Regulamin konkursu

1
REGULAMIN KONKURSU
„Konkurs Heineken w Żabce 2023”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa
w konkursie prowadzonym pod nazwą „Konkurs Heineken w Żabce 2023”, zwany dalej
„Konkursem”.
1.2. Organizatorem Konkursu jest G3 Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-253) przy ul.
Białołęckiej 174, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457097, NIP 524-275-86-
54, REGON: 146623073, zwana dalej „Organizatorem”.
1.3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą
w Żywcu, ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec, zarejestrowana pod nr KRS 000004429 w Sądzie
Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana
dalej „Fundatorem”.
1.4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,
których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227).
1.5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.wygrywajzheineken.pl, zwanej
dalej „Stroną Konkursową”.
1.6. Konkurs prowadzony jest w sklepach sieci Żabka na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Lista sklepów sieci Żabka dostępna jest na stronie internetowej www.zabka.pl
1.7. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych (konsumentów w rozumieniu
art. 221 kc), które ukończyły 18 lat, o pełnej zdolności do czynności prawnych, będących
rezydentami bądź nierezydentami, które spełniają postanowienia i warunki niniejszego
regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”. Osoba biorąca udział w Konkursie i spełniająca
warunki oraz postanowienia Regulaminu zwana jest dalej „Uczestnikiem”.
1.8. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają urządzenie mobilne z dostępem do sieci
mobilnej i zainstalowaną aktualną wersją aplikacji żappka oraz potwierdziły w aplikacji żappka
ukończenie 18 roku życia.
2
1.9. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.05.2023 roku i trwa do dnia 31.07.2023 roku (czas trwania
Konkursu obejmuje okres reklamacyjny). Sprzedaż Produktów Promocyjnych, których zakup
w sklepach sieci Żabka (zwanych dalej „Sklepem” lub „Sklepami”) uprawnia do wzięcia udziału
w Konkursie trwa od 10.05.2023 roku do 23.05.2023 roku, zwana dalej „Okresem Sprzedaży
Promocyjnej”. Organizator zastrzega sobie możliwość istnienia na rynku Produktów w innym
terminie niż Okres Sprzedaży Promocyjnej. Zakup Produktów przed lub po Okresie Sprzedaży
Promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
1.10. Okres rejestracji zgłoszeń w Konkursie trwa od 10.05.2023 roku do 23.05.2023 roku, okres ten
jest dalej zwany „Okresem Rejestracji”. Rejestracja zgłoszeń przed lub po wyżej
wymienionym terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
1.11. Sprzedażą uprawniającą do wzięcia udziału w Konkursie objęte są piwa marki Heineken
w butelkach i puszkach, sprzedawane pojedynczo lub w opakowaniach zbiorczych. Produkty
spełniające wymogi niniejszego punktu zwane są dalej „Produktem” lub „Produktami”,
z zastrzeżeniem że Produkt musi być zakupiony przez Uczestnika wyłącznie w Sklepie
w Okresie Sprzedaży Promocyjnej.
1.12. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Organizatora Komisja
Konkursowa, zwana dalej „Komisją”.
1.13. Z udziału w Konkursie wyłączeni są członkowie Komisji.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie warunków i postanowień Regulaminu,
ze szczególnym uwzględnieniem wykonania przez Uczestnika łącznie następujących
czynności:
2.1.1. W Okresie Sprzedaży Promocyjnej dokonanie w Sklepie zakupu/zakupów z użyciem aktualnej
aplikacji żappka minimum 4 (czterech) Produktów (4 (cztery Produkty) łącznie dalej są zwane
„Zestawem Promocyjnym”), z zastrzeżeniem że w momencie zakupu 4 (czwartego)
w kolejności Produktu tworzy się Zestaw Promocyjny i Uczestnik otrzymuje kod w aplikacji
żappka.
