Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu
„Jesienne wygrane na czysto!”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami
niniejszego Regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
postanowień niniejszego Regulaminu.
1.2 Organizatorem niniejszego Konkursu jest Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert
Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, NIP: 726-221-44-73, www.smolar.pl.
1.3 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej we wszystkich otwartych
w czasie trwania Konkursu Sklepach konkursowych.
1.4 Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 13.10.2022 r. do 27.10.2022 r., przy czym czynności
związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji
zakończą się do dnia 05.01.2023 r.
1.5 Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną czy audiotekstową,
których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 888 ze zm.).
1.6 Celem Konkursu jest nagradzanie Laureatów Konkursu na zasadach wskazanych w Regulaminie
oraz promowanie marki Bref.
2. DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
2.1 Konkurs – Konkurs organizowany pod nazwą „Jesienne wygrane na czysto!” opisany w
niniejszym Regulaminie;
2.2 Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu
oraz prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu;
2.3 Uczestnik – osoba, która dokonała prawidłowego i skutecznego Zgłoszenia do Konkursu i która
spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie;
2.4 Zgłoszenie – (jako zgłoszenie rozumie się) zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu,
dokonanie Zakupu promocyjnego oraz prawidłowe i skuteczne zgłoszenie do Konkursu rozwiązania
Zadania konkursowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Do niniejszego
Konkursu Uczestnik może zgłosić się wyłącznie poprzez Stronę internetową Konkursu.
Szczegółowy opis przystąpienia do Konkursu przez Stronę internetową Konkursu wskazany jest
w pkt. 4 Regulaminu;
2.5 Strona internetowa Konkursu – przygotowana dla potrzeb niniejszego Konkursu strona
internetowa dostępna pod adresem: www.czystykonkurs.pl. Korzystanie ze Strony internetowej jest
bezpłatne jednak wymaga dostępu do internetu (opłata za transmisję danych przez internet naliczana
jest wg taryfy operatora, z którego korzysta Uczestnik);
2.6 Zadanie konkursowe – zadanie konkursowe polega na:
a) wykonaniu i przesłaniu autorskiego zdjęcia konkursowego na temat: „Pokaż swój sposób na
jesienne porządki (dalej: „zdjęcie konkursowe”). Zdjęcie konkursowe musi być wykonane w formacie:
jpg lub png i rozmiarze maksymalnie 5 MB.
albo
b) wymyśleniu i przesłaniu autorskiej odpowiedzi słownej na temat: „Opisz swój sposób na jesienne
porządki”. Odpowiedź słowna na Zadanie konkursowe może składać się z maksimum 300 znaków
pisarskich włącznie ze „spacjami”. Dopuszcza się użycie małych i wielkich liter.
Uczestnik przystępując do Konkursu sam dokonuje wyboru czy rozwiązuje Zadanie konkursowe
wskazane w pkt. 2.6 lit. a) Regulaminu, czy też rozwiązuje zadanie wskazane w pkt. 2.6 lit. b)
Regulaminu.
Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria:
− zgodność pracy z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
− kreatywność;
− humor i niebanalny dowcip;
− oryginalność;
− jakość wykonania.
Rozwiązanie Zadania konkursowego musi spełniać łącznie następujące warunki:
− praca musi być wykonana na zadany temat;
− autorem pracy musi być Uczestnik;
− praca musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
− na zdjęciu konkursowym może (ale nie musi) znajdować się wizerunek wyłącznie Uczestnika
(na zdjęciu konkursowym nie może być wizerunku innej osoby/osoby trzeciej);
− Uczestnik musi dysponować autorskimi prawami majątkowymi do zgłaszanego rozwiązania
zadania konkursowego.
