najlepsze rozwiązanie zadania konkursowego z wszystkich
nadesłanych zgłoszeń wg. Kryteriów oceny opisanych w pkt 10. z podziałem na tygodnie Konkursu: 1
tygodniu Konkursu czyli ze zgłoszeń nadesłanych od 21.11 do 27.11 do godziny 23:59:59 najlepsze 5
rozwiązań zadania konkursowego oraz w tygodniu 2 czyli ze zgłoszeń nadesłanych od 28.11 do 04.12 do
godziny 23:59:59 najlepszych 5 rozwiązań zadania konkursowego.
4. Nagrodami 2 stopnia zostaną nagrodzone najlepsze rozwiązanie zadania konkursowego z wszystkich
nadesłanych zgłoszeń wg. Kryteriów oceny opisanych w pkt 10. z podziałem na tygodnie Konkursu: 1
tygodniu Konkursu czyli ze zgłoszeń nadesłanych od 21.11 do 27.11 do godziny 23:59:59 najlepsze 5
rozwiązań zadania konkursowego oraz w tygodniu 2 czyli ze zgłoszeń nadesłanych od 28.11 do 04.12 do
godziny 23:59:59 najlepszych 5 rozwiązań zadania konkursowego.
5. Nagrodami 3 stopnia zostaną nagrodzone najlepsze rozwiązanie zadania konkursowego z wszystkich
nadesłanych zgłoszeń wg. Kryteriów oceny opisanych w pkt 10. z podziałem na tygodnie Konkursu: 1
tygodniu Konkursu czyli ze zgłoszeń nadesłanych od 21.11 do 27.11 do godziny 23:59:59 najlepsze 25
rozwiązań zadania konkursowego oraz w tygodniu 2 czyli ze zgłoszeń nadesłanych od 28.11 do 04.12 do
godziny 23:59:59 najlepszych 25 rozwiązań zadania konkursowego.
6. Nagrodami 4 stopnia zostaną nagrodzone najlepsze rozwiązanie zadania konkursowego z wszystkich
nadesłanych zgłoszeń wg. Kryteriów oceny opisanych w pkt 10. z podziałem na tygodnie Konkursu: 1
~ 3 ~
tygodniu Konkursu czyli ze zgłoszeń nadesłanych od 21.11 do 27.11 do godziny 23:59:59 najlepsze 50
rozwiązań zadania konkursowego oraz w tygodniu 2 czyli ze zgłoszeń nadesłanych od 28.11 do 04.12 do
godziny 23:59:59 najlepszych 50 rozwiązań zadania konkursowego.
Każdy uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę 1,2,3 i 4 stopnia w tygodniu.
7. 50 z kolejnych najlepszych zgłoszeń z każdego tygodnia zostanie umieszczonych na liście rezerwowej w
kolejności wyboru (według oceny wykonania zadania ocenianego przez Komisję Konkursową zgodnie z
kryteriami opisanymi w pkt 10).
8. Wyboru najlepszych rozwiązań zadań konkursowych dokonywać będzie Komisja Konkursowa składająca
się z 3 osób. Udział w Komisji Konkursowej jest honorowy.
9. Posiedzenia Komisji Konkursowej odbywać się będą w dniach od 28.11.2022 do 08.12.2022 roku.
10. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała
następujące kryteria:
a. Oryginalność, kreatywność wykonania zadania
b. pomysłowość
c. styl
d. Obecność marki Coca-Cola w rozwiązaniu zadania
11. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
a. zapewnienie uczestnictwa w konkursie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
b. rozstrzygnięcie konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami
pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
c. podpisanie listy osób – laureatów konkursu, które otrzymały prawo do nagrody,
d. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
12. Weryfikacja prawa do nagrody będzie prowadzona w następujący sposób:
a. W ciągu 3 dni od daty posiedzenia komisji, Organizator Konkursu zadzwoni do zwycięzcy lub
wyśle wiadomość mailową lub SMS na numer, podany w zgłoszeniu.
b. Uczestnik w rozmowie telefonicznej lub mailu, SMS-ie zostanie powiadomiony o wyniku konkursu
i poproszony o potwierdzenie uczestnictwa w konkursie oraz podanie swoich danych osobowych
koniecznych do wydania nagrody w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia.
c. W przypadku kontaktu telefonicznego Organizator podejmie trzy próby połączenia
telefonicznego z Uczestnikiem jednego dnia w godzinach od 9:00 do 17:00. Przez nieudaną próbę
połączenia z Uczestnikiem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów,
włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np.
przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
d. Organizator może zażądać od Uczestnika przesłania oryginału dowodu zakupów promocyjnych
(paragon fiskalny lub faktura VAT) w celu weryfikacji zwycięskiego zgłoszenia w Konkursie.