2.1.2. W Okresie Rejestracji dokonanie zgłoszenia na Stronie Konkursowej (zwanego dalej
„Zgłoszeniem”) poprzez:
• podanie przez Uczestnika następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu (opcjonalnie), kod należący do Uczestnika otrzymany w aplikacji żappka za
zakup każdego Zestawu Promocyjnego (dalej: „Kod”). Kod otrzymywany jest po
zakupie czwartego Produktu),
3
• wykonanie zadania konkursowego (dalej: „Zadanie Konkursowe”) polegającego na
przesłaniu odpowiedzi na pytanie konkursowe „Dlaczego powinnaś/powinieneś
otrzymać bilety na OPEN’ER FESTIVAL” (dalej: „Odpowiedź”), z zastrzeżeniem
pkt. 2.9. Regulaminu. Odpowiedź powinna mieć nie mniej niż 50 znaków i nie więcej
niż 500 znaków razem ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi,
• deklarację ukończenia 18 roku życia przez Uczestnika,
• akceptację Regulaminu,
• oświadczenie o zakupie Zestawu Promocyjnego zgodnie z wymaganiami Regulaminu.
2.2. Po dokonaniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje na podany przez niego adres e-mail informację
potwierdzającą zarejestrowanie Zgłoszenia w Konkursie.
2.3. O momencie dokonania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia w systemie
Organizatora.
2.4. Przez danego, unikalnego Uczestnika rozumie się osobę podającą w trakcie rejestracji
Zgłoszenia te same dane w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Jeden Uczestnik
może wziąć udział w Konkursie wiele razy, a tym samym może zarejestrować w Okresie
Rejestracji więcej niż jedno Zgłoszenie, z zastrzeżeniem że każde Zgłoszenie wymaga odrębnej
rejestracji. Dany Kod może być zarejestrowany w systemie Organizatora wyłącznie jeden raz.
W trakcie jednej doby Uczestnik może zarejestrować maksymalnie pięć Zgłoszeń,
z zastrzeżeniem że rejestracja każdego Zgłoszenia wymaga każdorazowo spełnienia warunków
opisanych w pkt. 2.1.2. Doba liczona jest od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59.
2.5. W przypadku, kiedy Organizator będzie miał uzasadnione przesłanki, że dany Uczestnik
naruszył warunki i postanowienia Regulaminu lub składane oświadczenie jest fałszywe,
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Konkursie,
wstrzymania wydania Nagrody lub wycofania udzielonych praw do Nagrody (w tym do wezwania
do zwrotu wydanej Uczestnikowi Nagrody).
2.6. Warunkiem niezbędnym do przyznania praw do Nagrody jest spełnienie warunków
i postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 2.7. Regulaminu. Złamanie lub niespełnienie
zasad Regulaminu przez Uczestnika skutkuje utratą praw do Nagrody.
2.7. Umożliwienie dokonania zgłoszenia oraz przeprowadzenie procesu rejestracji Zgłoszenia przez
Uczestnika nie stanowi podstaw do nabycia praw do Nagrody. Prowadzenie korespondencji
mającej na celu weryfikację wypełnienia warunków i postanowień Regulaminu nie stanowi
podstaw do nabycia praw do Nagrody.
4
2.8. Organizator dokona weryfikacji zgłoszonych przez Uczestników Odpowiedzi, a w przypadku
gdy Odpowiedź ma dyskryminujący charakter, obraża uczucia religijne, zawiera treści
obsceniczne lub inne treści niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź
zasadami współżycia społecznego, to Odpowiedź zostanie uznana przez Komisję jako
nieprawidłowa.
2.9. Uczestnik Konkursu dokonując rejestracji Zgłoszenia, oświadcza że przesłana przez niego
Odpowiedź jest wynikiem jego osobistej twórczości o indywidualnym charakterze i nie narusza
jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. W przypadku, gdy oświadczenie
Uczestnika będzie nieprawdziwe, a Odpowiedź przesłana przez Uczestnika narusza
jakiekolwiek prawa osób trzecich, Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu.
W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe
Uczestnik traci prawo do Nagrody.