Rozwiązanie Zadania konkursowego nie może zawierać wizerunku innych osób/osób trzecich, treści
sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności nie może:
− zawierać treści o charakterze niemoralnym, nieetycznym, obraźliwym, oszczerczym,
ksenofobicznym, zniesławiającym, pornograficznym, natury politycznej
− wzywać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich
pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę, wyznanie, orientację seksualną czy
poglądy polityczne;
− stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;
− wzywać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować
zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;
− zachęcać do popełnienia samobójstwa;
− promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów;
− naruszać jakichkolwiek praw do znaków towarowych czy chronionych symboli, praw
autorskich czy praw osobistych ani zawierać żadnych marek (za wyjątkiem produktów
promocyjnych), nazwisk osób znanych publicznie, ani innych treści chronionych prawami
własności intelektualnej;
− promować jakichkolwiek usług;
oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
2.7 Laureat – osoba, która wygrała nagrodę w Konkursie;
2.8 Komisja konkursowa – zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji
Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W skład Komisji Konkursowej wchodzą
przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności czuwanie nad
prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyłanianie Laureatów Konkursu oraz nadzór nad
rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji;
2.9 Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup za minimum 30,00 zł (słownie: trzydzieści
złotych 00/100) brutto dowolnego produktu spośród następujących marek: Persil, Perwoll,
Bref, Somat, E, Silan, Clin, Pur (dalej produkty promocyjne). Zakup promocyjny musi być
dokonany w Sklepie konkursowym w okresie trwania sprzedaży promocyjnej i musi być
udokumentowany jednym oryginałem Dowodu zakupu. Sprzedaż promocyjna produktów
promocyjnych uprawniająca do wzięcia udziału w Konkursie rozpocznie się w dniu 13.10.2022 r. a
zakończy się w dniu 27.10.2022 r. Osoba zgłaszająca udział w Konkursie musi dokonać zakupu na
własną rzecz i własny rachunek i musi faktycznie zapłacić za zakup promocyjny.
Produkty promocyjne mogą być dostępne w Sklepie konkursowym zarówno przed rozpoczęciem
okresu sprzedaży promocyjnej, jak i po jego upływie, jednakże ich zakup poza okresem sprzedaży
promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie. Produkty promocyjne zostały wprowadzone
do obrotu przez Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
2.10 Sklepy konkursowe – dowolny sklep sieci Intermarche na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
w których można dokonać zakupu promocyjnego.
2.11 Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy;
2.12 Dowód zakupu – oryginał paragonu fiskalnego lub imiennej faktury VAT (wystawionej na
Uczestnika w rozumieniu pkt. 3.1 regulaminu) potwierdzający dokonanie zakupu promocyjnego.
Dowód zakupu na potrzeby niniejszego Konkursu powinien być czytelny i oryginalny, tzn. taki, który
jest wystawiony przez Sklep konkursowy (którego nazwa i adres znajdują się na Dowodzie zakupu) i
który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby niniejszego Konkursu nie jest w
szczególności jego:
- kserokopia,
- kopia notarialnie poświadczona,
- wtórnik,
- odpis,
- duplikat,
- wydrukowany skan.
Uczestnik zobowiązany jest do zachowania, do zakończenia konkursu, wszystkich oryginałów
dowodów zakupu podanych w zgłoszeniach do konkursu. W razie utraty lub zniszczenia oryginału
dowodu zakupu potwierdzającego udział w Konkursie, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia
wobec Organizatora.
Wizualizacja przykładowego Dowodu zakupu wraz ze wskazaniem, gdzie znajduje się numer dowodu
zakupu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1 Z zastrzeżeniem pkt. 3.7 Regulaminu, Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba
fizyczna dokonująca zakupu jako konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 22.04.1964 r.
Kodeks cywilny, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która w dniu Zgłoszenia do konkursu
spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (Konkurs przeznaczony jest
tylko dla osób zamieszkujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej);
b) jest osobą pełnoletnią oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała go.
Przez Uczestnika rozumie się osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się
posługuje na potrzeby Konkursu. Działania Uczestnika, polegające na zmianie danych
identyfikacyjnych celem obejścia postanowień Regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych
stanowi podstawę do wykluczenia takiej osoby z Konkursu, z uwagi na nieuczciwe i naruszające
postanowienia Regulaminu działania.
3.2 Zgłoszenie w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie
któregokolwiek z warunków Zgłoszenia spowoduje jego nieważność.
3.3 Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że:
a) jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
jakie zgłasza w ramach rozwiązania Zadania konkursowego i dysponuje autorskimi prawami
majątkowymi do utworów zgłaszanych w rozwiązaniu Zadania konkursowego;
b) powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów
obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego
autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub
obciążone;
c) ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora oraz Henkel Polska Sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie za niezgodność z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zwalnia
Organizatora oraz Henkel Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 41, 02-672
Warszawa od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami,
w szczególności w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi
z naruszenia przysługujących im praw;
d) udziela, a Organizator oraz Henkel Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie nabywają prawo do
nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do utworów powstałych w ramach
rozwiązania Zadania konkursowego, w zakresie w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia
Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym dokonania weryfikacji zgłoszenia do
Konkursu, wyłonienia Laureatów, ogłoszenia wyników Konkursu.
3.4 Laureat z chwilą otrzymania nagrody przenosi bez dodatkowego wynagrodzenia na Organizatora
wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego rozwiązania Zadania konkursowego, na podstawie art.
