Regulamin konkursu

Konkurs jest organizowany przez:
NAV agency sp. z o.o.
ul. Taśmowa 3,
02-677 Warszawa
Regulamin Konkursu „Capri–Sun - Będzie Fun!” | Strona 1 z 7
REGULAMIN KONKURSU
„CAPRI-SUN BĘDZIE FUN!”
§1
DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:
1. KONKURS – wydarzenie przeznaczone dla klientów wszystkich punktów sprzedaży detalicznej
Produktów Promocyjnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiające jego Uczestnikom
wygranie Nagrody. Konkurs prowadzony w oparciu o niniejszy Regulamin ma charakter otwarty i
powszechny.
2. ORGANIZATOR – Organizatorem Konkursu jest NAV agency sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Taśmowa 3, 02-677 Warszawa, REGON 383095736, NIP 5213863437, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000781701.
3. NAGRODA – świadczenie przyznawane przez Organizatora Laureatom na zasadach i warunkach
określonych w Regulaminie.
4. REGULAMIN – niniejszy Regulamin.
5. SKLEP – dowolny punkt sprzedaży Produktów Promocyjnych biorących udział w Konkursie, na terenie
Polski, w tym sprzedaż internetowa.
6. PRODUKT PROMOCYJNY – dowolny produkt Capri-Sun.
7. ZAKUP PROMOCYJNY – zakup dowolnego Produktu Promocyjnego w ramach jednej transakcji
(Dowodu Zakupu).
8. UCZESTNIK – osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, zamieszkała w Polsce, konsument w
rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która bierze udział w Konkursie. Uczestnikiem Konkursu nie
mogą być pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub Capri Sun Distribution Sp. z o.o.
9. LAUREAT – osoba, której została przyznana Nagroda w Konkursie
10. STRONA – serwis internetowy pod adresem www.bedziefun.pl, na którym znajduje się formularz
udziału w Konkursie oraz szczegóły i Regulamin Konkursu. Korzystanie ze Strony jest bezpłatne,
jednak wymaga dostępu do internetu.
11. ZGŁOSZENIE – za pośrednictwem Strony, zawierające odpowiedź na Zadanie.
12. ZADANIE – ma znaczenie nadane w §2 niniejszego Regulaminu.
13. DOWÓD ZAKUPU – dowód dokonania Zakupu Promocyjnego uprawniający Laureata do udziału w
Konkursie i odbioru Nagrody. Dowód zakupu w postaci wydruku z kasy fiskalnej, na potrzeby
niniejszego Konkursu, powinien być czytelny i zawierać dane adresowe Sklepu, w którym Uczestnik
dokonał Zakupu Promocyjnego. Dowodami Zakupu są także faktury VAT wystawione na osobę
fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, o ile spełniają wymóg dotyczący Zakupu
Promocyjnego. Dowodem Zakupu w rozumieniu Regulaminu nie jest paragon niefiskalny ani
potwierdzenie zapłaty z terminala kart płatniczych.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs trwa od 15.05.2023 do 23.07.2023 r. (okres dokonywania Zakupów Promocyjnych oraz
zbierania Zgłoszeń) i jest podzielony na następujące etapy:
a. Etap I: od 15.05 do 28.05.2023 r
b. Etap II: od 29.05 do 11.06.2023 r
c. Etap III: od 12.06 do 25.06.2023 r
d. Etap IV: od 26.06 do 9.07.2023 r
Konkurs jest organizowany przez:
NAV agency sp. z o.o.
ul. Taśmowa 3,
02-677 Warszawa
Regulamin Konkursu „Capri–Sun - Będzie Fun!” | Strona 2 z 7
e. Etap V: od 10.07 do 23.07.2023 r.
2. Każda osoba, która chce wziąć udział w Konkursie powinna w czasie jego trwania:
a. dokonać Zakupu Promocyjnego,
b. dokonać płatności za dokonany Zakup Promocyjny,
c. koniecznie zachować Dowód Zakupu,
d. dokonać odpowiedzi na Zadanie konkursowe
e. zgłosić się do Konkursu poprzez wysłanie Zgłoszenia przez Stronę
3. W przypadku dokonania wielokrotności Zakupu Promocyjnego na jednym Dowodzie Zakupu,
Uczestnikowi nie przysługuje odpowiednio większa ilość Zgłoszeń. Jeden Dowód Zakupu uprawnia
do dodania jednego Zgłoszenia.
4. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał Dowodu Zakupu wystawiony przez Sklep, w którym
dokonano Zakupu Promocyjnego, w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej Nagrody, z tym
zastrzeżeniem, że data i godzina wystawienia Dowodu Zakupu nie może być późniejsza niż data i
godzina dokonania zgłoszenia w Konkursie.
5. Zadanie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Opisz swoje wymarzone wakacje z CapriSun!
6. Odpowiedź na Zadanie nie może być dłuższa niż 500 znaków ze spacjami.
7. Aby dokonać Zgłoszenia, Uczestnik winien:
a. Wejść na Stronę
b. Podać numer Dowodu Zakupu uprawniającego go do udziału w Konkursie
c. Podać datę transakcji widniejącą na Dowodzie Zakupu
d. Podać adres e-mail do kontaktu
e. Podać numer telefonu do kontaktu
f. Udzielić odpowiedzi na Zadanie
g. Złożyć, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól na Stronie, następujące oświadczenia:
i. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu
ii. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych Administratorowi
danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu.
iii. Zostałam/łem poinformowany/a, że Administratorem danych osobowych w
Konkursie jest NAV agency sp. z o.o. Ponadto zapoznałmłem się z informacjami
dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych oraz moich praw,
znajdującymi się w §7 Regulaminu.
Oprócz powyższych, Uczestnik może wyrazić także nieobowiązkową zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych do celów wysyłki newsletterów e-mail i SMS
przez NAV agency sp. z o.o. w związku z innymi prowadzonymi przez spółkę
promocjami. Udzielenie bądź nieudzielenie tej zgody jest dobrowolne i nie ma
żadnego wpływu na uczestnictwo w Konkursie.
8. Dodatkowo, podczas dokonywania Zgłoszenia Uczestnik może wypełnić dobrowolne pola do celów
statystycznych:
a. Nazwę Sklepu, w którym dokonał Zakupu Promocyjnego
b. Kod pocztowy Sklepu, w którym dokonał Zakupu Promocyjnego
c. Wskazanie konkretnych Produktów Promocyjnych, jakie znajdują się na rejestrowanym
Dowodzie Zakupu
Wypełnienie tych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na uczestnictwo w Konkursie.
§3
ZASADY WYKONYWANIA ZADANIA
1. Zadanie może zostać wykonane wyłącznie przez Uczestnika, który dokonał Zakupu Promocyjnego.
2. W Konkursie udział biorą wyłącznie Zgłoszenia, które zostały nadesłane za pośrednictwem Strony
(inne formy dokonania Zgłoszenia nie są dozwolone) i zostały doręczone Organizatorowi w czasie
trwania Konkursu.
Konkurs jest organizowany przez:
NAV agency sp. z o.o.
ul. Taśmowa 3,
02-677 Warszawa
Regulamin Konkursu „Capri–Sun - Będzie Fun!” | Strona 3 z 7
3. Zgłoszenia, które zostały doręczone po upływie terminu obowiązywania Konkursu nie będą brane
przez Organizatora pod uwagę przy przyznawaniu Uczestnikom Nagród.
4. Treść przesyłanego Zgłoszenia nie może naruszać praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
Przesłanie Zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika
oświadczenia, że:
a) Uczestnik jest wyłącznym autorem utworu,
b) Uczestnikowi przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do utworu
przesłanego w ramach Zgłoszenia,
c) autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Zgłoszenia nie zostały w żaden sposób
obciążone prawami osób trzecich.
5. Przez termin nadesłania Zgłoszenia przez Uczestnika rozumie się datę i godzinę, z jaką Zgłoszenie
zostało zarejestrowane w systemie informatycznym zbierającym zgłoszenia nadesłane za
pośrednictwem Strony. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w
dostarczeniu Zgłoszenia leżące po stronie operatorów sieci internet, z których korzysta Uczestnik.
§4
PRZYZNANIE NAGRODY
1. W ramach Konkursu przewidziano łącznie 80 (osiemdziesiąt) Nagród, w tym 5 (pięć) Nagród
Głównych, 25 (dwadzieścia pięć) Nagród II stopnia i 50 (pięćdziesiąt) Nagród III stopnia.