III. NAGRODY
3.1. Określenie rodzaju i wartości nagród oferowanych w Konkursie, łącznie zwanych „Nagrodami”:
3.1.1. 50 (słownie: pięćdziesiąt) Nagród I Stopnia, każda w postaci biletu elektronicznego (e-biletu) na
4-dniowy karnet dla dwóch osób na imprezę masową (przez zwrot „impreza masowa” rozumie
się imprezę masową artystyczno-rozrywkową w rozumieniu Art. 3 pkt. 2 Ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1466) w postaci OPEN’ER
FESTIVAL 2023 (28.06 – 01.07.2023 roku) o wartości 1 898,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset
dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100) wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 211,00 zł (słownie:
dwieście jedenaście złotych 00/100) brutto. Łączna wartość Nagrody I Stopnia wynosi 2 109,00 zł
(słownie: dwa tysiące sto dziewięć złotych 00/100) brutto i zostanie pomniejszona o kwotę
211,00 zł (słownie: dwieście jedenaście złotych 00/100) brutto na poczet podatku dochodowego
(opisanego w pkt. 3.2. Regulaminu).
W przypadku gdy OPEN’ER FESTIVAL 2023 zostaje odwołany lub odbywa się bez udziału
publiczności lub nie spełnia definicji imprezy masowej, to wypłacany jest ekwiwalent pieniężny
w wysokości 1 898,00 zł brutto najpóźniej do 07.07.2023 roku.
3.1.1.1. W przypadku gdy:
• Organizator umożliwi odbiór Nagrody w postaci vouchera (e-kodu) umożliwiającego odbiór
biletu na 4-dniowy karnet dla dwóch osób na OPEN’ER FESTIVAL 2023, a decyzje
administracyjne i/lub decyzje organizatora OPEN’ER FESTIVAL 2023 wprowadzą wymagania
takie jak:
5
o konieczność okazania aktualnego, wymaganego przez uprawniony urząd,
negatywnego wyniku testu na COVID-19 i/lub potwierdzenia wykonania pełnego
szczepienia przeciwko COVID-19,
o niemożność zaszczepienia się przeciwko COVID-19 z jakichkolwiek przyczyn
wiadomych osobie korzystającej/osobom korzystającym z vouchera (e-kodu)
umożliwiającego odbiór biletu na 4-dniowy karnet dla dwóch osób na OPEN’ER
FESTIVAL 2023,
o stwierdzenia pozytywnego wyniku testu na COVID-19 osoby korzystającej/osób
korzystających z vouchera (e-kodu) umożliwiającego odbiór biletu na 4-dniowy karnet
dla dwóch osób na OPEN’ER FESTIVAL 2023;
• Organizator umożliwi odbiór Nagrody w postaci vouchera (e-kodu) umożliwiającego odbiór
biletu na 4-dniowy karnet dla dwóch osób na OPEN’ER FESTIVAL 2023, a wystąpią
jakiekolwiek inne okoliczności uniemożliwiające lub ograniczające udział w OPEN’ER
FESTIVAL 2023, z wyłączeniem okoliczności wskazanych w pkt. 3.1.1.1. Regulaminu,
to Organizator nie jest zobligowany do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę I Stopnia.
3.1.2. 1 000 (słownie: jeden tysiąc) Nagród II Stopnia, każda w postaci e-kodu na jednorazowy rabat
na zakup piwa Heineken w Sklepie o wartości 3,00 zł (słownie: trzy złote 00/100). E-kod można
zrealizować wyłącznie w Sklepie najpóźniej do 30.06.2023 roku.
3.2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647) przychód uzyskany z tytułu nagrody podlega opodatkowaniu
ryczałtowemu w wysokości 10% wartości nagrody. Podatnikiem jest Laureat Nagrody I Stopnia,
natomiast płatnikiem podatku jest Organizator. Wydanie Nagrody I Stopnia następuje po pobraniu
podatku od Laureata. Organizator potrąci kwotę podatku z kwoty nagrody pieniężnej stanowiącej
część Nagrody, do czego Uczestnik/Laureat nieodwołalnie upoważnia Organizatora.
3.3. Laureat nie może przenieść prawa do wygranej na osoby trzecie.
3.4. Nagrody nie mogą zastać zamienione na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody.
IV. TERMINY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
4.1. Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów, oceniając prawidłowo zarejestrowane Odpowiedzi.