921 § 3 Kodeksu Cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z prawem ich dalszego
przeniesienia na inne podmioty, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności
w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na
jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej,
cyfrowo;
b) wprowadzania do obrotu;
c) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych;
d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów
praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie
np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub
nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice
downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych
usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów
stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także
przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą
telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);
e) publicznego wykonania;
f) publicznego odtwarzania;
g) wystawiania;
h) wyświetlania;
i) użyczania lub najmu;
j) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub
nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz
bezprzewodowe przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem
platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL,
ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.;
k) reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne
lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem
platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL,
ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu).
3.5 Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na dokonywanie zmian, przeróbek i modyfikacji o charakterze
twórczym i nietwórczym w utworze oraz na wykorzystanie tak zmodyfikowanego utworu na polach
eksploatacji określonych powyżej bez nadzoru autorskiego. Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na
rozpowszechnianie rozwiązania Zadania konkursowego bez oznaczania na ich egzemplarzach
autorstwa Laureata.
3.6 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone
w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać (żądaniem skierowanym za
pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail, który Uczestnik podał w formularzu
zgłoszeniowym do Konkursu) od Uczestnika złożenia/przesłania dodatkowych oświadczeń na piśmie,
podania dodatkowych danych bądź przedłożenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego
uczestnictwa w Konkursie, w tym wszystkich oryginałów Dowodów zakupów promocyjnych, których
numery zostały podane w formularzach zgłoszeniowych do Konkursu. Uczestnicy mogą zostać
zobowiązani przez Organizatora do przesłania ww. dodatkowych informacji, dokumentów na adres
siedziby Organizatora lub na adres poczty elektronicznej Organizatora wskazany przez niego w
żądaniu. Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje
usunięcie podejrzanego zgłoszenia / podejrzanych zgłoszeń Uczestnika do Konkursu. Każdy
Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od
Organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej Uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane
jako „wiadomości śmieci” / „spam”. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji – niespełnienia
warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub niespełnienia wszystkich żądań Organizatora, w
terminie wyznaczonym przez Organizatora (nie dłuższym niż 7 dni od daty wysłania żądania przez
Organizatora) lub próby naruszenia przez Uczestnika Regulaminu lub przepisów powszechnie
obowiązujących, Organizator może (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego) wykluczyć
danego Uczestnika z Konkursu, w tym mogą zostać usunięte wszystkie zgłoszenia Uczestnika do
Konkursu, Uczestnik może zostać pozbawiony praw do wszystkich nagród w Konkursie. W takim
przypadku nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. W szczególności przyczyną wykluczenia
Zgłoszenia z Konkursu może być:
a) naruszenie praw osób trzecich,
b) zawarcie w Zadaniu konkursowym treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym
wymienionymi w pkt 2.6 Regulaminu.
W przypadku stwierdzenia nieuczciwej ingerencji w systemy Organizatora bądź nieuczciwego lub
niezgodnego z Regulaminem i przepisami prawa wpływu na przebieg Konkursu, Organizator może
zgłosić ww. praktykę do odpowiednich organów ścigania.
3.7 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Organizatora, Smolar Agencja PromocyjnoReklamowa Sp. z o.o. w Łodzi, Henkel Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz Sklepów
konkursowych w rozumieniu Regulaminu konkursu. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób.
Przez „członków rodzin” rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową,
rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
3.8 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
3.9 Zabrania się stosowania oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie
zgłoszeń. Z jednego adresu IP nie można dokonywać więcej niż 10 zgłoszeń dziennie. Organizator
zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do strony internetowej konkursu dla jednego numeru
IP, jeżeli z danego adresu IP dokonywanych jest więcej niż 10 zgłoszeń dziennie.
3.10 W przypadku wykrycia działań Uczestnika niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
przyznanie nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie pomijany w procesie przyznawania
nagród. Osoby wykluczone zostaną poinformowane o takich decyzjach.
3.11 Uczestnik, przystępując do Konkursu, potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają
go do udziału w Konkursie i akceptuje w całości treść niniejszego Regulaminu.
4. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
4.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zastosować się do następującej
procedury:
a) zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
b) dokonać Zakupu promocyjnego;
c) koniecznie zachować oryginał dowodu Zakupu promocyjnego. (Uczestnicy zobowiązani są do
zachowania każdego oryginału Dowodu zakupu promocyjnego zgłoszonego w Konkursie do
zakończenia Konkursu. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika okazania / przekazania tylu
oryginałów dowodów dokonania zakupu promocyjnego, ilu zgłoszeń dokonał Uczestnik do
Konkursu – pod rygorem utraty prawa do nagrody w Konkursie, usunięcia wszystkich jego
zgłoszeń w Konkursie lub pozbawienia go prawa do udziału w Konkursie);
d) wykonać Zadanie konkursowe, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
e) zgłosić się do Konkursu poprzez Stronę internetową Konkursu, zgodnie z postanowieniami
Regulaminu, w terminie od godziny 00:00:00 dnia 13.10.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia
27.10.2022 r.