2. Nagrodą Główną jest bon wakacyjny o wartości 10 000 zł brutto do wykorzystania na portalu
Wakacje.pl lub w salonach stacjonarnych Wakacje.pl, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w
wysokości 1111 zł stanowiącą zaliczkę na podatek dochodowy. Nagroda pieniężna nie jest
wydawana Laureatom, lecz potrącana przez Organizatora przed wydaniem Nagrody na poczet
zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego. Bony wakacyjne będą ważne nie krócej niż do
01.09.2024 r.
Całkowita wartość każdej Nagrody Głównej to 11 111 zł brutto.
Dodatkowe informacje dostępne są na www.wakacje.pl/bony-turystyczne-regulamin.html
3. Nagrodą II Stopnia jest jednodniowy rodzinny pobyt w parku rozrywki Energylandia. W skład
Nagrody II stopnia wchodzą:
a. 4 bilety normalne całodniowe „open”, umożliwiające dostęp do wszystkich atrakcji parku
rozrywki, o wartości 189 zł brutto każdy (łącznie: 756 zł brutto). Bilety zachowują ważność
do 29.10.2023 r. (zgodnie z kalendarzem otwarcia parku rozrywki). Wykorzystanie biletów
nie wymaga wcześniejszej rezerwacji i jest możliwe zarówno w sezonie niskim jak i wysokim.
Dodatkowe informacje dostępne są na www.energylandia.pl.
b. Kwota pieniężna w wysokości 1 000 zł brutto, przeznaczona na dowolne wydatki.
c. Dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 195 zł stanowiąca zaliczkę na podatek
dochodowy. Nagroda pieniężna nie jest wydawana Laureatom, lecz potrącana przez
Organizatora przed wydaniem Nagrody na poczet zapłaty zryczałtowanego podatku
dochodowego.
Całkowita wartość każdej Nagrody II stopnia to 1 951 zł brutto.
4. Nagrodą III stopnia jest elektroniczna karta podarunkowa do sklepu Decathlon lub na
decathon.pl o wartości 500 zł brutto, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 56 zł.
Nagroda pieniężna nie jest wydawana Laureatom, lecz potrącana przez Organizatora przed
wydaniem Nagrody na poczet zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego. Karty podarunkowe
będą ważne nie krócej niż do 01.04.2025 r.
Całkowita wartość każdej Nagrody III stopnia to 556 zł brutto.
Dodatkowe informacje dostępne są na www.decathlon.pl/karta-podarunkowa
5. Nagrody II i III stopnia podzielone są pomiędzy poszczególne etapy Konkursu, tj. dla każdego etapu
Konkursu przewidziane jest 5 Nagród II stopnia i 10 Nagród III stopnia.
Nagrody Główne przyznawane będą bez uwzględnienia etapów Konkursu, tj wybór Laureatów
Nagród Głównych nastąpi jednorazowo, spośród wszystkich Zgłoszeń ze wszystkich etapów.
Konkurs jest organizowany przez:
NAV agency sp. z o.o.
ul. Taśmowa 3,
02-677 Warszawa
Regulamin Konkursu „Capri–Sun - Będzie Fun!” | Strona 4 z 7
6. Całkowita pula Nagród w Konkursie wynosi 132 130 zł brutto (wliczając w to kwoty pieniężne
przeznaczone na zapłatę podatku dochodowego od Nagród), w tym:
a. Nagrody Główne: 55 555 zł brutto
b. Nagrody II stopnia: 48 775 zł brutto
c. Nagrody III stopnia: 27 800 zł brutto
7. W celu przyznania Nagród, Organizator wyłoni komitet konkursowy („Komitet”). Komitet
w zależności od decyzji Organizatora może być jedno lub kilkuosobowy.
8. Komitet ocenia przesłane Zgłoszenia pod względem formalnym i merytorycznym oraz wybiera
Uczestnika/Uczestników, któremu/którym zostanie przyznana Nagroda. Komitet kieruje się
w szczególności kreatywnością i oryginalnością nadesłanego Zgłoszenia. Ocena Komitetu zostanie
zaprotokołowana.
9. Wybór Uczestników, którym zostanie przyznana Nagroda II lub III stopnia, nastąpi w ciągu 14 dni
kalendarzowych od daty zakończenia każdego z Etapów Konkursu. Wybór Uczestników, którym
zostanie przyznana Nagroda Główna, nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia
całego Konkursu.