Organizator może przedstawić takie żądanie podczas rozmowy telefonicznej z Uczestnikiem,
określonej w ppkt b powyżej. W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany przesłać kopie
dowód zakupu drogą elektroniczną w czasie 3 dni od daty powiadomienia przez Organizatora o
wygranej na adres [email protected] z dopiskiem „Kibicuj z Coca-Cola w Lidl”.
e. W przypadku, gdy Laureat do nagrody nie spełni warunków określonych w pkt 12 b, c lub d
wówczas nastąpi weryfikacja prawa do nagrody uczestnika będącego kolejnym na liście.
Uczestnik ten zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej za pomocą SMS lub telefonicznie
w ciągu 2 dni liczonych od:
i. dnia, w którym nie powiodła się ostatnia, trzecia próba połączenia z poprzednio
weryfikowanym Uczestnikiem,
f. Weryfikacja Uczestników rezerwowych będzie przebiegała z procedurą określoną w powyższych
punktach do czasu przyznania prawa do nagrody lub zakończenia listy rezerwowej.
~ 4 ~
13. Uczestnik traci prawo do nagrody, gdy:
a. nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu; lub
b. nie okaże stosownego dowodu zakupu; lub
c. odmówi podania swoich danych koniecznych do wydania nagrody; lub
d. przedstawiony dowód zakupu będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający
jego odczytanie; lub
e. przedstawiony dowód zakupu będzie miał późniejszą lub wcześniejszą datę niż czas trwania
konkursu, lub
f. przedstawiony dowód zakupu nie będzie zawierał produktu objętego konkursem.
14. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z
protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania, które wystąpiły w związku z siłą
wyższą. Za siłę wyższą będzie się przyjmować wszelkie okoliczności będące poza kontrolą Organizatora i
CCHBC, których Orgaizator i CCHBC nie mogły przewidzieć ani skutkom, których nie mogły zapobiec przy
zachowaniu należytej staranności. Przejawami Siły Wyższej są w szczególności klęski żywiołowe, wojny,
rewolucje, zamieszki lub sabotaż, brak działania lub opóźnienia w działaniu władz, strajki oraz lokauty w
stopniu w jakim spełniają one powyższe wymagania. Przejawem Siły Wyższej są także działania wywołane
w ramach zapobiegania oraz zwalczania choroby zakaźnej u ludzi.
§4
WYDANIE NAGRÓD
1. Nagrody zostaną przekazane Laureatom na adres podany w czasie weryfikacji, wysyłką kurierską
najpóźniej do dnia 24.12.2022 roku.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inny produkt.
§5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
12. W celu prawidłowej realizacji Konkursu pod nazwą „Kibicuj z Coca-Cola w Lidl” niezbędne jest
przetwarzanie danych osobowych Uczestników (dalej jako „Dane Osobowe”).
13. CCHBC i Organizator są współadministratorami Danych Osobowych gromadzonych celu prawidłowej
realizacji Konkursu, którzy wspólnie decydują o celach i środkach ich przetwarzania. W związku z
powyższym CCHBC i Organizator zawarli porozumienie o współadministrowaniu Danymi Osobowymi, w
którym każdy z nich zobowiązał się dokładać wszelkich starań by przetwarzanie danych osobowych
realizowane w ramach Konkursu odbywało się zgodnie z przepisami Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”. Porozumienie
określa przy tym odpowiednie zakresy odpowiedzialności CCHBC i Organizatora dotyczącej wypełniania
obowiązków wynikających z RODO, a jego zasadnicza treść jest dostępna poprzez kontakt ze
współadministratorami w sposób opisany w § 5 ust. 13 Regulaminu.
14. CCHBC i Organizator powołali w swoich organizacjach Inspektorów Ochrony Danych (IOD), z którymi
można kontaktować się na wskazane poniżej dane kontaktowe:
a) kontakt do IOD Organizatora: [email protected]
b) kontakt do IOD CCHBC: [email protected]
15. Dane Osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych z realizacją prawnie uzasadnionych
interesów Organizatora i CCHBC (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak:
a) organizacja Konkursu, w szczególności przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń Uczestników, ustalenie
~ 5 ~
zwycięzców Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji i żądań Uczestników
związanych z Konkursem,
b) cele dowodowe na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych z Konkursem, w tym
roszczeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
16. Dane Osobowe zwycięzców będą także przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania obowiązków
podatkowych w zakresie potrącenia i opłacenia stosownego podatku od nagrody w Konkursie (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
17. Dane Osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.
18. Podanie przez Uczestników Danych Osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału
w Konkursie (niepodanie danych z uwagi na kwestie organizacyjne skutkuje niemożliwością wzięcia
udziału w Konkursie).