4.2 Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną liczbę zgłoszeń (z zastrzeżeniem pkt. 3.9
regulaminu) pod warunkiem dokonania do każdego z nich odrębnego zakupu promocyjnego i
odrębnego wykonania Zadania konkursowego, jednakże jedna osoba, może otrzymać w całym
Konkursie tylko jedną nagrodę. W sytuacji, w której jedna osoba zakwalifikuje się do więcej aniżeli
jednej ww. nagrody, po weryfikacji danych osobowych Uczestników, jedna osoba zostanie nagrodzona
jedną ww. nagrodą, a kolejna nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora. Wielokrotne przesłanie
zgłoszenia do konkursu na podstawie jednego oryginału dowodu zakupu promocyjnego, wysłane
przez tego samego Uczestnika lub przez kilku Uczestników nie zwiększa szansy wygrania nagród –
będzie traktowane jako duplikat i zostanie usunięte z bazy zgłoszeń (w bazie pozostanie pierwsze
prawidłowe zgłoszenie).
4.3 W celu zgłoszenia się do niniejszego Konkursu, każdy Uczestnik musi wejść na Stronę
internetową Konkursu i dokonać zgłoszenia za pośrednictwem umieszczonego tam formularza
zgłoszeniowego poprzez podanie następujących danych i oświadczeń:
a) numer telefonu komórkowego Uczestnika;
b) adres poczty elektronicznej, tzw. adres e-mail Uczestnika;
c) numer Dowodu zakupu (tzw. numer Dowodu zakupu czy numer paragonu znajduje się najczęściej
w prawej, górnej stronie paragonu, na linii daty dokonania zakupu promocyjnego. Załącznik nr 1 do
regulaminu zawiera wizualizację przykładowego paragonu fiskalnego, na której zaznaczono elipsą
jego numer w rozumieniu Regulaminu.);
d) zaznaczenie następujących oświadczeń przez Uczestnika:
 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat oraz posiadam pełną
zdolność do czynności prawnych.”.
 „Zapoznałam/-em się z Regulaminem Konkursu „Jesienne wygrane na czysto!”, w tym z
postanowieniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, i akceptuję jego treść.”.
e) podanie rozwiązania Zadania konkursowego – zgodnie z pkt. 2.6 Regulaminu;
f) dokonanie prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez Organizatora mechanizm
zabezpieczający reCAPTCHA celem, którego jest dopuszczenie do przesłania zgłoszenia
wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to konieczność wykonania zadania, np. konieczność
zaznaczenia pola kontrolnego lub przepisanie kodu z obrazka wskazanego na stronie internetowej
konkursu lub zaznaczenie konkretnego rodzaju obrazka/obrazków).
Przed wysłaniem zgłoszenia Organizator prosi o dokładne sprawdzenie danych zamieszczanych w
formularzu zgłoszeniowym.
4.4 Po przesłaniu zgłoszenia, Uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie zgłoszeń do Konkursu.
Uczestnik Konkursu otrzyma potwierdzenie Zgłoszenia oraz rejestracji w bazie zgłoszeń, poprzez
wyświetlenie informacji o przyjęciu Zgłoszenia na Stronie internetowej Konkursu oraz dodatkowo
poprzez otrzymanie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w formularzu
zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 4.3 Regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta Uczestnik,
powyższej informacji e–mail od Organizatora, w kategorii „wiadomości-śmieci” / „spam” w skrzynce
odbiorczej Uczestnika. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy
wiadomość e-mail od Organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej Uczestnika zawierającej
wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”.
4.5 Uczestnik Konkursu powinien posiadać urządzenie z dostępem do internetu wyposażone
w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari.
4.6 Zgłoszenie udziału w Konkursie na podstawie Zakupu promocyjnego może mieć miejsce
wyłącznie po dokonaniu tego zakupu, tj. czas zakupu (data i godzina uwidoczniona na dowodzie
zakupu) nie może być późniejszy niż czas wysłania Zgłoszenia do Konkursu. W sytuacji, gdyby
okazało się, iż Laureat dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego Zakupu promocyjnego,
tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania
zakupu, wynikająca z dowodu zakupu, traci on prawo do nagrody. Dowód zakupu zostanie
zweryfikowany przy wydawaniu nagród (przekazanie oryginału dowodu zakupu jest warunkiem
koniecznym wydania nagrody).