Podstawowym kryterium oceny dokonywanej przez Komisję jest oryginalność, atrakcyjność
i walor marketingowy Odpowiedzi. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do swobody
w wyborze najciekawszych Odpowiedzi. Ocenie będą podlegały jedynie Odpowiedzi nadesłane
zgodnie z zapisami Regulaminu. W przypadku, gdy nagrodzona Odpowiedź jest identyczna lub
podobna w stosunku do innych Odpowiedzi (Odpowiedzi innych Uczestników) Nagroda
6
przysługuje wyłącznie Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję. Fakt zarejestrowania
identycznej lub podobnej Odpowiedzi (do Odpowiedzi nagrodzonej) nie może być podstawą
roszczenia prawa do Nagrody.
4.2. Komisja w dniu 29.05.2023 roku utworzy ranking Laureatów, zwany dalej „Rankingiem” wraz
z należnymi Nagrodami przypisanymi do danych miejsc w Rankingu, z zastrzeżeniem pkt. 4.3.
Regulaminu.
4.3. Za miejsca w Rankingu od miejsca 1 (pierwszego) do miejsca 50 (pięćdziesiątego) włącznie
przysługuje Laureatowi tego miejsca (dalej: „Laureat Nagrody I Stopnia”) jedna Nagroda
I Stopnia. Za każde miejsce w Rankingu od miejsca 51 (pięćdziesiątego pierwszego) do miejsca
1050 (jeden tysiąc pięćdziesiątego) włącznie przysługuje Laureatowi tego miejsca (dalej:
„Laureat Nagrody II Stopnia”) jedna Nagroda II Stopnia. Pozostałe miejsca w rankingu nie są
nagradzane. Decyzja Komisji jest ostateczna.
4.4. Obrady Komisji są niejawne, a z obrad Komisji sporządzane są protokoły podpisane przez
wszystkich członków Komisji.
4.5. Uczestnik, który nabywa zgodnie z Regulaminem prawo do Nagrody I Stopnia i prawidłowo oraz
terminowo wypełni oraz odeśle Organizatorowi dane, staje się Laureatem Nagrody I Stopnia.
Uczestnik, który nabywa zgodnie z Regulaminem prawo do Nagrody II Stopnia i prawidłowo oraz
terminowo wypełni oraz odeśle Organizatorowi dane, staje się Laureatem Nagrody II Stopnia.
V. PROCEDURA WYDANIA NAGRÓD
5.1. Procedura wydania Nagród
5.1.1. Organizator najpóźniej kolejnego dnia roboczego liczonego od daty posiedzenia Komisji wysyła
na adres mailowy Uczestnika (dane podane podczas rejestracji Zgłoszenia) informację
o wygranej, dalszej procedurze odbioru Nagrody oraz link do formularza zwanego dalej
„Formularzem Nagrody I, II Stopnia”.
5.1.2. Uczestnik jest zobowiązany najpóźniej do dnia 05.06.2023 roku wypełnić i odesłać Formularz
Nagrody I, II Stopnia (poprzez link zamieszczony w Formularzu Nagrody I, II Stopnia), wpisując
do niego dane dotyczące Uczestnika (dane obligatoryjne): imię, nazwisko oraz adres e-mail.
Uczestnik jest zobowiązany potwierdzić ukończenie 18 roku życia.
Niespełnienie powyższych warunków skutkuje brakiem możliwości wydania Nagrody I, II Stopnia.
5.1.3. Po spełnieniu przez Uczestnika wszystkich postanowień i warunków Regulaminu, ze
szczególnym uwzględnieniem pkt. 5.1.2. Regulaminu, Organizator najpóźniej do dnia 12.06.2023
roku wysyła na adres e-mail (podany przez Uczestnika w Formularzu Nagrody I, II Stopnia)
wiadomość zawierającą Nagrodę w postaci vouchera/e-biletu niezbędnego do realizacji Nagrody.