10. Komitet, oprócz Laureatów, wybierze w każdym Etapie także Laureatów Rezerwowych, do których
zostanie skierowane Powiadomienie, o którym mowa w par. 5 ust. 1 w przypadku kiedy jeden lub
więcej spośród Laureatów utraci prawo do Nagrody.
11. W każdym etapie zostanie wybranych 5 Laureatów rezerwowych:
a. 3 dla Nagród III stopnia
b. 2 dla Nagród II stopnia
12. Podczas wyboru Laureatów Nagród Głównych, wybranych zostanie dodatkowo trzech Laureatów
Rezerwowych dla Nagród Głównych.
13. Nagrody niewydane Laureatom przechodzą na rzecz Organizatora.
14. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności związanej
z roszczeniami z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub dóbr osobistych innych osób.
§5
PRZEKAZANIE NAGRODY
1. Po wyłonieniu Laureatów w każdym z etapów oraz Laureatów Nagród Głównych, w ciągu 7 dni
roboczych, Organizator skontaktuje się z danym Laureatem poprzez wiadomość e-mail (dalej:
Powiadomienie) Organizator poprosi Laureata o przekazanie następujących danych:
a. Imię i nazwisko
b. Adres korespondencyjny (w stosunku do Laureatów Nagród II stopnia)
c. Miejscowość zamieszkania (w stosunku do Laureatów Nagród Głównych i Nagród III stopnia)
d. Numer telefonu
e. Numer konta bankowego (w stosunku do Laureatów Nagród II stopnia)
f. Zdjęcie Dowodu Zakupu dokumentującego dokonanie Zakupu Promocyjnego
Przekazanie danych powinno nastąpić w formie wiadomości e-mailowej na wskazany adres:
[email protected] .
2. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 7 dni kalendarzowych od
dnia skontaktowania się z Laureatem.
3. Organizator podejmie maksymalnie 3 próby kontaktu z Laureatem, wliczając w to Powiadomienie.
4. W sytuacji, gdy Laureat nie przekaże pełnych danych osobowych, bądź nie uczyni tego w terminie
wskazanym w ust. 2, traci prawo do Nagrody.
5. Przekazanie Nagród nastąpi w terminie do 2 tygodni od dnia przekazania przez Laureata
kompletnych danych, o których mowa w ust. 1.
6. Przekazanie Nagród nastąpi:
a. W odniesieniu do Nagród Głównych – w formie wysyłki e-mail
b. W odniesieniu do Nagród II stopnia – w formie wysyłki kurierskiej (bilety) oraz przelewu n
konto (część pieniężna Nagrody)
c. W odniesieniu do Nagród III stopnia – w formie wysyłki e-mail.
Konkurs jest organizowany przez:
NAV agency sp. z o.o.
ul. Taśmowa 3,
02-677 Warszawa
Regulamin Konkursu „Capri–Sun - Będzie Fun!” | Strona 5 z 7
7. Wszelkie ewentualne koszty przekazania Nagród ponosi Organizator.
8. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Laureat obciążony zostanie podatkiem
dochodowym z tytułu przekazania Nagrody w wysokości 10 % wartości Nagrody i zgadza się na
potrącenie stosownej zaliczki na podatek z tego tytułu przez Organizatora. Organizator jako płatnik
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi Nagrody
obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek
dochodowy należny z tytułu przyznania Nagrody.
9. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę, przedmioty materialne lub niematerialne, w tym bony
towarowe.
10. Laureat traci prawo do Nagrody również w przypadku, gdy przesłany Dowód Zakupu będzie:
a. nieczytelny, niewyraźny bądź uszkodzony,
b. podrobiony lub sfałszowany,
c. nie będzie dokumentował Zakupu Promocyjnego
d. będzie dotyczył transakcji zrealizowanej przed lub po okresie trwania Konkursu
Przed poinformowaniem Laureata o utracie prawa do Nagrody, Organizator wezwie Laureata do
usunięcia uchybień jeżeli uzna, że usunięcie uchybień jest możliwe. Organizator wyznaczy
dodatkowy termin na usunięcie uchybień, nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. Utrata prawa do
Nagrody nastąpi w momencie, kiedy Laureat mimo wezwania nie usunie uchybień.