4.7 Przystąpienie do Konkursu i dokonanie Zgłoszenia do Konkursu za pośrednictwem Strony
internetowej Konkursu oznacza, że Uczestnik zaakceptował wszystkie warunki niniejszego
Regulaminu oraz składa oświadczenia, o których mowa w pkt. 3.3. i pkt. 3.4 Regulaminu.
5. WYŁANIANIE LAUREATA NAGRÓD
5.1 W celu wyłonienia Laureatów nagród w Konkursie oraz w celu zapewnienia nadzoru nad
prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła Komisję konkursową.
5.2 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 03.11.2022 r. i polegać będzie na wyłonieniu, przez
Komisję konkursową spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych Zgłoszeń w Konkursie,
zgodnych z Regulaminem, najlepszych rozwiązań Zadania konkursowego. Komisja konkursowa oceni
według własnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane Zgłoszenia, uwzględniając kryteria
wskazane w pkt. 2.6 Regulaminu i wybierze:
− 5 (słownie: pięciu) Laureatów nagród I-go stopnia w Konkursie, tj. nagród wskazanych w pkt. 7.1
Regulaminu,
− 10 (słownie: dziesięciu) Laureatów nagród II-go stopnia w Konkursie, tj. nagród wskazanych w
pkt. 7.2 Regulaminu,
− 50 (słownie: pięćdziesięciu) Laureatów nagród III-go stopnia w Konkursie, tj. nagród wskazanych
w pkt. 7.3 Regulaminu.
5.3 Weryfikacja poprawności zgłoszeń do Konkursu będzie dokonywana za pomocą systemu
teleinformatycznego obsługującego Konkurs. Czas nadesłania zgłoszenia będzie rejestrowany przez
centralny komputer Organizatora.
6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD
6.1 Każdy z Laureatów zostanie powiadomiony o wygranej, w terminie maksymalnie 7 dni od
rozstrzygnięcia Konkursu, poprzez wysłanie przez Organizatora i na jego koszt wiadomości SMS
z informacją o wygranej. Powyższa wiadomość SMS zostanie wysłana na numer telefonu podany
w zgłoszeniu przez Uczestnika Konkursu. Organizator w treści wiadomości SMS poinformuje Laureata
o wygranej nagrodzie oraz o konieczności przesłania kompletu niezbędnych danych i oświadczeń
Laureata (zgodnie z pkt. 6.5 Regulaminu)
6.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata
o wygranej w szczególności z powodu: podania przez Laureata błędnego numeru telefonu lub zmiany
numeru telefonu w czasie trwania Konkursu lub posiadania przez Laureata włączonej w telefonie
komórkowym blokady SMS Premium lub w sytuacji, kiedy telefon Laureata jest wyłączony.
6.3 Dodatkowo niezależnie od powiadomienia Laureatów, o którym mowa w pkt. 6.1 Regulaminu,
wyniki niniejszego Konkursu każdy Uczestnik może również sprawdzić na stronie internetowej pod
adresem: www.wyniki.smolar.pl, wpisując numer Dowodu zakupu promocyjnego oraz numer telefonu,
tj. numery podane w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu.
6.4 Podanie danych osobowych i złożenie oświadczeń przez Laureatów, o których mowa w pkt. 6.5
Regulaminu, jest dobrowolne jednakże jest warunkiem koniecznym otrzymania nagrody.
6.5 Warunkiem wydania każdej nagrody jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza dla
Laureata tej nagrody, który będzie dostępny na stronie internetowej pod adresem:
www.laureaci.smolar.pl, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez Organizatora
wiadomości SMS informującej o wygranej, o której mowa w pkt. 6.1 Regulaminu.
Każdy Laureat nagrody zobowiązany będzie podać w tym formularzu następujące dane i
oświadczenia:
a) imię i nazwisko Laureata;
b) numer dowodu zakupu promocyjnego podany w nagrodzonym Zgłoszeniu do Konkursu;
c) numer telefonu Laureata podany w nagrodzonym Zgłoszeniu do Konkursu;
d) adres poczty elektronicznej, tzw. adres e-mail, Laureata podany w nagrodzonym Zgłoszeniu do
Konkursu;
e) pełen adres zamieszkania Laureata;
f) oświadczenia o następującej treści:
 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat oraz posiadam pełną
zdolność do czynności prawnych.”
 „Zapoznałam/-em się z regulaminem Konkursu „Jesienne wygrane na czysto!”, w tym z
postanowieniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, i akceptuję jego treść.”