7
Nagrodę II Stopnia można zrealizować w Sklepie najpóźniej do dnia 30.06.2023 roku poprzez
łączne wykonanie czynności:
• zgłoszenie upoważnionemu pracownikowi sklepu sieci Żabka chęci wykorzystania
Nagrody przed finalizacją transakcji (przed wystawieniem w systemie dowodu zakupu),
• wyświetlenie upoważnionemu pracownikowi sklepu sieci Żabka w e-kodu przypisanego
do Nagrody w celu zeskanowania.
5.2. Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z:
a. utraty, nieprzeczytania lub innego działania uniemożliwiającego odczytanie wysłanej
wiadomości z informacją o wygranej oraz dalszej procedurze odbioru Nagrody
spowodowane ustawieniami serwera pocztowego lub innych aplikacji instalowanych po
stronie Uczestnika/Laureata,
b. odczytania korespondencji z informacją o wygranej oraz dalszej procedurze odbioru
Nagrody po terminie uzupełnienia Formularza Nagrody I, II Stopnia, o którym mowa w pkt.
5.1.2. Regulaminu,
c. odczytania korespondencji z informacją o wygranej oraz dalszej procedurze odbioru
Nagrody przez osoby trzecie,
d. braku możliwości pobrania przez Uczestnika na jego urządzenie aplikacji żappka lub
aktualizacji aplikacji żappka ze względu na niespełnienie wymogów technicznych przez
urządzenie mobilne (w tym nieposiadanie odpowiedniej wersji Android/iOS),
e. nieprawidłowego wyświetlenie się treści dotyczącej Konkursu w aplikacji żappka ze
względu na brak zainstalowanej aktualnej wersji aplikacji żappka na urządzeniu
Uczestnika.
5.3. Laureat traci prawo do Nagrody jeżeli nie spełni postanowień i warunków Regulaminu, ze
szczególnym uwzględnieniem kiedy:
a. nie dopełni w terminie któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu (ze
szczególnym uwzględnieniem pkt. 5.1.2.); lub
b. z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać Nagrody; lub
c. odmówi podania danych koniecznych do wydania Nagrody albo dane te (w zakresie
obligatoryjnym) będą niepełne; lub
d. Uczestnik nie spełnia warunków wskazanych w pkt. 1.7., 1.8. oraz 1.13.
5.4. Fakt ukończenia 18 roku życia Uczestników jest weryfikowany podczas rejestracji Zgłoszenia
przez Uczestnika. Na żądanie Organizatora Uczestnik jest zobowiązany do potwierdzenia faktu
ukończenia 18 roku życia poprzez przedstawienie dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
zawierającego datę urodzenia.
8
5.5. W przypadku, kiedy Organizator będzie miał uzasadnione przesłanki, że dany Uczestnik naruszył
warunki i postanowienia Regulaminu lub składane oświadczenie jest fałszywe, Organizator
zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Konkursie, wstrzymania
wydania Nagrody lub wycofania udzielonych praw do Nagrody (w tym do wezwania do zwrotu
wydanej Uczestnikowi Nagrody).
5.6. Nagrody nieodebrane lub których Organizator nie może wydać w oparciu o postanowienia
i warunki Regulaminu pozostają do dyspozycji Organizatora.
5.7. Do danego Kodu może być wydana maksymalnie jedna Nagroda. Organizator zastrzega, że
w sytuacji gdy została wydana Nagroda z przypisanym do niej danym Kodem, a następnie inny
Uczestnik wnosi roszczenie do tej samej Nagrody/tego samego Kodu, to Organizator jest
zwolniony z ponownego wydania tej Nagrody.
VI. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA KORZYSTANIA
6.1. Uczestnik oświadcza że wykonał Zadanie Konkursowe samodzielnie oraz, że przysługują mu
wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do treści
Odpowiedzi - rozwiązania Zadania Konkursowego. Uczestnik zapewnia, iż zgłoszona
w Konkursie treść Zadania Konkursowego nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
a nadto nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami
osób trzecich. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich
w związku z przesłaną Organizatorowi Odpowiedzią.
6.2. Naruszenie przez Uczestnika powyższego postanowienia będzie traktowane jako istotne
naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.
6.3. W przypadku gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazało się nieprawdziwe, Uczestnik
zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności z tym związanej.