19. Dane Osobowe mogą być ujawniane upoważnionym pracownikom Organizatora oraz usługodawcom
Organizatora, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych w celu
realizacji usług świadczonych Organizatorowi, w szczególności dostawcom usług IT oraz firmom
świadczącym usługi doradcze lub usługi archiwizacyjne.
20. W przypadku reklamacji dotyczących Konkursu i żądań Uczestników związanych z przetwarzaniem ich
danych osobowych dostęp do Danych Osobowych mogą mieć również upoważnieni pracownicy CCHBC
oraz usługodawcy tej spółki np. firmy świadczące usługi doradcze i dostarczające rozwiązania
informatyczne. Ponieważ CCHBC jest spółką globalną, w ramach realizacji wskazanych powyżej celów
przetwarzania dostęp do Danych Osobowych mogą mieć usługodawcy (spółki z tej samej grupy
przedsiębiorstw lub podmioty trzecie) z kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), przy
czym przepisy prawne w takim kraju mogą zapewnić standard niższy niż obowiązujące w EOG. W takiej
sytuacji CCHBC zapewni, że w odniesieniu do Danych Osobowych dostępnych poza EOG stosowane będą
odpowiednie zabezpieczenia. Niektóre kraje poza EOG, takie jak Kanada i Szwajcaria, zostały
zatwierdzone przez Komisję Europejską jako zapewniające zasadniczo równoważną ochronę z przepisami
prawnymi o ochronie danych obowiązującymi w EOG i w związku z tym nie wymaga się dodatkowych
zabezpieczeń prawnych. W przypadku krajów, które nie zostały zatwierdzone w taki sposób, takich jak
Armenia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Nigeria, Rosja, Serbia,
Ukraina, przekazanie Danych Osobowych nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych
zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które nakładają równoważne zobowiązania w zakresie
ochrony danych bezpośrednio na odbiorcę, chyba że obowiązujące przepisy prawne dotyczące ochrony
danych będą zezwalać na dokonanie przekazania bez takich formalności. W celu uzyskania dostępu do
informacji o stosowanych zabezpieczeniach w przypadku transferu danych poza EOG należy złożyć
zapytanie wykorzystując w tym celu dane kontaktowe wskazane w § 5 ust. 13 Regulaminu.
21. Ponadto Dane Osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym, kancelariom prawnym, a także
organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (urzędom skarbowym,
urzędom celno-skarbowym itd.).
22. Dostęp do Danych Osobowych mają zawsze tylko ci odbiorcy, w przypadku których istnieje uzasadnienie
takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Organizator i CCHBC dbają o to,
aby ich pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez
zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane Konkursy
szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do
zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
23. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu i
rozpatrywania ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem. W przypadku Danych Osobowych
zwycięzców przetwarzanych w celu wywiązania się przez Organizatora z obowiązków wynikających z
przepisów podatkowych, dane te będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa
dotyczący przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej w celu udokumentowania wywiązania
się ze zobowiązań publicznoprawnych. W sytuacji, gdy przetwarzanie Danych Osobowych będzie
~ 6 ~
niezbędne w celach dowodowych na wypadek ewentualnych roszczeń Uczestników lub osób trzecich
takie dane mogą zostać zachowane do czasu przedawnienia tych roszczeń lub prawomocnego
zakończenia postępowania w danej sprawie.
24. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora i CCHBC z następujących praw:
25. a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich
przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie
z art. 15 i 16 RODO),
c) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art.
18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji
ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to
przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z
prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku, gdy dane są mu
potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony
roszczeń),
d) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
e) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z
przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez CCHBC lub
Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1
RODO).
26. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w razie uznania, że przetwarzanie ich Danych
Osobowych narusza przepisy RODO.
27. CCHBC i Organizator w drodze porozumienia ustalili, iż w ramach Konkursu rolę punktu kontaktowego
dla Uczestników, których dotyczą Dane Osobowe pełni Organizator. W sprawach związanych z
przetwarzaniem Danych Osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji Konkursu oraz realizacją praw
przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Organizatorem pisząc
listownie na adres: ul. Jana Gawińskiego 7, 01-645 Warszawa lub kontaktując się z powołanym u
Organizatora Inspektorem Ochrony Danych (kontakt do IOD: [email protected]).
§6
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie
pisemnej i przesłane na adres „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie 01-645 przy
ul. Jana Gawińskiego 7. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu,
kopię dowodu zakupu oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
2. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni liczonych od dnia jej doręczenia Agencji.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.
2. Regulamin Konkursu dostępny będzie, w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.pilkarskagra.pl
3. Nagrody przedstawione na wizerunkach umieszczonych w materiałach reklamowych mogą różnić się
od nagród wydanych w Konkursie.

Organizator konkursu

FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki Coca Cola.