 „Oświadczam, że jestem jedynym/-ą autorem/autorką wszelkich utworów w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zostały przeze mnie nadesłane w związku
z rozwiązaniem Zadania konkursowego w Konkursie „Jesienne wygrane na czysto!”.”
 „Przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do rozwiązania Zadania
konkursowego nadesłanego w Konkursie „Jesienne wygrane na czysto!”. Treści te nie naruszają
w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych
osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w
jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem/am żadnej osobie licencji
uprawniającej do korzystania z rozwiązania Zadania konkursowego, posiadam wyłączne prawo do
udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań rozwiązania Zadania
konkursowego.”
 „Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Smolar Agencja PromocyjnoReklamowa Robert Wojkowski oraz Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z tytułu
niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić: Smolar
Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski oraz Henkel Polska Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem,
w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich
z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.”
 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert
Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Sklepów konkursowych w rozumieniu
Regulaminu Konkursu. Oświadczam również, że nie jestem członkiem ich rodzin (przez „członków
rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku
przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”
 „Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą wydania nagrody w Konkursie „Jesienne
wygrane na czysto!” zgodnie z pkt. 3.4 Regulaminu przenoszę na Smolar Agencja PromocyjnoReklamowa Robert Wojkowski autorskie prawa majątkowe do mojego rozwiązania Zadania
konkursowego na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 3.4 Regulaminu Konkursu.”
g) załączyć skan lub zdjęcie oryginału dowodu zakupu promocyjnego, którego numer został podany
w nagrodzonym Zgłoszeniu do Konkursu (paragon lub faktura VAT wystawiona na Uczestnika –
osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej). Dowód zakupu musi zawierać: datę
zakupu, cenę, nazwę sklepu oraz nazwę produktu promocyjnego. Plik z dowodem zakupu nie
może przekraczać wielkości 5 MB i powinien być wykonany w formacie: jpg, png lub jpeg.
Przed wysłaniem formularza dla Laureatów nagród Organizator prosi o dokładne sprawdzenie danych
zamieszczanych w formularzu.
6.6 Laureaci nagród są zobowiązani do zachowania oryginału Dowodu zakupu z czytelnym numerem
dowodu zakupu, który został zgłoszony do Konkursu. W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione
przypuszczenie, że ww. Laureat nagrody naruszył zasady Konkursu określone w Regulaminie lub
naruszył przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Organizator może zobowiązać ww. Laureata
(żądaniem skierowanym za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail, który Laureat podał w
formularzu dla Laureatów nagród, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu) do przesłania danych,
oświadczeń oraz oryginału Dowodu zakupu wskazanych w pkt. 6.5 Regulaminu na adres biura
Organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, najpóźniej w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania żądania (decyduje data otrzymania Dowodu zakupu przez
Organizatora). Niedotrzymanie ww. warunków przez Laureata nagrody oznacza, że Laureat traci
prawo do nagrody.
6.7 Laureaci nagród mogą zgłaszać/zamieszczać wymagane dane i oświadczenia w formularzu dla
ww. Laureatów na stronie internetowej pod adresem www.laureaci.smolar.pl, zgodnie z pkt. 6.5
Regulaminu, najpóźniej do dnia 17.11.2022 r. O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń
od Laureatów nagród, decyduje data ich otrzymania przez Organizatora, nie późniejsza niż do dnia
17.11.2022 r.
6.8 W przypadku niepodania Organizatorowi przez Laureata nagrody wymaganych danych i
oświadczeń na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl do dnia 17.11.2022 r., lub
niespełnienia przez Laureata ww. nagrody warunków przewidzianych w pkt. 3 i pkt. 4 Regulaminu
niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
6.9 Nagrody zostaną wysłane do Laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej w terminie nie
później niż do dnia 01.12.2022 r. W przypadku nieobecności Laureata w czasie wizyty kuriera zostanie
pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, pod
którym będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu
firmy kurierskiej. Laureat może odebrać przesyłkę z nagrodą do dnia 08.12.2022 r.
6.10 Każda nagroda nieodebrana/nieprzekazana z winy Laureata lub z przyczyny leżącej po stronie
Laureata do dnia 08.12.2022 r. pozostaje w dyspozycji Organizatora.
7. NAGRODY
7.1 Nagrodą I-go stopnia w Konkursie jest smartfon Samsung s20 o wartości 2.199,00 zł (słownie:
dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto. Dodatkowo do nagrody I-go stopnia
Organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 244,33 zł (słownie: dwieście czterdzieści
cztery złote 33/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody I-go stopnia wynosi 2.443,33 zł
(słownie: dwa tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote 33/100) brutto, przy czym część nagrody, jaką
jest nagroda pieniężna w kwocie 244,33 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery złote 33/100)
zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w
wysokości 10% wartości nagrody. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie
odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.