6.4. Uczestnik, z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie i przesłania treści rozwiązania Zadania
Konkursowego udziela Organizatorowi, w zamian za możliwość wygrania Nagrody,
nieodwołalnego, niewyłącznego, nieograniczonego czasowo, ilościowo i terytorialnie zezwolenia
na korzystanie z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do przesłanej treści Odpowiedzi
w celach związanych z realizacją Konkursu.
6.5. Z dniem wydania Laureatom Nagród (dotyczy Nagrody I Stopnia i Nagrody II Stopnia) Organizator
nabywa autorskie prawa majątkowe do treści Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. Nabycie praw
następuje na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania Nagrody,
w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich polach
eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem przeniesienia autorskich praw majątkowych do
treści rozwiązania Zadania Konkursowego obejmującego następujące pola eksploatacji:
9
a. utrwalanie na nośnikach materialnych ze szczególnym uwzględnieniem techniki
drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego, techniki cyfrowe oraz wykonywanie
egzemplarzy tych utrwaleń,
b. zwielokrotnianie,
c. wprowadzanie do pamięci komputera, (publikację elektroniczną, przez którą rozumie się
następujące techniki publikacyjne – po pierwsze, sprzedaży lub wypożyczania fizycznych
nośników zawierających kopie dzieła, po drugie, przesyłania cyfrowych kopii za pomocą
sieci teleinformatycznych oraz po trzecie, rozpowszechniania kodowanych lub
niekodowanych cyfrowych kopii za pomocą sieci radiowo-telewizyjnych,
d. umieszczania w materiałach reklamowych,
e. używanie we wszystkich formach reklamy, w tym także za pośrednictwem wszelkich
środków masowego przekazywania włączając przekaz satelitarny,
f. obrót oryginałem albo kopią Odpowiedzi oraz rozporządzania prawami w inny sposób,
w tym do ich użyczania i wynajmowania,
g. zbywanie nabytych praw na rzecz innych osób,
h. publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania, a także
publicznego udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
i. tłumaczenie, przystosowanie, zmiana lub dokonanie jakichkolwiek innych zmian
w Zadaniu Konkursowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała.
6.6. Przeniesienie praw określonych w niniejszym paragrafie obejmuje również zgodę Laureata
Nagrody I Stopnia oraz Laureata Nagrody II Stopnia na dokonywanie przez Organizatora
przeróbek i opracowań treści rozwiązania Zadania Konkursowego w toku korzystania
z Odpowiedzi przez Organizatora w swojej działalności gospodarczej. W razie gdy przeróbki
i inne opracowania, o których mowa w zdaniu powyżej, stanowić będą przedmiot zależnych praw
autorskich w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, Laureat Nagrody I Stopnia oraz Laureata Nagrody II Stopnia niniejszym wyraża
zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Organizatora. Ponadto
Laureat Nagrody I Stopnia oraz Laureat Nagrody II Stopnia przenosi na Organizatora prawo
zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich.
6.7. Laureat Nagrody I Stopnia oraz Laureat Nagrody II Stopnia wyraża zgodę na anonimowe
korzystanie i rozporządzanie przez Fundatora treścią Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe oraz
10
zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do treści Odpowiedzi autorskich praw
osobistych.
6.8. Całkowitym wynagrodzeniem Laureata Nagrody I Stopnia oraz Laureata Nagrody II Stopnia za
przeniesienie praw określonych w niniejszym paragrafie jest Nagroda.
VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać
do dnia 04.07.2023 roku w formie pisemnej – listem poleconym, pocztą kurierską na adres:
G3 Group sp. z o.o., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa (decyduje data nadania) z dopiskiem
„Reklamacja konkursu – Konkurs Heineken w Żabce 2023” lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej – na adres e-mail: [email protected] (decyduje data dostarczenia).
Reklamacja musi zostać dostarczona nie później niż z dniem 11.07.2023 roku; reklamacje
przesłane po tym terminie nie są rozpatrywane.