§6
REKLAMACJE
1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany
w Regulaminie lub elektronicznej na adres [email protected] w terminie do 14 dni od daty
wydania Nagród (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
2. Reklamacje zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem
imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania Uczestnika, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy
roszczenie, nazwy Konkursu oraz treści żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą
środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do
komunikacji.
3. Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu jej zasadności i wyjaśnienia przyczyn uzasadniających
złożenie reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji
(decyduje data nadania odpowiedzi na reklamację). W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w
terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną.
5. Złożenie reklamacji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
§7
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest NAV agency sp. z o.o., ul. Taśmowa 3, 02-
677 Warszawa. Kontakt w sprawie danych osobowych możliwy jest pod adresem
[email protected].
2. Administrator przetwarza dane Uczestników w zakresie numeru IP, numeru telefonu i adresu email, a w stosunku do Laureatów także imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego lub
miejscowości zamieszkania, numeru konta bankowego. W stosunku do osób, które złożyły
reklamację, Administrator może przetwarzać imię i nazwisko, adres e-mail, adres
korespondencyjny oraz inne ewentualne dane, które Uczestnik zdecyduje się podać.
3. Dane będą przetwarzane w celu:
Konkurs jest organizowany przez:
NAV agency sp. z o.o.
ul. Taśmowa 3,
02-677 Warszawa
Regulamin Konkursu „Capri–Sun - Będzie Fun!” | Strona 6 z 7
a. realizacji Konkursu, w tym w celu przyjęcia Zgłoszenia, dokonania weryfikacji Zgłoszenia,
wyłonienia Laureatów oraz przekazania Nagród (podstawa prawna: zgoda Uczestnika, tj.
art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
b. rozliczenia finansowego i podatkowego Nagród (podstawa prawna: realizacja obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO);)
c. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony
interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d. rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, tj.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
e. Wysyłki newsletterów SMS i/lub e-mail informujących o innych promocjach organizowanych
przez NAV agency sp. z o.o. (podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą).
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Niepodanie danych
uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie, w tym odbiór Nagród.
5. Dane Uczestników będą przechowywane przez czas trwania Konkursu, jego rozliczenia oraz okres
dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie.
6. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją
Konkursu innym podmiotom świadczącym wsparcie techniczne Konkursu.
7. Dane Laureatów będą przechowywane przez czas trwania Konkursu oraz okres 5 lat od zakończenia
roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wydanie Nagród, ze względu na wymogi przepisów prawa
dotyczących rachunkowości i podatków.
8. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie
przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa). Każdemu uczestnikowi przysługuje także prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie (jeśli ma zastosowanie jako podstawa prawna), bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych
osobowych w dowolnym momencie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
10. Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać e-mail na adres:
[email protected], w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w
jaki sposób.
11. Administrator oświadcza, że dane Uczestników nie będą przesyłane poza EOG oraz że nie będą
objęte mechanizmem profilowania.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem nie dochodzi do zawarcia jakiejkolwiek umowy w związku z
Konkursem a Regulamin ma charakter przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu
cywilnego.
2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy prawa na terytorium RP.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą rozstrzygane przez sąd
powszechny, którego właściwość zostanie ustalona w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania
cywilnego.
4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na Stronie oraz na
www.navagency.com/konkursy.
5. Organizator udostępnia Uczestnikom infolinię e-mailową oraz telefoniczną. Adres e-mail infolinii to
[email protected], a numer telefonu to 780 054 767. Koszt połączenia z infolinią jest zależny od
Konkurs jest organizowany przez:
NAV agency sp. z o.o.
ul. Taśmowa 3,
02-677 Warszawa
Regulamin Konkursu „Capri–Sun - Będzie Fun!” | Strona 7 z 7
taryfy, jaką posiada osoba kontaktująca się z infolinią. Numer telefonu infolinii to zwykły numer GSM,
nie należący do numeracji Premium. Infolinia obsługuje zapytania w dni robocze, w godzinach 9.00 –
17.00.
6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (j.t. Dz.U.2016 poz. 471 ze zm.)

Organizator konkursu

NAV agency sp. z o.o.

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki Capri-Sun.