Łączna liczba wszystkich nagród I-go stopnia w Konkursie wynosi 5 (słownie: pięć) sztuk.
Łączna wartość wszystkich nagród I-go stopnia w Konkursie wynosi 12.216,65 zł (słownie: dwanaście
tysięcy dwieście szesnaście złotych 65/100) brutto.
7.2 Nagrodą II-go stopnia w Konkursie jest smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 o wartości
1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) brutto. Dodatkowo do nagrody II-go stopnia
Organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 111,11 zł (słownie: sto jedenaście złotych
11/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody II-go stopnia wynosi 1.111,11 zł (słownie:
jeden tysiąc sto jedenaście złotych 11/100) brutto, przy czym część nagrody, jaką jest nagroda
pieniężna w 111,11 zł (słownie: sto jedenaście złotych 11/100) zostanie przeznaczona na pokrycie
należnego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody.
Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy
właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.
Łączna liczba wszystkich nagród II-go stopnia w Konkursie wynosi 10 (słownie: dziesięć) sztuk.
Łączna wartość wszystkich nagród II-go stopnia w Konkursie wynosi 11.111,10 zł (słownie: jedenaście
tysięcy sto jedenaście złotych 10/100) brutto.
7.3 Nagrodą III-go stopnia w Konkursie jest bon towarowy Intermarche o wartości 100,00 zł
(słownie: sto złotych 00/100) brutto. Dodatkowo do nagrody dodatkowej Organizator przygotował
nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 zł (słownie: jedenaście złotych 11/100). Łączna całkowita
jednostkowa wartość nagrody III-go stopnia wynosi 111,11 zł (słownie: sto jedenaście złotych 11/100)
brutto, przy czym część nagrody, jaką jest nagroda pieniężna w 11,11 zł (słownie: jedenaście złotych
11/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w
Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim
zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.
Łączna liczba wszystkich nagród III-go stopnia w Konkursie wynosi 50 (słownie: pięćdziesiąt ) sztuk.
Łączna wartość wszystkich nagród III-go stopnia w Konkursie wynosi 5.555,50 zł (słownie: pięć tysięcy
pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 50/100) brutto.
7.4 Łączna liczba wszystkich nagród w Konkursie wynosi 65 (słownie: sześćdziesiąt pięć) sztuk.
7.5 Łączna pula wszystkich nagród w Konkursie wynosi 28.883,25 zł (słownie: dwadzieścia osiem
tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 25/100) brutto.
7.6 Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do
otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek
inne nagrody rzeczowe.
8. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
8.1 Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród jest
Komisja Konkursowa.
8.2 Komisja Konkursowa rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym Konkursem.
9. POLITYKA PRYWATNOŚCI – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
9.1. Współadministratorami danych osobowych uczestników (w tym Laureatów) Konkursu
przetwarzanych w ramach Konkursu „Jesienne wygrane na czysto” (dalej jako „Dane Osobowe”)
są:
a) Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, zlecający
organizację Konkursu, decyduje o środkach i celach przetwarzania;
b) Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź,
Przyrzekający w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego i jednocześnie Organizator Konkursu.
9.2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
10. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
10.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie
w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste,
na adres Organizatora (Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15).
O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora,
nie późniejsza niż do dnia 22.12.2022 r.
10.2 Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu
podany w Zgłoszeniu do Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
10.3 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora,
nie później jednak niż do dnia 05.01.2023 r. (o zachowaniu terminu przez Organizatora decyduje data
stempla pocztowego - data nadania). Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników,
złożone wyłącznie w formie pisemnej, na podstawie Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik
zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
10.4 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od
postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1 Organizator kontaktuje się z Uczestnikami tylko na potrzeby Konkursu.
11.2 Regulamin Konkursu będzie dostępny na Stronie internetowej Konkursu oraz na stronie
internetowej Organizatora: www.smolar.pl/jesienne-wygrane-na-czysto-2022, a także w biurze
Organizatora: ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź.
11.3 Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
11.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
− indywidualne ustawienia (konfiguracje sprzętowe i konfiguracje oprogramowania) urządzeń, przy
pomocy których Uczestnicy biorą udział w Konkursie;
− za treść rozwiązania Zadania konkursowego;
− prawdziwość wszelkich oświadczeń składanych przez Uczestników Konkursu.