7.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika
Konkursu, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja
dotyczy udziału w Konkursie „Konkurs Heineken w Żabce 2023”, jak i również dokładny opis
i powód reklamacji oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków
komunikacji elektronicznej uczestnik podaje również adres elektroniczny do komunikacji. W celu
ułatwienia kontaktu Uczestnik/Reklamujący może dodatkowo podać numer telefonu; przy czym
nie jest to dana konieczna do zgłoszenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji w formie
pisemnej Uczestnik/Reklamujący może dodatkowo podać adres e-mail; przy czym nie jest to
dana konieczna do zgłoszenia reklamacji. Za datę złożenia reklamacji uważa się w przypadku
poczty tradycyjnej - datę stempla pocztowego, a w przypadku poczty elektronicznej – datę
odebrania wiadomości przez Organizatora.
7.3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję, o której mowa w pkt. 1.12. Regulaminu, w terminie
do 20 dni od daty ich otrzymania (okres ten obejmuje również wysłanie decyzji Komisji do
Reklamującego). W przypadku zgłoszenia roszczenia w formie pisemnej o decyzji Komisji
Reklamujący jest powiadamiany pisemnie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru,
wysłanym na adres wskazany w reklamacji. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą
środków komunikacji elektronicznej o decyzji Komisji Reklamujący jest powiadamiany drogą
mailową na adres elektroniczny podany w roszczeniu przez Uczestnika. Ostatnim dniem okresu
reklamacyjnego jest dzień 31.07.2023 roku. Wszelkie roszczenia Uczestników Konkursu
w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia Konkursu jak również udziału w nim,
przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym dane roszczenie stało się wymagalne.
7.4. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia odpowiedzi na reklamację.
11
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Udział w Konkursie oznacza zgodę jego Uczestnika na warunki Konkursu określone
Regulaminem.
8.2. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest przez cały okres trwania Konkursu
w siedzibie Organizatora (w dni robocze, od godziny 9:00 do 16:00) oraz na stronie internetowej
www.wygrywajzheineken.pl.
8.3. Informacje na temat Konkursu udzielane są pod adresem mailowym [email protected].
8.4. Wszystkie połączenia telefoniczne z Uczestnikami (będącymi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej) realizowane przez Organizatora są dla Uczestników/Laureatów bezpłatne.
8.5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
8.6. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Grupa Żywiec S.A. z siedzibą
w Żywcu, ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec (dalej „Administrator”).
Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
dane.o[email protected] lub poprzez wyżej wskazany adres siedziby.
Dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu:
• organizacji i przeprowadzenia Konkursu, podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika,
rozumiana jako dokonanie prawidłowego Zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
• w celach związanych z ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przez
roszczeniami, podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości obrony przed potencjalnymi
roszczeniami, jak również dochodzenia ich.
Dane osobowe Laureatów będą przetwarzane dodatkowo w celu:
• wydania i dręczenia nagrody, podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obowiązku wywiązania się
z regulaminu organizowanego Konkursu.
• realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania
danych jest konieczność wypełnienia obowiązków prawny wynikających z ustawy o grach
hazardowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem wzięcia udziału
w Konkursie i odebrania Nagrody. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości
wzięcia udziału w Konkursie oraz odebrania Nagrody.
Odbiorcami danych osobowych mogą być spółki z grupy Żywiec, podmioty przetwarzające dane
osobowe na zlecenie Administratora i zgodnie z jego wytycznymi m.in. dostawcy usług
informatycznych lub agencje marketingowe, a także podmioty lub organy uprawnione do
otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
12
W zależności od podstawy prawnej dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody,
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub zgłoszenia sprzeciwu wobec
przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie. Dane osobowe Laureatów zostaną
usunięte niezwłocznie po wygaśnięciu obowiązku ich przechowywania wymaganego przez
przepisy ustawy o grach hazardowych.
Uczestnikom przysługują następujące prawa:
• prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych,
• prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie,
• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, którego podstawą jest
prawnie uzasadniony interes Administratora.
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8.7. Organizator zapewnia zgodność postepowania z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
8.8. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie rozstrzygane są przez sądy
powszechne.

Organizator konkursu

G3 Group sp. z o.o.

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki Heineken.