11.5 Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo
polskie. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
11.6 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Konkursem mogą kontaktować
się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected] lub też
telefonicznie pod numerem telefonu (42) 636 90 97, lub (42) 636 90 93 w dni robocze w godzinach od
9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi Uczestnik zgodnie z taryfą operatora).
ORGANIZATOR
ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Konkursu „Jesienne wygrane na czysto!”
Wizualizacja przykładowego Dowodu zakupu wraz ze wskazaniem, gdzie znajduje się numer dowodu
zakupu.
ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu Konkursu „Jesienne wygrane na czysto!”
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W KONKURSIE „Jesienne wygrane
na czysto!”
1. Administrator danych
Współadministratorami danych osobowych Uczestników (w tym Laureatów) Konkursu przetwarzanych
w ramach Konkursu „Jesienne wygrane na czysto!” (dalej jako „Dane Osobowe”) są:
a) Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, zlecający
organizację Konkursu, decyduje o środkach i celach przetwarzania;
b) Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź,
Przyrzekający w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego oraz jako Organizator Konkursu.
W dalszej części ww. podmioty będą zwane łącznie „Współadministratorami”. Dane Osobowe będą
przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”. Współadministratorzy w drodze
wspólnych uzgodnień ustalili, zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków
wynikających z RODO. Zasadnicza treści tych uzgodnień jest dostępna poprzez kontakt ze
Współadministratorami, w sposób opisany w pkt. 7 Informacji.
2. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych
Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:
a) Organizacji i realizacji Konkursu w tym przyjmowania zgłoszeń, weryfikacji uprawnień do
otrzymania nagrody zgodnie z regulaminem Konkursu;
b) Wydania nagród Laureatom Konkursu,
c) Realizacji obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych
i przepisów o rachunkowości,
d) Rozpatrywania reklamacji Uczestników (w tym Laureatów) Konkursu,
e) Obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników (w tym Laureatów), tj. w prawnie
uzasadnionym interesie realizowanym przez współadministratora danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania jest na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO:
a) wywiązanie się z obowiązków prawnych wynikających z przepisów w zakresie prowadzenia
rachunkowości, przepisów podatkowych oraz przepisów dot. przyrzeczenia publicznego
wynikającego z Kodeksu cywilnego,
b) prawnie usprawiedliwiony interes – realizacja i organizacja Konkursu w tym w szczególności:
przyjmowanie zgłoszeń, rozpatrywanie zgłoszeń, przyznawanie nagród oraz rozpatrywanie
reklamacji i związanych z nimi roszczeń Uczestników Konkursu.
3. Odbiorcy Danych Osobowych
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Współadministratorów,
a także usługodawcy w związku z organizacją i realizacją Konkursu, którym w drodze umowy
powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji ww. usług. Dane Uczestników
mogą być udostępniane: podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla
systemów informatycznych, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników Konkursu,
podmiotom realizującym wykonanie/wydanie nagrody, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a
także podmiotom obsługującym współadministratora danych osobowych prawnie i księgowo. Dostęp
do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z
uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania
Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed
ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
4. Okres przechowywania Danych Osobowych
Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Konkursu
(w tym także postępowań reklamacyjnych), a następnie nie dłużej niż przez 1 rok od zakończenia
Konkursu. Dane osobowe Laureatów będą przechowywane dodatkowo przez okres wymagany
przepisami obowiązującego prawa dla celów podatkowych i celów sprawozdawczości (czyli 5 lat od
upływu roku, w którym został zakończony Konkurs, chyba, że ustawodawca/prawodawca postanowi
inaczej).
W przypadku zgłoszenia roszczenia przez daną osobę, okres przechowywania i przetwarzania jej
danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i
ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.
5. Zasady gromadzenia Danych Osobowych
Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym
udziału w Konkursie. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z udziału w Konkursie, w tym pozbawienie prawa do
Nagrody.
Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Współadministratorów z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich
przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania
(zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych
w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych
osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu
wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem podmiotu
danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te
zostały od razu usunięte lub w przypadku, gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty
okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
c) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych
z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane
w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów, o których mowa w punkcie 2 (zgodnie
z art. 21 ust. 1 RODO).
7. Dane kontaktowe
Na mocy uzgodnień Współadministratorów rolę punktu kontaktowego dla osób, których dotyczą Dane
Osobowe pełni Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących
osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się na adres e-mail: [email protected]
Korespondencję papierową należy natomiast wysyłać na adres siedziby Smolar Agencja
Promocyjno-Reklamowa ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie
dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw,
może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej Danych
Osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Organizator konkursu

Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki Intermarche.